Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA PRZEDMIOT: ………………………………………………………………………….…… Temat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA PRZEDMIOT: ………………………………………………………………………….…… Temat."— Zapis prezentacji:

1 1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA PRZEDMIOT: ………………………………………………………………………….…… Temat prezentacji i jej kod: ……………………………………………………………………………... Kierunek: …………………………………………………………………………………………………… WYKONALI: Nazwiska i imiona, grupa …………………………………………………………… Szczecin ………….……….

2 2 Plan prezentacji cel opracowania wstęp wyszczególnienie omawianych zagadnień (może być kilka podpunktów) podsumowanie zestawienie źródeł (bibliografia)

3 3 Przykłady prawidłowego powoływania się na źródła: Powołujemy się w opracowaniach (referacie i prezentacji ) na źródła zawsze kiedy korzystamy z materiałów innych autorów. Dotyczy to : przytaczanych z innych źródeł fragmentów tekstu tabeli oraz ilustracji Powołując się na pozycję bibliograficzną należy w nawiasie kwadratowym podać nazwisko autora, lub pierwszego z autorów dodając: i in. oraz rok wydania tej publikacji, np.: [Baranowski 1980] albo [Bernacki i in. 1967]. Powołując się jednocześnie na kilka pozycji należy je oddzielić średnikiem, np.: [Dawidowski 1994; DzU 46/1998; PN-88/B-04481].

4 4 Dopuszcza się powoływanie na źródła również za pomocą oznaczeń liczbowych, np.: [Baranowski 1980] lub [1] [Bernacki i in. 1967] lub [2] [Dawidowski 1994; Dz.U. 46/1998; PN-88/B-04481] lub [3,4,6] W przypadku materiałów zaczerpniętych z Internetu kolejne źródła Internetowe oznacza się nazwą Internet i odpowiednim oznaczeniem liczbowym. Należy podawać pełną informację o źródle, łącznie z określeniem daty i godziny !!!! Internet 1: Scarascia G., Comparetti A., Cointault F., Nilsson C., Rowley B., Febo P., Panagakis P., Ayuga F., 2010. Outcome P13 Implementation of Tuning Template to the Biosystems Engineering Discipline. Working Group 4 Education and Research in Biosystems Engineering in Europe; a Thematic Network. Agreement No.: 20072564/001001; Project No: 134306LLP120071GRERASMUSENW. (on-line), [dostęp 20-10-2012], Dostępny w Internecie: http://www.erabee.aua.gr/FILES/P13/P%2013_%20ReportTUNING_FINAL_8-11-2010.pdf http://www.erabee.aua.gr/FILES/P13/P%2013_%20ReportTUNING_FINAL_8-11-2010.pdf Przykład:

5 5 Przykłady powoływania się w prezentacji na źródła z jakich korzystano w jej poszczególnych częściach: tekstowej, ilustracyjnej i tabelach Powołując się na źródło internetowe podaje się oznaczenie danego źródła jakie zostało mu przyporządkowane w zestawieniu bibliogragicznym, np. Internet 1

6 Biogazownia wysypiskowa w Toruniu Zajmuje obszar 10 ha wysypiska miejskiego. Składa się z 40 piętnastometrowych studni gazowych i sieci przewodów zasysających. Produkuje w ciągu godziny 550 kWh energii elektrycznej i 800 kWh energii cieplnej. Wynik ten odpowiada spaleniu w ciągu roku 2600 ton węgla w elektrociepłowniach konwencjonalnych. Uwaga! Podczas spalenia 2600 ton węgla emitowane jest do atmosfery: 41,6 ton dwutlenku węgla, 11,7 ton tlenku węgla, 3,3 tony tlenków azotu oraz 58,8 ton pyłów. [Źródło ????]

7 Zużycie energii w skali światowej 7 [Źródło ????]

8 Paliwa z biomasy RodzajeŹródła Sposób wykorzystania stałe drewno opałowe z lasów, słoma, odpady z tartaków i zakładów meblarskich spalanie bezpośrednie w paleniskach otwartych lub zamkniętych ciekłe rośliny oleiste fermentacja alkoholowa trzciny cukrowej i ziemniaków, [etanol] olej opałowy paliwo silnikowe gazowe fermentacja metanowa odpadowej masy organicznej w oczyszczalniach ścieków, na komunalnych wysypiskach śmieci i biogazowniach rolniczych, [biogaz, agrogaz] wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, spalanie w sieci gazowej [Źródło ????]

9 Uwagi dodatkowe: Prezentacja powinna się składać głównie z ilustracji (głównie w formie schematów funkcjonalnych i algorytmicznych) oraz tabel Ilustracje Należy unikać zamieszczania zdjęć lub widoków nie wyjaśniających zasady działania urządzeń Objaśnienia tekstowe należy ograniczyć do niezbędnego minimum (nie więcej niż 2-3 zdania) Każdy slajd oznacza się kolejnym numerem Zestawienie źródeł umieszczamy na końcu prezentacji

10 10 Przykłady prawidłowo opisanej ilustracji Każdy zespół jest opisany za pomocą stosownych odnośników cyfrowych Rys. Schemat działania elektrociepłowni. 1 - kocioł parowy,, 2 - turbina parowa, 3 - generator, 4 - transformator, 5 - skraplacz, 6 - ogrzewanie sieciowe [Źródło ????]

11 11 albo bezpośrednio za pomocą objaśnień na rysunku Rys. Elektrownia geotermalna o jednoczynnikowym obiegu (ponad 175 o C) [Źródło ????]

12 12 1.Baranowski R. 1980: Wpływ gęstości gleby na jej agrofizyczne właściwości, Rocz. Glebozn. 31(2), 15-31. 2.Bernacki H., Haman J., Kanafojski Cz. 1967: Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, t.1. PWRiL, Warszawa. 3.Dawidowski B. 1994: Metoda wyznaczania wartości porowatości gleby w funkcji nacisku jednostkowego. W: Ekologiczne aspekty techniki rolniczej. Materiały z VI Sesji Nauk.Oddz. Mech. Rol., Szczecin 10-11 marca 1994, AR, Szczecin 1994, s.68. 4.Dziennik Ustaw Nr 46, poz. 1121: Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, z dnia 18. grudnia 1998 r. 5.Internet 1: Scarascia G., Comparetti A., Cointault F., Nilsson C., Rowley B., Febo P., Panagakis P., Ayuga F., 2010. Outcome P13 Implementation of Tuning Template to the Biosystems Engineering Discipline. Working Group 4 Education and Research in Biosystems Engineering in Europe; a Thematic Network. Agreement No.: 20072564/001001; Project No: 134306LLP120071GRERASMUSENW. (on-line), [dostęp 20-10-2012], Dostępny w Internecie: http://www.erabee.aua.gr/FILES/P13/P%2013_%20ReportTUNING_FINAL_8-11- 2010.pdf http://www.erabee.aua.gr/FILES/P13/P%2013_%20ReportTUNING_FINAL_8-11- 2010.pdf 6.PN-88/B-04481, Badania próbek gruntu. Przykłady przedstawiania źródeł ( kolejność wg alfabetu, można też numerować):


Pobierz ppt "1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA PRZEDMIOT: ………………………………………………………………………….…… Temat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google