Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O znaczeniu autorytetu w zawodzie nauczyciela Ewa Reimschussel Każdy potrzebuje Mistrza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O znaczeniu autorytetu w zawodzie nauczyciela Ewa Reimschussel Każdy potrzebuje Mistrza."— Zapis prezentacji:

1 o znaczeniu autorytetu w zawodzie nauczyciela Ewa Reimschussel Każdy potrzebuje Mistrza

2 Plan gry Autorytet, rangi i siła definicje i rodzaje rang wła ś ciwo ś ci rang – ś wiadomo ść rangi sygnały wysokiej i niskiej rangi Ranga w roli nauczyciela Funkcje rangi – zadania nauczyciela - obszar relacji - obszar zada ń - obszar systemu Przydatne umiej ę tno ś ci Metody podnoszenia i zwi ę kszania ś wiadomo ś ci rangi

3 Rangi i siła Rang ą nazywamy dowoln ą sił ę lub władz ę (niezale ż nie czy z niej korzystamy czy nie), któr ą posiadamy wobec innych osób lub grup. Im wy ż sza jest nasza ranga tym wi ę cej mamy przywilejów i wi ę kszy jest nasz autorytet postrzegany przez innych. Ranga nie odnosi si ę do bycia lepszym lub gorszym a wył ą cznie do tego w jaki sposób jednostka jest postrzegana i traktowana przez inne osoby lub grupy.

4 Ranga bardzo wpływa na to, kim si ę jest, jak my ś lisz, jak si ę czujesz i jak si ę zachowujesz

5 Rodzaje rang Społeczna – to siła jak ą dysponujesz z racji: rasy, płci, wieku, zdrowia, zamo ż no ś ci, urody, orientacji seksualnej, religii, wykształcenia, znajomo ś ci j ę zyków, stylu komunikacji. Psychologiczna – jest to siła osobista, któr ą zdobywa si ę w trakcie ż ycia. Jej ź ródłem mo ż e by ć : poczucie bezpiecze ń stwa, troska, bycie kochanym, samowiedza i praca nad sob ą, przepracowanie kryzysów, cierpienie je ż eli w jego wyniku zwi ę ksza si ę współczucie dla innych Ranga strukturalna – wynika ze struktury organizacji Ranga funkcji w grupie Ranga duchowa

6 Ranga społeczna – bycie w centrum kultury Rasa Wiek Zamo ż no ść Płe ć Miejsce zamieszkania Orientacja seksualna Wykształcenie, mo ż liwo ść uczenia si ę Zdrowie Uroda Znajomo ść j ę zyków obcych

7 Ranga psychologiczna Niezale ż no ść Mo ż liwo ść bycia w zwi ą zku Mo ż liwo ść proszenia o pomoc Umiej ę tno ś ci psychologiczne np. komunikacyjne, negocjacyjne Odwaga, do ś wiadczenie poradzenia sobie w krytycznej sytuacji Kontakt z ciałem Akceptowanie siebie, lubienie siebie Dawanie sobie prawa do ró ż nych rzeczy np. przyjemno ś ci Budzenie si ę rano z ciekawo ś ci ą i rado ś ci ą ż ycia Rang ę psychologiczn ą mo ż na rozwija ć

8 Ranga duchowa Ranga duchowa – siła, która bierze si ę z poczucia kontaktu z czym ś wy ż szym, boskim, transcendentnym. Ranga duchowa jest niezale ż na od kultury, struktury rodziny czy społeczno ś ci. Poczucie, ż e Bóg Ci ę prowadzi i wspiera daje ogromn ą sił ę, nawet w obiektywnie trudnych warunkach.

9 Właściwości rang Wszechobecno ść – rangi to fakt niezale ż nie od tego czy si ę zgadzamy czy nie, wiemy czy nie. Nie ś wiadomo ść swojej wysokiej rangi (np. trudno dostrzec problem głodu jak si ę jest najedzonym). Cudza nie ś wiadomo ść rangi jest irytuj ą ca dla innych osób. Sytuacyjno ść i relacyjno ść – poczucie własnej siły zale ż y od kontekstu, który bierzemy pod uwag ę Ka ż dy ma jakie ś rangi.

10 Nieświadomość rangi Rangi nie wida ć w lustrze - widzimy dobrze wy ż sz ą rang ę u innych, nie widzimy swojej, - mo ż esz j ą pozna ć, je ż eli siedzisz zrelaksowana, a partner jest spi ę ty. Kompleksy (niezałatwione, trudne historie) powoduj ą, ż e mamy zeza rangowego w obszarze kompleksu a uwaga jest przykuta do tego aspektu sytuacji. Cz ę st ą przyczyn ą konfliktów jest nie ś wiadomo ść rangi.

11 Nie ś wiadoma ranga pojawia si ę w podwójnych sygnałach (najcz ęś ciej niewerbalnych) I wywołuje konflikty - reagujemy na niespójno ść przekazu

12 Sygnały wyższej rangi Osoba siedzi oparta, zrelaksowana, na luzie, wygodnie Ma łatwo ść wypowiadania si ę i zabierania głosu Równowaga, spokój i ze ś rodkowanie Czucie si ę uprawnionym Dystans do rzeczywisto ś ci Wiara we własne uczucia i wewn ę trzna prawda Skłonno ść do marginalizowania odczu ć partnera nie bierz tego tak do siebie itp. Decydowanie o swojej dost ę pno ś ci pod wzgl ę dem czasu, miejsca itp. Decydowanie o nastroju spotkania Decydowanie o stylu komunikacji Identyfikacja problemów po stronie partnera Pewno ść siebie, wysoka samoocena Postawa wyprostowana, gesty celowania, patrzenie w oczy

13 Sygnały i doznania w pozycji niższej rangi Dostosowywanie si ę, potakiwanie, wodzenie za kim ś wzrokiem, mówienie tak (nie w podwójnych sygnałach – siedzenie bokiem, skurcze, bóle, kaszel, uciekaj ą cy wzrok) Bycie zmieszanym W ą tpliwo ś ci, brak wiary w siebie, poczucie winy i zagro ż enia, niska samoocena Komplementowanie, przymilanie si ę Sygnały leku – dr ż enie, pocenie si ę, niemo ż no ść spojrzenia komu ś w oczy Tendencja do bycia emocjonalnym Trudno ś ci w obronie swojego stanowiska Czucie, ż e Twoje prze ż ycia s ą niewa ż ne

14 Ranga nauczyciela - pochodzenie Figura archetypowa (mistrz, nauczyciel, przewodnik) Ró ż nica do ś wiadczenia ż yciowego Ró ż nica mo ż liwo ś ci działania w przestrzeni społecznej Ranga strukturalna – urz ę dnik pa ń stwowy Ranga psychologiczna, wiedza, umiej ę tno ś ci Przeniesienie wa ż no ś ci rodzicielskiego wzorca Spotkanie góry z biedronk ą

15 Funkcje rangi nauczyciela Relacje - modelowanie relacji z ró ż nic ą rang - potwierdzanie warto ś ci, talentów, potencjału i mo ż liwo ś ci osoby - dbanie – dawanie uwagi, zaanga ż owanie - bycie wzorem do na ś ladowania Zarz ą dzanie procesem nauki (przekazywania wiedzy i umiej ę tno ś ci) - trening umiej ę tno ś ci, monitorowanie i kontrola poziomu wiedzy Zarz ą dzanie grup ą - nauczyciel liderem klasy – decyzje organizacyjne, odpowiedzialno ść - ś wiadomo ść ról i procesów grupowych - ustanawianie zasad grupowych, co jest wła ś ciwe a co nie w naszej kulturze

16 Zadania w obszarze relacji zobaczy ć w dziecku potencjał i pokaza ć mu go tak, ż eby ono te ż uwierzyło w siebie (on we mnie uwierzył i to zmieniło moje ż ycie) dawa ć uwag ę i dogl ą da ć, anga ż owa ć si ę osobi ś cie widzie ć osob ę a nie swoje wyobra ż enie – eksperyment z inteligentnymi dzie ć mi widzie ć gr ę (maski gniewu) i nie traci ć z oczu osoby przekazywa ć dziecku poczucie, ż e jest si ę cennym i wa ż nym dla grupy, społeczno ś ci, ś wiata modelowa ć komunikacj ę w relacjach o du ż ej ró ż nicy rang

17 Maski gniewu Dzieci jak nie chc ą pracowa ć to zaczynaj ą gra ć w relacyjne gry, których celem jest przej ę cie kontroli nad sytuacj ą Siłowe - agresja werbalna lub niewerbalna - banie si ę, reakcje l ę kowe Uwodz ą ce - zakochiwanie si ę w nauczycielu - podlizywanie - przekupywanie - okazywanie posłusze ń stwa, oddania i uległo ś ci

18 Jak można nie reagować a działać Widzie ć przynajmniej dwa sprzeczne sygnały w zachowaniu Widzie ć lub czu ć własne reakcje (inne ni ż l ę k) Nie reagowa ć – by ć w miejscu ś wiadomo ś ci i działa ć z niego nie trac ą c z oczu całej osoby

19 Widzieć potencjał – coachowanie To czasami bardzo trudne Kim to dziecko jest, kim mo ż e by ć - zainteresowania - marzenia - idole, wa ż ne osoby (widziane w pozytywnej wersji) - przeczucia Pomy ś l o ś wiecie, w którym to dziecko rozwin ę łoby si ę w pełni – naprawd ę zobacz w wyobra ź ni Jak uobecni ć ten ś wiat, jakie elementy mo ż na ju ż teraz wprowadzi ć

20 Obszar zarządzania procesem uczenia– nauczyciel liderem klasy Szef decyduje co trzeba zrobi ć ż eby osi ą gn ąć cel i bierze odpowiedzialno ść za cało ść Cel - wyrobienie umiej ę tno ś ci i przyzwyczaje ń zwi ą zanych z realizacj ą zada ń : tzn. wyznaczanie celu, d ąż enie do realizacji, wytrwało ść i dyscyplina Mo ż na mie ć ró ż ne style zarz ą dzania – który jest lepszy zale ż y od okoliczno ś ci: - Wojna, kryzys – zarz ą dzanie dyrektywne, autorytarne - Pokój, zabawa – zarz ą dzanie nastawione na współprac ę, relacje i atmosfer ę

21 Ć wiczymy, ć wiczymy, ć wiczymy Cel - wykonanie konkretnego zadania i osi ą gni ę cie rezultatu ko ń cowego (rezultaty podnosz ą rang ę i nastrój) mo ż na dba ć o atmosfer ę, ale ostatecznie liczy si ę ilo ść powtórze ń Trening

22 Sfera systemowa – poziom ról Klasa jest grup ą, w której pojawiaj ą si ę role Nauczyciel jest w roli lidera (najwy ż sza ranga) W polu grupy wyst ę puj ą : krytyk, błazen, kreatywny pomysłodawca, buntownik, gwiazda, rozjemca, umilacz itp. Pole grupy wyra ż a si ę poprzez role. Rola mo ż e si ę wyra ż a ć przez ró ż ne osoby, jak usuniemy osob ę kto ś inny podejmie rol ę Jedna osoba mo ż e by ć w wielu rolach (osoby rozwijaj ą si ę poznaj ą c ró ż ne role) System klasy mo ż na traktowa ć jak pole sił gdzie działaj ą prawa fizyki, np. ka ż da akcja wywoła reakcj ę

23 Autorytet Ró ż nica miedzy poddaniem si ę autorytetowi, a nadu ż yciem polega na mo ż liwo ś ci wyboru – w nadu ż yciu nie istniejesz, jak si ę poddajesz autorytetowi, istniejesz. Autorytet uczy ucznia by ć silnym, bycia autorytetem dla innych. Nadu ż ywacz potrzebuje słabych, ż eby samemu czu ć si ę silnym i uczy słabo ś ci.

24 Jak zwiększać autorytet, podnosić i uświadamiać sobie rangę Wizja roli nauczyciela Ś wiadoma decyzja o byciu w tej roli (zyski, koszty) Intencja i wizja siebie w roli nauczyciela Kontakt z własn ą niezbywaln ą moc ą Podnoszenie umiej ę tno ś ci: komunikacyjnych, dydaktycznych, merytorycznych Metaumiej ę tno ś ci – zmiana nastawienia do ludzi i problemów Rezultaty działa ń, osadzenie w ż yciu

25 Wizja uczenia Jakie było Twoje najpi ę kniejsze do ś wiadczenie jako nauczyciela? Przypomnij sobie ten moment. Co było tak atrakcyjnego w tym do ś wiadczeniu? Co myslałe ś /ła ś wtedy o ż yciu, ludziach i ś wiecie? Jakie ideały wi ą zała ś /łe ś wtedy z tym zawodem? Jak ą miała ś /e ś wtedy energi ę ? Jakie pojawiaj ą si ę obrazy i uczucia? Pozosta ń przez chwil ę pod ich wpływem, zapisz jednym słowem esencj ę tego do ś wiadczenia.

26 Mój nauczyciel – co on we mnie zobaczył Kto był Twoim najlepszym nauczycielem? W jaki sposób uczył? Jakie miał ideały, podej ś cie, metody? Co sprawiało, ż e uczył Ci ę tak łatwo? Jak Ci ę traktował? Zapisz jednym słowem to, co robiło z tej osoby kogo ś specjalnego.

27 Definiowanie roli nauczyciela Powiedz do partnera wyobra ż aj ą c sobie, ż e tłumaczysz go ś ciowi z ksi ęż yca, który nigdy nie słyszał o szkole Czym jest szkoła? Po co mamy szkoły? Co robisz w szkole? Jaka jest rola nauczyciela ? Jaka jest rola ucznia? Jaka jest rola rodziców? Jakie warto ś ci s ą wa ż ne dla Ciebie? Jak i czego chcesz uczy ć ? – jakiego sposobu ż ycia, bycia z lud ź mi, my ś lenia i odczuwania chcesz uczy ć dzieci.

28 Ćwiczenie Wybierz sytuacj ę, w której kto ś wymógł co ś, czego nie chciała ś, zgodziła ś si ę ale masz poczucie przegranej. Zastanów si ę komu uległa ś, jakiego rodzaju sile? jakiego rodzaju sił ą dysponowała ta osoba, jak ona to zrobiła? Jaka warto ść pozwalała tej osobie u ż ywa ć tego rodzaju siły? – warto ść poza t ą sytuacj ą (np. prawo do zaspokajania pragnie ń ) Na chwil ę zapomnij o sytuacji. Wyobra ź sobie ducha tej warto ś ci (personifikacj ę ), troch ę o nim opowiedz, jaki jest? Sta ń si ę tym duchem – na chwil ę, ż eby go pozna ć poprzez bycie nim Naucz partnera tego zachowania. Podzi ę kuj duchowi za nauk ę.


Pobierz ppt "O znaczeniu autorytetu w zawodzie nauczyciela Ewa Reimschussel Każdy potrzebuje Mistrza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google