Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działania resortu na rzecz współpracy nauki i gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działania resortu na rzecz współpracy nauki i gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Prof. Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działania resortu na rzecz współpracy nauki i gospodarki

2 Światowy wyścig USA, Japonia, UE, …, Korea Płd., Chiny, Indie Strategia Lizbońska (3%=1%+2%) Strategia Rozwoju Kraju 2006 r. 0,6% = 0,4%+0,2% 2010 r. 1,5% = 0,9%+0,6% 2015 r. ….% = ?

3 Bariery wzrostu B+R w Polsce Ograniczenia budżetowe (2001) Inne potrzeby społeczne (2005) Lata separacji nauki i przemysłu Niedostateczna baza B+R w przemyśle Nakłady: 30,3 % w Polsce – 54,3 % w UE Personel: (a) 0,92 % w Polsce – 1,44 % w UE (b) 16 % w Polsce – 49 % w UE

4 Formy przeciwdziałania Zwiększona efektywność wydatków budżetowych Kampania informacyjna (PAN, KRASP) Udział w programach z Funduszy Strukturalnych Platformy technologiczne Przedsięwzięcia Ministra NiSzW Partnerstwo z PARP i ARP

5 Cele i zadania Zmiana proporcji finansowania sektora B+R Wzmocnienie współpracy nauki i gospodarki

6 Przedsięwzięcia Ministra Ocena parametryczna – wycena dorobku (wdrożenia) Projekty celowe – promocja i uproszczenie procedur Projekty rozwojowe: nauka przemysł Projekty zamawiane Konsorcja naukowo-przemysłowe

7 Projekty celowe Przykłady: Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji pakietu rekombinowanych leków i białek niezbędnych do ich wytworzenia – 65 mln PLN Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania ze stopu magnezu GA8 odlewów kadłuba przekładni głównej i odlewów kadłuba silnika zmodernizowanego śmigłowca Sokół – 7,26 mln PLN Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania odlewów zespołu napędowego silnika wysokoprężnego lokomotywy tradycyjnej – 4,2 mln PLN

8 Projekty rozwojowe Projekt rozwojowy obejmuje badania stosowane lub prace rozwojowe ukierunkowane na zastosowanie w praktyce Przykłady: Opracowanie i wdrożenie metody wyboru najlepszych technologii konwersji energii chemicznej paliw w ciepło i elektryczność w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji Opracowanie nowego procesu technologicznego usuwania powłok ceramicznych nanoszonych w procesie natrysku plazmowego na krytycznych elementach silników lotniczych Nowa generacja biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami – opracowanie metody produkcji

9 Projekty zamawiane Przykłady: Materiały i technologie dla rozwoju gospodarki wodorowej w oparciu o przemysłowe gazy procesowe Nowoczesne tworzywa i procesy technologiczne w odlewnictwie Opracowanie systemu zrównoważonego recyklingu chemicznych źródeł prądu

10 Formy współpracy nauki i gospodarki Obowiązująca ustawa o zasadach finansowania nauki konsorcja naukowe Projekt nowelizacji ustawy konsorcja naukowo-przemysłowe

11 Konsorcja naukowo-przemysłowe Zmiany proponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki: konsorcjum naukowo-przemysłowe – grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, podejmujących na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych;

12 Konsorcjum naukowo-przemysłowe (2) Dotacja na badania wspólne konsorcjum naukowo-przemysłowego jest przeznaczona na: finansowanie wspólnych badań naukowych lub prac rozwojowych koordynację współpracy jednostek organizacyjnych tworzących konsorcjum tworzenie i upowszechnianie informacji w zakresie działania konsorcjum naukowo-przemysłowego

13 Konsorcja naukowo-przemysłowe (3) Obligatoryjna obecność przedsiębiorcy w składzie konsorcjum Obecność przedsiębiorcy odróżnia konsorcjum od sieci naukowych

14 Kryteria oceny wniosków Wkład własny jednostek organizacyjnych Rola przedsiębiorcy (-ów) Struktura organizacyjna

15 Zyski Firm Zwiększanie wartości nakładów na badania (procentowy udział w budżecie konsorcjum zapewnia pełny dostęp do uzyskanych wyników) Zmniejszenie kosztów poprzez synergię wspólnych działań Elastyczny udział w budżecie konsorcjum (w przypadku konsorcjum złożonego z 4 - 8 partnerów jest to od kilku do kilkunastu procent)

16 Zarządzanie konsorcjum Zarządzanie nakierowane na efektywność Wg zasady planning-executing-monitoring Jasny podział ról – lepsza organizacja przemysłowi partnerzy konsorcjum gwarantem opłacalności projektu i maksymalizacji wysiłków badawczych ze strony naukowców Elastyczność zarządzania projektem – w przypadku braku wyników może zostać przerwany, jeśli zaś efekty są lepsze od przewidywanych może zostać rozwinięty czy zmodyfikowany w odpowiednim kierunku

17 Tworzenie konsorcjów Brak tradycyjnych powiązań nauki z przemysłem Animowaniem kontaktów miedzy sektorem badawczym a firmami powinny zająć się organizacje lokalne poprzez: działalność edukacyjną ułatwienie bezpośredniej komunikacji miedzy tymi sektorami

18 Przykładowe formy konsorcjów Centra Zaawansowanych Technologii Platformy Technologiczne Klastry tematyczne Klastry terytorialne

19 Konsorcjum umowa Zalety: Szybkość i łatwość powołania Ograniczenia: Podział praw i obowiązków między członków konsorcjum oraz ich egzekwowanie (zarządzanie konsorcjum jako podmiotem) Zarządzanie składnikami majątku członków konsorcjum, przeznaczonymi na potrzeby realizacji wspólnego przedsięwzięcia Prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych

20 Konsorcjum osobowość prawna Spółka kapitałowa przejrzysta struktura i mechanizmy funkcjonowania istnienie szczegółowych uregulowań prawnych, bogatego orzecznictwa i doktryny Fundacja (uczelnie) Bariery subiektywne – percepcja społeczna

21 Przedsiębiorca w ustawie o zasadach finansowaniu nauki Na podstawie ustawy o zasadach finansowani nauki przedsiębiorcy mogą otrzymywać wsparcie finansowe w ramach: Finansowania inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Środki finansowe na inwestycje, przekazywane w formie dotacji celowej, mogą być przyznawane jednostce reprezentującej konsorcjum. Finansowanie projektów badawczych rozwojowych. Projekty badawcze rozwojowe mają na celu wykonanie zadania badawczego stanowiącego podstawę do zastosowań praktycznych. Środki na finansowanie projektów badawczych przekazywane są jednostkom naukowym. Przedsiębiorca może uzyskać status jednostki naukowej, jeśli spełni wymagania przewidziane w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy o zasadach finansowania nauki (tj. w prowadzi w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, posiada siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej)

22 Inne działania Mobilność międzysektorowa naukowców Kampania technologiczna Rozwój przedsiębiorczości akademickiej

23 Mobilność międzysektorowa Program skierowany do młodych naukowców Rocznie ok. 100 naukowców Do 64,8 tys. zł na osobę Okres do 3 lat

24 Kampania Technologiczna Motor napędowy do wspierania przedsięwzięć opartych o polski potencjał intelektualny i zwiększenia absorpcji środków UE – ok. 300 mln PLN w 2007 r. Założenia programu Rozwiązania legislacyjne umożliwiające ośrodkom badawczym komercjalizację swoich wynalazków Utworzenie Funduszu Technologicznego Stworzenie zespołu koordynującego działania programu Stworzenie systemu selekcji projektów Jasny system finansowania patentów Fundusz kapitałowy na zakładanie spółek innowacyjnych

25 Rozwój przedsiębiorczości akademickiej Prowadzenie działalności gospodarczej przez uczelnię (art. 4 ust. 4 i art. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) Tworzenie uczelnianych instytucji transferu technologii Tworzenie firm typu spin-off/spin-out w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu badawczego działającego na uczelni lub w przemyśle

26 Rozwój przedsiębiorczości akademickiej (2) Możliwości rozwoju firm poprzez dostęp do: laboratoriów i aparatury naukowo-badawczej uczelni doradztwa technologicznego i patentowego wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych wiedzy naukowców i studentów przy świadczeniu usług doradczych i szkoleniowych baz danych o badaczach i wynalazcach, pomysłach i technologiach

27 Relacja do działań UE CRAFT STREP IP JTI

28 Relacja do działań UE (2) Community may set up joint undertakings or any other structure necessary for the efficient execution of Community research, technological development and demonstration programmes. (Art. 171, Traktat ustanawiający WE)

29 Podsumowanie Potrzeby modyfikacji – usprawnienia działań Tworzone są ramy prawne do ich zaspokojenia Znikają bariery finansowe Czas na działanie!

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Prof. Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działania resortu na rzecz współpracy nauki i gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google