Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim
RPO WO Roland Wrzeciono Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Niemodlin, 5 października 2015 r.

2 BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W RAMACH RPO WO Z EFRR (OCRG) Oś priorytetowa Kwota [mln Euro] OP I Innowacje w gospodarce - innowacje w przedsiębiorstwach 61,6 OP II Konkurencyjna gospodarka - nowe produkty i usługi w MSP 44,9 - współpraca gospodarcza i promocja 8,7 OP III Gospodarka niskoemisyjna - odnawialne źródła energii 10,4 - efektywność energetyczna w mieszkalnictwie 4,1 - efektywność energetyczna MSP 10,0 OP X Inwestycje w infrastrukturę społeczną - infrastruktura usług społecznych 23,0 Suma: 162,7

3 BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W RAMACH RPO WO Z EFRR (OCRG) Zapisy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2020r. wskazują m.in. na konieczność wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw w regionie. Mając na uwadze powyższe podjęto decyzję o wsparciu przedsięwzięć innowacyjnych, które zostanie skierowane na inteligentne specjalizacje regionalne.

4 BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W RAMACH RPO WO Z EFRR (OCRG) Inteligentne specjalizacje Grupy technologii, produktów i procesów w ramach obszarów rozwoju Wyszczególnienie Technologie chemiczne (zrównoważone) Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych Technologie chemiczne organiczne Chemia specjalistyczna Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych Zrównoważone technologie budownictwa i drewna Technologie budownictwa niskoenergetycznego Technologie cementu, wapna i betonu Technologie drewna Technologie przemysłu maszynowego i metalowego Technologie układów napędowych Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń Technologie metali

5 BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W RAMACH RPO WO Z EFRR (OCRG) Inteligentne specjalizacje cd. Grupy technologii, produktów i procesów w ramach obszarów rozwoju Wyszczególnienie Technologie przemysłu energetycznego (w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej) Technologie wytwarzania energii Technologie silników Technologie wysokich napięć Technologie rolno-spożywcze Technologie produkcji roślinnej Technologie produkcji i przetwarzania żywności w szczególności przetwarzanie mleka

6 OP I – Innowacje w gospodarce
Warunki realizacji projektu: podstawą realizacji inwestycji będą regionalne inteligentne specjalizacje określone w RSIWO2020 dotacje udzielane będą: na budowę, rozbudowę, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo- rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; na proces powstawania innowacji - od pomysłu do rynku, lub jego wybranych elementów tj. : badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji; BEZWZGLĘDNY WYMÓG! Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 61,6 mln Euro Nabory: II, III kwartał 2016 r., III kwartał 2018 r. Regionalna pomoc inwestycyjna Dotacje Pożyczki/ poręczenia

7 OP I – Innowacje w gospodarce
Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 61,6 mln Euro Dotacje będą przewidziane tylko na projekty kompleksowe, czyli zawierające także etap badawczy. Samo powstanie i rozbudowa działu B+R będzie wspierane jedynie pożyczkami/poręczeniami. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji). Nabory: II, III kwartał 2016 r., III kwartał 2018 r. Regionalna pomoc inwestycyjna Dotacje Pożyczki/ poręczenia

8 OP I – Innowacje w gospodarce
Główne typy beneficjentów: – przedsiębiorstwa, w szczególności MSP; – podmiot wdrażający instrument finansowy. Duże przedsiębiorstwa mogą być wspierane tylko w przypadku, gdy zapewnione jest rozpowszechnianie wyników badań i rozwoju w gospodarce regionalnej. Premiowane będą projekty ograniczające presję na środowisko, w tym m.in. ograniczenie emisji i substancji do środowiska, projekty innowacyjne, realizowane we współpracy z sektorem B+R. Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 61,6 mln Euro Nabory: II, III kwartał 2016 r., III kwartał 2018 r. Regionalna pomoc inwestycyjna Dotacje Pożyczki/ poręczenia

9 OP II – Konkurencyjna gospodarka
Warunki realizacji projektu: wspierane będą inwestycje w obszarach ważnych dla rozwoju regionu, głównie w ramach specjalizacji regionalnych, zgodnie z RSIWO2020; dotacje w obszarze life and environmental sciences (ochrona zdrowia, turystyka, środowisko) - przedsiębiorstwa z terenów przygranicznych, tj. z powiatu nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego (w ramach OSI Obszary przygraniczne); dotacje udzielane będą na wsparcie TIK i ekonomii społecznej; pożyczki/poręczenia udzielane będą na innowacje na terenie całego województwa. Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP 44,9 mln Euro Nabory: I kw r., IV kw r., IV kw r., I kw r. Regionalna pomoc inwestycyjna Pomoc de minimis Dotacje Pożyczki/ poręczenia

10 OP II – Konkurencyjna gospodarka
Warunki realizacji projektu: priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia zgodne z RSIWO 2020; preferowane będą przedsiębiorstwa oraz inwestycje ekologiczne; preferowane będą przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju oraz przedsiębiorstwa nowoutworzone promocja przedsiębiorstw na targach i pokazach technologii jedynie jako uzupełniająca część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju lub nowym modelu biznesowym przedsiębiorstwa; Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 8,7 mln Euro Nabory: III kwartał 2015 r. , IV kwartał 2017 r. Pomoc de minimis Dotacje

11 OP II – Konkurencyjna gospodarka
Główne typy beneficjentów: – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Główne typy przedsięwzięć: Wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych; Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym; Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym. Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 8,7 mln Euro Dotacje Nabory: III kwartał 2015 r. , IV kwartał 2017 r.

12 OP III – Gospodarka niskoemisyjna
Rodzaje projektów: wsparcie rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, poprzez instrumenty finansowe. Główne typy beneficjentów: podmiot wdrażający instrument finansowy tzw. operator Warunki realizacji projektów: wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem OZE; wsparcie inwestycji w infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wiatrowej, słonecznej, biomasy oraz pozostałych, w tym geotermalnej); wsparcie przedsięwzięć w instalacje dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE, instalacje do produkcji biopaliw i biokomponentów. Działanie 3.3 Odnawialne źródła energii 10,4 mln Euro Pożyczki/ poręczenia Nabór: IV kwartał 2016 r.

13 OP III – Gospodarka niskoemisyjna
Warunki realizacji projektów: wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać pozytywny wpływ na środowisko (racjonalizacja zużycia, oszczędność energii, wzrost wykorzystania OZE); wspierane będą systemy zarządzania energią i jej jakością, instalacje i urządzenia techniczne służące poprawie efektywności energetycznej, a także wzrostowi wykorzystania OZE; audyty energetyczne dofinansowane będą wyłącznie jako kompleksowy element projektu; dotacje udzielane będą na terenie podregionu nyskiego (NUTS3) – powiaty: namysłowski, brzeski, nyski, prudnicki i głubczycki; pożyczki udzielane będą na terenie całego województwa. Działanie 3.4 Efektywność energetyczna MSP 10,0 mln Euro Dotacje Pożyczki Nabory: IV kwartał 2016 r., I kwartał 2018 r. Pomoc de minimis

14 OP X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Warunki realizacji projektów: inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów służących opiece nad osobami zależnymi – miejsca opieki całodobowej, dzienne domy pomocy, mieszkania wspomagane, treningowe; Dopuszczalna budowa nowych obiektów; organizacja kompleksowej i wysokiej jakości opieki, pozwalającej m.in. lepiej i w bardziej elastyczny sposób odpowiadać na potrzeby osób starszych oraz dzieci; rozwój usług opiekuńczych, np. w formie nowoczesnych placówek takich jak: domy dziennego pobytu, miejsca opieki całodobowej; Prawdopodobny podział na ośrodki subregionalne: opolski, brzeski, K-kozielski, kluczborski, nyski*; Poddziałanie Infrastruktura usług społecznych 23,0 mln Euro Nabory: IV kwartał 2015 r., I kwartał 2018 r. Dotacje Regionalna pomoc inwestycyjna

15 OP X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną
18 mln Euro w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej - maksymalnie 7,5 mln zł/projekt – wartość dofinansowania, poziom dofinansowania do 55%; 5 mln Euro w ramach pomocy de minimis - maksymalnie 800 tys. zł/ projekt. Główne typy beneficjentów: – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ważnym elementem nowopowstających placówek będzie szeroki zakres usług, innowacyjne podejście do kwestii opieki nad osobami starszymi oraz zapewnienie przenikania międzypokoleniowego. Poddziałanie Infrastruktura usług społecznych 23,0 mln Euro Dotacje Nabory: IV kwartał 2015 r., I kwartał 2018 r. Regionalna pomoc inwestycyjna

16 „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom”
Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google