Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie obiektowe III rok EiT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie obiektowe III rok EiT"— Zapis prezentacji:

1 Programowanie obiektowe III rok EiT
:39:31 Programowanie obiektowe III rok EiT dr inż. Jerzy Kotowski Wykład II

2 Programowanie obiektowe
Programowanie obiektowe jest metodą tworzenia oprogramowania, w której programy są organizowane jako kolekcje obiektów. C++, Java są językami programowania obiektowego.

3 Kontakt dr inż. Jerzy Kotowski Janiszewskiego 11/17, 219 C-3
)

4 Program wykładu Źródła podejścia obiektowego
Podstawy metody PRINCE -PRojects In Controlled Environment) Podstawy metody LFA -Logical Framework Approach, składanie wniosków o grant) Język C++ -gadżety języka, polimorfizm, klasy, dziedziczenie) bez Pasji C++ -pojemniki, wyjątki, szablony, przestrzenie nazw, etc.) Przykład problemu -być może symulacja sieci wodociągowej) Podstawy języka JAVA Klasówka

5 Co by jeszcze wymyślił Einstein, gdyby znał aplety JAVY?

6 Java - Bibliografia K. Sierra, B. Bates, Head First Java
B. Eckel, Thinking in Java J. Rumiński, Język JAVA- podstawy programowania

7 Java – proponowane tematy
1: Introduction to Objects - Wprowadzenie w świat obiektów 2: Everything is an Object - Wszystko jest obiektem 3: Controlling Program Flow - Sterowanie kolejnością wykonania 4: Initialization & Cleanup - Inicjalizacja i sprzątanie 5: Hiding the Implementation - Ukrywanie implementacji 6: Reusing Classes - Wielokrotne wykorzystanie klas 7: Polymorphism - Polimorfizm 8: Interfaces & Inner Classes - Interfejsy i klasy wewnętrzne 9: Error Handling with Exceptions - Obsługa błędów za pomocą wyjątków 10: Detecting Types - Wykrywanie typów 11: Collections of Objects - Kolekcje obiektów 12: The Java I/O System - System wejścia-wyjścia w Javie 13: Concurrency - Współbieżność 14: Creating Windows & Applets - Tworzenie okienek i apletów 15: Discovering Problems - Wykrywanie problemów 16: Analysis and Design - Analiza i projekt 17: Passing & Returning Objects - Przekazywanie i zwracanie obiektów

8 Java - Aplikacje i aplety
Dwa rodzaje programów: standalone programs i applets Aplikacje działają w trybie tekstowym i graficznym. Aplety działają tylko w trybie graficznym. Aplikacje wymagają Wirtualnej Maszyny Javy. Aplety są wykonywane przez środowisko przeglądarek.

9 Java - Aplikacje public static void main(String args[]) { … }
Aplikacja w języku Java to zdefiniowana klasa publiczna wraz z jedną ściśle określoną metodą statyczną o formie: public static void main(String args[]) { }

10 PRINCE PRoject IN Controlled Environment
PRINCE jest metodą przeznaczoną do zarządzania projektami. Nadaje się do projektów wszystkich rodzajów i typów - małych i dużych. PRINCE jest od wielu lat obligatoryjnym narzędziem w przypadku projektów, które organizuje i nad którymi prowadzi nadzór rząd Wielkiej Brytanii. PRINCE was first developed in 1989 as a UK Government standard for IT project management. Since its launch, PRINCE has become widely used in both the public and private sectors and is now the UK's de facto standard for project management. Although PRINCE was originally developed for the needs of IT projects, the method has also been adopted on many non-IT projects.

11 Podstawowy schemat metody PRINCE
NEEDS  STRATEGIES  PROJECTS  PRODUCTS  ACTIVITIES Potrzeby generują strategie, które z kolei inicjują projekt mający te potrzeby zaspokoić. PRINCE tworzy środowisko, w którym taki projekt ma wytworzyć odpowiednie produkty - pośrednie i końcowe - poprzez realizację precyzyjnie określonego zbioru czynności. Aby osiągnąć cel należy: Utworzyć zespół roboczy, Zorganizować pracę zespołu, Kontrolować postęp prac, Kontrolować jakość produktów pośrednich oraz Prowadzić szeroko rozumianą dokumentację i archiwizację wszystkich podejmowanych decyzji.

12 Jesteśmy w Polsce i jest nam tu dobrze
PRINCE określa precyzyjnie odpowiedzialność wszystkich osób zaangażowanych w projekt. Metoda ta pokazuje jak zrobić coś lepiej i sprawniej. OOA: Jest nastawiony na produkty wyjściowe, (na rzeczywiste efekty) a nie na samą ich realizację i poszczególne działania. Sterowanie w metodzie PRINCE jest organizowane przez porównanie planów i zamierzeń do ich rzeczywistej realizacji. Prowadzi to do wprowadzenia hierarchii w systemie sterowania. Controlling PRINCE version 2 is a process-based approach providing organisations with an easily tailored, and scaleable, method to fit within existing organisation standards. Each PRINCE process is defined with its key inputs and outputs together with the specific objectives and activities. PRINCE is supported by an active User Group. PRINCE is a trademark of CCTA. PRINCE is owned by CCTA and is protected by Crown copyright….

13 PRINCE - Typy produktów
Technical products W szczególności dokumentacje techniczne it.p. Quality products Głównie oceny jakości produktów technicznych Management products Plany pracy, zapisy z narad i spotkań External

14 ORGANISATION HIERARCHY
Strategy IS Steering Committee IT strategy Management and technical policies Priorities Grupa sterowania strategicznego Tworzenie strategii technologicznej Polityka techniczna i kadrowa Priorytety IS strategy Implementation IT Executive Committee Strategy implementation Resource allocation Boundary definition Establish control points Grupa sterowania bezpośredniego Implementacja strategii Przydział środków na realizację Określenie ograniczeń i wymagań Określenie punktów nadzoru Project Project Board Plan Approval Progress monitoring Resource commitment Rada Projektu Zatwierdzanie planów realizacji Monitorowanie postępu prac Przyznawanie i zatwierdzanie środków Management Project Management Day-to-day management Plan preparation Work allocation Zarządzanie Projektem Zarządzanie bezpośrednie Przygotowywanie planów Przydział pracy Assurance Project Assurance Technical standards Budget Quality User involvement Zabezpieczenie projektu Standardy techniczne Budżet Jakość Zaangażowanie użytkowników

15 TERMS IS Steering Committee
The top management group within the department responsible for the overall direction of the IS Strategy. It may be also called IT Strategy Committee. Najwyższe kierownictwo odpowiedzialne za tworzenie wieloletniego planu i strategii rozwoju organizacji IS Information System IT Executive The senior management group responsible for overall directions of IT projects and implementation of the IT strategy. It initiates projects, appoints the Project Boards and sets Terms of Reference. Kierownictwo odpowiedzialne za realizację wieloletniego planu i strategii rozwoju organizacji. Inicjuje Projekty, powołuje Rady Projektu i ustala słownictwo (reguły gry) Control Points PRINCE has four control points common to all stages: End-Stage Assessment Mid-Stage Assessment Quality Review Checkpoints PRINCE ma cztery rodzaje punktów nadzoru identyczne dla wszystkich etapów realizacji Ocena na zakończenie etapu Ocena w trakcie etapu Ocena jakości Punkt kontrolny Project Assurance The process of monitoring actual costs and time usage against the plans, signalling deviation and continual assurance that the Business Case of the Project is not under threat. Proces monitorujący bieżące zużycie kosztów i realizację planów w porównaniu z zamierzeniami, sygnalizujący odchyłki od tych zamierzeń i sprawujący ciągłe zabezpieczenie celów projektu i gwarantujący, że cel ten nie jest zagrożony.

16 PRINCE ORGANISATION Zadaniem projektu jest dostarczenie produktu spełniającego oczekiwania odbiorcy PRINCE określa sposób planowania i kontroli jakości Pozwala to na wczesne wykrywanie problemów, kiedy nie są jeszcze kosztowne i brzemienne w skutkach

17 Project Board – Opis ról i zadań Odpowiedzialność
W momencie rozpoczęcia projektu: Sprawdzić PID (który, między innymi, definiuje cele i zadania Projektu i jego powiązania z innymi projektami) pod kątem jego zgodności z zakresem Projektu i jego ograniczeniami oraz celami perspektywicznymi, definiowanymi przez władzę wykonawczą (zamawiającego). Określić ograniczenia i wymagania stawiane przed Projektem takie jak te, które wynikają z relacji z odbiorcą oraz wymagania dotyczące jakości produktu końcowego. Powołać Kierownika Projektu oraz Kierowników poszczególnych etapów, określić ich odpowiedzialność i zadania. Powołać Zespół Wykonawczy, określić odpowiedzialność i zadania poszczególnych członków zespołu. Przejrzeć i zatwierdzić Plan Techniczny Projektu oraz Plan Środków Projektu (Resource Plans). Przejrzeć i zatwierdzić Plan Techniczny Projektu oraz Plan Środków dla pierwszego etapu realizacji Projektu. Potwierdzić gwarancje dostępności środków na realizację projektu. Przejrzeć i zatwierdzić PID. Potwierdzić oficjalnie rozpoczęcie prac. Podpisywać dokumenty kończące etap.

18 Project Board – Opis ról i zadań Odpowiedzialność, c.d.
W trakcie realizacji projektu: Przeglądać i zatwierdzać Plany Techniczne i Plany Środków dla kolejnych etapów. Przeglądać i zatwierdzać działania dotyczące zmian Planu Technicznego. Przeglądać i uruchamiać EP (Exception Plans) Kierować i prowadzić prace oceniające przewidziane w trakcie i na zakończenie etapów Potwierdzać oficjalnie rozpoczęcie kolejnych etapów albo zalecić przerwanie projektu Podpisywać dokumenty kończące etap.

19 Project Board – Opis ról i zadań Odpowiedzialność, c.d.
Na koniec realizacji projektu: Upewnić, że wszystkie produkty zostały wykonane i dostarczone Potwierdzić zakończenie projektu Zatwierdzić Sprawozdanie z Realizacji Projektu Zaaranżować Sprawozdanie w sprawie przyszłych zastosowań. Przez cały czas trwania projektu: Zapewniać większość spraw dotyczących zarządzania i administrowania projektem Zapewniać, że projekt będzie prowadzony według zasad określonych przez uzgodnione standardy zarządzania projektami. Zapewniać, że kontynuacja projektu będzie rokować nadzieje na osiągnięcie zamierzonych efektów Informować Komitet Wykonawczy i inne zainteresowane osoby z kadry kierowniczej.

20 Project Board – Opis ról i zadań Uwagi ogólne
Członkowie Rady Projektu muszą być wystarczająco kompetentni do tego aby wywiązać się ze swoich zadań, orientować się swobodnie w rozmiarze i naturze projektu. Rada Projektu może podjąć decyzję o otworzeniu odrębnego projektu pomocniczego ze swoją osobną organizacją. W takiej sytuacji Rada pomocniczego projektu jest podległa Radzie projektu macierzystego. Uwagi dotyczące kompetencji członków Rady jak wyżej.


Pobierz ppt "Programowanie obiektowe III rok EiT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google