Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

2 100 dni pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod kierownictwem minister Jolanty FEDAK

3 Plan konferencji 14 00 - 14 05 Wstęp (B. Diaby, Biuro Prasowe MPiPS) 14 05 - 14 20 minister Jolanta Fedak emerytury kapitałowe pakiet ustaw prorodzinnych 14 20 - 14 30 minister Czesława Ostrowska reforma rynku pracy i program 50+ 14 30 - 14 40 minister Jarosław Duda organizacje pozarządowe, problematyka osób niepełnosprawnych oraz kierunki zmian w polityce społecznej 14 40 pytania – bez ograniczeń

4 100 dni pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod kierownictwem minister Jolanty FEDAK Emerytury kapitałowe wypłata świadczeń za oszczędności z otwartych funduszy emerytalnych

5 Założenia systemu Nieró ż nicowanie osób ubezpieczonych ze wzgl ę du na cechy indywidualne:...o wysoko ś ci oferowanej emerytury b ę d ą mogły decydowa ć wył ą cznie dwa czynniki – kwota transferowana z otwartego funduszu emerytalnego, przeznaczona na wykup emerytury oraz wiek osoby ubezpieczaj ą cej si ę – zakazane jest inne ró ż nicowanie ubezpieczaj ą cych si ę (np. według płci, stanu zdrowia, czy miejsca zamieszkania)... Bezpiecze ń stwo dzi ę ki ró ż norodno ś ci 1997 r.

6 Założenia systemu Wybór ubezpieczonego Ka ż dy ubezpieczaj ą cy si ę ma prawo wyboru funduszu emerytalnego, w którym oszcz ę dza ś rodki na swoj ą przyszł ą emerytur ę Ka ż dy ubezpieczaj ą cy si ę powinien mie ć wybór instytucji, która b ę dzie wypłaca ć jego przyszł ą emerytur ę

7 Świadczenia z II filaru Okresowa emerytura kapitałowa – dla osób mi ę dzy 60 i 65 rokiem ż ycia Do ż ywotnia emerytura kapitałowa – dla osób po uko ń czeniu 65 roku ż ycia Trzyletnia okresowa emerytura kapitałowa – dla osób o niskich zgromadzonych oszcz ę dno ś ciach

8 Okresowa emerytura kapitałowa Od przej ś cia na emerytur ę do uko ń czenia 65 roku ż ycia Wyliczana na podstawie formuły ZUS-owskiej Waloryzowana tak jak emerytury z ZUS Osoba pozostaje członkiem otwartego funduszu emerytalnego Jej oszcz ę dno ś ci s ą nadal inwestowane Wypłacana za po ś rednictwem ZUS

9 Dożywotnia emerytura kapitałowa Wypłacana od 65 roku ż ycia na wniosek osoby ubezpieczonej Wybór zakładu emerytalnego Na podstawie ofert gromadzonych i udost ę pnianych przez ZUS – w ramach wniosku emerytalnego Mo ż liwo ść zmiany decyzji w ci ą gu 30 dni od potwierdzenia zawarcia umowy Wypłacana przez ZUS Emerytura indywidualna 3-letnia gwarancja wypłaty cz ęś ci wpłaconej składki

10 Gwarancja zwrotu składki Stopniowe wygaszanie dziedziczenia oszcz ę dno ś ci Ograniczenie tzw. szoku przej ś cia W okresie pierwszych 36 miesi ę cy wypłaty ś wiadczenia Malej ą ca kwota wypłaty Wskazanie osoby uposa ż onej

11 Trzyletnia okresowa emerytura kapitałowa Dla osób o niskich oszcz ę dno ś ciach zgromadzonych w OFE (nie wi ę cej ni ż 80 zł emerytury, czyli kwota poni ż ej 16 tys. zł) Wówczas przez 3 lata emerytury wypłacane z OFE (czyli w okresie gwarancji wypłaty) Po trzech latach pozostała na rachunku kwota przekazana do ZUS ZUS przejmuje zobowi ą zanie do wypłaty cało ś ci emerytury

12 Renta rodzinna Ubezpieczenie emerytalne jest ubezpieczeniem indywidualnym Składka w pierwszym i drugim filarze buduj ą przyszł ą emerytur ę osoby ubezpieczonej Zabezpieczenie na wypadek ś mierci mał ż onka jest gwarantowane w systemie rent rodzinnych Finansowane z odr ę bnej składki rentowej Proponujemy, aby renty rodzinne były wypłacane na tych samych zasadach jak dotychczas, obejmuj ą c cał ą składk ę emerytaln ą.

13 Instytucje wypłacające emerytury Zakłady emerytalne Nowo utworzone instytucje Wymagaj ą ce zezwolenia polskiego nadzoru Wymogi kapitałowe i do ś wiadczenie niezb ę dne dla prowadzenia wypłat System gwarancji

14 Mechanizm rozliczeniowy Wprowadzenie mechanizmu rozliczeniowego ma na celu wyrównanie poziomu aktywów pomi ę dzy poszczególnymi zakładami emerytalnymi Izba Rozliczeniowa działaj ą ca przy Aktuariuszu Krajowym okre ś la ć b ę dzie współczynniki rozlicze ń Zakłady Emerytalne gdzie: Jest wi ę cej panów – b ę d ą oddawa ć cz ęść wpłaconych składek Jest wi ę cej pa ń – otrzymaj ą ś rodki na pokrycie wi ę kszych rezerw

15 Wybór zakładu emerytalnego Wybór dokonywany b ę dzie w ZUS, w ramach składania wniosku emerytalnego ZUS zbiera oferty stawek z zakładów emerytalnych i prezentuje je w jednolitej formie Przedstawiana jest kwota ś wiadczenia netto za 1000 zł przekazanych oszcz ę dno ś ci Nie b ę dzie prowadzona aktywna akwizycja Ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu

16 Przekazywanie emerytury Emerytura z ZUS i zakładu emerytalnego b ę dzie przekazywana za po ś rednictwem ZUS Jeden przelew Ułatwienie w rozliczaniu podatku dochodowego Rozwi ą zanie ta ń sze z punktu widzenia całego systemu

17 Wypłacanie emerytury 65 Emerytura okresowa Emerytura dożywotnia Fundusz emerytur kapitałowych

18 Wypłacanie emerytury 65 Emerytura dożywotnia Fundusz emerytur kapitałowych

19 100 dni pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod kierownictwem minister Jolanty FEDAK Co rząd planuje dla rodziny? Perspektywy polityki prorodzinnej

20 Filary polityki rodzinnej Działania dla rodzin i wspieranie ich dochodów Problem: wysokie ubóstwo dzieci w Polsce Ś wiadczenia rodzinne Ulgi podatkowe Działania dla rodziców na rynku pracy Problem: trudno ść w godzeniu ról rodzica i pracownika Opieka nad dzieckiem Elastyczne zatrudnienie Działania dla pracodawców Problem: postrzeganie rodziców jako gorszych pracowników Uczynienie rodziców bardziej atrakcyjnymi pracownikami Działania promocyjne i wizerunkowe

21 Ustawa o polityce rodzinnej Pakiet propozycji rozwi ą za ń z obszaru: prawa pracy, ubezpiecze ń społecznych Instytucji rynku pracy Cel: Poprawa sytuacji rodzin i rodziców jako pracowników Zach ę cenie do posiadania dzieci

22 Jakie rozwiązania? – dla rodziców Stopniowe wydłu ż anie urlopu macierzy ń skiego Do 26 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka Do 39 tygodni w przypadku urodzenia wi ę cej ni ż jednego dziecka Zwi ę kszenie podstawy wymiaru składki za osoby przebywaj ą ce na urlopach wychowawczych Docelowo do 60% przeci ę tnego wynagrodzenia W efekcie: istotne zwi ę kszenie wysoko ś ci przyszłych emerytur dla osób które decyduj ą si ę na urlop wychowawczy Zwi ę kszenie limitu rocznego zwolnienia chorobowego do 270 dni dla kobiet w ci ąż y Zmniejszenie problemów biurokratycznych z otrzymaniem ś wiadczenia z przypadku ci ąż zagro ż onych Uzale ż nienie otrzymywania dodatku z tytułu urodzenia dziecka (becikowego) od regularnych wizyt u ginekologa w trakcie ci ąż y

23 Jakie rozwiązania? – dla pracodawców i pracowników Umo ż liwienie finansowania zakładania i prowadzenia przedszkoli z zakładowych funduszy ś wiadcze ń socjalnych Dalsze prace nad ułatwieniem zakładania przedszkoli i instytucji opieki nad małymi dzie ć mi Wprowadzenie ulgi podatkowej dla osób zatrudniaj ą cych opiekunki Uproszczenie rozwi ą zania w stosunku do obowi ą zuj ą cej wcze ś niej ulgi aktywizacyjnej Zwi ę kszenie ochrony pracy dla osób zmniejszaj ą cych wymiar czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego Zwolnienie przez trzy lata ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Ś wiadcze ń Pracowniczych rodziców powracaj ą cych z urlopów macierzy ń skich i wychowawczych

24 Dalsze działania Przepisy pozwalaj ą ce na zawieszanie działalno ś ci gospodarczej przez rodziców opiekuj ą cych si ę małymi dzie ć mi Ekwiwalent urlopu wychowawczego W ramach pakietu dotycz ą cego wspierania przedsi ę biorczo ś ci Reforma systemu opieki zastępczej nad dzieckiem Kontynuacja działa ń wizerunkowych dotycz ą cych rodziców- pracowników Wspólne przedsi ę wzi ę cia z organizacjami przedsi ę biorców

25 Projekty realizowane przez MPiPS W 2008 r. kontynuowana b ę dzie realizacja dwóch projektów: Jak dobrze by ć przedsi ę biorcz ą kobiet ą ! Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce Rozpocz ę cie prac nad projektami Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym Godzenie ról zawodowych i rodzinnych kobiet i m ęż czyzn

26 100 dni pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod kierownictwem minister Jolanty FEDAK Program 50+ Działania na rzecz aktywizacji zawodowej

27 Cel programu Program Solidarno ść pokole ń 50+ obejmuje szerokie spektrum skoordynowanych inicjatyw, których celem jest lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich osób w wieku 50 i wi ę cej lat. Działania w tym zakresie podejmowane na wielu poziomach: działania rz ą du inicjatywy pracodawców ch ę ci poszczególnych osób dla wydłu ż ania aktywno ś ci zawodowej Cel: osi ą gni ę cie wska ź nika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie: 40% w 2013 r. 50% w 2020 r.

28 Pozytywne efekty - Ludzie młodzi -ludzie starsi Innowacyjna organizacja pracy Pozytywne podej ś cie do pracy Dobre zdrowie Odpowiednie oszcz ę dno ś ci Wysoka gotowo ść do pracy Dost ę pno ść miejsc pracy Dost ę pno ść pracowników Rynek pracy odpowiadaj ą cy na potrzeby Dostarczanie usług opieku ń czych Odpowiednie umiej ę tno ś ci Stabilne systemy emerytalne

29 Zatrudnienie i programy społeczne Programy rz ą dowe i przywództwo Programy szkoleniowe Programy gospodarcze Programy zdrowotne Podej ś cie – orientacja na prac ę Indywidualna odpowiedzialno ść obywateli Zdrowy styl ż ycia Rozwój umiej ę tno ś ci Oszcz ę dzanie Praktyki dotycz ą ce zatrudnienia Procesy i planowanie w przedsi ę biorstwie Inicjatywy słu żą ce zatrzymaniu pracowników Rozwój kadr Wsparcie pracowników Pozytywne efekty dla wszystkich

30 Dlaczego potrzebny jest program 50+? Polacy starzeją się... Struktura ludno ś ci według grup wieku, lata 1990-2050

31 Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata znacznie poniżej średniej UE Ro ś nie dystans Polski do krajów Unii Europejskiej Brak działa ń zmierzaj ą cych do aktywizacji starszych pracowników 45 50 55 60 65 70 199519961997199819992000200120022003200420052006 w proc. UENMS10Polska

32 Liczba osób otrzymujących wcześniejsze emerytury lub świadczenia przedemerytalne jest bardzo wysoka Z perspektywy cało ś ci systemu – zmiany w zasadach przyznawania ś wiadcze ń powoduj ą, ż e jedne ś wiadczenia zast ę powane s ą innymi Obci ąż enie pracuj ą cych jest du ż e. W 2006 r. przeci ę tny koszt ś wiadcze ń przedemerytalnych i wcze ś niejszych emerytur to 100 zł miesi ę cznie przypadaj ą ce na jedn ą osob ę pracuj ą c ą

33 Strategie działań osób w wieku okołoemerytalnym... Strategia bierno ś ci zapewnienie dochodu ze ś wiadcze ń społecznych zast ę puj ą cych potencjalny dochód z pracy dochód jako stabilne ź ródło przychodu uzupełniane dodatkow ą, nie zawsze w pełni legaln ą, prac ą Nieobecno ść na rynku pracy tych osób w takiej skali pogarsza wpływy podatkowe oraz składkowe do bud ż etu oraz funduszu ubezpiecze ń społecznych Dadz ą si ę one realizowa ć jedynie w warunkach wzgl ę dnie dobrego zdrowia oraz niskich potrzeb, a ich wybór (wczesna dezaktywizacja) obni ż a przyszł ą, pełn ą ju ż emerytur ę ; Strategia aktywno ś ci osoby z wy ż szymi kwalifikacjami albo specjalno ś ciami potrzebnymi na rynku, osoby gotowe do dostosowania si ę do zmiennych wymaga ń i potrafi ą ce aktualizowa ć swoje umiej ę tno ś ci; Strategia bezrobocia efekt antyselekcji, niemo ż no ś ci wyboru pierwszych dwóch typów strategii osoby bezrobotne, cz ę sto długotrwale, o raczej niskich kwalifikacjach

34 Przyczyny wycofywania się z rynku pracy L ę k przed utrat ą pracy Nacisk wymaga ń ze ś rodowiska zawodowego Niskie kwalifikacje Gorszy stan zdrowia Sprawowanie opieki nad członkami rodziny Dost ę pno ść ś wiadcze ń społecznych

35 Kluczowe działania niezbędne na rzecz generacji 50+ : Promocja utrzymywania w zatrudnieniu osób 45+ rozwój polityki zarz ą dzania wiekiem w firmach publiczne działania na rzecz poprawy oraz zmiany kwalifikacji i kompetencji osób powy ż ej 45 lat uruchomienie boomu edukacyjnego starszego pokolenia, Uruchomienie programów aktywizacji dla bezrobotnych w wieku 45+/ 50+ dobrze zaadresowane, skuteczne i efektywne realizowane przez kompetentne podmioty (Publiczne Słu ż by Zatrudnienia oraz realizatorów usług zatrudnieniowych kontraktowanych na zewn ą trz wobec PSZ) Ograniczenie warunków dla strategii bierno ś ci poprzez zmniejszenie mo ż liwo ś ci przechodzenia na wcze ś niejsze emerytury lub inne ś wiadczenia pozwalaj ą ce na dezaktywizacj ę (zmiany prawne).

36 Program 50+ Cele polityki rynku pracy Cel 1: Poprawa warunków pracy, promocja zatrudnienia starszych pracowników i zarz ą dzanie wiekiem Wdra ż anie strategii zarz ą dzania wiekiem Poprawa warunków bezpiecze ń stwa i higieny pracy starszych pracowników Uelastycznienie pracy starszych pracowników Profilaktyka zdrowotna Promocja zatrudnienia starszych pracowników Cel 2: Poprawa kompetencji i kwalifikacji starszych pracowników Budowanie ś cie ż ek kształcenia Upowszechnienie kształcenia ustawicznego Dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb

37 Program 50+ Cele polityki rynku pracy Cel 3: Zmniejszenie kosztów pracy zwi ą zanych z zatrudnianiem starszych pracowników Zwolnienie pracodawców ze składek na Fundusz Pracy i FG Ś P Zmniejszenie liczby dni choroby za których opłacane jest wynagrodzenie Finansowanie kosztów szkole ń Cel 4: Aktywizacja starszych osób bezrobotnych lub zagro ż onych utrat ą pracy Budowanie indywidualnych planów działa ń Upowszechnianie programów rynku pracy Dopasowanie oferty aktywnych programów rynku pracy Reforma publicznych słu ż b zatrudnienia – zwi ę kszenie roli aktywnych polityk zatrudnienia

38 Program 50+ Cele polityki rynku pracy Cel 5: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Budowanie stabilnych ram prawnych dla rehabilitacji zawodowej Promowanie aktywizacji zawodowej i integracji Zmiana systemu ś wiadcze ń w kierunku budowania zach ę t dla aktywno ś ci zawodowej Cel 6: Zwi ę kszenie mo ż liwo ś ci zatrudnienia kobiet przez rozwój usług pozwalaj ą cych na godzenie pracy i ż ycia rodzinnego Wspieranie rozwoju sieci przedszkoli i ż łobków Budowanie alternatywnych form opieki nad małymi dzie ć mi Wspieranie opieki domowej

39 Finansowanie Ś rodki publiczne Fundusz Pracy Europejski Fundusz Społeczny Z EFS w perspektywie 2007-2013 w sumie około 1,8 mld EURO mo ż e by ć przeznaczone na działania adresowane od osób 50+ Z FP rocznie kwota około 400-500 mln zł mo ż e dofinansowa ć podejmowane działania

40 100 dni pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod kierownictwem minister Jolanty FEDAK Organizacje pozarządowe – Osoby niepełnosprawne – Pomoc Społeczna

41 Organizacje pozarządowe Projekt nowelizacji ustawy o działalno ś ci po ż ytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja stanowi w szczególno ś ci uregulowanie kwestii trybu zlecania realizacji zada ń publicznych organizacjom pozarz ą dowym. FIO - stworzenie trwałych podstaw finansowych rozwoju inicjatyw obywatelskich

42 Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych Zagwarantowaniem osobom głuchoniemym odpowiednich praw poprzez opracowanie ustawy o polskim j ę zyku migowym i ułatwieniach w komunikacji Ustawa Antydyskryminacyjna - Gwarancja praw osób niepełnosprawnych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych przygotowanie wniosku o ratyfikacj ę Konwencji Decentralizacja PFRON – przekazanie cz ęś ci kompetencji Oddziałów PFRON (wraz ze ś rodkami) samorz ą dom terytorialnym

43 Pomoc społeczna Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej - skuteczny nadzór i kontrola w zakresie usług ś wiadczonych w ramach pomocy społecznej Zmiany ustawowe ułatwiaj ą ce zakładanie i działanie Spółdzielni Socjalnych jako instrumentu zapobiegania wykluczeniu społecznemu Wychodz ą c naprzeciw oczekiwaniom pracowników socjalnych podj ę to prace nad ustaw ą o zawodzie pracownika socjalnego

44 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google