Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Repozytorium Transakcji w KDPW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Repozytorium Transakcji w KDPW"— Zapis prezentacji:

1 Repozytorium Transakcji w KDPW
Warszawa, grudzień 2013

2 EMIR – obowiązek raportowania
Agenda EMIR – obowiązek raportowania Repozytorium w KDPW – uwarunkowania prawne Uczestnictwo w repozytorium Komunikacja z repozytorium i raportowanie Opłaty Nadawanie numerów LEI

3 EMIR – obowiązek raportowania

4 Rozporządzenie UE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR): Wprowadzenie obowiązku raportowania transakcji w instrumentach pochodnych do repozytoriów. Określenie zasad funkcjonowania repozytoriów transakcji. Rozporządzenia wykonawcze (nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.) i delegowane (nr 148/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r.) Komisji Europejskiej określające standardy techniczne dla CCP i repozytoriów transakcji

5 Główne cele rozporządzenia EMIR
Ograniczenie ryzyka kontrahenta, w tym wzmocnienie wymogów rozliczeniowych. Ograniczenie ryzyka operacyjnego, w tym większa standaryzacja i obsługa elektroniczna. Większa przejrzystość, m.in. dzięki repozytoriom transakcji.

6 EMIR: obowiązek raportowania
Obowiązek zgłaszania transakcji (Art. 9 Rozporządzenia EMIR): Kontrahenci finansowi i niefinansowi oraz CCP mają obowiązek zgłaszania szczegółowych informacji na temat każdego zawartego przez siebie kontraktu pochodnego oraz na temat wszelkich zmian lub rozwiązania tego kontraktu do repozytorium transakcji. Informacje te muszą być przekazywane do repozytorium nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie warunków lub rozwiązaniu kontraktu. Wejście w życie wymogu (Art. 5 Rozporządzenia wykonawczego Komisji UE 1247/2012): 12 lutego 2014 roku (tj. 90 dni po rejestracji 4 pierwszych TR) – dla wszystkich klas instrumentów

7 Zakres raportowania transakcji wg daty zawarcia
Obowiązek raportowania dotyczy: Transakcji zawartych przed 16/08/2012, żyjących w tym dniu Transakcji zawartych 16/08/2012 lub później Okres przejściowy na raportowanie transakcji zawartych przed wejściem w życie wymogu (backloading) 90 D – jeżeli transakcja żyje w dniu wejścia w życie wymogu raportowania (i była zawarta przed 16 sierpnia) 3 Y – jeżeli transakcja zapadła w dniu wejścia w życie wymogu raportowania ESMA – „nie trzeba raportować wszystkich zdarzeń/modyfikacji - wystarczy raport pokazujący najbardziej aktualny stan” (**) (*) 90D (*) 3Y Legenda: Nie podlega Podlega (*) Backloading (**) brak potwierdzenia interpretacji

8 Delegowanie raportowania
Możliwość delegowania raportowania do innego podmiotu: drugiej strony transakcji podmiotu trzeciego Brak ograniczeń dotyczących statusu/miejsca ustanowienia podmiotu raportującego Pomimo delegowania odpowiedzialność za raportowanie ciągle spoczywa na stronie transakcji odpowiedzialność za poprawne i terminowe przekazanie raportu odpowiedzialność za merytoryczną poprawność danych

9  Repozytorium w KDPW – uwarunkowania prawne

10 Repozytorium w polskim prawodawstwie
Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która weszła w życie 4 sierpnia 2012 r. (art. 48 ust. 5a) stanowi, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych będzie mógł prowadzić - na zasadach określonych w odrębnym regulaminie - repozytorium transakcji, czyli działalność polegającą na gromadzeniu i przechowywaniu informacji dotyczących transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe oraz informacje dotyczące tych instrumentów.

11 Repozytorium Transakcji w KDPW
Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia EMIR repozytorium transakcji oznacza osobę prawną zajmującą się gromadzeniem i przechowywaniem na szczeblu centralnym danych dotyczących instrumentów pochodnych. Repozytorium Transakcji w KDPW zostało uruchomione 2 listopada 2012 roku. Funkcjonuje w oparciu o Regulamin repozytorium transakcji. 7 listopada 2013 r. Repozytorium Transakcji KDPW zostało zarejestrowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA (European Securities Market Authority) stwierdzając tym samym, że spełnia ono wszelkie wymagania stawiane repozytoriom zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR. Repozytorium KDPW (KDPW_TR) jest jednym z czterech pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie i jedynym działającym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

12 Uczestnictwo w repozytorium

13 Typy uczestnictwa Uczestnicy raportujący:
Generalny uczestnik raportujący (GUR) Zwykły uczestnik raportujący (ZUR) Uczestnicy pośredni: Pośredni uczestnik repozytorium (PUR) Inni użytkownicy: Komercyjny użytkownik repozytorium (KUR) Organy nadzoru (np. KNF, ESMA, banki centralne)

14 Uczestnicy raportujący
Generalny uczestnik raportujący (GUR): przekazuje do repozytorium raporty o kontraktach w imieniu własnym lub w imieniu innego kontrahenta, w tym raportów o kontraktach, których ten uczestnik nie jest stroną; posiada dostępu do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane przez tego uczestnika lub których jest stroną; ma możliwość dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną. Zwykły uczestnik raportujący (ZUR): przekazuje do repozytorium raporty o kontraktach w imieniu własnym, jak również w imieniu kontrahenta będącego drugą stroną transakcji własnej tego uczestnika; posiada dostęp do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane przez tego uczestnika lub których jest stroną;

15 Pośredni uczestnik repozytorium (PUR):
Uczestnicy pośredni Pośredni uczestnik repozytorium (PUR): posiada dostęp do danych dotyczących kontraktów pochodnych, których jest stroną ma możliwość dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną.

16 Jak zostać uczestnikiem – krok po kroku (1)
1. Złożenie do KDPW wniosku o zamiarze podpisania umowy o uczestnictwo w repozytorium Wniosek powinien zawierać: Określenie typu uczestnictwa, o które ubiega się wnioskodawca. Oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zapoznał się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej KDPW dotyczącą sposobu dostępu do danych dotyczących kontraktów oraz dokonywania korekt raportów. Zobowiązanie się do postępowania zgodnego z treścią informacji na stronie internetowej KDPW. W przypadku, gdy wniosek dotyczy typu uczestnictwa GUR albo ZUR – również sposobu przekazywania raportów do repozytorium transakcji oraz wymaganego zakresu danych przekazywanych w raporcie o kontrakcie pochodnym.

17 Jak zostać uczestnikiem – krok po kroku (2)
2. Wymagane załączniki do wniosku Aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, a w przypadku, wnioskodawcy nie podlegającego obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru – odpis z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący wnioskodawcę. Dokument potwierdzający nadanie numeru identyfikacji podatkowej, a w przypadku braku tego numeru - odpis zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wnioskodawcy. Odpisy pełnomocnictw, w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa powyżej. Notarialnie poświadczone podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy.

18 Jak zostać uczestnikiem – krok po kroku (3)
3. Zawarcie umowy z KDPW Umowa o uczestnictwo w repozytorium zawierana jest w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia w KDPW wniosku o jej zawarcie, jeżeli wniosek i załączone do niego dokumenty spełniają warunki określone w przepisach regulaminu. W przypadku, gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty wymagają zmiany lub uzupełnienia, KDPW w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, przesyła wnioskodawcy, informację o wymaganych zmianach lub uzupełnieniach.

19 Komercyjny użytkownik repozytorium (KUR)
podmiot, będący upoważnionym przez uczestnika użytkownikiem repozytorium, posiadający dostęp do informacji o kontraktach pochodnych, których stroną jest ten uczestnik, na podstawie zawartej z KDPW umowy o poufności KUR uzyskuje dostęp do informacji o transakcjach innego podmiotu – wyłącznie za jego zgodą. Przydatna funkcjonalność – np. dla konsultantów, doradców.

20 Jak zostać komercyjnym użytkownikiem repozytorium
Dokumenty wymagane dla uczestnika w typie KUR Wniosek o zawarcie odrębnej umowy o poufności otrzymywanych danych. Załączniki do wniosku: Aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, a w przypadku, wnioskodawcy nie podlegającego obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru – odpis z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący wnioskodawcę; Odpisy pełnomocnictw, w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa wyżej. Notarialnie poświadczone podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Odpis potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej dla wnioskodawcy, a w przypadku braku tego numeru - odpis zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wnioskodawcy. Udostępnienie przez KDPW informacji o kontrakcie pochodnym podmiotowi posiadającemu status KUR, może nastąpić wyłącznie za zgodą kontrahenta, będącego uczestnikiem repozytorium.

21 Udostępnianie informacji uczestnikowi w typie KUR
Uczestnik repozytorium dostarcza do KDPW oświadczenia, zgodnie z którym zapewnia, że udzielił wskazanemu podmiotowi upoważnienia do dostępu do informacji o kontraktach pochodnych, których jest stroną. Cofnięcie zgody może nastąpić wyłącznie poprzez złożenie przez uczestnika oświadczenia o cofnięciu wskazanemu podmiotowi upoważnienia do dostępu do informacji o kontraktach, których ten uczestnik jest stroną. W oświadczeniu tym uczestnik może wskazać termin, w którym KDPW zaprzestaje udostępniania podmiotowi posiadającemu status KUR danych. W przeciwnym razie, KDPW zaprzestaje udostępniania tych danych niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o cofnięciu upoważnienia.

22 Dostęp do danych repozytorium
Dostęp do danych o kontrakcie pochodnym posiadają wyłącznie: kontrahent, o ile jest uczestnikiem repozytorium uczestnik repozytorium, który przekazuje raporty o danym kontrakcie w imieniu kontrahenta podmiot posiadający status KUR organ uprawniony do dostępu do informacji o kontraktach pochodnych zgodnie z art. 81 ust. 3 Rozporządzenia EMIR

23 Komunikacja z repozytorium i raportowanie

24 Ogólna koncepcja systemu do obsługi repozytorium
Rynek regulowany Instytucje nadzoru Rynek OTC Rynek regulowany Rynek OTC Dedykowana witryna Instytucja nadzoru Uwierzytelnienie/ certyfikat SLL VPN Uwierzytelnienie/ certyfikat SLL VPN U2A A2A Witryna www – formatka, zaciąganie plików XML Moduł obsługi certyfikatów elektronicznych MQ XML Moduł ról i uprawnień Kontrola formalna i merytoryczna Baza danych Informacja o transakcjach Baza danych użytkowników

25 Zapewnienie poufności
W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, przesyłanych pomiędzy aplikacją uczestnika i aplikacją RT KDPW, zastosowano następujące mechanizmy: Poufność oraz integralność transmisji danych dzięki zastosowaniu technologii tunelowania. W ramach dostępów U2A i A2A wykorzystywanie certyfikatu SSL witryny. W przypadku dostępu A2A za pomocą MQ zestawiany jest tunel VPN. Uwierzytelnienie uczestnika/użytkownika w aplikacji realizowane jest na podstawie certyfikatów elektronicznych wydawanych przez Głównego Poręczyciela, będącego pracownikiem KDPW, zgodnie z Regulaminem Głównego poręczyciela (certyfikaty imienne i firmowe). Autoryzacja i kontrola dostępu do poszczególnych funkcjonalności za pomocą uprawnień zdefiniowanych w module ról i uprawnień.

26 Interfejs (1) U2A (User to Application):
graficzny interfejs użytkownika, wspierający manualną wymianę danych z aplikacją wspierającą usługę Repozytorium Transakcji zrealizowany na bazie aplikacji dostępnej w ramach witryny internetowej, umożliwia realizację następujących funkcjonalności: rejestrację pojedynczej transakcji przez formatkę, rejestrację zestawu wielu transakcji, w ramach zdefiniowanego komunikatu w formacie XML modyfikację, usunięcie oraz przegląd zarejestrowanych transakcji, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami pobieranie predefiniowanych raportów i zagregowanych danych selekcję danych w celu przygotowania własnych raportów interfejs użytkownika dostępny jest za pomocą przeglądarki internetowej

27 Interfejs (2) A2A (Application to Applicaction):
interfejs wspierający automatyczną wymianę danych pomiędzy aplikacją RT po stronie KDPW i aplikacjami Uczestników RT zrealizowany na bazie wymiany zdefiniowanych komunikatów w formacie XML za pomocą oprogramowania IBM WebSphere MQ Na stronie Internetowej KDPW w zakładce Repozytorium transakcji zgodne z EMIR został zamieszczony dokument definiujący parametry łącza komunikacyjnego. Pozostałe informacje są przekazywane po wystąpieniu o udostępnienie środowiska Repozytorium w trybie A2A

28 Komunikaty XML Nazewnictwo komunikatów RT opiera się na zaleceniach normy ISO20022: Nazwa komunikatu posiada następującą postać: xxxx.aaa.bbb.cc   gdzie: xxxx prefix komunikatów trar aaa funkcja komunikatu - ins – raporty - rqs – zapytania - sts – odpowiedź - rcn – wynik rekoncyliacji bbb kod określający wariant funkcji komunikatu – numeryczny (np. 001); cc wersja w postaci numerycznej (np. 01).

29 Budowa komunikatów, identyfikatory komunikacyjne
Komunikaty Repozytorium KDPW wykorzystują zestaw kodowania znaków UTF-8 Struktura i dokumentacja wszystkich komunikatów zamieszczone zostały na stronie internetowej KDPW w zakładce Repozytorium zgodne z EMIR Komunikaty są budowane zgodnie z obowiązującym w KDPW standardem. Każdy komunikat rozpoczyna się od sekcji KDPWDocument - Dokument systemu KDPW w ramach którego zawarte są czteroznakowe kody komunikacyjne: Sndr – nadawcy komunikatu Rcvr - odbiorcy komunikatu Kody te są różne od kodów przypisanych obecnym uczestnikom systemu depozytowo – rozliczeniowego i zaczynają się od litery „R”: RXXX. Repozytorium KDPW został przypisany kod R001. Zakładamy, iż kodem wystawcy komunikatu (tag TRRprtId) będzie kod pre-LEI. Każdy uczestnik raportujący będzie zobowiązany przekazać ten numer KDPW w momencie występowania o produkcyjne udostępnienie środowiska.

30 Typy komunikatów Komunikaty służące do składania raportów
Komunikat podstawowy trar.ins zgłoszenie nowych transakcji zgłaszanie zmian do konkretnego złożonego raportu Komunikaty zbiorcze (służą do zgłaszania zmian do złożonych raportów) trar.ins zbiorcze raportowanie wyceny trar.ins zbiorcze raportowanie zabezpieczeń trar.ins zbiorcze raportowanie terminacji instrumentu finansowego/pozycji trar.ins zbiorcze raportowanie zmian danych kontrahenta Komunikat zgłoszenia przepytującego - trar.rqs Komunikaty zwrotne trar.sts komunikat przepytujący ze statusem zgłoszenia trar.sts komunikat ze statusem przetworzenia komunikatu Komunikat o rozbieżności w raportach - trar.rcn

31 Przepływy komunikatów

32 Weryfikacja danych TR weryfikuje
zgodność danych z formatem określonym przez RTS/ITS EMIR (odrzucenie raportu) terminowość składanych raportów zgodność danych w raportach dotyczących danej transakcji przekazanych przez obie strony odrębnie. W ramach sprawdzania zgodności danych wyróżniamy dwa etapy: parowanie raportów – szukanie raportu złożonego przez drugą stronę porównanie raportów – porównanie szczegółów transakcji TR nie weryfikuje: merytorycznej poprawności raportowanych danych zgodności ze stanem faktycznym raportowanych danych Uwaga! Ponad pola (dane) wynikające wprost z regulacji każde TR ma prawo ustanowić dodatkowe pola, których weryfikacja odbywa się zgodnie z wytycznymi przyjętymi przez to repozytorium

33 Dostęp do danych Dostęp on-line
Bieżące raporty aktywne. Informacje zgromadzone w repozytoriom KDPW dostępne są on-line dla wszystkich aktywnych kontraktów terminowych. Raporty rozwiązane. W przypadku wygaśnięcia instrumentu transakcje udostępniane są bezpośrednio przez 30 miesiącach od daty terminacji kontraktu. Dostęp off-line Repozytorium udziela dostępu do danych archiwalnych na wniosek podmiotu uprawnionego Wnioski realizowane są przez Operatorów RT w terminie do 5 dni roboczych. Raporty przechowywane są w archiwum okresie od 30 miesięcy do 10 lat od daty terminacji kontraktów.

34 Opłaty

35 Opłata za uczestnictwo (roczna)* Uczestnicy raportujący
Opłaty okresowe Opłata za uczestnictwo (roczna)* Inne opłaty Uczestnicy raportujący Uczestnicy pośredni Inni użytkownicy ZUR GUR PUR KUR** 45 000 zł 2 500 zł 1 000 zł *Jeżeli umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości. **Opłata jednorazowa za wydanie certyfikatu elektronicznego (opłata nie jest pobierana od uczestników TR)

36 Opłaty zmienne (1) – wg. zatwierdzonego regulaminu RT
Opłata za zgłoszenie transakcji Rynek regulowany 0,20 zł Do zł 0,60 zł Powyżej zł Poza rynkiem regulowanym 1,00 zł Max tys. zł/rok Opłata za utrzymywanie w repozytorium informacji Utrzymanie informacji w repozytorium 0,05 zł/ kontrakt

37 Opłaty zmienne (2) Maksymalna wysokość sumy opłat za zgłoszenie transakcji do repozytorium oraz z tytułu utrzymywania w repozytorium informacji o kontraktach wynosi 250 tys. zł rocznie w przypadku opłat dotyczących kontraktów jednego kontrahenta raportowanych przez jednego uczestnika raportującego.

38 Opłata za uczestnictwo (roczna)* Uczestnicy raportujący
Opłaty okresowe – rozważana propozycja zmian, wdrożenie zależy m.in. od Guidelines ESMA Opłata za uczestnictwo (roczna)* Inne opłaty Uczestnicy raportujący Uczestnicy pośredni Inni użytkownicy ZUR GUR PUR KUR** 40 000 zł 2 000zł 1 000 zł *Jeżeli umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości. **Opłata jednorazowa za wydanie certyfikatu elektronicznego (opłata nie jest pobierana od uczestników TR)

39 Opłata za zgłoszenie transakcji
Opłaty zmienne – rozważana propozycja zmian, wdrożenie zależy m.in. od Guidelines ESMA Opłata za zgłoszenie transakcji Rynek regulowany 0,10 zł Poza rynkiem regulowanym 0,60 zł Max tys. zł/rok Opłata za utrzymywanie w repozytorium informacji Utrzymanie informacji w repozytorium 0,05 zł/ transakcja

40 Nadawanie numerów LEI

41 LEI – informacje ogólne
Kod LEI - Legal Entity Identifier - 20-znakowy kod alfa-numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje podmioty zawierające transakcje na światowych rynkach finansowych. GLEIS - Global LEI System - system do nadawania unikalnych w skali globalnej numerów identyfikacyjnych LEI. Funkcjonowanie systemu GLEIS opiera się na współpracujących ze sobą lokalnych jednostkach operacyjnych (tzw. LOU) nadających kody uczestnikom rynku na całym świecie w ramach jednego systemu. ROC - Regulatory Oversight Committee - regulacyjne ciało nadzorcze nad GLEIS, powołane przez Financial Stability Board i zaakceptowane przez grupę G-20. LOU - Local Operating Units - lokalna jednostka uprawniona do nadawania numerów LEI w ramach globalnego systemu GLEIS oraz utrzymywania danych referencyjnych dla podmiotów, którym zostały nadane te numery. COU – Central Operating Unit – podmiot, którego zadaniem będzie gwarantowanie jednolitych światowych standardów w zakresie nadawania numerów LEI

42 LEI – uwarunkowania prawne
Zgodnie z rozporządzeniem EMIR wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi, które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych, będą zobowiązane do raportowania informacji o nich do repozytoriów transakcji W celu umożliwienia identyfikacji podmiotów będących stroną transakcji w instrumentach pochodnych, beneficjentem takiej transakcji, centralnym kontrpartnerem, uczestnikiem rozliczającym, czy też brokerem dla tej transakcji, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego, unikatowego numeru. Takim unikatowym identyfikatorem będzie numer LEI Do momentu uformowania się ostatecznego kształtu systemu GLEI (m.in. powołanie COU), kod LEI funkcjonuje w postaci kodu pre-LEI zgodnie z wytycznymi ESMA (Q&A, , ESMA/2013/1527) kod pre-LEI jest jedynym kodem, który powinien być użyty przez kontrahenta, celem jego identyfikacji

43 LEI – uwarunkowania prawne
19 sierpnia 2013 r. KDPW otrzymał prefix (2594), umożliwiający nadawanie osobom prawnym numerów identyfikujących, które w przyszłości staną się numerami LEI. Prefix został nadany przez ROC Secretariat (Regulatory Oversight Committee Secretariat) i będzie identyfikował nadane przez KDPW kody w globalnym systemie LEI (pre-LEI). O numer prefix dla KDPW wystąpił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który działa jako podmiot pośredniczący w procesie zatwierdzania przez ROC instytucji krajowej jako jednostki LOU (pre-LOU) w ramach globalnego systemu LEI (tzw. sponsoring authority).

44 Harmonogram projektu I etap – listopad 2013 r. – uruchomienie podstawowej działalności operacyjnej w KDPW_LEI (przygotowanie podstawowych narzędzi informatycznych do obsługi operacyjnej: baz danych do rejestracji danych referencyjnych i nadawania numerów pre-LEI oraz strony internetowej do zamieszczania plików z nadanymi numerami LEI) II etap - do końca lutego 2014 r. – automatyzacja procesów wewnętrznych w KDPW_LEI III etap - do końca września 2014 r. – integracja systemu KDPW_LEI do systemu Global LEI, obsługiwanego przez Central Operating Unit (COU) w ramach Global LEI Foundation Listopad 2013 – rozpoczęcie operacyjnej działalności KDPW_LEI planowane jest przed wejściem w życie obowiązku raportowania informacji o kontraktach pochodnych do Repozytorium Transakcji

45 Uzyskanie LEI KDPW umożliwi uzyskanie LEI w łatwy i szybki sposób – via www. 4 proste kroki: Rejestracja i potwierdzenie konta internetowego Rejestracja wniosku o kod LEI i złożenie zamówienia Dokonanie opłaty Uzyskanie numeru LEI

46 Proces rejestracji numerów LEI

47 Atuty KDPW Międzynarodowe doświadczenie w zakresie nadawania kodów ISIN (norma ISO 6166) i CFI (norma ISO 10962), zgodnie z międzynarodowymi standardami Przynależność KDPW do Stowarzyszenia Krajowych Agencji Numerujących (ANNA) Uczestnictwo w grupie roboczej LEI ROC CES (Comittee on Evaluation and Standards) pre_LOU, mającej na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań dla obsługi procesów związanych z nadawaniem kodów pre_LEI Odpowiednie zasoby systemowe spółki Wykwalifikowana kadra ekspertów Niezależna pozycja na rynku finansowym.

48 www.kdpw.pl Dziękuję bardzo za uwagę
Sławomir Zając – Dyrektor Repozytorium Transakcji


Pobierz ppt "Repozytorium Transakcji w KDPW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google