Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Praca socjalna i metodyka pracy służb społecznych Barbara Szatur- Jaworska©

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Praca socjalna i metodyka pracy służb społecznych Barbara Szatur- Jaworska©"— Zapis prezentacji:

1 1 Praca socjalna i metodyka pracy służb społecznych Barbara Szatur- Jaworska©

2 2 Literatura R.A.Skidmore, M.G.Thackeray, Wprowadzenie do pracy socjalnej, Warszawa 1996, rozdz. 4,5,6. D.Lalak, Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków (w:) T.Pilch, I.Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, wyd. 2. J.Szmagalski, Metoda grupowa w pracy socjalnej(w:) T.Pilch, I.Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, wyd. 2. J.Krzyszkowski,Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, Warszawa 2008, rozdz. 3. B.Szatur-Jaworska, Teoretyczne podstawy pracy socjalnej (w:) T.Pilch, I.Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, wyd. 2.

3 3 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. dział I, rozdział 1, artykuł 6 praca socjalna - działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

4 4 Praca socjalna - definicja porządkująca Praca socjalna jest działalnością prowadzoną przez profesjonalistów (pracowników socjalnych) i nieprofesjonalistów (wolontariuszy) nakierowaną na: wspieranie ludzi w ich społecznym funkcjonowaniu, realizowaniu przez nich ról społecznych; rozwijanie społecznego uczestnictwa grup i osób zagrożonych społecznym wykluczeniem; stymulowanie rozwoju jednostek i społeczności; pomaganie ludziom w wychodzeniu z krytycznych sytuacji życiowych; zapewnienie ludziom dostępu do zasobów (świadczeń, usług, instytucji) służących zaspokajaniu ich potrzeb; pomaganie ludziom w adaptacji do środowiska społecznego i zmieniających się warunków życia.

5 5 Międzynarodowa definicja pracy socjalnej – IFSW 2000 r. 10 wersji językowych: www.ifsw.org

6 6 FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE JEDNOSTKI optymalne zaspokojenie potrzeb zgodnie z treścią realizowanych ról społecznych, ustanowienie pozytywnych relacji ze środowiskiem (adaptacja społeczna), indywidualny rozwój.

7 7 KRYTYCZNE SYTUACJE ŻYCIOWE Sytuacje jednostek i rodzin polegające na kumulacji następujących okoliczności: niezaspokojone są ich podstawowe potrzeby, ludzie stają wobec konieczności podjęcia decyzji o wysokim stopniu ryzyka, zawodzą dotychczasowe mechanizmy adaptacyjne, dochodzi nawet do załamania się drogi życiowej, jednostka nie jest w stanie samodzielnie zmienić swojej sytuacji.

8 8 Empowerment Empowerment ma dwojakie znaczenie: cel – wzmocnienie proces – wzmacnianie Empowerment zakłada przede wszystkim orientację na mocne strony klientów, a nie na wyrównywanie deficytów i dysfunkcji. Według Rappaporta empowerment prowadzi do tego, że ludzie i społeczności uzyskują (odzyskują) panowanie nad swoim życiem, co oznacza: decydowanie o swoim życiu (poczucie kontroli i faktyczne funkcjonowanie); zwiększenie kompetencji ułatwiających realizacje ról społecznych i adaptację w środowisku; demokratyczne uczestnictwo w życiu społecznym

9 9 METODY PRACY SOCJALNEJ Metoda indywidualnego przypadku Metoda grupowa Metoda środowiskowa

10 10 Etapy pracy z indywidualnym przypadkiem Diagnoza sytuacji jednostki / rodziny Diagnoza sytuacji w środowisku społecznym Negocjacje i podpisanie kontraktu Plan pomocy Realizacja planu / kontraktu Ewaluacja Decyzje w sprawie kontynuacji / zakończenia pracy z przypadkiem

11 11 ZASADY METODY GRUPOWEJ 1. Dwa przedmioty oddziaływania: jednostka i grupa 2. Grupa źródłem pomocy 3. Dobrowolność uczestnictwa 4. Osobiste kontakty 5. Identyfikacja z grupą 6. Wykorzystanie procesu grupowego 7. Wzmacnianie jednostek i ich usamodzielnienie 8. Wykorzystywanie doświadczeń z pracy grupowej w realnym życiu 9. Samorządność 10. Ustalanie terminu zakończenia pracy Por. J.Szmagalski, op.cit.

12 12 Typologia modeli metody środowiskowej wg Jacka Rothmana community development (locality development) community planning (social planning) > community organization community action, social action Por.: J.Krzyszkowski, op.cit.

13 13 Sposoby (formy) działania w ramach metody środowiskowej 1. świadczenie usług, 2. rzecznictwo, 3. aktywizacja dla usamodzielnienia, 4. organizacja instytucji, 5. edukacja, 6. działania o charakterze politycznym (odezwy, manifestacje). )

14 14 Literatura E.Marynowicz-Hetka, J.Piekarski (red.), Wokół problemów działania społecznego, Warszawa 1996. C.de Robertis, Metodyka działania w pracy socjalnej, Warszawa 1996, rozdz.6.

15 15 Kontrakt socjalny wg ustawy o pomocy społecznej (Art..6) kontrakt socjalny [oznacza]- pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. (Art. 108.) 1. W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej ośrodek pomocy społecznej zawiera kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną. 2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór kontraktu socjalnego, w którym zostaną uwzględnione indywidualne cechy osoby podpisującej kontrakt socjalny.

16 16 wzór kontraktu socjalnego w pomocy społecznej – załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego Dz.U. 2005 r., nr 42, poz. 409

17 17 Projekt socjalny 1. Zespół celów skoordynowanych ze względu na cel nadrzędny. Jest systemem wielu interwencji, które przebiegają etapowo i są ze sobą powiązane. projekt jako działanie 2. Dokument zawierający opis celów, środków etc. projekt jako dokument

18 18 DIAGNOZA 4 podsystemy pracy socjalnej problemy społeczne 1 wersja projektu negocjacje z partnerami (sojusznicy, ograniczenia, zasoby) 2 wersja projektu kontrakty REALIZACJA OCENY ETAPOWE ZAKOŃCZENIE PRAC RAPORT KOŃCOWY – EWALUACJA ex-post


Pobierz ppt "1 Praca socjalna i metodyka pracy służb społecznych Barbara Szatur- Jaworska©"

Podobne prezentacje


Reklamy Google