Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Praca socjalna i metodyka pracy służb społecznych Barbara Szatur- Jaworska©

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Praca socjalna i metodyka pracy służb społecznych Barbara Szatur- Jaworska©"— Zapis prezentacji:

1 1 Praca socjalna i metodyka pracy służb społecznych Barbara Szatur- Jaworska©

2 2 Literatura R.A.Skidmore, M.G.Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Warszawa 1996, rozdz. 4,5,6. D.Lalak, Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków (w:) T.Pilch, I.Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, wyd. 2. J.Szmagalski, Metoda grupowa w pracy socjalnej(w:) T.Pilch, I.Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, wyd. 2. J.Krzyszkowski,Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, Warszawa 2008, rozdz. 3. B.Szatur-Jaworska, Teoretyczne podstawy pracy socjalnej (w:) T.Pilch, I.Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, wyd. 2.

3 3 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. dział I, rozdział 1, artykuł 6 praca socjalna - działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

4 4 Praca socjalna - definicja porządkująca Praca socjalna jest działalnością prowadzoną przez profesjonalistów (pracowników socjalnych) i nieprofesjonalistów (wolontariuszy) nakierowaną na: wspieranie ludzi w ich społecznym funkcjonowaniu, realizowaniu przez nich ról społecznych; rozwijanie społecznego uczestnictwa grup i osób zagrożonych społecznym wykluczeniem; stymulowanie rozwoju jednostek i społeczności; pomaganie ludziom w wychodzeniu z krytycznych sytuacji życiowych; zapewnienie ludziom dostępu do zasobów (świadczeń, usług, instytucji) służących zaspokajaniu ich potrzeb; pomaganie ludziom w adaptacji do środowiska społecznego i zmieniających się warunków życia.

5 5 Międzynarodowa definicja pracy socjalnej – IFSW 2000 r. 10 wersji językowych:

6 6 FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE JEDNOSTKI optymalne zaspokojenie potrzeb zgodnie z treścią realizowanych ról społecznych, ustanowienie pozytywnych relacji ze środowiskiem (adaptacja społeczna), indywidualny rozwój.

7 7 KRYTYCZNE SYTUACJE ŻYCIOWE Sytuacje jednostek i rodzin polegające na kumulacji następujących okoliczności: niezaspokojone są ich podstawowe potrzeby, ludzie stają wobec konieczności podjęcia decyzji o wysokim stopniu ryzyka, zawodzą dotychczasowe mechanizmy adaptacyjne, dochodzi nawet do załamania się drogi życiowej, jednostka nie jest w stanie samodzielnie zmienić swojej sytuacji.

8 8 Empowerment Empowerment ma dwojakie znaczenie: cel – wzmocnienie proces – wzmacnianie Empowerment zakłada przede wszystkim orientację na mocne strony klientów, a nie na wyrównywanie deficytów i dysfunkcji. Według Rappaporta empowerment prowadzi do tego, że ludzie i społeczności uzyskują (odzyskują) panowanie nad swoim życiem, co oznacza: decydowanie o swoim życiu (poczucie kontroli i faktyczne funkcjonowanie); zwiększenie kompetencji ułatwiających realizacje ról społecznych i adaptację w środowisku; demokratyczne uczestnictwo w życiu społecznym

9 9 METODY PRACY SOCJALNEJ Metoda indywidualnego przypadku Metoda grupowa Metoda środowiskowa

10 10 Etapy pracy z indywidualnym przypadkiem Diagnoza sytuacji jednostki / rodziny Diagnoza sytuacji w środowisku społecznym Negocjacje i podpisanie kontraktu Plan pomocy Realizacja planu / kontraktu Ewaluacja Decyzje w sprawie kontynuacji / zakończenia pracy z przypadkiem

11 11 ZASADY METODY GRUPOWEJ 1. Dwa przedmioty oddziaływania: jednostka i grupa 2. Grupa źródłem pomocy 3. Dobrowolność uczestnictwa 4. Osobiste kontakty 5. Identyfikacja z grupą 6. Wykorzystanie procesu grupowego 7. Wzmacnianie jednostek i ich usamodzielnienie 8. Wykorzystywanie doświadczeń z pracy grupowej w realnym życiu 9. Samorządność 10. Ustalanie terminu zakończenia pracy Por. J.Szmagalski, op.cit.

12 12 Typologia modeli metody środowiskowej wg Jacka Rothmana community development (locality development) community planning (social planning) > community organization community action, social action Por.: J.Krzyszkowski, op.cit.

13 13 Sposoby (formy) działania w ramach metody środowiskowej 1. świadczenie usług, 2. rzecznictwo, 3. aktywizacja dla usamodzielnienia, 4. organizacja instytucji, 5. edukacja, 6. działania o charakterze politycznym (odezwy, manifestacje). )

14 14 Literatura E.Marynowicz-Hetka, J.Piekarski (red.), Wokół problemów działania społecznego, Warszawa C.de Robertis, Metodyka działania w pracy socjalnej, Warszawa 1996, rozdz.6.

15 15 Kontrakt socjalny wg ustawy o pomocy społecznej (Art..6) kontrakt socjalny [oznacza]- pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. (Art. 108.) 1. W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej ośrodek pomocy społecznej zawiera kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną. 2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór kontraktu socjalnego, w którym zostaną uwzględnione indywidualne cechy osoby podpisującej kontrakt socjalny.

16 16 wzór kontraktu socjalnego w pomocy społecznej – załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego Dz.U r., nr 42, poz. 409

17 17 Projekt socjalny 1. Zespół celów skoordynowanych ze względu na cel nadrzędny. Jest systemem wielu interwencji, które przebiegają etapowo i są ze sobą powiązane. projekt jako działanie 2. Dokument zawierający opis celów, środków etc. projekt jako dokument

18 18 DIAGNOZA 4 podsystemy pracy socjalnej problemy społeczne 1 wersja projektu negocjacje z partnerami (sojusznicy, ograniczenia, zasoby) 2 wersja projektu kontrakty REALIZACJA OCENY ETAPOWE ZAKOŃCZENIE PRAC RAPORT KOŃCOWY – EWALUACJA ex-post


Pobierz ppt "1 Praca socjalna i metodyka pracy służb społecznych Barbara Szatur- Jaworska©"

Podobne prezentacje


Reklamy Google