Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu Szkolenie naczelników OSP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu Szkolenie naczelników OSP."— Zapis prezentacji:

1 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu Szkolenie naczelników OSP

2 Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP w świetle obowiązujących przepisów - ustawa z 7.4.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855), - ustawa z 24.8.1991r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz.1380), - Statut Ochotniczej Straży Pożarnej, - rozporządzenie w sprawie zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z dnia 18 lutego 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 46, poz. 239), - wytyczne w sprawie kategoryzacji Jednostek Operacyjno – Technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych (załacznik nr 1 do Uchwały Prezydium ZGZOSP RP nr 95/18/2004r z dnia 16.12.2004.

3 Obowiązki naczelnika OSP - kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową, - typowanie członków czynnych do składu osobowego JOT, - dysponowanie siłami i środkami JOT, - dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających, - współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji, - zapewnienie zgłoszenia do właściwego stanowiska kierowania każdego wyjazdu i powrotu, - dopilnowanie sporzadzenia wymaganej dokumentacji z udziału JOT w akcjach ratowniczych i zabezpieczających, - zapewnienie natychmiastowego zgłoszenia do właściwego stanowiska kierowania niezdolności do działań jednostki – wycofanie z podziału bojowego,

4 Obowiązki naczelnika OSP - nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia JOT zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych dokumentach, - planowanie szkolenia JOT oraz nadzór nad realizacją planów zajęć szkoleniowych, udział bezpośredni w szkoleniu, - nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia JOT przed kradzieżą, - nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP, - informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia, - dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP i innych wymaganych dokumentach.

5 Uprawnienia naczelnika OSP - dysponowanie siłami i środkami JOT, - kierowanie (dowodzenie) jednostkowo JOT w formie poleceń i rozkazów, -mianowanie dowódców zastępów, sekcji, - udzielanie wyróżnień i kar statutowych ratownikom OSP, - przekazanie części swoich obowiązków zastępcy oraz innym dowódcom funkcjonującym w strukturze JOT, - pełnienie funkcji wiceprezesa OSP, - inne uprawnienia wynikające z przepisów oraz statutu OSP i statutu Związku OSP.

6 Ospowiedzialność Naczelnik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za przygotowanie do działań, gotowość bojową i sprawność JOT a także zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa ratowników OSP. Odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności naczelnik Osp powinien dysponować niezbędnymi środkami wykonawczymi.

7 Dokumentacja Naczelnik OSP zobowiązany jest do prowadzenia aktualnej dokumentacji operacyjnęj i przechowywać ją w miejscu dostępnym na terenie jednostki. Dokumentacja ta podlega okresowej kontroli oraz aktualizacji. Powinna być utrzymana w należytym porządku i pogrupowana tematycznie.

8 Wymagana dokumentacja, która powinna być przechowywana w siedzibie jednostki 1.Lista druhów, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenia, posiadają ważne badania lekarskie i mogą brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. 2.Dokumentacja szkoleniowa – kserokopie zaświadczeń, 3.Dokumentacja badań lekarskich. 4.Ubezpieczenie jednostki i strażaków. 5.Uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – wykaz osób. 6.Dokumentacja potwierdzająca wykonanie przeglądu sprzętu, harmonogram wykonywanych przeglądów. 7.Dokumentacja pojazdów ratowniczych, karta drogowa, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie. 8.Ewidencja zdarzeń i wyjazdów strażaków do zdarzeń.

9 Dokumentacja Dokumentacja operacyjna (zgodnie z właściwym rozporządzeniem o ksr-g) Dokumentacja odwodowa (zgodnie z rozkazem właściwego kw PSP) Mapa terenu działania Ewidencja wyszkolenia Dane radiowe Instrukcja przyjęcia śmigłowca LPR Szkolenie (kurs, przeszkolenie) szkolenie podstawowe strażak ó w ratownik ó w OSP *) szkolenie dow ó dc ó w OSP*) szkolenie naczelnik ó w OSP*) szkolenie kierowc ó w-konserwator ó w sprzętu ratowniczego OSP * ) Szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego * ) Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy Szkolenie w zakresie BHP Szkolenie w zakresie LPR Uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi Inne kursy, szkolenia (jakie) Wymagana dokumentacja, która powinna być przechowywana w siedzibie jednostki

10 Dokumentacja na ścianie garażu Alfabetyczny wykaz osób, które mogą uczestniczyć w bezpośrednich działania ratowniczych. LpNazwiskoImie Ważność badania lek Nrszere g NrrRatTec hn Nrnacze l NrdowodcNrkppNrkierruch 1Sławomir15.5.20132010/062012/10 2011/082012/12 2Kamil15.5.20132010/022012/10 2012/07 3Roman30.7.20142011/032012/10 2012/072008/01 4Michał30.7.20142011/042012/10 2012/07 5Krzysztof30.7.20142011/042012/10 2012/072012/12 6Marcin30.7.20142011/062012/10 2012/07 2011/09 7Paweł30.7.20142011/062012/10 2012/07 8Mateusz31.12.20122010/012012/10 2011/09 9Jacek31.12.20122010/012012/10 10Radosław31.12.20122010/042012/10 2010/07 Mapa powiatu kaliskiego 1: 50 000 (zalaminowana) Dane radiowe – wyciąg podstawowych kryptonimów i urządzeń selektywnego wywołania

11 INSPEKCJE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTEK OSP

12 ORGANIZACJA ĆWICZEŃ I SZKOLEŃ W JEDNOSTKACH OSP 1.Prowadzenie praktycznych ćwiczeń w siedzibach jednostek OSP w ramach bieżącego doskonalenia. Wykorzystanie do tego celu założeń realizowanych w ramach kursu podstawowego strażaka OSP; praca w sprzęcie ODO, obsługa sprzętu ratowniczego, sprawianie drabiny, zdarzenie na drodze publicznej. 2.Prowadzenie praktycznych ćwiczeń w sile 2 – 3 zastępów ratowniczych w ramach organizowanych ewakuacji obiektów szkolnych w okresie jesiennym. 3.Udział w ćwiczenia praktycznych organizowanych przez KM i KW PSP.

13 Ćwiczenia z udziałem Jednostek OSP Chłodnia Składowa ALCES – Tłokinia Kościelna ul. Parkowa 4 (OSP Opatówek, OSP Tłokinia Wielka) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu – Kalisz ul. Nowy Świat 4 ( OSP Dobrzec, OSP Lis, OSP Piwonice) Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce – Sokołówka 1, gm. Koźminek (OSP Koźminek, OSP Lisków, OSP Kamień) Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu – Kalisz, ul. Winiarska 26, (OSP Dobrzec, OSP Sulisławice, OSP LIS)) Zbiornik Murowaniec - Miejscowość Murowaniec gm. Koźminek, ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego przeprowadzone dla SGWN. (OSP Koźminek SLRr +Łódz) Zakład Karny w Kaliszu - ul. Łódzka 2 (OSP Dobrzec) Wypadek masowy autobusu miejskiego – Plac parkingowy TESCO ul. Majkowska nr 28. (OSP Dobrzec) KALISZ 2012 wypadek Szałe, pożar lasu gmina Godziesze, wybuch gazu w budynku ul. Podmiejska, ( OSP Pólko, OSP Opatówek, OSP Godziesze, Osp Aleksandria, OSP Brzeziny, OSP Kalisz Dobrzec).

14 Wybrane zagadnienia operacyjne. Akcje długotrwałe na przykładzie pożaru lasu i powodzi. Foto: Jakub Poniatowski

15 Huragan 5 września 2011r. Od godz. 18:00 zaczęły wpływać pierwsze zgłoszenia o huraganowym wietrze gdzie do usuwania skutków w tym dniu dysponowano jednostki PSP i OSP 92 razy. Miejscowości gdzie dysponowano zastępy: Kalisz - 17 gm. Blizanów - 41 gm Szczytniki - 10 gm Żelazków - 13 gm Stawiszyn - 8 gm Lisków - 3 Oraz do powiatów sąsiadujących, ostrowskiego i pleszewskiego. Skutki tej burzy usuwane były przez kolejne cztery dni. Łącznie zanotowano 199 zdarzenia (do 9.9.2011 g. 8:00). Interwencje dotyczyły: Zerwanych dachów, połamanych drzew i konarów, wykorzystano również agregat prądotwórczy do zasilania pomp hydroforni z ujęcia wody zasilającej gm. Blizanów. Działania straży w głównej mierze skierowane były na zabezpieczenie uszkodzonych dachów, oraz usuwanie połamanych drzew tarasujących drogi i przejścia dla pieszych. Ogółem w ww. działaniach ratowniczych brało udział 225 zastępów i 1125 strażaków z jednostek PSP i OSP powiatu kaliskiego.

16 ul. Podmiejska Huragan 2011

17 Budynki gospodarcze gm. Blizanów Huragan 2011r.

18 EGZAMIN 8 grudnia 2012r. 9:00 – egzamin – test pisemny, 10:00 – pokaz sprzętu ratowniczego, 11:30 – ogłoszenie wyników z egzaminu.

19 Komenda Miejska PSP w Kaliszu Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 1 w Kaliszu


Pobierz ppt "Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu Szkolenie naczelników OSP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google