Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KATALOGOWANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH oprac. Jolanta Winnicka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KATALOGOWANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH oprac. Jolanta Winnicka."— Zapis prezentacji:

1 1 KATALOGOWANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH oprac. Jolanta Winnicka

2 2 DOKUMENT ELEKTRONICZNY dokument istniej ą cy w postaci elektronicznej, dost ę pny tylko za pomoc ą techniki komputerowej

3 3 Podzia ł dokumentów elektronicznych w zale ż no ś ci od metody dost ę pu do zawartych w nich danych i programów o dost ę pie lokalnym o dost ę pie lokalnym o dost ę pie zdalnym o dost ę pie zdalnym

4 4 Dokumenty elektroniczne o dost ę pie lokalnym – przechowywane na no ś niku fizycznym takim jak: dysk twardy dyskietka kaseta dysk optyczny

5 5 Dokumenty elektroniczne o dost ę pie zdalnym w sieci lokalnej w Internecie

6 6 DYSK OPTYCZNY – dysk, na którym dane zapisane s ą za pomoc ą techniki laserowej w ró ż nych standardach, np.: CD-ROM Video-CD DVD-ROM DVD-Video Photo-CD

7 7 CD-ROM dysk optyczny s ł u żą cy do przechowywania dokumentów elektronicznych zawieraj ą cych du żą liczb ę danych lub rozbudowane programy, w tym: tekst, d ź wi ę k, grafik ę, film; odczytywany za pomoc ą stacji dysków

8 8 dokument posadowiony na no ś niku fizycznym lub w sieci komputerowej, którego zawarto ść intelektualna i artystyczna przekazywana jest poprzez ró ż ne media (tekst, grafik ę, d ź wi ę k, obraz, animacj ę, film). Sterowanie nim jest nieliniowe – u ż ytkownik przy pomocy techniki komputerowej kontroluje kierunek i/lub charakter i sposób prezentacji programu. MULTIMEDIA INTERAKCYJNE

9 9 NORMA OPISU PN-N-01152-13: 2000 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne

10 10 ZAKRES NORMY Norma zawiera zasady sporz ą dzania opisu bibliograficznego dokumentów elektronicznych wspólne dla wszystkich rodzajów dokumentów opublikowanych na no ś nikach elektronicznych. Dokumenty elektroniczne dost ę pne zdalnie uwa ż ane s ą za opublikowane.

11 11 JEDNOSTKA OPISU dokument elektroniczny jednocz ęś ciowy dokument elektroniczny wielocz ęś ciowy –ca ł o ść –okre ś lona ilo ść cz ęś ci –jedna cz ęść cz ęść dokumentu elektronicznego niesamoistna wydawniczo

12 12 PODSTAWA OPISU Jako podstaw ę opisu nale ż y przyj ąć przede wszystkim odtworzony dokument elektroniczny

13 13 Ź RÓD Ł A OPISU ź ród ł a wewn ę trzne –ekran tytu ł owy –g ł ówne menu –pierwsza wy ś wietlona informacja –tekst, który pojawia si ę u góry ka ż dego wielostronicowego dokumentu –strona domowa –inna wy ś wietlona informacja identyfikuj ą ca dokument

14 14 Ź RÓD Ł A OPISU c.d. etykiety na sta ł e naklejone na no ś nik fizyczny lub odbite na nim dokumentacja pojemniki inne dokumenty towarzysz ą ce np. list wydawcy publikowane opisy dokumentów, np. w bibliograficznych bazach danych, przegl ą dach inne ź ród ł a

15 15 STREFY OPISU 1. Strefa tytu ł u i oznaczenia odpowiedzialno ś ci Strefa tytu ł u i oznaczenia odpowiedzialno ś ci 2. Strefa wydania Strefa wydania 3. Szczegó ł owe oznaczenie rodzaju i wielko ś ci dokumentu Szczegó ł owe oznaczenie rodzaju i wielko ś ci dokumentu 4. Strefa adresu wydawniczego Strefa adresu wydawniczego 5. Strefa opisu fizycznego Strefa opisu fizycznego 6. Strefa serii Strefa serii 7. Strefa uwag Strefa uwag 8. Strefa mi ę dzynarodowego znormalizowanego numeru i sposobu uzyskania dokumentu Strefa mi ę dzynarodowego znormalizowanego numeru i sposobu uzyskania dokumentu

16 16 ELEMENT OPISU Tytuł właściwy Określenie typu dokumentu Tytuł równoległy Dodatek do tytułu Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności Następne oznaczenie odpowiedzialności

17 17 ELEMENT OPISU Oznaczenie wydania Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności dotyczące wydania Następne oznaczenie odpowiedzialności dotyczące wydania Dodatkowe oznaczenie wydania Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności dotyczące dodatkowego wydania Następne oznaczenie odpowiedzialności dotyczące dodatkowego oznaczenia wydania

18 18 ELEMENT OPISU Oznaczenie rodzaju dokumentu Oznaczenie wielkości dokumentu

19 19 ELEMENT OPISU Pierwsze miejsce wydania Następne miejsce wydania Nazwa wydawcy Data wydania Miejsce sporządzenia kopii Nazwa sporządzającego kopię Data sporządzenia kopii

20 20 ELEMENT OPISU Określenie formy i liczby nośników fizycznych Oznaczenie innych cech fizycznych Wymiary Oznaczenie dokumentu towarzyszącego

21 21 ELEMENT OPISU Tytuł serii lub podserii Dodatek do tytułu serii lub podserii Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności dotyczące serii lub podserii Następne oznaczenie odpowiedzialności dotyczące serii lub podserii ISSN serii lub podserii Numeracja w obrębie serii lub podserii

22 22 ELEMENT OPISU Uwagi –Wymagania systemowe –Tryb dostępu –Uwagi dotyczące poszczególnych stref opisu –Inne uwagi

23 23 ELEMENT OPISU Międzynarodowy znormalizowany numer Sposób uzyskania dokumentu

24 24 SZCZEGÓ Ł OWE OZNACZENIA RODZAJU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO DO STOSOWANIA W STREFIE 3 Dane –Czcionki –Dane graficzne Zapis muzyczny –Dane liczbowe –Dane odwzorowuj ą ce Dane kartograficzne –Dane d ź wi ę kowe –Dane tekstowe Bibliograficzna baza danych Czasopismo elektroniczne

25 25 SZCZEGÓ Ł OWE OZNACZENIA RODZAJU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO DO STOSOWANIA W STREFIE 3 c.d. Program –Oprogramowanie aplikacyjne Program projektowania komputerowego Program zarz ą dzania baz ą danych Program wydawniczy Gra (Gry) Program arkusza kalkulacyjnego Procesor tekstu –Oprogramowanie systemowe System operacyjny J ę zyk programowania Program wyszukiwawczy

26 26 SZCZEGÓ Ł OWE OZNACZENIA RODZAJU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO DO STOSOWANIA W STREFIE 3 c.d. Dane i program –Multimedia interakcyjne –Us ł ugi online

27 27 PRZYK Ł ADY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

28 28 PRZYK Ł AD 1 Opis dokumentu elektronicznego jednocz ęś ciowego o dost ę pie lokalnym ENCYKLOPEDIA multimedialna PWN [Dokument elektroniczny] / [red. prow. Piotr Senatorski]. – Edycja 1996, wersja 1.02. – Multimedia interakcyjne. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : d ź w., kolor. ; 12 cm + Instrukcja Wymagania systemowe: komputer PC 486 DX2; 8MB RAM; system operacyjny Windows 3.1 PL lub nast ę pne; karta SVGA 1 MB rozdzielczo ść 800x600; karta d ź wi ę kowa 16 bit; nap ę d dysków CD-ROM x4; g ł o ś niki. – Tyt. Z ekranu tytu ł owego. – Oznaczenie wyd. z ekranu tytu ł owego, oznaczenie wersji po wybraniu opcji pomoc PWN 004

29 29 PRZYK Ł AD 2 Opis dokumentu elektronicznego wielocz ęś ciowego o dost ę pie lokalnym - na jednym poziomie MICROSOFT Word 97. Dysk 1-16 [Dokument elektroniczny]. – Uaktualnienie. – Procesor tekstu. – Redmond, Wash. : Microsoft, 1997. – 16 dyskietek ; 9 cm + Limited warranties ; 27 s. Wymagania systemowe: Komputer osobisty lub multimedial- ny 486 lub nowszy; 8 MB pami ę ci dla Windows NT Workstation; 8 MB dodatkowej pami ę ci do uruchomienia funkcji WordMail; 22-26 MB miejsca na dysku twardym; 51 MB potrzebne dla instalacji standardowej; system operacyjny Microsoft Windows 95 w wersji dla Polski b ą d ź PanEuropean lub Microsoft Windows NT Workstation 3.51 w wersji Service Pack 5 lub nowszy; stacja dysków 3,5 du ż ej g ę sto ś ci; karta graficzna VGA lub karta Super VGA, zalecane 256 kolorów; mysz. – Tytu ł z etykiety na dyskietce. – Oznaczenie wyd. na pojemniku. – Na dysku 1 tyt.: Program instalacyjny. – Seria Windows (32 bit)

30 30 PRZYK Ł AD 3 Opis dokumentu elektronicznego jednocz ęś ciowego o dost ę pie zdalnym KOPERNIK, Miko ł aj (1473-1543) De revolutionibus [Dokument elektroniczny] : autograf : oko ł o 1520-1541 / Miko ł aj Kopernik. – Dane tekstowe. – Kraków : Neurosoft, cop. 1996. – Tryb dost ę pu: http://www.bjpl/bjamnus/revol/titlpg_p.html Tyt. Z ekranu tytu ł owego. – Wspó ł wyd.: Dzieje autografu De revolutionibus Miko ł aja Kopernika / Marian Zwiercan. – Wesja elektroniczna rps(u), oryg.: De revolutionibus orbium caelestium. Orygina ł przechowywany w Oddziale R ę kopisów Biblioteki Jagiello ń skiej, MS BJ 10000. – Tekst w j ę z. ł ac., spis tre ś ci w j ę z. pol., ł ac. i ang., praca wspó ł wyd. w j ę z. pol. i ang.

31 31 PRZYK Ł AD 4 Opis wydawnictwa ci ą g ł ego ukazuj ą cego si ę na bie żą co o dost ę pie lokalnym SLOVENSKA Bibliografija [Dokument elektroniczny] / Narodna in univerzitetna knjiznica. – Bibliograficzna baza danych. – 1-. – Lubljana : Narodna in univerzitetna knjiznica, 1995-. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm + Slovenska Bibliografija : prirocnik ; 23 cm Wymagania systemowe: PC 386 SX ali ljsim; vsaj 4 MB pomnilnika, vsaj 2 MB prostora na trdem disku; operacijski sistem DOS 3.30; Windows 3.1; CD-ROM enoto. – Tyt. Z etykiety na dysku optycznym. – Niereg. – ISSN 1318-5640

32 32 PRZYK Ł AD 5 Opis wydawnictwa ci ą g ł ego ukazuj ą cego si ę na bie żą co o dost ę pie zdalnym EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Szymon Matuszewski. – Czasopismo elektroniczne. – Nr 1 (kwiec. 1999)-. – Wroc ł aw : Zak ł. Nar. im. Ossoli ń skich, 1999-. – Tryb dost ę pu: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/index /html. Tyt. z ekranu tytu ł owego. – Mies. – Czasopismo niekomercyjne, obejmuje swym zakresem wszelkie zagadnienia dotycz ą ce bibliotek, ka ż dy numer ma swój temat wiod ą cy ISBN 1507-7187


Pobierz ppt "1 KATALOGOWANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH oprac. Jolanta Winnicka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google