Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKIE PRAWO LOTNICZE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKIE PRAWO LOTNICZE"— Zapis prezentacji:

1 POLSKIE PRAWO LOTNICZE
Dominik Punda

2 Źródła prawa Ustawa zasadnicza 2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe
(polski system prawny) Ustawa zasadnicza (KONSTYTUCJA RP) 2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe (przyjęte przez umawiające się strony) 3. Ustawy 4. Rozporządzenia, zarządzenia, uchwały (przepisy wykonawcze) Dominik Punda

3 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ULC
Struktura władzy nad lotnictwem cywilnym w RP Minister właściwy do spraw transportu (Minister Infrastruktury) Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych PKBWL Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ULC Lotnicza Komisja Egzaminacyjna LKE Inspektorat Personelu Lotniczego IPL Dominik Punda

4 Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze (Dz.U. Nr 130 poz. 1112) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września r w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz.U. Nr 165 poz. 1603) 3. Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003r (poz. 1603) Załącznik nr 1 Szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów licencji. Rodzaje uprawnień lotniczych wpisywanych do licencji oraz wymagania dotyczące ich wydawania, przedłużania i wznawiania ważności uprawnień lotniczych. (Dz.U. Nr 165 poz. 1603) Dominik Punda

5 Podstawy prawne cd Załącznik nr 2 Opisy i wzory licencji członków personelu lotniczego oraz wzór świadectwa uznania licencji członka personelu lotniczego albo równoważnego dokumentu (Dz.U. Nr 165 poz. 1603) 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego (Dz.U. Nr 219 poz. 1841) Dominik Punda

6 PEL Podręcznik Licencjonowania Personelu Lotniczego
Podstawy prawne cd PEL Podręcznik Licencjonowania Personelu Lotniczego Dominik Punda

7 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
Dziennik Ustaw Nr 130 Poz. 1112 Dominik Punda

8 Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ I Przepisy ogólne Przepisy Ustawy regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego, Przepisy ustawy stosuje się do polskiego lotnictwa cywilnego oraz w zakresie ustalonym, przez prawo, również do obcego lotnictwa cywilnego, Dominik Punda

9 Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ I Przepisy ogólne Lotnictwo cywilne – wszystkie rodzaje lotnictwa z wyjątkiem lotnictwa państwowego, Lotnictwo państwowe – państwowe statku powietrzne oraz lotniska państwowe wykorzystywane wyłącznie do startów i lądowań państwowych statków powietrznych, Dominik Punda

10 Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ I Przepisy ogólne Polski państwowy statek powietrzny: - statek powietrzny używany przez Siły Zbrojne RP (wojskowy statek powietrzny), - statek powietrzny używany przez jednostki organizacyjne: Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i służby celnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego), Dominik Punda

11 Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ I Przepisy ogólne Statek powietrzny – urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża, (wyłączone: pociski, rakiety, poduszkowce), Dominik Punda

12 Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ I Przepisy ogólne Użytkownik statku powietrznego – właściciel lub osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych Dominik Punda

13 Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ I Przepisy ogólne Lotnisko – wydzielony obszar na lądzie wodzie lub innej powierzchni w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego granicach obiektami i urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym, który jest wpisany do rejestru lotnisk. Lądowisko – wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego ruchu statków powietrznych, ujęty w ewidencji lądowisk. Dominik Punda

14 Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ I Przepisy ogólne Zarządzający lotniskiem – podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk cywilnych, Port lotniczy – lotnisko użytku publicznego wykorzystywane do lotów handlowych, Dominik Punda

15 Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ I Przepisy ogólne W czasie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na terytorium RP wszystkie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy na tych statkach podlegają prawu polskiemu, chyba że prawo to stanowi inaczej. W czasie lotu poza granicami polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa polskie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy na tych statkach podlegają prawu polskiemu, chyba że prawo to stanowi inaczej, Dominik Punda

16 Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ I Przepisy ogólne Lot i manewrowanie statku powietrznego odbywają się zgodnie z przepisami obowiązującymi w granicach danego terytorium, a na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa – zgodnie z przepisami międzynarodowymi. Dominik Punda

17 Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ I Przepisy ogólne Prawa rzeczowe na statku powietrznym ocenia się według prawa państwa przynależności danego statku powietrznego. Prawa rzeczowe na statku powietrznym ustanowione zgodnie z prawem obcego państwa, w którym statek powietrzny był zarejestrowany w chwili ich ustanowienia, i wpisane do rejestru statków powietrznych tego państwa, uznaje się również w RP , o ile zostały wpisane do polskiego rejestru statków powietrznych. Dominik Punda

18 Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ I Przepisy ogólne Roszczenia o wynagrodzenie: - szkód wyrządzonych w związku z używaniem statku powietrznego osobom i w mieniu znajdującym się poza tym statkiem, - szkody powstałe w razie zderzenia statków powietrznych, - za pomoc udzieloną przez statek powietrzny, - za pomoc udzieloną statkowi powietrznemu, ocenia się według prawa państwa na którego obszarze zdarzenie nastąpiło. Dominik Punda

19 Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ I Przepisy ogólne Roszczenia o wynagrodzenie: - szkód wyrządzonych w związku z używaniem statku powietrznego osobom i w mieniu znajdującym się poza tym statkiem, - szkody powstałe w razie zderzenia statków powietrznych, - za pomoc udzieloną przez statek powietrzny, - za pomoc udzieloną statkowi powietrznemu, jeżeli zdarzenie nastąpiło na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa, stosuje się prawo sądu, który spór rozpoznaje. Dominik Punda

20 Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ I Przepisy ogólne Roszczenia o wynagrodzenie: jeżeli zainteresowane strony i statki powietrzne których spór dotyczy, mają tą samą przynależność państwową, stosuje się prawo państwa ich przynależności bez względu na miejsce zdarzenia, chyba że strony skorzystają z możliwości wyboru innego prawa Dominik Punda

21 Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ I Przepisy ogólne Prawo właściwe dla oceny stosunków cywilnoprawnych powstałych na skutek zdarzenia na statku powietrznym w czasie lotu lub w czasie przebywania na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa ustala się tak, jak gdyby zdarzenie to nastąpiło w miejscu, w którym statek jest zarejestrowany. Dominik Punda

22 DZIAŁ II Administracja lotnictwa cywilnego
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ II Administracja lotnictwa cywilnego Naczelny organ administracji rządowej w sprawach lotnictwa cywilnego: Minister właściwy do spraw transportu Centralny organ administracji rządowej w sprawach lotnictwa cywilnego: Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Dominik Punda

23 DZIAŁ II Administracja lotnictwa cywilnego
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ II Administracja lotnictwa cywilnego Przy Ministrze właściwym do spraw transportu działa: niezależna, stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Zakres działania: prowadzenie badań wypadków i incydentów lotniczych Wydawanie opinii: w imieniu Ministra właściwego do spraw transportu Dominik Punda

24 DZIAŁ II Administracja lotnictwa cywilnego
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ II Administracja lotnictwa cywilnego Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Urząd Lotnictwa Cywilnego jest państwową jednostką budżetową. Urząd Lotnictwa Cywilnego działa w oparciu o struktury terenowe. Dominik Punda

25 DZIAŁ II Administracja lotnictwa cywilnego
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ II Administracja lotnictwa cywilnego Pracownikom ULC po okazaniu legitymacji służbowej, przysługuje prawo: - Przeprowadzania oględzin statku powietrznego, Dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a także sporządzania ich kopii, Wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych badań statków powietrznych, Dominik Punda

26 DZIAŁ II Administracja lotnictwa cywilnego
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ II Administracja lotnictwa cywilnego Pracownikom ULC po okazaniu legitymacji służbowej, przysługuje prawo: Zabezpieczenia statku powietrznego znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym w celu niedopuszczenia do dalszego jego używania, Zabezpieczenia statku powietrznego używanego przez osoby nieuprawnione w celu niedopuszczenia do dalszego jego używania, - Zabezpieczenia statku powietrznego w przypadku naruszenia zasad jego użytkowania, Dominik Punda

27 DZIAŁ III Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ III Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy Do wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej dopuszcza się wyłącznie cywilne statki powietrzne: wpisane do polskiego lub obcego rejestru cywilnych statków powietrznych, mające wymagane znaki rozpoznawcze, posiadające zdatność do lotów potwierdzoną odpowiednimi dokumentami, Dominik Punda

28 DZIAŁ III Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ III Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy Wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych skutkuje z mocy prawa przynależnością państwową statku powietrznego oraz pociąga za sobą poddanie statku powietrznego nadzorowi organów lotniczych państwa przynależności, w szczególności w zakresie zdatności do lotów i eksploatacji statku Skutki prawne wpisania statku powietrznego do rejestru statków powietrznych, ustanowionego przez kilka państw, ocenia się zgodnie z przepisami międzynarodowymi Dominik Punda

29 DZIAŁ III Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ III Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy Jeżeli statek powietrzny jest jednocześnie wpisany do rejestrów różnych państw obcych, uznaje się wyłącznie wpis, który nastąpił najwcześniej. Przeniesienie rejestracji statku powietrznego z rejestru statków powietrznych jednego państwa do rejestru statków powietrznych innego państwa następuje z zachowaniem przepisów obu państw oraz zgodnie z wiążącymi te państwa przepisami międzynarodowymi. Dominik Punda

30 DZIAŁ III Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ III Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi Rejestr cywilnych statków powietrznych. W drodze decyzji administracyjnej następują: - wpisy do rejestru, - zmiany danych rejestrowych, - odmowy wpisania do rejestru, wykreślenie statku powietrznego z rejestru, Dominik Punda

31 DZIAŁ III Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ III Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy Rejestr statków jest jawny. Dokumenty stanowiące podstawę do dokonania wpisu w rejestrze są poufne. Wypisy z rejestru tylko na wniosek zainteresowanych podmiotów. Dominik Punda

32 DZIAŁ III Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ III Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy Okoliczności podlegające wpisowi do rejestru statków są skuteczne wobec osób trzecich, gdy zostały wpisane do rejestru. Do oceny skutków wpisu do rejestru statków stosuje się odpowiednio przepisy o księgach wieczystych i hipotece. Dominik Punda

33 DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne Podział lotnisk ze względu na dostępność dla użytkowników: lotniska użytku publicznego, lotniska użytku niepublicznego, Dominik Punda

34 DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne Lotnisko użytku publicznego - otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach i godzinach ustalonych przez zarządzającego tym lotniskiem i podanych do publicznej wiadomości. Lotnisko użytku niepublicznego - lotnisko na którym mogą lądować i startować wyłącznie: Statki powietrzne używane przez użytkowników lotniska określonych w dokumentacji rejestracyjnej tego lotniska, Statki powietrzne wykonujące loty niehandlowe, używane przez inne podmioty powyżej za zezwoleniem zarządzającego lotniskiem. Dominik Punda

35 DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi rejestr lotnisk. Rejestr lotnisk jest jawny. Dokumenty stanowiące podstawę do dokonania wpisu w rejestrze podlegają ochronie Wypisy z rejestru wydaje się na wniosek zainteresowanych stron. Eksploatację lotniska można rozpocząć po wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk Dominik Punda

36 DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne Statki powietrzne oprócz przypadków: - przymusowego lądowania, - ratowania życia lub zdrowia ludzkiego - udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych, - uzasadnionych potrzebami szkolenia lub treningu, - uzasadnionych potrzebami usług lotniczych, - jeżeli pozwalają na to przepisy wykonawcze, Mogą startować i lądować wyłącznie na lotniskach: wpisanych do rejestru lotnisk, których nazwy zostały opublikowane w dzienniku urzędowym ULC, Dominik Punda

37 DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne Statki powietrzne oprócz przypadków: - przymusowego lądowania, - ratowania życia lub zdrowia ludzkiego - udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych, - uzasadnionych potrzebami szkolenia lub treningu, Mogą startować i lądować na lądowiskach i w innych miejscach poza lotniskami wpisanymi do rejestru lotnisk, (wybrane obszary do wykonywania startu i lądowania) Dominik Punda

38 DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne Rozpoczęcie użytkowania lądowiska może nastąpić po jego zgłoszeniu przez użytkownika do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ULC oraz wykazania przez użytkownika i potwierdzeniu przez Prezesa ULC, że lądowiska odpowiada właściwym wymaganiom. Dominik Punda

39 DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne Zarządzający lotniskiem użytku publicznego może odmówić przyjęcia statku powietrznego wyłącznie ze względu na ważne okoliczności związane z funkcjonowaniem lotniska, uniemożliwiające bezpieczne jego lądowanie. Dominik Punda

40 DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne Zarządzający lotniskiem nie może odmówić zezwolenia na lądowanie przymusowe statku powietrznego: znajdującego się w niebezpieczeństwie, wykonującego lot w celu ochrony życia lub zdrowia, w celu przeciwdziałania klęskom żywiołowym w ramach działań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i obronnością kraju lub statku, Dominik Punda

41 DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne Statki powietrzne i przewoźnicy lotniczy mają prawo korzystania z lotnisk użytku publicznego na równych zasadach. Warunki korzystania z lotnisk użytku publicznego oraz opłaty za to korzystanie mogą być zróżnicowane jedynie ze względu na rodzaje i charakterystyki statków powietrznych oraz charakter wykonywanych operacji lotniczych. Dominik Punda

42 DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne Lotnisko międzynarodowe lotnisko wyznaczone do startów i lądowań statków powietrznych w ruchu międzynarodowym. Dominik Punda

43 DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne Zarządzający lotniskiem ma prawo zatrzymać statek powietrzny tymczasowo w celu zabezpieczenia roszczenia z tytułu opłat lotniskowych należnych od użytkownika statku powietrznego i szkód wyrządzonych przez niego na lotnisku. Zatrzymanie statku powietrznego traci moc w razie złożenia odpowiedniego zabezpieczenia lub w razie dokonania zajęcia na podstawie postanowienia sądowego. Zarządzający lotniskiem odpowiada za szkody wynikłe wskutek nieuzasadnionego zatrzymania statku powietrznego. Dominik Punda

44 DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ IV Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne Zarządzający lotniskiem odpowiada za bezpieczną eksploatację lotniska, w tym za nałożone na niego zadania związane z ochroną lotniska. Zarządzający lotniskiem jest obowiązany zorganizować i utrzymywać system ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska w ramach krajowego systemu ratownictwa Dominik Punda

45 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych są uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego oraz osoby uczestniczące w szkoleniu lotniczym. Członkiem personelu lotniczego jest osoba, która posiada ważną licencję i jest wpisana do państwowego rejestru personelu lotniczego Licencja jest świadectwem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności lotniczych Licencję wydaje się odrębnie dla każdego rodzaju specjalności członków personelu lotniczego. Dominik Punda

46 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Licencja może być udzielona osobie, która łącznie spełnia następujące warunki: korzysta w pełni z praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa, spełnia wymogi w zakresie wieku i wykształcenia, Dominik Punda

47 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Licencja może być udzielona osobie, która łącznie spełnia następujące warunki: odpowiada wymaganiom w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej, potwierdzonej orzeczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego, spełnia wymagania i warunki dotyczące ukończenia szkolenia lotniczego, praktyki lotniczej oraz posiadania wiedzy i umiejętności, potwierdzone zdaniem egzaminów państwowych. Dominik Punda

48 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Wymagania dla poszczególnych specjalności w zakresie wieku i wykształcenia: pilot samolotowy turystyczny – ukończone 17 lat oraz wykształcenie co najmniej gimnazjalne albo równorzędne, pilot samolotowy zawodowy – ukończone 18 lat oraz wykształcenie co najmniej średnie, pilot samolotowy liniowy – ukończone 21 lat oraz co najmniej średnie wykształcenie, Dominik Punda

49 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego: Wydaje, uznaje, zawiesza uznanie, przywraca uznanie, odmawia uznania, cofa uznanie, cofa, zawiesza, przywraca i zmienia licencje w drodze decyzji administracyjnych. Może upoważnić pracowników ULC do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w powyższych sprawach. Dominik Punda

50 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Licencja wydana lub potwierdzona przez właściwy organ obcego państwa może być w RP uznana za ważną na równi z licencją polską: jeżeli wynika to z umowy międzynarodowej, w innych przypadkach, jeżeli wymagania stawiane przy jej wydaniu nie były łagodniejsze od stawianych w RP, Dominik Punda

51 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Zawieszenie licencji i wynikających z niej uprawnień lub niektórych wynikających z niej uprawnień ma charakter czasowy Dominik Punda

52 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Zabrania się: wykonywania czynności lotniczych przez osobę nieposiadającą licencji, wykonywania przez członka personelu lotniczego: a) czynności lotniczych nieobjętych jego licencją, b) czynności lotniczych niezgodnie z warunkami określonymi w licencji Dominik Punda

53 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Ważność licencji jest uzależniona od: wyniku okresowego sprawdzenia sprawności psychicznej i fizycznej członka personelu lotniczego, stwierdzonej w badaniach lotniczo-lekarskich, utrzymania w okresie ważności licencji wiadomości i umiejętności nie mniejszych niż wymagane do uzyskania licencji i dodatkowych uprawnień. Dominik Punda

54 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Warunkiem uzyskania licencji jest pozytywny wynik egzaminu państwowego składającego się z części: teoretycznej, praktycznej, złożonego przed komisją egzaminacyjną (LKE). Egzaminy podlegają opłacie lotniczej. Dominik Punda

55 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Licencję lub wynikające z niej niektóre uprawnienia można cofnąć albo zawiesić w przypadku stwierdzenia, że członek personelu lotniczego: utracił pełnię praw obywatelskich, utracił pełną zdolność do czynności prawnych, utracił kwalifikacje do wykonywania określonych czynności lotniczych, wykonując czynności lotnicze, do których uprawnia go licencja, zagraża bezpieczeństwu ruchu lotniczego. Dominik Punda

56 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy W przypadku badania prowadzonego przez PKBWL lub organy państwowe, w celu stwierdzenia czy członek personelu lotniczego: utracił pełnię praw obywatelskich, utracił pełną zdolność do czynności prawnych, utracił kwalifikacje do wykonywania określonych czynności lotniczych, wykonując czynności lotnicze, do których uprawnia go licencja, zagraża bezpieczeństwu ruchu lotniczego, Prezes ULC na czas prowadzenia dochodzenia może licencję zawiesić oraz zatrzymać. Dominik Punda

57 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzi rejestr personelu lotniczego. Dominik Punda

58 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Sprawność psychiczną i fizyczną członka oraz kandydata na członka personelu lotniczego sprawdza się w trakcie badań lotniczo-lekarskich. Członek personelu lotniczego nie może wykonywać lotów lub innych czynności lotniczych w przypadku utraty wymaganej sprawności psychicznej i fizycznej. Członek personelu lotniczego, który jest świadomy utraty sprawności fizycznej lub psychicznej wymaganej do wykonywania swojej funkcji, zobowiązany jest do natychmiastowego poddania się badaniom lotniczo-lekarskim. Dominik Punda

59 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Badania lotniczo-lekarskie przeprowadzają i wydają orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego: centra medycyny lotniczej, (komisja złożona z lekarzy orzeczników) lekarze orzecznicy. Od orzeczenia komisji lekarskiej centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika przysługuje osobie zainteresowanej odwołanie do Naczelnego Lekarza w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Dominik Punda

60 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Załogę statku powietrznego stanowią osoby wyznaczone przez użytkownika statku powietrznego do wykonania określonych czynności na statku powietrznym w czasie lotu. Na statku powietrznym wykonującym lot z załogą musi być wyznaczony dowódca statku powietrznego. Jeżeli załogę statku powietrznego stanowi jedna osoba, pełni ona funkcję dowódcy. Dominik Punda

61 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Dowódca jest obowiązany wykonywać lot zgodnie z przepisami, w szczególności zaś zapewnić bezpieczeństwo statku powietrznego oraz znajdujących się na jego pokładzie osób i rzeczy. Gdy statkowi powietrznemu grozi niebezpieczeństwo, dowódca jest zobowiązany zastosować wszelkie niezbędne środki w celu ratowania pasażerów i załogi. W razie uszkodzenia statku powietrznego lub przymusowego lądowania dowódca wykonuje w imieniu właściciela, użytkownika statku oraz w imieniu właścicieli przewożonych rzeczy wszelkie czynności, jakie uzna za konieczne do zabezpieczenia ich interesów. Dominik Punda

62 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu oraz bezpieczeństwa i porządku na pokładzie statku powietrznego dowódca jest upoważniony do: zobowiązania w razie konieczności, innych członków załogi do wykonywania czynności nienależących do ich normalnego zakresu obowiązków, wydawania poleceń wszystkim osobom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego. Wszystkie osoby obecne na pokładzie są obowiązane wypełniać polecenia dowódcy. Dominik Punda

63 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Dowódca ma prawo decydować o: zastosowaniu niezbędnych środków, łącznie ze środkami przymusu w stosunku do osób niewykonujących jego poleceń albo zagrażających w inny sposób bezpieczeństwu lotu lub porządkowi na pokładzie statku powietrznego, zatrzymaniu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa na statku powietrznym albo osoby zagrażającej w inny sposób bezpieczeństwu lotu lub porządkowi na pokładzie statku powietrznego, do czasu przekazania jej właściwym organom. Dominik Punda

64 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Członkowie załogi statku powietrznego mogą stosować wyłącznie środki przymusu odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania wymaganiom bezpieczeństwa i porządku na pokładzie statku oraz poleceniom i decyzjom dowódcy. Organy Policji i Straży Granicznej są obowiązane do przejęcia takiej osoby. Dominik Punda

65 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Zabrania się członkom załogi oraz innym osobom wnoszenia i używania broni palnej, broni gazowej oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego. Zakaz stosuje się także do urządzeń, środków i substancji mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu lub pasażerów. Aneks ICAO 10 Dominik Punda

66 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Zakazów nie stosuje się do uprawnień: żołnierzy Wojskowych służb Informacyjnych, funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, funkcjonariuszy Policji, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, podczas wykonywania czynności służbowych Dominik Punda

67 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Dowódca statku powietrznego, który otrzymał sygnał o: niebezpieczeństwie grożącym innemu statkowi powietrznemu albo morskiemu, spostrzegł statek powietrzny lub morski, który uległ wypadkowi lub znalazł się w niebezpieczeństwie, - zauważył inną katastrofę lub klęskę żywiołową, zauważył osobę znajdującą się na morzu w niebezpieczeństwie utraty życia obowiązany jest udzielić poszkodowanym lub znajdującym się w niebezpieczeństwie pomocy w zakresie, w jakim może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo powierzonego mu statku powietrznego, pasażerów, załogi lub innych osób. Dominik Punda

68 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Obowiązek pomocy ustaje, gdy dowódca wie, że kto inny udziela pomocy w podobnych lub lepszych warunkach, niż on sam mógłby udzielić. Dominik Punda

69 DZIAŁ V Personel lotniczy
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ V Personel lotniczy Jeżeli w celu opanowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu statku powietrznego, osobom lub mieniu znajdującym się na tym statku, członek załogi statku powietrznego podjął czynności naruszające przepisy lotnicze, dowódca statku powietrznego obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu właściwy organ państwa, którego przepisy uległy naruszeniu. Jeżeli przepisy danego państwa tego wymagają, dowódca statku powietrznego powinien również niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od wylądowania statku powietrznego, złożyć organowi, który otrzymał zawiadomieni, pisemne sprawozdanie o zdarzeniu. Dominik Punda

70 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna Polska przestrzeń powietrzna jest dostępna na równych prawach dla wszystkich jej użytkowników, a swoboda lotów w niej cywilnych statków powietrznych może być ograniczona wyłącznie na podstawie wyraźnego upoważnienia. Dominik Punda

71 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakazy i ograniczenia w ruchu lotniczym niezbędne ze względu na: ważny interes polityki zagranicznej RP, względy obronności i bezpieczeństwa RP, ważny interes gospodarczy RP, zobowiązania RP wynikające z umów międzynarodowych, w tym zwłaszcza z wiążących uchwał Rady Bezpieczeństwa ONZ, Dominik Punda

72 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna Dostępność przestrzeni powietrznej może być czasowo ograniczona ze względu na: obronność państwa, bezpieczeństwo publiczne, ochronę przyrody, bezpieczeństwo ruchu lotniczego, Dominik Punda

73 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z: Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw środowiska rozporządzeniami z zachowaniem postanowień umów międzynarodowych może wprowadzić zakazy lub ograniczenia lotów nad obszarem całego państwa albo jego części na czas dłuższy niż 3 miesiące. Dominik Punda

74 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić częściowy lub całkowity zakaz lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, mając na względzie przeciwdziałanie oddziaływaniu lotnictwa cywilnego na środowisko oraz wymagania wynikające z przepisów międzynarodowych. Dominik Punda

75 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna Polska przestrzeń powietrzna dostępna dla żeglugi powietrznej dzieli się na: przestrzeń kontrolowaną w której zapewniana jest: służba kontroli ruchu lotniczego, służba alarmowa, służba informacji powietrznej, przestrzeń niekontrolowaną w której zapewniana jest: Dominik Punda

76 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych prowadzi badania wypadków i incydentów lotniczych w celu ustalenia ich okoliczności i przyczyn oraz wydaje zalecenia i wnioski dla zapobieżenia podobnym wypadkom i incydentom w przyszłości. Dominik Punda

77 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna Wypadek lotniczy Zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, które zaistniało od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim oraz podczas którego: jakakolwiek osoba doznała co najmniej poważnych uszkodzeń ciała - statek powietrzny został uszkodzony, nastąpiło zniszczenie konstrukcji statku powietrznego, statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane, statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy. Dominik Punda

78 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna Wypadkiem lotniczym nie jest zdarzenie, podczas którego: uszkodzenia ciała powstały z przyczyn naturalnych wywołanych przez poszkodowanego lub inne osoby, uszkodzeń ciała doznali pasażerowie przebywający na pokładzie bez ważnego biletu, ukrywający się w miejscach, do których zwykle jest zamknięty dostęp dla pasażerów i członków załogi, uszkodzeń ciała doznali pasażerowie przebywający w miejscach nieprzeznaczonych dla pasażerów oraz członków załogi, gdy nastąpiła przerwa w pracy silnika, Dominik Punda

79 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna Wypadkiem lotniczym nie jest zdarzenie, podczas którego: gdy nastąpiło uszkodzenie silnika, jego osłon agregatów wspomagających, gdy nastąpiło uszkodzenie łopat śmigła gdy nastąpiło uszkodzenie końcówki skrzydła, anten, ogumienia kół, urządzeń hamowania, owiewek, gdy pokrycie statku powietrznego posiada niewielkie wgniecenia lub przebicia, gdy uszkodzenie statku powietrznego niestwarza zagrożenia dla zdrowia i życia, Dominik Punda

80 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna Incydent lotniczy Zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego inne niż wypadek lotniczy, które ma lub mogłoby mieć niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji. Poważny incydent lotniczy Incydent, którego okoliczności wskazują, że nieomal doszło do wypadku lotniczego. Dominik Punda

81 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna Komisja bada wypadki: cywilnych statków powietrznych na terytorium RP i polskiej przestrzeni powietrznej, cywilnych statków powietrznych polskich lub obcych eksploatowanych przez użytkowników polskich poza granicami kraju, jeżeli przewidują to umowy lub przepisy międzynarodowe albo jeżeli właściwy organ obcego państwa przekaże Komisji uprawnienia do przeprowadzenia badania, albo sam nie podjął badania wypadku. Dominik Punda

82 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna Komisja nie orzeka: - co do winy, co do odpowiedzialności, Dominik Punda

83 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna Do badania incydentów lotniczych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące badania wypadków lotniczych. Incydent lotniczy, od którego badania Komisja odstąpiła, jest badany przez użytkownika statku powietrznego. Po zakończeniu badań użytkownik przesyła Komisji raport określający w szczególności przyczyny i okoliczności incydentu lotniczego oraz działania podjęte w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości Dominik Punda

84 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna Użytkownicy statków powietrznych, organy służb ruchu lotniczego i zarządzający lotniskami są zobowiązani powiadamiać Komisję o wypadach i incydentach lotniczych, niezależnie od ich badania we własnym zakresie Dominik Punda

85 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna W razie wypadku lub przymusowego lądowania statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy na terytorium RP w miejscu, w którym brak jest organów celnych i Straży Granicznej, dowódca statku powietrznego obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższą jednostkę Policji lub inną jednostkę administracji publicznej. Do czasu przybycia przedstawicieli organów celnych i Straży Granicznej dowódca statku powietrznego obowiązany jest zastosować niezbędne środki w celu zapewnienia dokonania wymaganych formalności. Dominik Punda

86 DZIAŁ VI Żegluga powietrzna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VI Żegluga powietrzna Podjęcie dalszego lotu przez statek powietrzny bez zezwolenia właściwych organów celnych i Straży Granicznej jest zabronione. Obcy statek powietrzny oraz jego załoga, przebywający na terytorium RP, mogą zostać poddane inspekcji, a ich dokumenty mogą być sprawdzane przez polskie organy administracji lotniczej. Dominik Punda

87 DZIAŁ VII Eksploatacja statków powietrznych
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VII Eksploatacja statków powietrznych Użytkownik statku powietrznego jest obowiązany zapewnić jego bezpieczną eksploatację. Użytkownik statku powietrznego, prowadzący działalność podlegającą certyfikacji (AWC, AOC), obowiązany jest utworzyć i zapewnić funkcjonowanie wewnętrznego systemu bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego. Dowódca statku powietrznego ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących eksploatacji statku, niezależnie od odpowiedzialności użytkownika. Dominik Punda

88 DZIAŁ VII Eksploatacja statków powietrznych
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ VII Eksploatacja statków powietrznych Certyfikacji podlega: - wykonywanie nieregularnego i regularnego przewozu lotniczego (AOC), wykonywanie działalności gospodarczej przy użyciu statków powietrznych (AWC), szkolenie personelu lotniczego w celu uzyskania licencji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niej dodatkowych uprawnień. Dominik Punda

89 DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem statków powietrznych podlega przepisom prawa cywilnego o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy posługiwaniu się mechanicznymi środkami komunikacji poruszanymi za pomocą sił przyrody. Powyższa odpowiedzialność nie powstaje, jeżeli szkoda wynikła z samego faktu przelotu statku powietrznego odbywającego się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dominik Punda

90 DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem statków powietrznych ponosi osoba eksploatująca statek powietrzny. Za osobę eksploatującą statek powietrzny uważa się osobę, która go używała w czasie spowodowania szkody. Osobę, która przekazała prawo używania statku powietrznego innej osobie, uważa się za eksploatującą statek powietrzny, jeżeli zachowała prawo decydowania w sprawach wykonywania lotu. Dominik Punda

91 DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność za szkody ponosi osoba, która bezprawnie używa statku powietrznego, solidarnie z nią odpowiedzialność ponosi osoba eksploatująca statek powietrzny , chyba że użycie statku powietrznego nastąpiło bez jej winy. Dominik Punda

92 DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna Użytkownicy statków powietrznych, przewoźnicy i inni przedsiębiorcy prowadzący działalność lotniczą są zobowiązani ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej odpowiednio za szkody wyrządzone w związku z ruchem statków powietrznych, z przewozem lotniczym lub wykonywaniem innej działalności lotniczej. Dominik Punda

93 DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna Podlega karze grzywny kto: właściciel lub użytkownik statku powietrznego, nie przestrzega przepisów dotyczących polskiego rejestru statków powietrznych, wykonuje lot statkiem powietrznym niemającym wymaganych znaków i napisów, nie wykonuje zarządzeń i poleceń zarządzającego lotniskiem związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lotów lub porządkiem na lotnisku Dominik Punda

94 DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna Podlega karze grzywny kto: nie wykonuje poleceń dowódcy statku powietrznego związanych z porządkiem na pokładzie, będąc użytkownikiem statku powietrznego lub działając za osobę prawną będącą takim użytkownikiem, narusza obowiązki w zakresie bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych. Dominik Punda

95 DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna Podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku kto: wykonuje lot przy użyciu statku powietrznego nie posiadającego wymaganej zdatności do lotów lub niezgodnie z ograniczeniami określonymi w świadectwie zdatności do lotu, wykonuje lot z naruszeniem wymagań dotyczących ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem statków powietrznych, wibracjami i zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza, Dominik Punda

96 DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna Podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku kto: nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku, narusza przepisy o ratownictwie na lotniskach i ochronie przeciwpożarowej lotnisk, wykonuje lot lub inne czynności lotnicze, nie mając ważnej licencji lub świadectwa kwalifikacji lub niezgodnie z ich treścią i warunkami, wykonuje loty lub inne czynności lotnicze mimo utraty wymaganej sprawności psychicznej i fizycznej, Dominik Punda

97 DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna Podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku kto: nie wykonuje poleceń dowódcy statku powietrznego związanych z bezpieczeństwem lotu, nie wykonuje poleceń państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym, wykonuje lot próbny lub akrobacyjny nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności, dokonuje zrzutu ze statku powietrznego w czasie jego lotu, Dominik Punda

98 DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna Podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku kto: podejmuje lub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu lotniczego i innych usług lotniczych bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub certyfikatu albo niezgodnie z ich warunkami i ograniczeniami, uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie czynności, przez członków PKBWL, Dominik Punda

99 DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna Podlega pozbawienia wolności do 5 lat kto: wykonując lot przy użyciu statku powietrznego narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, wykonując lot przy użyciu statku powietrznego przekracza granicę państwową bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem warunków zezwolenia, wykonując lot przy użyciu statku powietrznego narusza ustawy, zakazy lub ograniczenia lotów w polskiej przestrzeni powietrznej wprowadzone ze względu na konieczność wojskową lub bezpieczeństwo publiczne, Dominik Punda

100 DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna Podlega pozbawienia wolności do 5 lat kto: wykonując lot przy użyciu statku powietrznego nie stosuje się do poleceń organów państwa, w którym lot się odbywa a także poleceń otrzymanych od jego państwowego statku powietrznego, nakazujących lądowanie na wskazanym lotnisku lub inne postępowanie załogi, wnosi lub używa na pokładzie statku powietrznego broni palnej, broni gazowej lub materiałów wybuchowych, Dominik Punda

101 DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna
Ustawa Prawo lotnicze DZIAŁ XI Odpowiedzialność cywilna Podlega pozbawienia wolności do 5 lat kto: używa urządzeń radiowych na częstotliwościach przeznaczonych dla radiokomunikacji ruchomej lotniczej, nie będąc do tego specjalnie upoważnionym, używa obowiązujących w ruchu lotniczym znaków i sygnałów do celów niezwiązanych z tym ruchem albo w sposób mogący wprowadzić w błąd organy służby ruchu lotniczego lub załogi statków powietrznych, Dominik Punda

102 w sprawie licencjonowania personelu lotniczego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego Dziennik Ustaw Nr 165 Poz. 1603 Dominik Punda

103 Rodzaje podmiotów szkolących
Ośrodki szkolenia lotniczego Organizacje lotnicze nie będące ośrodkami szkolenia lotniczego Dominik Punda

104 Ośrodek szkolenia lotniczego
Samodzielna organizacja lotnicza (lub część składowa innego podmiotu). Która prowadzi szkolenie lotnicze Dominik Punda

105 Organizacja lotnicza nie będąca ośrodkiem szkolenia lotniczego
Organizacja prowadząca niezarobkowe szkolenie lotnicze w zakresie działalności statutowej i wyłącznie dla swoich członków. Dominik Punda

106 Ograniczenia w szkoleniu
Organizacji lotniczej nie będącej ośrodkiem szkolenia lotniczego szkolenie wyłącznie : Do licencji pilota samolotowego turystycznego (szkolenie teoretyczne i praktyczne) na samolotach jednosilnikowych tłokowych z 4 miejscami siedzącymi Do licencji pilota śmigłowcowego turystycznego (szkolenie teoretyczne i praktyczne) na śmigłowcach jednosilnikowych tłokowych z 4 miejscami siedzącymi Dominik Punda

107 Do uzyskania uprawnień wpisywanych do licencji:
szkolenie wyłącznie : Do uzyskania licencji pilota turystycznego wiatrakowcowego (szkolenie teoretyczne i praktyczne) Do uzyskania uprawnień wpisywanych do licencji: - do lotów nocnych VFR -  dotyczących klasy samolotów jednosilnikowych tłokowych -  dotyczących klasy motoszybowców turystycznych -  dotyczących typu śmigłowca jednosilnikowego z liczbą miejsc nie większą niż dla 4 osób Dominik Punda

108 szkolenie wyłącznie : Rozszerzające umiejętności pilota, posiadającego licencję pilota turystycznego, w zakresie przydatnym w jego lotniczej działalności sportowej, turystycznej lub rekreacyjnej w lotach VFR Do uzyskania licencji pilota szybowcowego oraz wpisywanych do niej uprawnień lotniczych Na innych statkach powietrznych niż wymienione wcześniej związanych z ich niezarobkową działalnością lotniczą: sportową, turystyczną, i rekreacyjną do uzyskania licencji oraz uprawnień wpisywanych do tej licencji. Dominik Punda

109 Wymiana licencji członka personelu lotniczego następuje:
-       Po upływie 5 lat od dnia jej wydania -       Po uzyskaniu uprawnienia lotniczego wpisywanego do licencji -       Po wznowieniu ważności uprawnienia lotniczego które uprzednio nie było wpisane do licencji -         W razie zmiany danych osobowych wpisywanych do licencji -         Po zapełnieniu miejsc na wpisy inne niż wymienione wyżej -         W razie sprostowania błędu -         W razie uszkodzenia, zniszczenia albo utraty druku licencji Dominik Punda

110 Licencja pilota samolotowego turystycznego
Praktyka: Samoloty jednosilnikowe tłokowe 45 godzin lotu, w tym co najmniej: 20 godzin lotu szkoleniowego na dwusterze z instruktorem 10 godzin lotu samodzielnego 5 godzin przelotu samodzielnego (150 NM, 270 km) nie więcej niż 5 godzin lotu na urządzeniu treningowym Dominik Punda

111 Licencja pilota samolotowego turystycznego
Praktyka: Samoloty wielosilnikowe tłokowe: 95 godzin lotu, w tym co najmniej: 20 godzin lotu szkoleniowego na dwusterze z instruktorem 70 godzin lotu samodzielnego 5 godzin przelotu samodzielnego (150 NM, 270 km) nie więcej niż 5 godzin lotu na urządzeniu treningowym Dominik Punda

112 Licencja pilota samolotowego turystycznego
Skróty: Posiadacz licencji pilota lub świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego ultralekkiego o cechach samolotu, śmigłowca, wiatrakowca, 45 godzin lotu można skrócić o 10% czasu lotu wykonanego w charakterze dowódcy jednego z wymienionych statków powietrznych, o nie więcej niż o 10 godzin lotu, (szkolenie zgodnie z programem dla tego rodzaju kandydatów) Posiadacz licencji pilota śmigłowcowego, wiatrakowcowego, szybowcowego, czas lotów szkolnych na dwusterze może mieć zmniejszony o nie więcej niż 20 godzin. (szkolenie zgodnie z programem dla tego rodzaju kandydatów) Dominik Punda

113 Licencja pilota samolotowego turystycznego
Uprawnienia wpisywane do licencji: Dotyczące każdej klasy samolotów, Dotyczące motoszybowców turystycznych, Na każdy typ samolotu (może być ograniczone do wykonywania czynności drugiego pilota-w przypadku samolotu z załogą wieloosobową), Do lotów nocnych VFR, Do lotów według wskazań przyrządów – IFR, Dominik Punda

114 Licencja pilota samolotowego turystycznego
Uprawnienia posiadacza licencji: Wykonywanie bez wynagrodzenia czynności dowódcy i drugiego pilota każdego samolotu nieużywanego odpłatnie, z ograniczeniem do lotów dziennych VFR chyba że pilot posiada odpowiednie uprawnienia do lotów nocnych VFR i lotów według wskazań przyrządów IFR, Dominik Punda

115 Licencja pilota samolotowego zawodowego
Praktyka: Szkolenie zintegrowane 150 godzin jako pilot samolotu, 70 godzin jako pilot dowódca samolotu, 20 godzin przelotu jako pilot dowódca samolotu (300 NM, 540 km), 10 godzin lotu według wskazań przyrządów nie więcej niż 5 na urządzeniu treningowym, 10 godzin lotu w nocy, w tym: 5 godzin lotu szkoleniowego i 5 godzin lotu samodzielnego, nie więcej niż 10 godzin lotu na urządzeniu treningowym, Dominik Punda

116 Licencja pilota samolotowego zawodowego
Skróty: Szkolenie zintegrowane do ogólnego czasu lotu posiadacz licencji pilota turystycznego może zaliczyć 20 godzin lotu na śmigłowcach, wiatrakowcach, motoszybowcach turystycznych, Dominik Punda

117 Licencja pilota samolotowego zawodowego
Praktyka: Szkolenie modułowe 200 godzin jako pilot samolotu 100 godzin jako pilot dowódca samolotu 20 godzin przelotu jako pilot dowódca samolotu (300 NM, 540 km) 10 godzin lotu według wskazań przyrządów nie więcej niż 5 na urządzeniu treningowym 10 godzin lotu w nocy, w tym: 5 godzin lotu szkoleniowego i 5 godzin lotu samodzielnego nie więcej niż 10 godzin lotu na urządzeniu treningowym Dominik Punda

118 Licencja pilota samolotowego zawodowego
Skróty: Szkolenie modułowe do ogólnego czasu lotu posiadacz: licencji pilota zawodowego może zaliczyć 100 godzin lotu wykonanego na śmigłowcach, wiatrakowcach, licencji pilota turystycznego może zaliczyć 30 godzin lotu wykonanego na śmigłowcach, wiatrakowcach, licencji uprawniającej do lotów na szybowcach i motoszybowcach turystycznych 30 godzin lotu wykonanego na danej kategorii statku powietrznego, Dominik Punda

119 Licencja pilota samolotowego zawodowego
Uprawnienia wpisywane do licencji: Na każdą klasę samolotów, w tym motoszybowce turystyczne Na typy samolotów, które może być ograniczone do wykonywania czynności załogą wieloosobową, Do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów – IFR, Instruktora samolotowego drugiego pilota jeżeli uprawnienie to dotyczy samolotu z : 1. szkolenia ogólnego: - ograniczone klasy 2, - klasy 1, Dominik Punda

120 Licencja pilota samolotowego zawodowego
Uprawnienia wpisywane do licencji: 2. Szkolenia dotyczące klasy samolotów z załogą jednoosobową: - jednosilnikowych tłokowych lądowych, - jednosilnikowych tłokowych wodnych, - wielosilnikowych tłokowych lądowych, - wielosilnikowych tłokowych wodnych, - motoszybowców turystycznych, - typu samolotu jednosilnikowego turbośmigłowego lądowego, wodnego, Dominik Punda

121 Licencja pilota samolotowego zawodowego
Uprawnienia wpisywane do licencji: 3. Szkolenia dotyczące typu samolotu z załogą jednoosobową: - wielosilnikowego, wyposażonego w silniki turbośmigłowe albo turboodrzutowe, - An-2, 4. Szkolenia na oznaczony typ samolotu z załogą wieloosobową, 5. Szkolenie w lotach według wskazań przyrządów, 6. Specjalne instruktora symulatorowego, Pilota doświadczalnego klasy 3,2,1, Do wykonywania lotów AGRO Dominik Punda

122 Licencja pilota samolotowego zawodowego
Uprawnienia wpisywane do licencji: Do wykonywania lotów gaśniczych, Na wiatrakowce, jeżeli kandydat odbył i zaliczył szkolenie lotnicze wymagane dla kandydatów na licencję pilota wiatrakowcowego, a nie zamierza ubiegać się o wydanie licencji pilota wiatrakowcowego lub uprawnień, które mogą być do niej wpisane Dominik Punda

123 Licencja pilota samolotowego zawodowego
Uprawnienia posiadacza licencji: Korzystanie z wszystkich uprawnień wynikających z licencji pilota samolotowego turystycznego i uprawnienia do lotów nocnych VFR Wykonywanie za wynagrodzeniem czynności: Pilota dowódcy i drugiego pilota na wszystkich samolotach podczas wykonywania operacji innych niż przewóz lotniczy Pilota dowódcy na wszystkich samolotach certyfikowanych do lotów załogą jednoosobową albo na samolocie An-2, podczas wykonywania operacji przewozu lotniczego Dominik Punda

124 Licencja pilota samolotowego zawodowego
Uprawnienia posiadacza licencji: Drugiego pilota na samolotach certyfikowanych do lotów z załogą wieloosobową, podczas wykonywania operacji przewozu lotniczego, Korzystania z innych ważnych uprawnień lotniczych wpisanych do jego licencji Dominik Punda

125 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego Dominik Punda

126 Rodzaje lotnictwa Przewóz lotniczy – wykonywanie przewozu osób, towarów i poczty przy użyciu statków powietrznych. Lotnictwo usługowe – świadczenie usług lotniczych przy użyciu statków powietrznych, innych niż przewóz lotniczy. Lotnictwo ogólne - (General Aviation) – wykonywanie statkami powietrznymi innych lotów niż przewóz lotniczy i loty usługowe. Dominik Punda

127 Definicje CZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI LOTNICZYCH Czas lotu i czas wykonywania następujących czynności na ziemi: - organizowania lotu przed startem statku powietrznego w czasie określonym przez pracodawcę (tu: operatora lub użytkownika statku powietrznego) - oczekiwania na lot przed starem statku powietrznego, - wykonywania czynności po wylądowaniu lub zakończeniu lotu, w czasie określonym przez pracodawcę, - postoju między lądowaniami, - pełnienia dyżurów na lotnisku Dominik Punda

128 Definicje CZAS LOTU STATKU POWIETRZNEGO Z WYŁĄCZENIEM ŚMIGŁOWCA Czas liczony od chwili, gdy statek powietrzny ruszy z miejsca zaparkowania w celu wykonania lotu, aż do chwili jego zatrzymania się po locie na miejscu wyznaczonym do jego zaparkowania lub wyłączenia przez niego wszystkich silników ŚMIGŁOWCA Czas liczony od chwili uruchomienia wirnika nośnego do chwili jego zatrzymania Dominik Punda

129 Definicje PRZERWA W CZYNNOŚCIACH LOTNICZYCH Czas wolny od wszelkich obowiązków, krótszy niż czas wypoczynku, którego połowę się wlicza do czasu pracy. CZAS PRACY Z PRZERWĄ Oznacza pracę składającą się z dwóch odcinków pracy rozdzielonych przerwą. CZAS WYPOCZYNKU Nieprzerwany i określony czas, w którym pracownik zwolniony jest od pełnienia wszelkich obowiązków służbowych. Dominik Punda

130 Czas pracy personelu lotniczego w lotnictwie ogólnym
Członek załogi statku powietrznego wchodzący w skład personelu lotniczego, wykonującego loty w lotnictwie ogólnym nie może przekroczyć następujących norm czasu pracy: - przeciętnie 40 godzin na tydzień, godzin w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, Dominik Punda

131 Czas pracy personelu lotniczego w lotnictwie ogólnym
Członek załogi statku powietrznego wchodzący w skład personelu lotniczego, wykonującego loty w lotnictwie ogólnym nie może przekroczyć: - 10 godzin czasu wykonywania czynności lotniczych w ciągu kolejnych 24 godzin godzin czas lotu w tygodniu kalendarzowym godzin czasu lotu w miesiącu kalendarzowym godzin czasu lotu w roku kalendarzowym Dominik Punda

132 Czas pracy personelu lotniczego w lotnictwie ogólnym
Przekroczenie czasu wykonywania czynności lotniczych w ciągu kolejnych 24 godzin może nastąpić za zgodą dowódcy statku powietrznego – o 2 godziny, Dominik Punda

133 Czas pracy personelu lotniczego w lotnictwie ogólnym
Członek załogi statku powietrznego wchodzący w skład personelu lotniczego wykonujący loty krótkie ( kręgi, strefy, loty w rejonie lotniska), w czasie których start i lądowanie odbywają się na tym samym lotnisku, powinien mieć zapewnioną przerwę w pracy: Czas wykonywania czynności lotniczych Przerwa do 3 godzin minut do 6 godzin godzina od 6 do 8 godzin godzina 30 minut powyżej 8 godzin godziny Dominik Punda

134 Czas pracy personelu lotniczego w lotnictwie ogólnym
Do spraw nie uregulowanych przepisami dotyczącymi pracy personelu lotniczego w lotnictwie ogólnym, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące czasu pracy personelu lotniczego w przewozie lotniczym. Dominik Punda


Pobierz ppt "POLSKIE PRAWO LOTNICZE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google