Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim RPO WO 2014-2020 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim RPO WO 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim RPO WO 2014-2020 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim RPO WO 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim RPO WO 2014-2020 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim RPO WO 2014-2020 Roland Wrzeciono Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Niemodlin, 5 października 2015 r.

2 BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH RPO WO 2014-2020 Z EFRR (OCRG) Oś priorytetowa Kwota [mln Euro] OP I Innowacje w gospodarce- innowacje w przedsiębiorstwach61,6 OP II Konkurencyjna gospodarka - nowe produkty i usługi w MSP44,9 - współpraca gospodarcza i promocja8,7 OP III Gospodarka niskoemisyjna - odnawialne źródła energii10,4 - efektywność energetyczna w mieszkalnictwie 4,1 - efektywność energetyczna MSP10,0 OP X Inwestycje w infrastrukturę społeczną- infrastruktura usług społecznych23,0 Suma:162,7

3 Zapisy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2020r. wskazują m.in. na konieczność wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw w regionie. Mając na uwadze powyższe podjęto decyzję o wsparciu przedsięwzięć innowacyjnych, które zostanie skierowane na inteligentne specjalizacje regionalne. Zapisy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 2020r. wskazują m.in. na konieczność wzmocnienia innowacyjności przedsiębiorstw w regionie. Mając na uwadze powyższe podjęto decyzję o wsparciu przedsięwzięć innowacyjnych, które zostanie skierowane na inteligentne specjalizacje regionalne. BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH RPO WO 2014-2020 Z EFRR (OCRG)

4 Inteligentne specjalizacje Grupy technologii, produktów i procesów w ramach obszarów rozwoju Wyszczególnienie Technologie chemiczne (zrównoważone) Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych Technologie chemiczne organiczne Chemia specjalistyczna Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych Zrównoważone technologie budownictwa i drewna Technologie budownictwa niskoenergetycznego Technologie cementu, wapna i betonu Technologie drewna Technologie przemysłu maszynowego i metalowego Technologie układów napędowych Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń Technologie metali BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH RPO WO 2014-2020 Z EFRR (OCRG)

5 Inteligentne specjalizacje cd. Grupy technologii, produktów i procesów w ramach obszarów rozwoju Wyszczególnienie Technologie przemysłu energetycznego (w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej) Technologie wytwarzania energii Technologie silników Technologie wysokich napięć Technologie rolno-spożywcze Technologie produkcji roślinnej Technologie produkcji i przetwarzania żywności w szczególności przetwarzanie mleka BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH RPO WO 2014-2020 Z EFRR (OCRG)

6 OP I – Innowacje w gospodarce Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 61,6 mln Euro Warunki realizacji projektu: podstawą realizacji inwestycji będą regionalne inteligentne specjalizacje określone w RSIWO2020 dotacje udzielane będą: na budowę, rozbudowę, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo- rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; na proces powstawania innowacji - od pomysłu do rynku, lub jego wybranych elementów tj. : badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji; BEZWZGLĘDNY WYMÓG! Dotacje Pożyczki/ poręczenia Nabory: II, III kwartał 2016 r., III kwartał 2018 r. Regionalna pomoc inwestycyjna

7 Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 61,6 mln Euro Dotacje będą przewidziane tylko na projekty kompleksowe, czyli zawierające także etap badawczy. Samo powstanie i rozbudowa działu B+R będzie wspierane jedynie pożyczkami/poręczeniami. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji). OP I – Innowacje w gospodarce Dotacje Pożyczki/ poręczenia Nabory: II, III kwartał 2016 r., III kwartał 2018 r. Regionalna pomoc inwestycyjna

8 Główne typy beneficjentów: – przedsiębiorstwa, w szczególności MSP; – podmiot wdrażający instrument finansowy. Duże przedsiębiorstwa mogą być wspierane tylko w przypadku, gdy zapewnione jest rozpowszechnianie wyników badań i rozwoju w gospodarce regionalnej. Premiowane będą projekty ograniczające presję na środowisko, w tym m.in. ograniczenie emisji i substancji do środowiska, projekty innowacyjne, realizowane we współpracy z sektorem B+R. Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach 61,6 mln Euro OP I – Innowacje w gospodarce Dotacje Pożyczki/ poręczenia Nabory: II, III kwartał 2016 r., III kwartał 2018 r. Regionalna pomoc inwestycyjna

9 OP II – Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP 44,9 mln Euro Warunki realizacji projektu: wspierane będą inwestycje w obszarach ważnych dla rozwoju regionu, głównie w ramach specjalizacji regionalnych, zgodnie z RSIWO2020; dotacje w obszarze life and environmental sciences (ochrona zdrowia, turystyka, środowisko) - przedsiębiorstwa z terenów przygranicznych, tj. z powiatu nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego (w ramach OSI Obszary przygraniczne); dotacje udzielane będą na wsparcie TIK i ekonomii społecznej; pożyczki/poręczenia udzielane będą na innowacje na terenie całego województwa. Dotacje Pożyczki/ poręczenia Regionalna pomoc inwestycyjna Pomoc de minimis Regionalna pomoc inwestycyjna Pomoc de minimis Nabory: I kw. 2016 r., IV kw. 2016 r., IV kw. 2017 r., I kw. 2019 r.

10 OP II – Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 8,7 mln Euro Warunki realizacji projektu: priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia zgodne z RSIWO 2020; preferowane będą przedsiębiorstwa oraz inwestycje ekologiczne; preferowane będą przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju oraz przedsiębiorstwa nowoutworzone promocja przedsiębiorstw na targach i pokazach technologii jedynie jako uzupełniająca część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju lub nowym modelu biznesowym przedsiębiorstwa; Nabory: III kwartał 2015 r., IV kwartał 2017 r. Dotacje Pomoc de minimis

11 Główne typy beneficjentów: – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Główne typy przedsięwzięć: -Wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych; - Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym; - Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym. Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 8,7 mln Euro OP II – Konkurencyjna gospodarka Nabory: III kwartał 2015 r., IV kwartał 2017 r. Dotacje

12 OP III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Odnawialne źródła energii 10,4 mln Euro Rodzaje projektów: wsparcie rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, poprzez instrumenty finansowe. Główne typy beneficjentów: podmiot wdrażający instrument finansowy tzw. operator Warunki realizacji projektów: wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem OZE; wsparcie inwestycji w infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wiatrowej, słonecznej, biomasy oraz pozostałych, w tym geotermalnej); wsparcie przedsięwzięć w instalacje dystrybucji ciepła pochodzącego z OZE, instalacje do produkcji biopaliw i biokomponentów. Nabór: IV kwartał 2016 r. Pożyczki/ poręczenia

13 Nabory: IV kwartał 2016 r., I kwartał 2018 r. Działanie 3.4 Efektywność energetyczna MSP 10,0 mln Euro OP III – Gospodarka niskoemisyjna Dotacje Pożyczki Pomoc de minimis Warunki realizacji projektów: wspierane przedsięwzięcia będą musiały wykazać pozytywny wpływ na środowisko (racjonalizacja zużycia, oszczędność energii, wzrost wykorzystania OZE); wspierane będą systemy zarządzania energią i jej jakością, instalacje i urządzenia techniczne służące poprawie efektywności energetycznej, a także wzrostowi wykorzystania OZE; audyty energetyczne dofinansowane będą wyłącznie jako kompleksowy element projektu; dotacje udzielane będą na terenie podregionu nyskiego (NUTS3) – powiaty: namysłowski, brzeski, nyski, prudnicki i głubczycki; pożyczki udzielane będą na terenie całego województwa.

14 OP X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych 23,0 mln Euro Nabory: IV kwartał 2015 r., I kwartał 2018 r. Dotacje Warunki realizacji projektów: inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów służących opiece nad osobami zależnymi – miejsca opieki całodobowej, dzienne domy pomocy, mieszkania wspomagane, treningowe; Dopuszczalna budowa nowych obiektów; organizacja kompleksowej i wysokiej jakości opieki, pozwalającej m.in. lepiej i w bardziej elastyczny sposób odpowiadać na potrzeby osób starszych oraz dzieci; rozwój usług opiekuńczych, np. w formie nowoczesnych placówek takich jak: domy dziennego pobytu, miejsca opieki całodobowej; Prawdopodobny podział na ośrodki subregionalne: opolski, brzeski, K-kozielski, kluczborski, nyski*; Regionalna pomoc inwestycyjna

15 18 mln Euro w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej - maksymalnie 7,5 mln zł/projekt – wartość dofinansowania, poziom dofinansowania do 55%; 5 mln Euro w ramach pomocy de minimis - maksymalnie 800 tys. zł/ projekt. Główne typy beneficjentów: – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Ważnym elementem nowopowstających placówek będzie szeroki zakres usług, innowacyjne podejście do kwestii opieki nad osobami starszymi oraz zapewnienie przenikania międzypokoleniowego. Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych 23,0 mln Euro Dotacje OP X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną Nabory: IV kwartał 2015 r., I kwartał 2018 r. Regionalna pomoc inwestycyjna

16 „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom” Dziękujemy za uwagę www.ocrg.opolskie.pl www.rpo.ocrg.opolskie.pl


Pobierz ppt "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim RPO WO 2014-2020 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim RPO WO 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google