Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARKI PRZEMYSŁOWE, TECHNOLOGICZNE I INKUBATORY TECHNOLOGII - INSTRUMENTEM ZWIĘKSZANIA INNOWACYJNOŚCI Bronisława.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARKI PRZEMYSŁOWE, TECHNOLOGICZNE I INKUBATORY TECHNOLOGII - INSTRUMENTEM ZWIĘKSZANIA INNOWACYJNOŚCI Bronisława."— Zapis prezentacji:

1 PARKI PRZEMYSŁOWE, TECHNOLOGICZNE I INKUBATORY TECHNOLOGII - INSTRUMENTEM ZWIĘKSZANIA INNOWACYJNOŚCI Bronisława Kowalak Członek Zarządu ARP SA

2 PLAN PREZENTACJI I. Dlaczego możliwość wsparcia projektów
parków przemysłowych, naukowo- technologicznych oraz inkubatorów technologii w Polsce jest szansą rozwoju? II. Dlaczego ARP jest instytucją wdrażającą to działanie w ramach SOP WKP? III. Jakie są szanse i zagrożenia realizacji działania 1.3. SOP WKP? IV. Podsumowanie - spodziewane rezultaty

3 I. DLACZEGO MOŻLIWOŚĆ WSPARCIA PROJEKTÓW PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH I INKUBATORÓW TECHNOLOGII W POLSCE JEST SZANSĄ ROZWOJU?

4 I.1. PARKI I INKUBATORY SĄ SZANSĄ WYKORZYSTANIA ZBĘDNEGO MAJĄTKU DO POWSTAWANIU NOWYCH FIRM
Barierą powstawania i rozwoju przedsiębiorstw jest brak, albo wysoki koszt dostępu do odpowiedniej infrastruktury dla prowadzenia działalności gospodarczej Uwolnienie znacznego majątku (tereny poprzemysłowe, budynki, urządzenia produkcyjne) w efekcie realizacji programów restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla kamiennego, przemysłu chemicznego, przemysłu obronnego, przemysłu farmaceutycznego oraz restrukturyzacji innych dużych firm daje szansę stworzenia odpowiedniej infrastruktury sprzyjającej lokowaniu się MSP

5 I.2. SPO WKP DZIAŁANIE 1.3. TWORZENIE KORZYSTNYCH
WARNKÓW DLA ROZWOJU FIRM DAJE SZANSĘ BUDOWY INFRASTRUKTURY W PARKACH I INKUBATORACH Inwestycje w parki przemysłowe, naukowo-technologiczne i inkubatory technologii Działanie 1.3. (ARP S.A.) Projekty doradcze Celem jest polepszenie przedsiębiorcom warunków prowadzenia działalności gospodarczej

6 I.3. PARK PRZEMYSŁOWY SZANSĄ DLA MSP
Park przemysłowy to zespół wyodrębnionych nieruchomości, w skład których wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilno-prawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim Patrz: ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. - o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (art.1 pkt1 lit.a)

7 I.4. KORZYŚCI DLA MSP DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE PARKU
Obniżenie kosztów stałych działalności: transportu, użytkowania infrastruktury i eksploatacji majątku Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych Korzystania z usług pomocniczych, takich jak: doradztwo biznesowe, obsługa prawna i księgowa, transfer technologii Korzystanie z usług kooperacyjnych przez wykorzystanie zrestrukturyzowanego przedsiębiorcy Prawo do ubiegania się o pomoc z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji

8 I.5. PARK TECHNOLOGICZNY - INSTYTUCJA PRZEPŁYWU WIEDZY
Park technologiczny to zespół wyodrębnionych nieruchomości, wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsię-biorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nierucho-mości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych Patrz: ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. - o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (art.1 pkt 1 lit.b)

9 I.6. INKUBATOR TECHNOLOGII DLA MSP
Inkubator technologii to wyodrębniona budżetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora MSP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii ( Źródło: SPO WKP Uzupełnienie programu s.277) Inkubator technologiczny oferuje przede wszystkim: atrakcyjne cenowo warunki lokalowe obsługę administracyjno-biurową firm doradztwo biznesowe (prawne, finansowe, patentowe itp.) promocję firm działających w inkubatorze dostęp do laboratoriów i bibliotek lokalnej instytucji naukowej o profilu technicznym sprzyjające środowisko przedsiębiorców

10 I.7. PARKI I INKUBATORY- ELEMENTY SYSTEMU INNOWACJI
ARP Nowa potrzeba Nowa możliwość techniczna Restrukturyzacja przedsiębiorstw w ramach programów sektorowych i ustaw specjalnych Parki Przemysłowe Parki Technologiczne Inkubatory Technologii Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, ”

11 II. DLACZEGO ARP SA JEST INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ DZIAŁANIE 1. 3
II. DLACZEGO ARP SA JEST INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ DZIAŁANIE TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURFEN-CYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (SPO WKP)?

12 Spółka Akcyjna ze 100% udziałem Skarbu Państwa, działająca od 1991
II.1. KILKA INFORMACJI O ARP Spółka Akcyjna ze 100% udziałem Skarbu Państwa, działająca od 1991 Ma swoją główną siedzibę w Warszawie oraz pięć oddziałów: Warszawa Mielec Tarnobrzeg Misja ARP Wspomaganie transformacji polskich przedsiębiorców w efektywne podmioty, zdolne do działania w warunkach gospodarki rynkowej Katowice Krasiczyn Baranów Sandomierski

13 II.2. ARP MA DOŚWIADZENIE W RESTRUKTURYZACJI
Kluczowa rola ARP w restrukturyzacji i prywatyzacji polskiej gospodarki: przemysłów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki: hutnictwo, stoczniowy, obronny, monitorowanie programu górnictwa indywidualne przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomiczno - finansowej

14 II.3. ARP WSPIERA ROZWÓJ REGIONALNY SKUPIAJĄC SIĘ NA ROZWOJU INFRASTRUKTURY INSTYTUCJONALNEJ
Wykorzystanie infrastruktury po restrukturyzowanych i likwidowanych przedsiębiorcach, dla powstawania nowych firm dających miejsca pracy Rozwój infrastruktury instytucjonalnej służącej zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności w regionach Doskonalenie ARR i Spółek Zarządzających RPPiT jako organizacji opartych na wiedzy

15 II.4. ARP MA SUKCESY W ZARZĄDZANIU SPECJALNYMI STREFAMI EKONOMICZNYMI
Jasło Staszów Stalowa Wola Nowa Dęba Ożarów Maz. Tarnobrzeg Radom Gorlice Sanok Dębica Mielec Chełm EURO_PARK WISŁOSAN Specjalna Strefa Ekonomiczna 3,8 tys. nowych miejsc pracy EURO-PARK MIELEC 8 tys. miejsc pracy

16 II.5. ARP JEST AKCJONARIUSZEM 34 AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGGO
1) Dolnośląska ARR S.A. w Wałbrzychu 2) ARR “AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie 3) Łódzka ARR S.A. 4) ARR “MARR” S.A. w Mielcu 5) ARR S.A. w upadł. w Elblągu 6) ARR “ARES” S.A. w Suwałkach 7) ARR S.A. w Częstochowie (działalność zawieszona) 8) ARR S.A. w Legnicy 9) Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach 10) TARR S.A. w Toruniu 11) ARR S.A. we Włocławku w likwidacji 12) ARR S.A. w Ostrołęce 13) ARR S.A. w Łomży 14) Świętokrzyska ARR S.A. w Kielcach 15) ARR S.A. w Koninie 16) ARR S.A. w Bielsku Białej 17) KARR S.A. w Koszalinie 18) Regionalna Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Lesznie 19) RAR S.A. w Płocku w likwidacji 20) Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie 21) Kujawsko-Pomorska ARR S.A. w Bydgoszczy 22) TARR S.A. w Tarnowie 23) TARR S.A. w Tarnobrzegu 24) ARR S.A. w Gorzowie Wielkopolskim 25) ARR “ARREKS” S.A. w Kleszczowie 26) Agencja Rozwoju Opolszczyzny S.A. w Opolu 27) Warmińsko-Mazurska ARR S.A. w Olsztynie 28) RARR S.A. w Rzeszowie 29) Pomorska ARR S.A. w Słupsku 30) Karkonoska ARR S.A. w Jeleniej Górze 31) ARR S.A. w Zielonej Górze 32) WARR S.A. we Wrocławiu 33) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku 34) Małopolska ARR S.A. w Krakowie II.5. ARP JEST AKCJONARIUSZEM AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGGO Słupsk Gdańsk Koszalin Elbląg Suwałki Olsztyn Bydgoszcz Łomża Gorzów Wlkp Toruń . Ostrołęka Włocławek Konin Płock Zielona Góra Leszno Łódź Legnica Kleszczów Jelenia Góra Wrocław Częstochowa Wałbrzych Kielce Nowa Ruda Opole Tarnobrzeg Katowice Mielec Jaworzno Rzeszów Kraków Tarnów Bielsko-Biała

17 II.6. OBSZARY DZIAŁANIA ARP
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE AGENCJE ROZWOJU REGIONALNEGO PARKI PRZEMYSŁOWE I TECHNOLO- GICZNE AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. CENTRUM INNOWACJI FIRE SEKTOROWE PROGRAMY RESTRUKTURYZACJI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY “WZROST KONKURENCJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW” PAKIET SPÓŁEK ARP USTAWA O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PRZEDS. ZNACZĄCYCH DLA RYNKU PRACY

18 II.7. DOTYCHCZASOWA ROLA ARP W PROCESIE POWSTAWANIA PARKÓW
Współdziałanie z samorządem lokalnym w zakresie utworzenia RPP Przekazanie know-how w zakresie organizacji i zarządzania obszarami przemysłowymi Pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych na studia wykonalności i inwestycje w RPP Pomoc w organizacji zarządzania wybranymi RPP

19 II.8. NOWA ROLA ARP W SPO WKP
Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw (Instytucja Wdrażająca - PARP) Działanie 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw (PARP) PRIORYTET 1 Działanie 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm (ARP SA) Działanie1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką (Ministerstwo Nauki i Informatyzacji - MNiI) Działanie 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line (MNiI) Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności msp poprzez doradztwo (PARP) Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw (MGPiPS) PRIORYTET 2 Działanie 2.3. Wzrost konkurencyjności msp poprzez inwestycje (PARP) Działanie 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska (NFOSiGW)

20 II.9. ROLA ARP - PRZYJMOWANIE I OCENA WNIOSKÓW
Parki przemysłowe, technologiczne i inkubatory ARP Jednostki Zarządz. Działanie 1.3. SPO WKP Ocena formalna Ocena techn.-ekonom Ocena meryto-ryczna Ranking MGPiPS Inwestycje w infrastrukturę, doradztwo

21 - a także audyt, kontrola, promocja ...
II.10. PO DECYZJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ (MGPiPS) Parki przemysłowe, technologiczne i inkubatory ARP Jednostki Zarządz. Działanie 1.3. SPO WKP Zawarcie umowy Monito-rowanie Sprawoz-dania Wnioski o refun-dację MGPiPS Inwestycje w infrastrukturę, doradztwo - a także audyt, kontrola, promocja ...

22 III. JAKIE SĄ SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM - 1. 3
III. JAKIE SĄ SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURFEN-CYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (SPO WKP)?

23 Uwaga! To jest refundacja!
III.1. SZANSE - KORZYSTNA STRUKTURA FINANSOWANIA - CAŁOŚĆ ŚRODKI PUBLICZNE Koszty inwestycji i doradztwa w zakresie Działania 1.3. (169,2 mln €) będą finansowane ze środków publicznych: - 75% kosztów kwalifikowanych projektu (126,9 mln €) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), - 25% kosztów kwalifikowanych projektu (42,3 mln €) ze środków publicznych krajowych (12,5%z budżetowych i 12,5% z samorządowych) Uwaga! To jest refundacja!

24 - 25% kosztów kwalifikowanych projektu z kredytu EBI
III.2. SZANSE - MOŻLIWOŚĆ PREFINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYCJNYCH - 25% kosztów kwalifikowanych projektu z kredytu EBI (procedura w trakcie uzgodnień) - promesy banków (np. BISE analizuje pierwsze projekty)

25 III.3. SZANSE - UŁATWIENIA ZE STRONY SAMORZĄDU DLA FIRM INWESTUJĄCYCH NATERENIE PARKÓW I INKUBATORÓW
Samorząd Miasta i Gminy może podjąć uchwały przyznające firmom ulgi lub zwolnienia od podatków i opłat lokalnych Starosta może zrezygnować z podwyższania opłat za użytkowanie wieczyste Samorząd może zapewnić środki na współfinansowanie inwestycji oraz wspomóc organizacyjnie jednostkę zarządzającą np. organizując one stop shop

26 III.4. ZAGROŻENIE - BRAK PROJEKTÓW
brak liderów lokalnych problemy z finansowaniem jednostek zarządzających nie uzyskanie przez jednostki zarządzające kredytów na prefinansowanie inwestycji słabe zaangażowania samorządów

27 III.5. BEZ UDZIAŁU SAMORZĄDU - ZAGROŻENIE BRAKIEM DOSTĘPU DO POMOCY FINANSOWEJ Z DZIAŁANIA 1.3. SPO WKP Sfinansowanie przez samorząd 12,5% kosztów kwalifikowanych projektu realizowanego przez spółkę zarządzającą parkiem przemysłowym, technologicznym lub inkubatorem technologii, w ramach działania 1.3 SPO WKP - stwarza szanse refundacji pozostałych 87,5% kosztów kwalifikowanych, ze środków publicznych (unijnych i krajowych) Dodatkowe punkty w ocenie projektu za udział samorządu (12 pkt na 100 możliwych)

28 IV. PODSUMOWANIE - SPODZIEWANE REZULTATY

29 IV.1. SPODZIEWANE REZULTATY SPO WKP W OBSZARZE DZIAŁANIA 1.3.
stworzenie korzystnych warunków rozpoczynania i rozwijania działalności gospodarczej, zwłaszcza przedsiębiorstw nastawionych na rozwój innowacyjnych produktów i technologii powstanie nowych miejsc pracy: w jednostkach zarządzających, firmach działających w parkach i inkubatorach oraz ich otoczeniu zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i powojskowych

30 IV.1. SPODZIEWANE REZULTATY SPO WKP W OBSZARZE DZIAŁANIA 1.3. C.D.
zwiększenie nakładów na prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwamia sferą naukowo-badawczą wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw

31 IV.2. INWESTOWANIE W INFRASTRUKTURĘ INSTYTUCJONALNĄ ZWIĘKSZA SZANSĘ TRWAŁEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO
Nowatorskie rozwiązania instytucjonalne są niezbędne do wykorzystania na skalę globalną procesów innowacyjnych i transferu technologii Innowacyjność gospodarki zależy nie tylko od tego jak funkcjonują poszczególne instytucje lecz przede wszystkim od tego jak te instytucje współpracują, wzajemnie na siebie oddziałują oraz współdziałają z otoczeniem, w systemie tworzenia i stosowania wiedzy

32 Zapraszamy podmioty zarządzające parkami przemysłowymi, technologicznymi i inkubatorami technologii, np.: agencje rozwoju regionalnego, fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty prawne z udziałem w szczególności samorządów regionalnych i lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do składania wniosków o pomoc finansową w ramach działania 1.3. SPO WKP Informacja na ten temat ukaże się wkrótce na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.


Pobierz ppt "PARKI PRZEMYSŁOWE, TECHNOLOGICZNE I INKUBATORY TECHNOLOGII - INSTRUMENTEM ZWIĘKSZANIA INNOWACYJNOŚCI Bronisława."

Podobne prezentacje


Reklamy Google