Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.2/10 Szczecin, 13 lipca 2010 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.2/10 Szczecin, 13 lipca 2010 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.2/10 Szczecin, 13 lipca 2010 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.05.2010 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/8.1.2/10

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/8.1.2/10 jest konkursem otwartym Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy od dnia 30 czerwca 2010 r. od godz. 9.00 w godzinach od 9.00 do 15.00 Szczecin - pokój nr 211 Koszalin – pokój 25 (decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy) Posiedzenia Komisji Oceny Projektów zaplanowano kolejno na: 11 sierpnia 2010 r.– termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 22 lipca; 13 września 2010 r.- – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 24 sierpnia.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 10 000 000,00 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 8 500 000,00 zł -wsparcie finansowe krajowe:1 500 000,00 zł

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1. Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim. 2.Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących łącznie: - szkolenia i poradnictwo zawodowe; oraz - poradnictwo psychologiczne; a także wybrane działania spośród następujących: -pomoc w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania); - pomoc w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy);

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów c.d. -staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie; -subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy; -wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej; przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę; wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów c.d. 3. Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo. 4. Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia). 5. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne modernizacyjne; przedsiębiorcy; osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe); osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa); samorządy gospodarcze i zawodowe; jednostki samorządu terytorialnego; instytucje rynku pracy; społeczność lokalna; organizacje pozarządowe.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu: O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011 roku. (stosuje się do wszystkich typów projektów); Jak spełnić? W punkcie 1.8 wniosku należy wskazać właściwy okres realizacji, tj. nie dłuższy niż31 grudnia 2011 r. 2. Minimalna wartość projektu wynosi 200 tysięcy zł. Jak spełnić? W części IV wniosku Budżet projektu musi widnieć kwota nie mniejsza niż 200 tys. zł. (stosuje się do wszystkich typów projektów);

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić? W punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu (również po jego zakończeniu) oraz będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt. Jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego (wskazaną w punkcie 2.5 wniosku), to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 4.Projekt oprócz zawiązania współpracy przewiduje zagwarantowanie możliwości stałej wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu (Stosuje się do typu projektu nr 1). Jak spełnić? Informacje pozwalające na weryfikację kryterium należy zamieścić w częściach 3.3 oraz 3.4 wniosku; wnioskodawca powinien opisać, jakie konkretne działania podejmie w celu umożliwienia stałej, regularnej komunikacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w utworzenie partnerstwa. Wnioskodawca ma wykazać, że realizacja projektu nie zakończy się wyłącznie na powołaniu partnerstwa, ale będzie prowadzona jego aktywna działalność, zmierzająca do osiągnięcia założonych celów związanych wypracowaniem i wdrażaniem strategii zarządzania zmianą gospodarczą.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 5. W zależności od wyboru grupy docelowej objętej wsparciem w ramach projektu, wybranej z katalogu określonego dla Poddziałania 8.1.2 w SzOP POKL, w przypadku kierowania wsparcia do osób we wniosku wskazano na fakt ich zamieszkania w województwie zachodniopomorskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), a w przypadku podmiotów na prowadzenie działalności na terenie woj. zachodniopomorskiego. Kryterium uznaje się za spełnione również w przypadku objęcia wsparciem pracowników wyodrębnionej organizacyjnie części przedsiębiorstwa (krajowego lub zagranicznego) funkcjonującej na terenie województwa zachodniopomorskiego (filia, oddział, zakład). Stosuje się do wszystkich typów projektów. Jak spełnić? w części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że zostanie spełniony warunek terytorialności, w odniesieniu do wybranych i wskazanych we wniosku grup docelowych projektu; kryterium to nie oznacza, że projekt musi być skierowany do wszystkich grup docelowych łącznie.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 6. Zakres doradztwa udzielanego w projekcie nie pokrywa się z zakresem doradztwa, na które przedsiębiorstwo otrzymało już wsparcie w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WZ. Stosuje się do 5 typu projektu Jak spełnić? Informacje pozwalające na weryfikację kryterium należy zamieścić w części 3.3 wniosku; celem kryterium jest wprowadzenie zróżnicowania udzielanego wsparcia oraz zachowanie linii demarkacyjnej pomiędzy Programami, a także przestrzeganie warunku o niefinansowaniu tych samych wydatków kwalifikowalnych z różnych źródeł. 7.Dodatki motywacyjne wypłacane uczestnikom projektu zostaną w co najmniej 70% skierowane do osób, które utraciły zatrudnienie w mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie – stosuje się do 2 typu projektu Jak spełnić? Informacje pozwalające na weryfikację kryterium należy zamieścić w części 3.3 wniosku; w sytuacji, gdy we wniosku o dofinansowanie w ogóle nie przewidziano przyznawania dodatków motywacyjnych, kryterium to nie znajduje zastosowania.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 8.Dodatki motywacyjne są wypłacane osobom, które dodatkowo zostały objęte co najmniej jedną z poniższych form wsparcia przewidzianą w ramach projektu: szkoleniami, poradnictwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym, pośrednictwem pracy. Stosuje się do 2 typu projektu. Jak spełnić? Informacje pozwalające na weryfikację kryterium należy zamieścić w części 3.3 wniosku; kryterium będzie weryfikowane jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca zaplanuje w ramach projektu przyznawanie (wypłatę) tych dodatków uczestnikom projektu. 9.Wartość dodatków motywacyjnych przyznanych uczestnikom nie przekracza 15 % wartości projektu. Stosuje się do 2 typu projektu. Jak spełnić? Informacje pozwalające na weryfikację kryterium należy zamieścić w części 3.3 wniosku oraz uwzględnić w budżecie szczegółowym projektu.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 10. Dodatki motywacyjne nie są wypłacane uczestnikom projektu, którzy utracili zatrudnienie w przedsiębiorstwach, których zwalniani pracownicy zostali objęci wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – Stosuje się do 2 typu projektu. Jak spełnić? informacje pozwalające na weryfikację kryterium należy zamieścić w części 3.2 lub 3.3 wniosku; celem kryterium jest niedopuszczenie do sytuacji kiedy odbiorcy projektu byliby podwójnie finansowani

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 11. Projekt outplacementowy musi obowiązkowo zawierać przynajmniej jeden instrument z zakresu wsparcia towarzyszącego, w skład którego wchodzą: pomoc w zmianie miejsca pracy, np. dodatek relokacyjny (mobilnościowy), pomoc w znalezieniu nowej pracy, np. dodatek motywacyjny, wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika u nowego pracodawcy. Stosuje się do 2 typu projektu. Jak spełnić? Informacje pozwalające na weryfikację kryterium należy zamieścić w części 3.3 wniosku.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 12. Wsparcie w projekcie odpowiada na potrzeby konkretnych przedsiębiorstw wskazanych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Stosuje się do typów projektów nr 2, 4 i 5. Jak spełnić? Informacje pozwalające na weryfikację kryterium należy zamieścić w częściach 3.2, 3.3 i 3.4 wniosku.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne: (kryterium fakultatywne): 1. Projekt oferuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przekształcenia fundamentów działania przedsiębiorstw w podstawowych obszarach ich aktywności, mającego na celu adaptację jednostek gospodarczych do zmiennej sytuacji rynkowej. Stosuje się do typu projektu nr 5. Waga punktowa: 20 2. Projekt z zakresu programu outplacementu w ramach, którego zapewnione zostanie kompleksowe wsparcie, wykorzystujące, co najmniej 3 ze wskazanych w SzOP POKL, w niniejszym typie projektu, instrumentów wsparcia towarzyszącego (w skład którego wchodzą: pomoc w zmianie miejsca pracy, np. dodatek relokacyjny, pomoc w znalezieniu nowej pracy, np. dodatek motywacyjny, wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika u nowego pracodawcy) wprowadzonych w ramach Pakietu antykryzysowego POKL. Waga punktowa: 20 Stosuje się do typu projektów 2

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna W ramach Poddziałania 8.1.2 pomoc publiczna o różnym charakterze może wystąpić w typach projektów, tj.: 2, 4 i 5.

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przygotowanie wniosków: Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 5.3 lub późniejszej. GWA jest dostępny na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnychwww.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.pokl.wup.pl/pliki Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy (wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie konieczne jest jego podpisanie w części V Oświadczenie przez wszystkich partnerów. Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML).

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nowa wersja instrukcji dotyczącej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany w stosunku do dotychczasowej wersji dokumentu udostępnionej na początku stycznia mają charakter techniczny i obejmują wprowadzenie nowych zrzutów ekranowych oraz doprecyzowanie niektórych zapisów w związku z procesem dostosowywania Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL do obsługi przez: osoby niedowidzące oraz niewidome korzystające ze standardowych narzędzi udźwiękowiających.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przygotowanie załącznika finansowego c.d.: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu projektodawca składa tylko załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy a w przypadku składania projektu w partnerstwie krajowym również dokument określający sytuację finansową partnera: W przypadku projektodawcy (partnera) prowadzącego działalność powyżej jednego roku: wypełniona tabela (w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały albo oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo dwie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) stanowiąca załącznik nr 5.5.2 do niniejszej dokumentacji za ostatni zamknięty rok obrotowy. W przypadku projektodawcy (partnera) prowadzącego działalność poniżej jednego roku: wypełniona tabela (w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały albo oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo dwie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) stanowiąca załącznik nr 5.5.2 do niniejszej dokumentacji od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Składana informacja określająca sytuację finansową, w zależności od sposobu prowadzenia księgowości powinna być zatwierdzona w następujący sposób: a) w przypadku prowadzenia księgowości przez podmiot zewnętrzny: podpisem księgowego wraz z pieczęcią imienną i firmy prowadzącej księgowość oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); b) w przypadku prowadzenia księgowości przez zatrudnionego księgowego: podpisem księgowego wraz z pieczęcią imienną oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); c) w przypadku prowadzenia księgowości samodzielnie przez projektodawcę/partnera: podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku);

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przygotowanie załącznika finansowego c.d.: jeśli załącznik składa się z więcej niż jednej strony, to osoby go podpisujące (w tym także księgowy), parafują wszystkie strony; jeśli składany załącznik jest kopią, to poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo, co najmniej jedna z tych osób. W przypadku, jeśli jeden z załączników partnera jest kopią a drugi oryginałem to poświadczenia dokonuje osoba podpisująca wniosek ze strony partnera albo projektodawcy. Jeśli oba załączniki partnera są kopiami to potwierdzenia dokonuje osoba podpisująca wniosek ze strony partnera. Konieczne jest również podanie daty potwierdzenia. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.2 ).

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Wnioski nie umieszczone w kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Podręcznikiem przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokument jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.1)

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie we wniosku rezultatów projektów, gdyż mają one decydujący wpływ na jego ocenę (można za nie uzyskać do 25 punktów). Dodatkowo w przypadku, gdy dwa projekty uzyskają taką samą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej - o pozycji na liście rankingowej, w pierwszej kolejności, zdecyduje liczba punktów uzyskana za rezultaty projektu. Przy wyznaczaniu rezultatów projektu pomocnym może być Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL oraz Instrukcja do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursów 1/8.1.2/10 nie przewiduje się możliwości realizacji: projektów innowacyjnych; współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym. Uwaga! Jeśli projektodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zaznaczy (poprzez zaznaczenie tak w polach 1.10, 1.11, 1.12), że projekt ma charakter ponadnarodowy, innowacyjny bądź jest projektem z komponentem ponadnarodowym, to zostanie on odrzucony podczas oceny formalnej.

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zarządzanie Projektem W budżecie projektu obowiązkowe jest wykazanie zadania odnoszącego się do zarządzania projektem, o ile projektodawca planuje ponosić wydatki w tym zakresie. W zadaniu tym powinny być uwzględniane w szczególności koszty: wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem; wynagrodzenia innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, np. specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik ds. obsługi finansowej projektu (o ile nie wykonuje on zadań związanych z obsługą finansową podstawowej działalnością beneficjenta), pracownik ds. monitorowania projektu itp.; związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego; związane z ustanowieniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy;

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d.: zakupu lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do zarządzania projektem; działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych); ewaluacji projektu; inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem. Wydatki związane z wynagrodzeniem osób, które wykonują więcej niż jedno zadanie/funkcję w ramach projektu lub są zatrudnione w więcej niż jednym projekcie, mogą być uznane za kwalifikowane, o ile obciążenie wynikające z wykonywania danego zadania /funkcji nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji pozostałych zadań/funkcji powierzonych danej osobie. Beneficjent może zostać zobowiązany przez podmiot będący stroną umowy do przedstawienia odpowiednich informacji dotyczących zatrudnienia personelu w projekcie. W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych funkcji oraz podwójnego finansowania, nie jest zatem zasadnym stosowanie rozwiązań, w których członkowie zespołu zarządzającego wykonują równocześnie inne zadania merytoryczne w projekcie na podstawie odrębnych umów, czy też w których personel projektu zatrudniany jest do zadań okresowych (np. rekrutacja) lub cyklicznych (np. przygotowania wniosków o płatność) na okres dłuższy niż bezpośrednio wynika ze zlecanych zadań.

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W ogłoszeniu powinien być wskazany termin, co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym Jak spełnić: zachowanie zasady równości szans; zapewnienie możliwości udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym. Pomocne raporty: http://www.stat.gov.pl/gus/45_3748_PLK_HTML.htm http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/raport_aktywnosc1.zip http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf Pomocne strony internetowe: http://www.undp.org.pl/pl/index.php http://bezuprzedzen.org/ http://www.rownystatus.gov.pl/

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne c.d.: 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym Jak spełnić: projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań; zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego) oraz zasadami udzielania pomocy publicznej (patrz pkt 3.3 dokumentacji); w przypadku realizacji niektórych typów projektów konieczne jest stosowanie odpowiednich odrębnych przepisów prawa; jeśli projektodawca jest zobowiązany do wyboru partnera w sposób określony w art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to we wniosku o dofinansowanie w polu 3.5 zobowiązany jest umieścić informację na temat sposobu wyboru partnerów do projektu. W przypadku braku informacji, że partnerzy zostali wybrani prawidłowo, projekt może być uznany za niezgodny z tym kryterium horyzontalnym i odrzucony.

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne c.d.: 3. Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Jak spełnić: Projekt musi być zgodny z tym dokumentem w szczególności należy zwrócić uwagę, czy działania wpisują się w dany typ projektu (niektóre typy projektów są mocno sformalizowane i ich zakres regulują odpowiednie ustawy bądź rozporządzenia) oraz czy projekt skierowano do odpowiedniej grupy docelowej. W Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL określono również dopuszczalny poziom cross -financingu w projekcie, co także jest przedmiotem weryfikacji tego kryterium.

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn Analiza 4 kroków KROK I: REPREZENTACJA ILOŚCIOWA Ile jest K i M w danym obszarze? Jaka jest struktura grupy K i M pod względem m.in. wieku, wykształcenia, stażu pracy? Jak te dane zmieniają się w czasie? Jak kształtuje się popyt na pracę/usługi/branże? KROK II: PORTRET UCZESTNIKA Kto się zajmuje dziećmi i osobami zależnymi? Kto i kiedy ma wolny czas? Kto i gdzie mieszka? Kto ma prawo do lokalu mieszkaniowego? Kto i z jakim stopniu korzystał z form wsparcia? Z jaką efektywnością? Kto i gdzie pracuje? Na podstawie jakiej umowy? Ile zarabia? Na jakie trudności napotykają K i M w swoim życiu? Kto posiada samochód? Kto korzysta z transportu publicznego?

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie cd. Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn KROK III: PRZYCZYNY Dlaczego tak jest? Jakie są zależności między położeniem K i M a społecznymi rolami przypisywanymi K i M? Kto ma wpływ na sytuację w danym obszarze? Kto podejmuje decyzje? Jakie są bariery równości w danym obszarze? Które z barier są kluczowe i dopiero ich likwidacja spowoduje trwałą zmianę sytuacji danej płci? KROK IV: POTRZEBY KOBIET I MĘŻCZYZN Jakie są potrzeby K, a jakie M w związku z zaistniałą sytuacją? Jakie są potrzeby praktyczne, bieżące? Jakie są potrzeby strategiczne, długofalowe? Jak możemy uwzględnić te potrzeby planując nasz projekt?

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykłady równościowego sposobu zarządzania projektem W zespole projektowym jasno określona jest odpowiedzialność za przestrzeganie zasady równości szans. Inne zadania związane z równością przypisane są do obowiązków koordynatora/koordynatorki ds. komunikacji, inne do działu współpracującego z uczestnikami i uczestniczkami projektu, jeszcze inne zdefiniowane są w obszarze sprawozdawczości projektowej. W podejmowaniu decyzji projektowych zaangażowane są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Struktura zarządzania projektem gwarantuje zrównoważony pod kątem płci udział w procesach decyzyjnych i wspiera zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz równości płci.

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykłady równościowego działania informacyjnego i promocyjnego Komunikacja dotycząca projektu powinna uwzględniać fakt istnienia kobiet i mężczyzn, a więc zakładać stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. żeńskie końcówki w nazwie zawodów) Należy także pamiętać o przekazach obrazkowych (np. zdjęcia do publikacji, grafika ulotek, plakatów itp.) i zapewnić, że np. zdjęcia używane w naszym projekcie przełamują stereotypy na temat kobiet i mężczyzn. W materiałach projektowych warto powoływać się na przykłady przełamujące stereotypy (np. kobieta zakładająca firmę budowlaną) oraz pamiętać o wadze ról modelowych (np. starsza kobieta jako coach dla młodszych kobiet).

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 1.Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna : jest analiza*; analiza wskazuje na nierówności płci. *Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: analiza dotyczy obszaru interwencji; analiza dotyczy zasięgu projektu.

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn, zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: jest analiza; analiza zawiera dane ilościowe; dane wskazują na brak nierówności płci*. *Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: brak nierówności dotyczy obszaru interwencji projektu; brak nierówności dotyczy zasięgu projektu.

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna : jest analiza; analiza zawiera dane dotyczące obszaru interwencji projektu; analiza zawiera dane dotyczące zasięgu projektu.

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn Zgodnie z zapisami PO KL każdy wniosek o dofinansowanie projektu musi zawierać analizę sytuacji kobiet i mężczyzn w danym obszarze projektowym, niezależnie czy wsparcie kierowane jest do osób czy instytucji. Do zdobycia pozytywnej odpowiedzi w przypadku analizy sytuacji kobiet i mężczyzn winno być podanie przynajmniej jednej danej dotyczącej zasięgu i obszaru interwencji projektu w podziale na płeć.

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Działania projektu 4. Czy rozwiązania planowane do wypracowania i/lub działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć, istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: działania odpowiadają na nierówności płci*; i/lub działania są zróżnicowane wobec K i M. * Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: nierówności istnieją w obszarze interwencji projektu; nierówności istnieją w obszarze zasięgu projektu.

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Działania projektu Do zdobycia pozytywnej odpowiedzi w punkcie czwartym winno upoważniać podanie przynajmniej jednego przykładu działania, jakie zostanie zrealizowane w projekcie na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn lub działania zmierzającego do przestrzegania zasady tak, aby na żadnym etapie realizacji projektu nie pojawiły się nierówności szans kobiet i mężczyzn.

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Rezultaty projektu 5.Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: co najmniej 1 rezultat wskazuje jak projekt wpłynie na sytuację K i M*; i/lub co najmniej 1 rezultat podany w podziale na płeć. * Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: wpływ dotyczy obszaru interwencji; wpływ dotyczy zasięgu projektu.

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Rezultaty projektu Minimalnym wymogiem upoważniającym do zdobycia pozytywnej odpowiedzi jest podanie przynajmniej jednego rezultatu w podziale na płeć (w przypadku projektów skierowanych do osób) lub krótkiej informacji w jaki sposób rezultat wpłynie na ograniczenie nierówności w obszarze projektowym.

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Zarządzanie projektem 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: opisano sposób równościowego zarządzania projektem.

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Zarządzanie projektem Minimalnym warunkiem do uzyskania pozytywnej odpowiedzi jest zaplanowanie w ramach projektu przynajmniej jednego działania równościowego (np. przeszkolenie zespołu projektowego z zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście problematyki projektu, organizacja pracy zespołu uwzględniająca elastyczne formy pracy).

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? Wyjątki do których nie stosuje się standardu minimum: profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe); realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych); zamknięta rekrutacja. Wyjątki

53 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania 2 pozytywnych odpowiedzi.

54 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Źródła danych www.badania.ngo.pl oraz www.ekonomiaspoleczna.pl ; www.badania.ngo.plwww.ekonomiaspoleczna.pl Raport GUS Kobiety w Polsce – 2008; Raport UNDP Polityka równości płci – Polska 2007 - 2007; Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn - www.monitoring.rownystatus.gov.pl;www.monitoring.rownystatus.gov.pl Obserwatoria Rynku Pracy; System Informacji Oświatowej.

55 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poradnik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dostępny m.in. na stronach: www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/zasadarownociszans.pdf www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Poradnik_Zasada_rownosci_szans_kobiet_i_mezczyzn_w_projekt ach_POKL.aspx wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/444516.html

56 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne

57 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: nie podpisania wniosku w części V Oświadczenie, przez osobę/osoby wskazane w polu 2.6 wniosku. W takiej sytuacji nie dopuszcza się wprowadzania zmian w polu 2.6 wniosku, lecz uzupełnienie podpisów przez osobę/osoby wskazaną/e w polu 2.6; braku lub złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego i/lub zaparafowanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy i/lub partnera/partnerów; nie złożenia pieczęci instytucji w części V wniosku Oświadczenie; nie podpisania oświadczenia w części V wniosku przez wszystkich partnerów projektu, jeśli jest więcej niż jeden partner; podpisania oświadczenia w części V wniosku przez partnera/partnerów projektu w miejscu przeznaczonym na podpis projektodawcy;

58 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie braku oświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku; braku nośnika danych lub typ nośnika danych jest niezgodny z wymaganiami określonymi w Dokumentacji konkursowej; braku wersji elektronicznej wniosku (plik XML) lub niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML), przy czym za obowiązującą wersję wniosku uznaje się jego wersję papierową. Oznacza to, iż projektodawca na wezwanie WUP w Szczecinie, zobowiązany jest do dostarczenia wersji elektronicznej wniosku opatrzonej sumą kontrolną zgodną z przedstawioną wersją papierową; braku strony/stron w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.

59 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy formalne i merytoryczne

60 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy formalne stwierdzone przy weryfikacji projektów. pozostawienie pustych pól w załączniku finansowym – właściwe jest wpisanie w pola, gdzie wartości są zerowe, cyfry 0 lub wstawienie znaku - złożenie zamiast załącznika finansowego, sporządzonego wg wzoru wskazanego w Dokumentacji Konkursowej, pełnego sprawozdania finansowego brak parafek osób podpisujących załącznik finansowy na jego pierwszej stronie w sytuacji, gdy składa się z więcej niż jednej strony nie uzupełnienie załącznika finansowego o informacje dotyczące okresu prowadzenia działalności niewłaściwe bądź brak wykreślenie informacji w deklaracji dotyczącej sposobu prowadzenia księgowości u wnioskodawcy w załączniku finansowym niespójne z deklaracją dot. sposobu prowadzenia księgowości złożenie podpisów pod informacją finansową. podawanie niewłaściwego nr konkursu.

61 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu brak rzetelnej diagnozy i analizy aktualnej sytuacji w obszarze, który wymaga zdaniem wnioskodawcy zmiany, a tym samym niewłaściwe definiowanie problemów; Należy precyzyjnie zdefiniować obszar – odnieść się do informacji zawartych w pkt 1.9 wniosku brak odniesień w diagnozie do wskazanego przez wnioskodawcę obszaru występowania problemów rynku lokalnego oraz samego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw, podmiotów lub innych właściwych grup docelowych, które zamierzają uzyskać wsparcie lub które mają być objęte wsparciem; niepoprawnie sformułowane cele, niezgodne z Podziałaniem, nie wynikające z diagnozy i opisu problemu, nie spełniające kryteriów SMART – cel projektu to stan pożądany w obszarze będącym przedmiotem naszego zainteresowania po zrealizowaniu projektu; to zmiana jaka nastąpi w sytuacji grup docelowych

62 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu brak wykazania korelacji pomiędzy zidentyfikowanym problemem, a planowanym wsparciem; konieczne jest wykazanie, iż poprzez udzielenie pomocy publicznej spełniony zostanie efekt zachęty – jeśli typ projektu może być związany z udzielaniem pomocy publicznej Zgodność projektu z celami szczegółowymi PO KL to nie deklaracja projekt jest zgodny, lecz przeprowadzenie dowodu na to, że jest zgodny – z jakimi celami, w jaki sposób, w jakim stopniu. Projekt to zestaw działań służących zmianie opisanej sytuacji problemowej. Jakość analizy sytuacji problemowej, a zwłaszcza trafna identyfikacja przyczyn problemu, to jeden z kluczy do sukcesu projektu

63 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.2 Grupy docelowe projektu grupa niedostosowana do proponowanego wsparcia, nie wynikająca z diagnozy – GRUPY DOCELOWE W RAMACH TEGO KONKURSU NALEŻY WYKAZAĆ ZGODNIE Z REALIZOWANYM TYPEM PROJEKTU grupa przedstawiona w sposób ogólny, nie wskazujący na specyficzny charakter wnioskowanego wsparcia; Należy wyraźnie wskazać w opisie grupy docelowej, w zależności od wybranego typu projektów, jakiej grupy osób bądź podmiotów dotyczy wsparcie. niespójność grupy z realizowanym typem projektu; brak uzasadnienia liczebności grupy;

64 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.2 Grupy docelowe projektu Opis grupy nie uwzględnia charakterystyk kluczowych: -np.: scharakteryzować przedsiębiorstwa objęte wsparciem, tj. wielkość, sytuacja na rynku, rodzaj produkcji/świadczonych usług, jakie mają potrzeby szkoleniowe/doradcze (np. w przypadku typów projektów nr 3, 4 i 5 wskazanych w DK) lub podmioty i instytucje objęte wsparciem, tj. rodzaj instytucji, zakres ich działalności, potencjał, lokalizacja, typ obszaru (np. w przypadku typów projektów nr 1,3 wskazanych w DK) -scharakteryzować uczestników np. wiek i płeć osób, kategorie zawodowe, poziom wykształcenia, miejsce pracy, staż zawodowy, sytuacja rodzinna, miejsce zamieszkania, poziom wiedzy czy motywacji (np. w przypadku typów projektów nr 2,3,4 wskazanych w DK); niewystarczający opis rekrutacji uczestników oraz selekcji, zbyt ogólnikowe stwierdzenia – np. brak jest odniesienia się do wskazanych barier, nieuwzględnienia ich w planowanych kryteriach;

65 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.3 Działania ogólny opis działań, bez wskazania terminów realizacji, miejsca realizacji, osób odpowiedzialnych; brak informacji na temat organizacji planowanych form wsparcia, np. częstotliwość szkoleń, godziny szkoleń; brak informacji o zakresie merytorycznym planowanych form wsparcia, np. główne punkty programu szkolenia, możliwe do uzyskania uprawnienia po szkoleniu; niespójność z harmonogramem i budżetem; brak informacji o wymiarze etatów zarówno kadry projektu, jak i kadry merytorycznej. przyjęte działania musza wynikać ze zdefiniowanych wcześniej potrzeb grupy docelowej

66 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.4 Rezultaty projektu wskazane rezultaty stanowią w rzeczywistości produkty określające, jakie zadania będą realizowane w projekcie; brak czytelnego rozróżnienia pomiędzy rezultatami nieadekwatność do realizowanych działań; brak informacji wskazujących na trwałość rezultatów oraz wartość dodaną; niespójność z celami projektu; brak opisu wpływu rezultatów na realizację celów!!!

67 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.4 Rezultaty projektu niedoprecyzowany sposób monitorowania rezultatów. Opis sposobu monitorowania rezultatów powinien pokazywać: -kiedy pomiary będą dokonywane (w jakich momentach realizacji projektu), -jakimi metodami i przy zastosowaniu jakich narzędzie pomiar będzie dokonywany, -jakie źródła danych będą używane przy dokonywaniu pomiarów, -jakie wskaźniki będą używane do opisu wyników, -kto będzie odpowiedzialny za realizacje monitoringu Należy odróżnić monitorowanie stanu osiągania planowanych rezultatów od monitorowania stanu przebiegu realizacji projektu Rezultaty projektu to trwałe korzyści osiągane przez uczestników projektu, których projekt dotyczy, już w trakcie jego realizacji. Rezultaty to nowe stany. Opis rezultatów to opis zmian jakie zajdą w sytuacji uczestników w wyniku realizacji projektu. Rezultaty pokazują, czy osiągane są założone cele.

68 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.5 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem brak metod i technik zarządzania oraz informacji na temat kwalifikacji osób pełniących kluczowe role w projekcie; niejasny podział obowiązków i struktury zespołu projektowego; brak uzasadnienia dla proponowanej ilości osób w zespole projektowym; brak informacji i/lub uzasadnienia dla planowanego wymiaru zatrudnienia personelu zespołu zarządzającego niespójność danych dotyczących posiadanego zaplecza technicznego z planowanymi wydatkami w projekcie; ogólny, zdawkowy opis roli partnera. brak informacji o zakresie zlecania usług, roli wykonawców, wymagań odnośnie ich wyboru, uzasadnienia dla konieczności zlecania usług na zewnątrz.

69 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie IV Wydatki projektu brak spójności z opisanymi działaniami; brak zachowania relacji nakład/rezultat (zawyżone koszty jednostkowe, wysokie koszty zarządzania projektem); dublowanie kosztów pośrednich w kosztach bezpośrednich; błędne przyporządkowanie kosztów finansowanych w ramach cross – financingu; brak lub błędna metodologia wyliczenia kosztów pośrednich; brak uzasadnienia dla proponowanych kosztów pośrednich; brak uzasadnienia dla bardzo wysokich stawek wynagrodzeń, np. trenerów, wykładowców, zakupu sprzętu.

70 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zalecenia dla właściwego przygotowania projektów wsparcie szkoleniowe (dot. 4 i 5 typu projektów) w podziałaniu 8.1.2 różni się co do celu i grupy docelowej od wsparcia oferowanego w ramach Poddziałania 8.1.1 W ramach 3 typu projektów nie jest dopuszczone organizowanie szkoleń czy doradztwa. Ten typ projektu ma na celu upowszechnianie informacji i podnoszenie świadomości wśród np. przedsiębiorców na temat korzyści z udziału w szkoleniach ich pracowników. W ramach 2 typu projektów należy zwrócić uwagę, iż nie jest możliwe organizowanie wsparcia wyłącznie w formie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej!!! W Podziałaniu 8.1.2 ten instrument stanowi jeden z wielu możliwych do wykorzystania i nie może funkcjonować oddzielnie. Należy ten typ projektu odróżnić od Działania 6.2 W przypadku realizacji projektów związanych z udzieleniem pomocy publicznej należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: Projektodawca, wypełniając pola wniosku Uzasadnienie kosztów lub Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną, powinien zawrzeć dodatkowe informacje, które mogą być pomocne dla ustalenia charakteru szkolenia oraz potwierdzać prawidłowość wyliczenia intensywności pomocy publicznej.

71 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zalecenia dla właściwego przygotowania projektów Zdecydowanie rekomenduje się, aby w przypadku przedsiębiorców - właścicieli firm oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wkład prywatny był wnoszony w formie pieniężnej (gotówkowej). W szczególności, jeżeli istnieje problem z właściwym udokumentowaniem przychodu/wynagrodzeń lub czasu pracy takich osób i podmiotów. W przypadku obejmowania wsparciem dużych przedsiębiorstw należy zadbać, aby sporządziły one w formie dokumentu wewnętrzną analizę wykonalności projektu lub zadań objętych pomocą uwzględniająca sytuację przedsiębiorstwa w przypadku otrzymania pomocy oraz bez jej udziału. Dokument ten powinna zostać sporządzona przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Analiza ta powinna zostać wykorzystana w opisie wniosku o dofinansowanie projektu (np. w części 3.1 lub innym miejscu) oraz stanowić załącznik do umowy zawartej z beneficjentem pomocy publicznej. W sytuacji realizacji projektu skierowanego do wielu przedsiębiorców, nieznanych na etapie konstruowania projektu, projektodawca musi wskazać, iż będzie badał w powyższy sposób efekt zachęty przed podpisaniem umowy z beneficjentem pomocy publicznej.

72 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zalecenia dla właściwego przygotowania projektów Instytucja Pośrednicząca zwraca uwagę, iż w przypadku realizacji projektów na rzecz przedsiębiorców i w ich imieniu Wnioskodawca staje się udzielającym pomocy publicznej i na nim spoczywają wszystkie wskazane prawem obowiązki związane z udzielaniem pomocy publicznej.

73 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie/Poddziałanie TerminForma konkursu Alokacja 6.1.1 I kwartałZamknięty 12 698 472,00 6.2 I kwartałZamknięty 18 785 344,00 7.2.1 I kwartałOtwarty 10 939 882,00 7.2.2 I kwartałOtwarty 7 191 788,00 7.3 I kwartałOtwarty 2 000 000,00 8.1.1 (3) I kwartałZamknięty 12 000 000,00 8.1.3 I kwartałOtwarty 1 656 662,00 8.2.1 I kwartałOtwarty 4 000 000,00 9.1.2 I kwartałZamknięty 22 907 566,00 6.3 II kwartałOtwarty 702 961,00 8.1.1 (1,2) II kwartałOtwarty 8 700 000,00 8.1.2 II kwartałOtwarty 24 262 144,00 9.1.1 II kwartałZamknięty 6 262 149,00 9.2 II kwartałZamknięty 15 000 000,00 9.3 II kwartałZamknięty 8 000 000,00 VII innowacyjne II kwartałZamknięty 13 942 747,00 VIII innowacyjne II kwartałZamknięty 14 262 144,00 9.4 III kwartałZamknięty 3 500 000,00 9.5 III kwartałZamknięty 2 000 000,00

74 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 091 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

75 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Stoisława 2 70-223 Szczecin tel. 091 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 094 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

76 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.2/10 Szczecin, 13 lipca 2010 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google