Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie"— Zapis prezentacji:

1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Kierunek: …………………………………………………………………………………………………… PRZEDMIOT: ………………………………………………………………………….…… Temat prezentacji i jej kod: ……………………………………………………………………………... WYKONALI: Nazwiska i imiona, grupa …………………………………………………………… Szczecin ………….……….

2 Plan prezentacji cel opracowania wstęp
wyszczególnienie omawianych zagadnień (może być kilka podpunktów) podsumowanie zestawienie źródeł (bibliografia)

3 Przykłady prawidłowego powoływania się na źródła:
Powołujemy się w opracowaniach (referacie i prezentacji ) na źródła zawsze kiedy korzystamy z materiałów innych autorów. Dotyczy to : przytaczanych z innych źródeł fragmentów tekstu tabeli oraz ilustracji Powołując się na pozycję bibliograficzną należy w nawiasie kwadratowym podać nazwisko autora, lub pierwszego z autorów dodając: i in. oraz rok wydania tej publikacji, np.: [Baranowski 1980] albo [Bernacki i in. 1967]. Powołując się jednocześnie na kilka pozycji należy je oddzielić średnikiem, np.: [Dawidowski 1994; DzU 46/1998; PN-88/B-04481].

4 [Dawidowski 1994; Dz.U. 46/1998; PN-88/B-04481] lub [3,4,6]
Dopuszcza się powoływanie na źródła również za pomocą oznaczeń liczbowych, np.: [Baranowski 1980] lub [1] [Bernacki i in. 1967] lub [2] [Dawidowski 1994; Dz.U. 46/1998; PN-88/B-04481] lub [3,4,6] W przypadku materiałów zaczerpniętych z Internetu kolejne źródła Internetowe oznacza się nazwą Internet i odpowiednim oznaczeniem liczbowym. Należy podawać pełną informację o źródle, łącznie z określeniem daty i godziny !!!! Przykład: Internet 1: Scarascia G., Comparetti A., Cointault F., Nilsson C., Rowley B., Febo P., Panagakis P., Ayuga F., Outcome P13 Implementation of Tuning Template to the Biosystems Engineering Discipline. Working Group 4 Education and Research in Biosystems Engineering in Europe; a Thematic Network. Agreement No.: 2007‐2564/001‐001; Project No: ‐LLP‐1‐2007‐1‐GR‐ERASMUS‐ENW. (on-line), [dostęp ], Dostępny w Internecie:

5 Powołując się na źródło internetowe podaje się oznaczenie danego źródła jakie zostało mu przyporządkowane w zestawieniu bibliogragicznym, np. Internet 1 Przykłady powoływania się w prezentacji na źródła z jakich korzystano w jej poszczególnych częściach: tekstowej, ilustracyjnej i tabelach

6 Biogazownia wysypiskowa w Toruniu
Zajmuje obszar 10 ha wysypiska miejskiego. Składa się z 40 piętnastometrowych studni gazowych i sieci przewodów zasysających. Produkuje w ciągu godziny 550 kWh energii elektrycznej i 800 kWh energii cieplnej. Wynik ten odpowiada spaleniu w ciągu roku 2600 ton węgla w elektrociepłowniach konwencjonalnych. Uwaga! Podczas spalenia 2600 ton węgla emitowane jest do atmosfery: 41,6 ton dwutlenku węgla, 11,7 ton tlenku węgla, 3,3 tony tlenków azotu oraz 58,8 ton pyłów. [Źródło ????]

7 Zużycie energii w skali światowej
[Źródło ????]

8 Paliwa z biomasy Rodzaje Źródła Sposób wykorzystania stałe ciekłe
drewno opałowe z lasów, słoma, odpady z tartaków i zakładów meblarskich spalanie bezpośrednie w paleniskach otwartych lub zamkniętych ciekłe rośliny oleiste fermentacja alkoholowa trzciny cukrowej i ziemniaków, [etanol] olej opałowy paliwo silnikowe gazowe fermentacja metanowa odpadowej masy organicznej w oczyszczalniach ścieków, na komunalnych wysypiskach śmieci i biogazowniach rolniczych, [biogaz, agrogaz] wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, spalanie w sieci gazowej [Źródło ????]

9 Uwagi dodatkowe: Prezentacja powinna się składać głównie z ilustracji (głównie w formie schematów funkcjonalnych i algorytmicznych) oraz tabel Ilustracje Należy unikać zamieszczania zdjęć lub widoków nie wyjaśniających zasady działania urządzeń Objaśnienia tekstowe należy ograniczyć do niezbędnego minimum (nie więcej niż 2-3 zdania) Każdy slajd oznacza się kolejnym numerem Zestawienie źródeł umieszczamy na końcu prezentacji

10 Przykłady prawidłowo opisanej ilustracji
Każdy zespół jest opisany za pomocą stosownych odnośników cyfrowych Rys. Schemat działania elektrociepłowni. 1 - kocioł parowy,, 2 - turbina parowa, 3 - generator, 4 - transformator, 5 - skraplacz, 6 - ogrzewanie sieciowe [Źródło ????]

11 [Źródło ????] albo bezpośrednio za pomocą objaśnień na rysunku
Rys. Elektrownia geotermalna o jednoczynnikowym obiegu (ponad 175oC) [Źródło ????]

12 Przykłady przedstawiania źródeł ( kolejność wg alfabetu, można też numerować):
Baranowski R. 1980: Wpływ gęstości gleby na jej agrofizyczne właściwości, Rocz. Glebozn. 31(2), Bernacki H., Haman J., Kanafojski Cz. 1967: Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, t.1. PWRiL, Warszawa. Dawidowski B. 1994: Metoda wyznaczania wartości porowatości gleby w funkcji nacisku jednostkowego. W: Ekologiczne aspekty techniki rolniczej. Materiały z VI Sesji Nauk.Oddz. Mech. Rol., Szczecin marca 1994, AR, Szczecin 1994, s.68. Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 1121: Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, z dnia 18. grudnia 1998 r. Internet 1: Scarascia G., Comparetti A., Cointault F., Nilsson C., Rowley B., Febo P., Panagakis P., Ayuga F., Outcome P13 Implementation of Tuning Template to the Biosystems Engineering Discipline. Working Group 4 Education and Research in Biosystems Engineering in Europe; a Thematic Network. Agreement No.: 2007‐2564/001‐001; Project No: ‐LLP‐1‐2007‐1‐GR‐ERASMUS‐ENW. (on-line), [dostęp ], Dostępny w Internecie: PN-88/B-04481, Badania próbek gruntu.


Pobierz ppt "Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google