Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Zielone Podkarpacie” (i działania towarzyszące)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Zielone Podkarpacie” (i działania towarzyszące)"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Zielone Podkarpacie” (i działania towarzyszące)
Źródła finansowania działań związanych z ochroną, konserwacją, rewitalizacją obszarów chronionych (i działania towarzyszące) Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
OŚ PRIORYTETOWA 4. OCHRONA SRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska

3 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska
Typ beneficjentów − jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia − inne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym organy administracji rządowej, parki narodowe, parki krajobrazowe) posiadające osobowość prawną − przedsiębiorcy − podmioty wykonujące zadania użyteczności publicznej na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego/związku komunalnego (dotyczy wyłącznie spółek z o. o. lub spółek akcyjnych utworzonych przez:

4 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska
jednostkę samorządu terytorialnego lub do których jednostka samorządu terytorialnego przystąpiła,) − spółki wodne i ich związki, − Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

5 Działanie realizowane będzie m. in
Działanie realizowane będzie m.in. poprzez następujące rodzaje projektów: Schemat A: − roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej, roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków − projekty w obrębie aglomeracji do RLM wymienionych w KPOSK. Możliwe jest także wsparcie projektów grupowych, tzn. realizowanych dla kilku aglomeracji, z których każda jest mniejsza niż RLM, Schemat B: − roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury dostarczania i/lub uzdatniania wody (z wyłączeniem zbiorników wodnych) - tylko na terenach wyposażonych w kanalizacje − projekty w obrębie aglomeracji wymienionych w KPOSK,

6 Działanie realizowane będzie m. in
Działanie realizowane będzie m.in. poprzez następujące rodzaje projektów: Schemat C: − projekty obsługujące do 150 tys. mieszkańców w zakresie wdrażania systemowej gospodarki odpadami komunalnymi − roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie selektywnej zbiórki odpadów − roboty budowlane i/lub wyposażenie obiektów przekształcania odpadów w celu odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów − budowa nowych składowisk (tylko jako element systemu gospodarowania odpadami, służących redukcji ilości kierowanych do składowania odpadów biodegradowalnych), modernizacja istniejących i rekultywacja zamkniętych składowisk, likwidacja mogilników, likwidacja „dzikich” wysypisk. Projekty w zakresie gospodarki odpadami muszą być uwzględnione w Planie Gospodarki Odpadami

7 Wielkość Programu Wkład ze środków unijnych na działanie euro: Schemat A: euro, w tym: dofinansowanie projektu kluczowego – ok euro, kwota przeznaczona na konkursy – ok euro, Schemat B: euro 70% - Schemat A i B 85% - Schemat C Schemat C: euro (cała kwota przeznaczona jest na konkursy)

8 Rodzaje przedsięwzięć
− projekty Schemat A i B: Projekty dotyczące infrastruktury oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę. W miejscowościach należących do gminy wiejskiej, w miejscowościach należących do gminy miejsko – wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys. (w przypadku, gdy gmina nie wyczerpała limitu wsparcia w ramach PROW) – minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 4 mln zł,

9 Rodzaje przedsięwzięć
− projekty w miejscowościach należących do gminy wiejskiej, w miejscowościach należących do gminy miejsko – wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys. (w przypadku, gdy gmina wyczerpała limit wsparcia w ramach PROW) – minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł, − projekty w miejscowościach należących do gminy miejsko – wiejskiej o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys. oraz w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys. – minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł,

10 Rodzaje przedsięwzięć
Schemat C: Projekty dotyczące zagospodarowania odpadów: − minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł. Schemat A i B: Projekty dotyczące infrastruktury oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę: − maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 10 mln zł. − maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 5 mln zł.

11 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej
Działanie realizowane będzie m.in. poprzez: − projekty z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej, ekosystemowej i krajobrazowej (m. in. roboty budowlane i/lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji zwierząt chronionych, pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody ożywionej i nieożywionej), − projekty z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów (m.in. renaturyzacja zniszczonych i cennych ekosystemów i siedlisk przyrodniczych), − roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury służącej promocji obszarów Natura2000, − roboty budowlane i/lub wyposażenie centrów edukacji ekologicznej,

12 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej
− projekty z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej, − opracowanie planów ochrony dla obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, − projekty z zakresu monitoringu przyrodniczego, − projekty budowy przejść dla zwierząt i/lub likwidacja barier ekologicznych, − kampanie promocyjne i informacyjne, imprezy masowe, konkursy ekologiczne, w tym promocja obszarów NATURA 2000, projekty z zakresu edukacji ekologicznej

13 Typ beneficjentów − jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, − jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawna (w ramach tej kategorii mieści sie również Skarb Państwa reprezentowany przez właściwe jednostki organizacyjne. Dopuszczalnym beneficjentem jest na przykład: Skarb Państwa – park narodowy / park krajobrazowy), − partnerzy społeczni i gospodarczy: − organizacje pozarządowe, − jednostki naukowe, − Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

14 Maksymalny udział środków UE w wydatkach na poziomie projektu 85%
Finansowanie Wkład ze środków unijnych na działanie euro (cała kwota przeznaczona jest na konkursy) Maksymalny udział środków UE w wydatkach na poziomie projektu 85%

15 Finansowanie – typy projektów
− Projekty z zakresu centrów edukacji ekologicznej: − minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 100 tys. zł, − maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 400 tys. zł, − Projekty z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej: − Projekty z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów: − minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 200 tys. zł,

16 Finansowanie – typy projektów
− Projekty budowy przejść dla zwierząt, likwidacja barier ekologicznych: − minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 500 tys. zł, − maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 2 mln zł, − Projekty z zakresu planów ochrony: − maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 400 tys. zł, − Pozostałe rodzaje projektów: − minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 200 tys. zł, − maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 5 mln zł.

17 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom
Typ beneficjentów - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, − inne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym organy administracji rządowej, posiadające osobowość prawna (w ramach tej kategorii mieści sie również Skarb Państwa reprezentowany przez właściwe jednostki organizacyjne. Dopuszczalnym beneficjentem jest na przykład: Skarb Państwa – park narodowy / park krajobrazowy, Skarb Państwa – Komendant Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Policji), − partnerzy społeczni i gospodarczy: − organizacje pozarządowe, − kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych − Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

18 Finansowanie Wkład ze środków unijnych na działanie euro (cała kwota przeznaczona jest na konkursy) Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu 85%

19 Rodzaje projektów i ich finansowanie
projekty dotyczące osuwisk: − minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 300 tys. zł, − maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 20 mln zł; − projekty dotyczące jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w sytuacji pożarów, klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych (z wyłączeniem administracji rządowej): − minimalna wartość kosztów kwalifikowanych : 250 tys. zł, − maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 4 mln zł, projekty dotyczące monitoringu środowiska: − minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 250 tys. zł,

20 Oś priorytetowa 6. Turystyka i kultura
Oś realizowana będzie poprzez projekty dotyczące m.in.: − obiektów infrastruktury turystycznej, w tym m.in. szlaków, tras turystycznych, wyciągów narciarskich, przystani wodnych, kąpielisk i innych form infrastruktury służącej rozwojowi turystyki wraz z infrastruktura sanitarna, gastronomiczna, noclegowa, informacyjna, − obiektów służących udostępnianiu dla turystów atrakcji turystycznych, w tym ciągów komunikacyjnych, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń, itp., wraz z infrastruktura sanitarna, gastronomiczna, noclegowa, informacyjna, − punktów informacji turystycznej, kampanii reklamowych i innych działań informacyjnych i promocyjnych,

21 Oś priorytetowa 6. Turystyka i kultura
− architektury zdrojowej, parków zdrojowych, pijalni wód, domów zdrojowych oraz promocji produktu uzdrowiskowego, − rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, restauracji oraz zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem, a także ich adaptacji na cele kulturalne lub turystyczne, − konserwacji zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych, − infrastruktury służącej udostępnianiu obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym ciągów komunikacyjnych, parkingów, itp., − instytucji kultury wraz z otoczeniem, w tym teatrów, bibliotek, ognisk artystycznych, muzeów, domów kultury, galerii sztuki,

22 Oś priorytetowa 6. Turystyka i kultura
− monitoringu i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej, dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń, − tworzenia systemów informacji kulturalnej, informacji dotyczącej obiektów dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju i modernizacji publicznej infrastruktury informacyjnej (np. centra i punkty informacji kulturalnej), − wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu),

23 Oś priorytetowa 6. Turystyka i kultura
− organizacji imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym, np. festiwali, targów (wyłącznie jako elementu przedsięwzięć infrastrukturalnych), − przygotowania i realizacji programów rozwoju i promocji lokalnych lub regionalnych produktów turystyki kulturowej i przyrodniczej (wyłącznie jako element przedsięwzięć infrastrukturalnych), − przystosowania obiektów turystycznych i dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych (tylko jako element większego projektu), − tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (tylko jako element większego projektu), − cyfrowej archiwizacji zasobów instytucji kultury.

24 Wkład ze środków unijnych 37 071 388 euro
dofinansowanie projektów kluczowych – ok euro kwota przeznaczona na konkursy – ok euro Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu 85%

25 Typ beneficjentów - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, − jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawna, − parki narodowe i krajobrazowe, − partnerzy społeczni i gospodarczy, − organizacje pozarządowe, − kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, − instytucje kultury, − przedsiębiorcy, − zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, − Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

26 Finansowanie Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu (nie dotyczy projektów wymienionych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym) – do 20 mln PLN Dla niektórych beneficjentów oraz typów projektów maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 4 mln PLN - dla projektów dotyczących:

27 Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu
Finansowanie - konserwacji zabytków ruchomych, - rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem oraz projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, czy archiwa państwowe. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu – 0,5 mln PLN

28 Harmonogram naborów RPO
Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej – II.2009; II.2011; Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom – VIII 2009; II.2011; OŚ PRIORYTETOWA VI - TURYSTYKA I KULTURA – II 2009

29 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ochrona przyrody: Zadania związane z pielęgnacją i konserwacją pomników przyrody i zabytkowych drzewostanów Dofinansowanie: 50% (parki uzdrowiskowe); 90% pozostałe działania Edukacja ekologiczna: Doposażenie pracowni edukacyjnych – 50% dofinansowanie; Budowa i modernizacja ścieżek edukacyjnych – 70% dofinansowanie; Akcje upowszechniające wiedzę – 70% dofinansowania; Zakup prasy dla szkół; Wydawnictwa – 90% dofinansowanie

30 Dotacje inne

31 „Działaj Lokalnie” ul. Marszałkowska 6/6 00-590 Warszawa
tel. +48 (22) fax. +48 (22)

32 „Działaj Lokalnie” program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Sieć LOG obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje wyłaniane w otwartych konkursach. Dotychczas zwiększyła się ona z początkowych 15 do ponad 50. Co roku LOG ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego konkursu LOG przyznaje około 10 grantów (w kwocie maksymalnie 6 tysięcy złotych) na realizację projektów.

33 „Działaj Lokalnie” Jaka dotacja? LOG przyznają dotacje do 6 tys. zł. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 75 %. Pozostałe 25% to wkład własny grantobiorcy, z czego minimum 10% to wkład finansowy.

34 są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
„Działaj Lokalnie” Typy projektów, które: aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych, w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

35 „Działaj Lokalnie” O grant mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Większość beneficjentów LOG to lokalne grupy mieszkańców. Dotację mogą być przeznaczona na projekty związane z: pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

36 „Działaj Lokalnie”

37 „Działaj Lokalnie” Województwo podkarpackie Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego Mielec ul. Sienkiewicza Mielec tel: (0-17) www:

38 „Działaj Lokalnie” Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego
Sielec 1A Sędziszów Młp. tel: (0 17) www: Fundacja Bieszczadzka „Partnerstwo dla Środowiska” Pl. Konstytucji 3-go Maja Lesko tel: (0-13) , www:

39 „Działaj Lokalnie” Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
ul. Targowa Leżajsk tel: (0 17) www: Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień” Kotowa Wola Zaleszany tel: www:

40 „Działaj Lokalnie” Terminy:
od wiosny do jesieni 2009 – w zależności od decyzji lokalnej organizacji organizującej konkurs dotacyjny

41 Powiat rzeszowski Mam więc daję - program budowania wolontariatu młodzieżowego Poniedziałkowa szkółka - spotkania integracyjne i terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Dynów Reflektorem w mrok - Klub Młodego Dziennikarza Sposób na przetrwanie - Wiejski Ośrodek Edukacji - adaptacja modelu Centrum Kobiet Wiejskich z Grzybowa Dać szansę - program aktywizacji młodych bezrobotnych w społecznościach lokalnych Chwytaj szansę - program aktywizacji młodych bezrobotnych w społeczności lokalnej

42 Powiat łańcucki Trasa rowerowa 'Szlakiem przydrożnych krzyży w Husowie' RAK - Regionalna Akademia Kultury „Z tradycją w sukienniczą przyszłość” „Żelaznym szlakiem przez Rakszawę” Ziemia Pamięci Dawne rzemiosła Rakszawy Bieg po zdrowie dla Żołynii Promocja obszarów chronionych szansą rozwoju turystyki, na przykładzie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szlakiem białobrzeskich cegielni „Rakszawski dymarki - z żelazem przez tysiąclecia” „Utkane marzenia” „Teraz my”

43 Trasa rowerowa „Szlakiem przydrożnych krzyży w Husowie”
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Wincentego Stysia w Husowie Celem projektu było stworzenie trasy rowerowej na terenie Husowa oraz rozpropagowanie informacji o atrakcjach turystycznych tej miejscowości. Rezultaty: wyznaczone zostały najbardziej interesujące miejsca historyczne i geograficzne, powstała 12 km. oznaczona trasa rowerowa oraz 2 miejsca odpoczynku dla turystów, powstał folder oraz strona internetowa promujące trasę rowerową, odbył się rajd rowerowy, w czasie którego dokonano uroczystego otwarcia trasy.

44 „Żelaznym szlakiem przez Rakszawę” Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie
Projekt służył promocji Rakszawy i jej tradycji dymarsko-kuźniczych w regionie i Polsce, a także przypomniał mieszkańcom i turystom dawny cykl wytwarzania stali i ukazał go na trasie szlaku dydaktycznego. W ramach projektu: - przeprowadzono wykład na temat hutnictwa w Rakszawie pt: „Łąki podszyte metalem”, - wytyczono i oznakowano ścieżkę dydaktyczną „Żelazny szlak”, - opracowano przewodnik po ścieżce dydaktycznej, - zorganizowano rajd rowerowy „żelaznym szlakiem”, - opracowano film dydaktyczny „Żelazny szlak”, - zorganizowano wycieczkę konną do kowala, - powstała wystawa fotograficzna poświęcona projektowi, - zbudowano piec dymarski oraz odtworzono proces wypalania rudy darniowej.

45 Promocja obszarów chronionych szansą rozwoju turystyki, na przykładzie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie Celem projektu była promocja Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W ramach projektu: - powstały materiały promocyjne dotyczące tego terenu - mapa turystyczna, album i widokówki, - powstała witryna internetowa promująca walory przyrodnicze obszaru chronionego, - opracowano 3 projekty ścieżek dydaktycznych, - odbyły się warsztaty z zakresu redakcji mapy turystycznej oraz źródeł pozyskiwania danych. Uczestnicy poznali również metody profesjonalnej obróbki zdjęć przeznaczonych do publikacji, zasady komputerowego składu tekstu i inne, - wolontariusze przeprowadzili kartowanie treści turystycznej obszaru chronionego

46 Szlakiem białobrzeskich cegielni Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach
Celem projektu było odtworzenie tradycji wypalania cegły na terenie Gminy Białobrzegi. W ramach projektu: - powstało 'fotograficzne muzeum białobrzeskich cegielni', - przeprowadzono warsztaty wypalania cegły, - odbyła się biesiada ludowa, - zorganizowano konkurs fotograficzny oraz konkurs historyczny, mający na celu zebranie najciekawszych materiałów na temat tradycji wypalania cegły od mieszkańców gminy, - opracowano oraz wydano folder „Szlakiem białobrzeskich cegielni”, mapę turystyczno-informacyjną, pocztówkę - powstała prezentacja multimedialna oraz strona internetowa projektu.

47 Przykłady z innych powiatów
Kirkut w Baligrodzie - Bieszczadzki Oddział PTTK (prace porządkowe na cmentarzu żydowskim w Baligrodzie); Chaty bojkowskie zamiast szklanych domów - Stowarzyszenie Społeczne Dzieciom Bieszczadzkiej Szkoły w Zatwarnicy; Rekonstrukcja istniejącej ścieżki przyrodniczej „Baszta” Lesko Karpackie warsztaty twórcze Ocalić od zapomnienia przydrożne krzże i kapliczki w gminie Cisna Ekomuzeum Hołe Ośrodek promocji turystycznej regionu Szlaki dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego promocją regionu bieszczadzkiego

48 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
ul. Traugutta 7/9 kod Warszawa tel./ fax:. +48 (22) , +48 (22) , +48 (22) , +48 (22)

49 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Dotacje na projekty w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. W zakresie edukacji i rozwoju lokalnego finansuje m.in. inicjatywy dotyczące dziedzictwa kulturowego i tradycji oraz twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. O dotacje mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Fundacja nie finansuje: projektów inwestycyjnych (w tym budów,  remontów), projektów realizowanych za granicą, przedsięwzięć religijnych i politycznych, konferencji, sympozjów, seminariów, zakupów wyposażenia pracowni komputerowych, wydawnictw, imprez okolicznościowych (festiwali, koncertów,  przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów.

50 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Dotacje przyznawane na projekty o charakterze: Lokalnym; Ponadlokalnym. Projekty o charakterze ponadlokalnym, czyli prowadzone na obszarze większymniż jedno województwo oraz wyjątkowo z woj. mazowieckiego należy wysyłać do Biura Fundacji w Warszawie. Składać je należy w stałych terminach w roku. W 2008 roku terminy są następujące:  do 15 lutego 2008 r. (decyzja - 9 maja 2008 r.)  do 27 czerwca 2008 r. (decyzja - 22 września 2008 r.)  do 10 października 2008 r. (decyzja - 19 grudnia 2008 r.)  do 13 lutego 2009 r. (decyzja - 8 maja 2009 r.)

51 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Projekty o charakterze lokalnym (czyli prowadzone na obszarze mniejszym niż województwo) należy składać w najbliższej lokalnej placówce Citi Handlowy (linki do adresów na stronie Fundacji), także w stałych terminach w roku.  do 2 kwietnia 2008 r. (decyzja - 16 czerwca 2008 r.)  do 14 sierpnia 2008 r. (decyzja - 20 października 2008 r.)  do 12 grudnia 2008 r. (decyzja - 23 marca 2009 r.)  do 3 kwietnia 2009 r. (decyzja – 15 czerwca 2009 r.) Wnioski składa się na specjalnych formularzach w 5 egzemplarzach.

52 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga – przykłady projektów
Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu: Wytyczenie i oznakowanie tematycznego rowerowo - samochodowego szlaku dziedzictwa kulturowego "Szlak ikon". Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury turystycznej. Program adresowany jest do osób korzystających ze szlaku (ok. 1,5 tysiąca osób). Dotacja została przekazana na przygotowanie materiałów informacyjnych oraz opisy krajoznawczo - historyczne. Efektem realizacji projektu jest zwiększenie konkurencyjności polskiej oferty turystycznej oraz aktywizacja mieszkańców wsi.

53 Fundacja im. Heinricha Boella
ul. Żurawia 45, IIIp. Warszawa Tel. +48 ( 22) , Fax : +48 (22) ,

54 Fundacja im. Heinricha Boella
Heinrich Böll Stiftung jest „agencją zielonych idei”, tworzy przestrzeń  dialogu i wymiany myśli na kluczowe i aktualne tematy społeczno- polityczne między przedstawiciel(k)ami świata nauki, polityki, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w Europie i na Świecie. W prowadzonych działaniach Fundacja kieruje się zasadą wolności od przemocy, demokracji płci i ekologii, dba o zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i wspiera dialog międzykulturowy.

55 Fundacja im. Heinricha Boella
Realizację działań własnych - konferencji, seminariów, publikacji; Organizowanie podróży studyjnych i szkoleń dla przedstawicielek/li organizacji pozarządowych i osobistości życia społeczno-politycznego z regionu Europy Środkowej; Wspieranie działalności długoletnich partnerek kooperacyjnych Fundacji; Przyznawanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu edukacji obywatelskiej Programy Fundacji: m.in.: polityka energetyczna i ochrona klimatu

56 Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a Warszawa tel. :. +48 (22) fax. :. +48 (22)

57 Fundacja im. Stefana Batorego
Dotacje na inicjatywy obywatelskie, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, rozwój instytucjonalny trzeciego sektora, programy międzynarodowe Równe Szanse Dla Tolerancji Masz Głos, Masz Wybór Działania Strażnicze Edukacja Prawna Instytucje Obywatelskie Partnerstwo Inicjatyw Społecznych Memoria Wschód-Wschód Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej

58 Fundacja im. Stefana Batorego
Równe Szanse Lokalne programy stypendialne Wnioski o dotacje mogą składać tylko organizacje uczestniczące w programie Termin składania wniosków – do 31 marca Rozstrzygnięcie konkursu – do 30 maja Kolorowa Akademia Termin składania listów intencyjnych – do 4 lutego Termin składania wniosków – do 21 kwietnia Rozstrzygnięcie konkursu – do 31 maja Dla Tolerancji To, co wspólne / to, co różne Termin składania listów intencyjnych – do 4 lutego Termin składania wniosków – do 21 kwietnia Rozstrzygnięcie konkursu – 31 maja Masz Głos, Masz Wybór Wnioski mogą składać tylko organizacje, które uczestniczą w akcji „Masz głos, masz wybór. Samorząd jest Twój” Termin składania wniosków – do 18 kwietnia Rozstrzygnięcie konkursu – do 30 kwietnia

59 Fundacja im. Stefana Batorego
Działania Strażnicze Konkurs na działania w roku 2008 Termin składania listów intencyjnych – do 15 stycznia Termin składania wniosków –do 29 lutego Rozstrzygnięcie konkursu – do 1 kwietnia Konkurs na działania w roku 2009 Termin składania listów intencyjnych – do 3 listopada Termin składania wniosków – do 12 grudnia Rozstrzygnięcie konkursu – do 20 stycznia 2009 Edukacja Prawna Prawo w interesie publicznym Termin składania listów intencyjnych – do 3 stycznia Termin składania wniosków – do 15 stycznia Rozstrzygnięcie konkursu – do 1 kwietnia Biura Porad Obywatelskich

60 Fundacja im. Stefana Batorego
Instytucje Obywatelskie Aktywny obywatel Termin składania listów intencyjnych – do 31 lipca Termin składania wniosków – do 15 października Rozstrzygnięcie konkursu – do 30 listopada Dotacje instytucjonalne Termin składania listów intencyjnych – do 14 sierpnia Termin składania wniosków – do 14 listopada Rozstrzygnięcie konkursu – do 30 grudnia Koalicje obywatelskie Termin składania wniosków - do 1 grudnia Rozstrzygnięcie konkursu - do 28 lutego 2009 Memoria Termin składania wniosków – do 31 marca Rozstrzygnięcie konkursu – do 25 kwietnia Partnerstwo Inicjatyw Społecznych Termin składania listów intencyjnych – do 31 maja Termin składania wniosków – do 14 listopada Rozstrzygnięcie konkursu – do 20 grudnia

61 Fundacja im. Stefana Batorego
Wschód-Wschód Projekty realizowane w Polsce Terminy składania wniosków: 22 lutego (realizacja projektów od 22 maja) 22 sierpnia (realizacja projektów od 22 listopada) Projekty realizowane za granicą Terminy składania wniosków: nie później niż 2 tygodnie przed terminem wyjazdu Integracja europejska Listy intencyjne przyjmowane są przez cały rok Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej Regionalne organizacje partnerskie O dotacje mogą ubiegać się tylko regionalne organizacje partenerskie. Wnioski na projekty rzecznicze przyjmowane są przez cały rok. Propozycje zgłoszone do 30 września zostaną rozpatrzone w tym roku kalendarzowym. Edukacja obywatelska i europejska Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Propozycje projektów zgłoszone do 30 września 2008 zostaną rozpatrzone w tym roku kalendarzowym.

62 Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
ul. Podchorążych 83/ 4 Warszawa tel: +48 (22) , fax: +48 (22)

63 Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
Wspiera inicjatywy służące upowszechnianiu polskiej kultury i tradycji, działania propagujące twórczą aktywność, alternatywną dla kultury masowej, projekty aktywizujące dzieci i młodzież w środowisku, w którym mieszkają i zapobiegające bezrobociu młodych osób. Program: Dla kultury Wnioski o dotację można składać w dowolnym terminie. Regulamin i wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej. Terminy składania wniosków są dowolne. Program Aktywna Wiosna Co roku, w lutym ogłasza program "Aktywna wiosna", w którym wspiera projekty o różnorodnej tematyce, realizowane przez dzieci i młodzież. Zwykle termin składania wniosków mija 21 marca.

64 Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
Projekty z województwa podkarpackiego: Rzeszowski Klub Sportowy "RES-GEST" - Rzeszów (2003) Bieszczadzkie Towarzystwo Folkowe "Bojkowiana" - Ustrzyki Dln. (2003) Stowarzyszenie na Rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego w Rzeszowie - Rzeszów (2003, ) Stowarzyszenie Rozwoju Miasta Krosna "Twoje Krosno" - Krosno (2003) Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum - Rzeszów (2004) Ludowy Klub Sportowy Iskra - Jarosław (2004) Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga - Jarosław (2004) Bieszczadzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Besida" - Czarna (2004) Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu" - Jarosław (2005)

65 Fundacja Nasza Ziemia ul. Hoża 3 m.5 00-528 Warszawa
tel./fax: +48(22) ,

66 Fundacja Nasza Ziemia Konkurs grantowy Henkel - zielone granty to wspólny projekt Fundacji Nasza Ziemia i firmy Henkel Polska, którego celem jest budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz wykształcanie w nich odpowiedzialnych, przyjaznych środowisku postaw i zachowań. Konkurs jest częścią ogólnopolskiej i całorocznej Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, pod patronatem: Prezydenta RP, Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki, Ministra Oświaty, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

67 Fundacja Nasza Ziemia Grantobiorcami mogą być przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i wyższe, organizacje społeczne i samorządowe. Projekty można zgłaszać w jednej z czterech kategorii: przedszkoli,  szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i wyższych, organizacji pozarządowych i samorządowych. Termin realizacji projektów-wniosków: dofinansowanie mogą otrzymać projekty-wnioski opracowane i przysłane, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 września 2008 i trwające nie dłużej niż do 10 czerwca 2009 r.

68 ul. Bellottiego 1 Warszawa tel. : +48 (22) , fax. : +48 ( 22)

69 Fundacja Wspomagania Wsi
Dotacje na projekty dotyczące rozwoju społeczeństwa i infrastruktury terenów wiejskich Konkurs Kultura Bliska. Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe. W ramach konkursu przyznawane są dotacje na projekty, których celem jest ochrona, bądź odtworzenie dorobku kulturowego poprzednich pokoleń, uczenie dbania o niego i jednoczesne wykorzystywanie w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi, a także wzbogacenie oferty kulturalnej mieszkańców małych miejscowości i aktywności w dziedzinie kultury. Konkurs ogłaszany jest raz w roku.

70 Konkurs Kultura Bliska. Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe
UWAGI: Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje, które nigdy nie otrzymały dotacji w konkursach organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi. WARUNKI PROJEKTU: Projekt musi być realizowany w miejscowości do mieszkańców. Organizacje-wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: nie dłużej niż 12 miesięcy. WYSOKOŚĆ DOTACJI: złotych

71 Projekty nagrodzone Pański Ogród Szkoła Podstawowa Zarszyn - Zarszyn;
Głosy… głosy… i rąk-dzieła - Bieszczadzka Grupa Twórców Kultury – Zagórz; Trasa rowerowa - szlakiem kraczkowskich kapliczek i krzyży - Ochotnicza Straż Pożarna w Kraczkowej – Łańcut; Odtwarzanie tradycji łyżkarskich w gminie Bukowsko - Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego – Bukowsko; Śladami krzyży i kapliczek w Odrzykoniu - Stowarzyszenie Odrzykoniaków  w Wojaszówce – Wojaszówka; Rewitalizacja Kultury Łemkowskiej: Izba w Nowicy - TERKA Stowarzyszenie Na Rzecz Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Łemków - Krempna;

72 Fundacja Wspomagania Wsi
Projekty dofinansowane w ramach poniższych konkursów mogą zawierać elementy związane z ochroną dziedzictwa i rozwojem kultury na wsi i w małych miastach, choć mają inny cel główny.  Pożyteczne Ferie  Pożyteczne Wakacje  Nasza Świetlica  Nasza wieś, naszą szansą Kiedy złożyć wniosek? Fundacja ma ruchome terminy składania wniosków do konkursów grantowych. Terminy należy śledzić na stronie internetowej. Kto może się ubiegać o dotację? O dotację mogą się ubiegać nie tylko organizacje pozarządowe, ale także ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, grupy nieformalne, prowadzące działalność na wsiach.

73 Nasza wieś naszą szansą ,  czyli co można zrobić za złotych, by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu popegeerowskim? Działania podejmowane w ramach projektu mają tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia: nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości. W konkursie wspierane będą działania, które będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty. W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne.  Na konkurs można zgłaszać również propozycje działań mających charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty, które będą wpływać na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

74 Nasza wieś naszą szansą ,  czyli co można zrobić za złotych, by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu popegeerowskim? W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Wielkość dofinansowania – 4000 – zł. Realizacja projektu nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Nie można zgłaszać: - projektów polegających wyłącznie na szkoleniach lub/i warsztatach; - projektów polegających na organizacji imprez masowych; - dwóch jednakowych w swojej treści projektów z dwóch (lub więcej) organizacji/grup.  

75 Projekty nagrodzone Malowany wózek
Dzienne Centrum Aktywności dla Osób Niepełnosprawnych w Besku ul. Starowiejska 67, Besko, gmina Besko, woj. podkarpackie Dotacja: ,00 zł W ramach projektu zostanie wyremontowany i przerobiony na 6-osobową bryczkę stary konny karawan na resorach. Będzie ona wypożyczana na różnego rodzaju uroczystości odbywające się regionie przełomu Wisłoka. Dzięki możliwości wymiany kół na płozy bryczka służyła będzie przez cały rok. W remont bryczki zaangażowani będą lokalni rzemieślnicy i wolontariusze z DCA.

76 Projekty nagrodzone Przecieramy szlak w drodze do lepszej przyszłości
Stowarzyszenie KARPATY.ART oddział w Chyrowej Chyrowa 11, Dukla, województwo podkarpackie. Celem projektu jest odtworzenie starego szlaku narciarstwa biegowego Chyrowa-Dukla. W ramach działań objętych projektem przeprowadzona zostanie wycinka drzew oraz inne specjalistyczne prace związane z przygotowaniem i oznakowaniem trasy. Zostanie zakupiony skuter śnieżny służący do przecierania szlaku oraz do jego nadzorowania i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

77 Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy

78 Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy
Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie), pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskigo Obszaru  Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

79 Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy
W 2008 roku całkowicie zakończono nabory na dofinansowanie pojedynczych projektów i programów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Obecnie dofinansowanie można się ubiegać w ramach tzw. grantów blokowych  Funduszu dla Organizacji Pozarządowych  Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego   Funduszu Wymiany Kulturalnej

80 Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego - zaprasza uczniów szkół do udziału w konkursie plastycznym "Poznaj magię kraju Wikingów i jego świątecz nych tradycji„.

81 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – III nabór
Od 1 lutego do 31 marca 2009 – III nabór studia i praktyki studenckie, staże i praktyki pracowników uczelni, kursy języka i kultury polskiej oraz kursy języka i kultury państw-darczyńców, wyjazdy i przyjazdy doktorantów w celu realizacji projektu badawczego i młodych naukowców w celu przeprowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych, indywidualne wizyty studyjne przedstawicieli instytucji działających w sektorze szkolnictwa podstawowego, średniego, wyższego, kształcenia zawodowego i osób dorosłych, działanie mające na celu zwiększenie udziału polskich instytucji edukacyjnych w programach międzynarodowych, programach wymiany uczniów i studentów oraz możliwości organizowania imprez i wydarzeń międzynarodowych,

82 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – III nabór
działania na rzecz wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce i w państwach - darczyńcach, działania zmierzające do poprawy jakości nauczania i zasobów dydaktycznych polskiego szkolnictwa i oświaty, działania służące rozwojowi oferty dydaktycznej, działania na rzecz poprawy jakości kształcenia na polskich uczelniach, działania na rzecz poprawy jakości programów studiów w językach obcych oferowanych przez polskie uczelnie.

83 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Racławicka 146 Warszawa Tel. +48 (22) Fax: +48 (22)

84 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój
Obszarów tematyczne: A. Działania edukacyjne i informacyjne na rzecz ochrony środowiska. B. Ochrona dziedzictwa naturalnego. C. Wdrażanie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska. D. Działania na rzecz partnerstwa dla efektywności ekologicznej. E. Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej. F. Finansowe i instytucjonalne aspekty zrównoważonego rozwoju. G. Proekologiczna restrukturyzacja rynku turystycznego w Polsce.

85 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój
Zasady i wysokość dofinansowania projektów Minimalna wartość dotacji wynosi euro. Maksymalna wartość dotacji wynosi euro. Nie występuje podział na projekty ze względu na czas ich realizacji i wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania. Zawarcie partnerstwa nie jest warunkiem koniecznym do złożenia projektu, jednak będzie premiowane dodatkowymi punktami przy ocenie wniosków. Ocena punktowa projektu, który otrzymał już dofinansowanie w poprzednich edycjach FOP w ramach Komponentu II lub III, zostanie pomniejszona o 10 punktów.

86 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój
Wnioski o dofinansowanie dla projektów w ramach FOP mogą składać w szczególności: fundacje i stowarzyszenia, organizacje założone przez kościoły i/lub związki wyznaniowe, inne organizacje pozarządowe charakteryzujące się odrębnym statusem prawnym działające dla pożytku publicznego, partnerzy społeczni.

87 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój
Terminy: Komponent II - Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój I kw – Eur (6 stycznia – 6 marca 2009) Komponent I - Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie II kw – Euro Komponent III - Równe szanse i integracja społeczna 27 stycznia – 27 marca Eur

88 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Krajowa Instytucja Koordynująca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, ul. Wspólna 2/4, Warszawa Sekretariat Departamentu: tel.: fax:  Instytucja Pośrednicząca dla obszaru tematycznego: "Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych": Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, Warszawa

89 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Cel: Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

90 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Beneficjenci O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mogą starać się: instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe. Koncentracja geograficzna Program zakłada, iż co najmniej 40% środków zostanie rozdysponowanych w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Czas trwania W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obowiązuje 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

91 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Na jakie projekty będzie można uzyskać wsparcie? bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform: inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej środowisko i infrastruktura: odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej poprawa publicznych systemów transportowych; bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych

92 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
sektor prywatny: poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP rozwój społeczny i zasobów ludzkich: ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej) badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze) Łącznie dla Polski Szwajcaria przeznaczyła 489 mln CHF.

93 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Pierwszy nabór będzie prowadzony w zakresie 2 obszarów tematycznych priorytetu Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform, tj.: 1. Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych Zgodnie z Umową Ramową nabór na programy wyłącznie dla obszarów koncentracji geograficznej, w województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim w procedurze konkursowej będzie prowadzony w dniach od 1 października do 23 grudnia 2008r.

94 PRIORYTET 2 Środowisko i Infrastruktura
Obszary tematyczne: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska„; W ramach Celu 1 – projekty o minimalnej wartości 15 mln CHF, W ramach Celu 2 – projekty o minimalnej wartości 10 mln CHF, W ramach Celu 3 – projekty o minimalnej wartości 3 mln CHF (projekty nie zawierające elementów inwestycyjnych) i minimalnej wartości 10 mln CHF (projekty zakładające elementy inwestycyjne). Maksymalna wartość projektu – brak

95 PRIORYTET 2 Środowisko i Infrastruktura
Obszar tematyczny: „Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych” Minimalna wartość projektu – 1 mln CHF Maksymalna wartość projektu – brak

96 Dofinansowanie 1.dofinansowanie do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych Projektu, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w punktach 2 i 3. 2.dofinansowanie do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych Projektu w przypadku, gdy 15 proc. lub więcej całkowitych kosztów kwalifikowalnych będzie współfinansowane z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego, 3.dofinansowanie do 90 proc. mogą uzyskać Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej.

97 Współpraca transgraniczna

98 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

99 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Głównym celem programu jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego. Cele szczegółowe: - wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy polsko-słowackiej w zakresie poprawy stanu infrastruktury transgranicznej, prowadzącej do integracji przestrzennej obszaru oraz zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności dla mieszkańców, inwestorów i turystów, - promowanie partnerskiej współpracy polsko-słowackiej na rzecz trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i środowiska w polsko-słowackim regionie przygranicznym, - promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach typu „ludzie dla ludzi”.

100 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
ZASIĘG TERYTORIALNY PROGRAMU * Polska – 3 podregiony graniczne (NUTS III): bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski oraz 4 powiaty (NUTS IV): pszczyński (w podregionie centralnym śląskim), oświęcimski (w podregionie krakowsko-tarnowskim), rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów (w podregionie rzeszowsko-tarnobrzeskim). W powiatach: pszczyńskim, oświęcimskim, rzeszowskim, grodzkim -Rzeszów będą realizowane projekty zgodnie z art. 21 Rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr 1080/2006 dopuszczającym możliwość przyznania do 20% budżetu programu dla obszarów przyległych do zasadniczego obszaru wsparcia. * Słowacja – 2 regiony (kraje) graniczne ( NUTS III): Žilinský, Prešovský.

101 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Temat współpracy 1.2: Infrastruktura ochrony środowiska budowa infrastruktury transgranicznej o znaczeniu regionalnym i lokalnym dotyczącej usprawnienia połączeń bezpośrednich pomiędzy przygranicznymi terenami Polski i Republiki Słowackiej, rozwój systemów usprawniających jakość i wydajność transportu publicznego i przewozu multimodalnego, inwestowane w dostępność i jakość dróg regionalnych i lokalnych, ścieżek rowerowych, regionalnych i lokalnych wodnych dróg śródlądowych na terenach przygranicznych, wspólne planowanie i lepsze zarządzanie usługami transportowymi na terenach przygranicznych, budowa transgranicznej infrastruktury środowiska, w zakresie ochrony przyrody, zasobów naturalnych, odnawialnych źródeł energii i systemów podnoszących ich jakość, rozwój wspólnych systemów ochrony ludności od katastrof naturalnych, wspólne planowanie i lepsze zarządzanie usługami związanymi ze środowiskiem na terenach przygranicznych.

102 Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy Temat współpracy 2.1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki * Zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza, * Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego, * Ochrona przyrodniczej bioróżnorodności, * Tworzenie tematycznych sieci współpracy partnerskiej i grup tematycznych, * Rozwój zasobów ludzkich i oświaty, * Wzrost wykorzystania informacji i technologii telekomunikacyjnej,

103 Temat współpracy 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka Temat współpracy 2.2: Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego W ramach tego tematu współpracy przewiduje się realizację wspólnych działań, mających na celu ochronę różnych gatunków roślin i zwierząt, a także przygotowanie wspólnych programów ochrony przyrody oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego.

104 Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Działania, które będą wspierane w ramach tego priorytetu to: wzmocnienie współpracy, odnowienie i podtrzymanie tradycji regionalnych i kulturalnych, rozwój zasobów ludzkich i edukacji, rozwój wspólnych transgranicznych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji, sportu i kultury, wspieranie w tworzeniu wspólnych produktów kulturowych, turystycznych i tradycyjnego rzemiosła, wspieranie małych projektów małych infrastrukturalnych.

105 Łączny budżet programu w latach 2007-2013 wynosi 185 185 603 Euro.
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka Łączny budżet programu w latach wynosi Euro. Wysokość dofinansowania projektów - do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Środki EFRR będą przekazywane w postaci refundacji. POTENCJALNI BENEFICJENCI Potencjalni beneficjenci Programu to: * jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, * jednostki administracji państwowej i jednostki samorządowe utworzone w celu zapewnienia usług publicznych, * organizacje pozarządowe non profit, * Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

106 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013
6 listopada 2008 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina Dofinansowanie Programu ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa wynosi 186,2 mln EUR, maksymalny poziom dofinansowania wynosić będzie 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

107 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Dziękuję za uwagę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” Rzeszów Ul. Gałęzowskiego 6/319 Tel./fax. (017) Mail:


Pobierz ppt "Projekt „Zielone Podkarpacie” (i działania towarzyszące)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google