Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. NIEDOPUSZCZALNE WKRACZANIE WŁADZ USTAWODAWCZYCH I ADMINISTRACYJNYCH W AUTONOMICZNY OBSZAR NAUKI I WIEDZY. 2. PRZEPIS ART. 3 UST. 4 PKT 1, 2 I 3 USTAWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. NIEDOPUSZCZALNE WKRACZANIE WŁADZ USTAWODAWCZYCH I ADMINISTRACYJNYCH W AUTONOMICZNY OBSZAR NAUKI I WIEDZY. 2. PRZEPIS ART. 3 UST. 4 PKT 1, 2 I 3 USTAWY."— Zapis prezentacji:

1 1. NIEDOPUSZCZALNE WKRACZANIE WŁADZ USTAWODAWCZYCH I ADMINISTRACYJNYCH W AUTONOMICZNY OBSZAR NAUKI I WIEDZY. 2. PRZEPIS ART. 3 UST. 4 PKT 1, 2 I 3 USTAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 R. O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI: Art. 3 ust. 4. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia: 1) kryteria rozpoznawania, na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, zakażenia lub choroby zakaźnej, w tym choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, 2) metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej oraz lekooporności biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby, 3) rodzaje badań laboratoryjnych niezbędnych do rozpoznania oraz identyfikacji biologicznych czynników chorobotwórczych – mając na względzie zapewnienie poprawności rozpoznawania zakażeń i chorób zakaźnych, potrzeby nadzoru epidemiologicznego oraz ochronę zdrowia publicznego.

2 PRZEPIS ART. 22 UST. 5 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ: Art. 22. 5. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.

3 PRZEPIS ART. 21 UST. 7 USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2003 R. O CUDZOZIEMCACH: Art. 21. 7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1) wykaz chorób mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) kryteria pozwalające rozpoznać lub podejrzewać wystąpienie chorób mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, o których mowa w pkt 1 – uwzględniając tylko choroby epidemiczne określone przez Światową Organizację Zdrowia oraz inne choroby wysoce zakaźne i szczególnie niebezpieczne, które podlegają zwalczaniu u obywateli polskich na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach, oraz mając na celu zapewnienie humanitarnego traktowania cudzoziemców i zapobieżenie zagrożeniu dla zdrowia publicznego w obszarze przejścia granicznego. PRZEPIS ART. 66 UST. 3 USTAWY Z DNIA 14 LIPCA 2006 R. O WJEŹDZIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, POBYCIE ORAZ WYJEŹDZIE Z TEGO TERYTORIUM OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN: Art. 66. 3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego.

4 3. Skutki: - aktualne(!) rozporządzenie MZ z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego: Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin zarządza się, co następuje: § 1. Określa się wykaz chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego: 1. Cholera. 2. Dżuma. 3. Żółta gorączka oraz inne wirusowe gorączki krwotoczne. 4. Zespół ostrej niewydolności oddechowej SARS. 5. Gruźlica płuc w okresie prątkowania. 6. Nagminne porażenie dziecięce oraz inne ostre porażenia wiotkie (w tym zespół Guillaina-Barrego).

5 4. Skutki cd.: - aktualne(!) rozporządzenie MZ z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu i kryteriów występowania chorób, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach zarządza się, co następuje : § 3. Rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia chorób, o których mowa w § 2, następuje, jeżeli u cudzoziemca stwierdza się jednoczesne występowanie dwóch lub więcej spośród następujących objawów: 1) gorączka; 2) zapalne zmiany skórne lub wysypka; 3) zaburzenia świadomości; 4) kaszel; 5) krwawienie; 6) biegunka; 7) duszności.

6 5. Skutki cd.: - projekt rozporządzenia MZ w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem:

7

8

9

10 6. Propozycja przyjęcia przez Zjazd stanowiska wyrażającego protest wobec wkraczania władz ustawodawczych w autonomiczny obszar nauki i wiedzy.

11 STANOWISKO ZJAZDU w sprawie niedopuszczalnego wkraczania władz ustawodawczych i administracyjnych w autonomiczny obszar nauki i wiedzy Zjazd, po zapoznaniu się z opinią Komisji Legislacyjnej ORL w Warszawie, wyraża stanowczy sprzeciw wobec wkraczania władzy ustawodawczej i administracyjnej w autonomiczny obszar nauki i wiedzy. Uważamy za niedopuszczalne nadawanie - przepisem ustawowym - ministrowi właściwemu do spraw zdrowia uprawnień do określania w aktach wykonawczych szczegółowych kryteriów rozpoznawania oraz postępowania leczniczego w różnych stanach chorobowych, bądź szczegółowego postępowania przy udzielaniu różnych świadczeń medycznych. Zagadnienia te są przedmiotem przed- i podyplomowego kształcenia. Wiedzy tego rodzaju lekarz nie może poszukiwać w odpowiednich rozporządzeniach ministra lecz w piśmiennictwie fachowym lub zasięgając rady doświadczonego kolegi. Jeśli lekarz popełni błąd, to winien być pociągnięty do odpowiedzialności przez sąd lekarski bądź sąd powszechny za niedostatek wiedzy lub niedołożenie należytej staranności, a nie za naruszenie przepisu rozporządzenia.

12 7. Sposób tworzenia aktów prawnych i tryb konsultacji społecznych projektów. 8. Liczby: 3 projekty w ciągu 4 dni roboczych (2011 r.) - taśmowa produkcja aktów prawnych, a nie tworzenie prawa - zasada: dużo, byle jak i prędko (Boy) 9. Konsultacje społeczne - 2-3-dniowe terminy na opracowanie opinii - ciekawostka (nierzadki przypadek): 22 grudnia 2011 r. nadesłano 8 projektów z prośbą o opinię dla 7 na 28 grudnia, a dla jednego na 22 grudnia… - stała uwaga, kończąca prośbę o przekazanie opinii: nie nadesłanie opinii w wyznaczonym terminie oznacza akceptację projektu

13 10. Wnioski z trybu przeprowadzania konsultacji społecznych - twórcy lekceważą opinie samorządu? – z pewnością, ale – co gorsze – widać w tym głębokie przekonanie, iż samorząd jest zainteresowany wyłącznie w: - popsuciu znakomitych pomysłów oraz - chce wprowadzać zmiany korzystne tylko dla jego członków 11. Przykład klasyczny takiego nastawienia do konsultacji społecznych – tok pracy i losy ustawy o lekarzu sądowym. 12. Propozycja przyjęcia przez Zjazd stanowiska wyrażającego protest wobec cynicznie lekceważącego traktowania konsultacji projektów aktów prawnych przez samorząd lekarski oraz zaniechanie produkcji aktów prawnych na rzecz tworzenia prawa.

14 STANOWISKO ZJAZDU w sprawie sposobu tworzenia aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i trybu konsultacji społecznych ich projektów Zjazd, po zapoznaniu się z opinią Komisji Legislacyjnej ORL w Warszawie, wyraża kategoryczny protest wobec sposobu tworzenia aktów prawnych i trybu przeprowadzania konsutlacji społecznych ich projektów. Tworzenie projektów w tempie 3 projekty w ciągu 4 dni roboczych wyklucza – z założenia! – ich dobrą jakość. Żądanie sporządzenia rzetelnej opinii o nich w ciągu 2-3 dni wyklucza nawet możliwość gruntownej ich analizy, oznacza natomiast cyniczne wprost lekceważenie opinii samorządu lekarskiego.

15 13. Ogólna ocena działalności legislacyjnej władz ustawodawczych i administracyjnych (akty wykonawcze): na przestrzeni wielu lat dokonuje się fundamentalnych zmian dotyczących zasad funkcjonowania (modelu) ochrony zdrowia w Polsce + inflacja tandetnie opracowywanych aktów prawnych = zamęt…

16 STANOWISKO ZJAZDU w sprawie ogłoszonego przez Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego projektu wniosku o usunięcie z Konstytucji RP przepisu art. ……. sankcjonującego istnienie samorządów zaufania publicznego Zjazd wyraża swoje pełne poparcie dla wysoce krytycznej oceny przez ………. samorządy zawodowe ………… projektu wniosku o usunięcie z Konstytucji RP przepisu art. ……. sankcjonującego tworzenie samorządów zaufania publicznego. Samorządy zaufania publicznego, a wśród nich samorząd lekarski, funkcjonujące od dziesiątków lat dowiodły, iż działalność ich przynosi wiele pożytku zarówno dla ich członków jak też dla społeczeństwa. Trudności jakich przysparzają władzom administracyjnym można przypisać jedynie na ich korzyść.


Pobierz ppt "1. NIEDOPUSZCZALNE WKRACZANIE WŁADZ USTAWODAWCZYCH I ADMINISTRACYJNYCH W AUTONOMICZNY OBSZAR NAUKI I WIEDZY. 2. PRZEPIS ART. 3 UST. 4 PKT 1, 2 I 3 USTAWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google