Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA PRZYGOTOWANA NA SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ Współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA PRZYGOTOWANA NA SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ Współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA PRZYGOTOWANA NA SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ Współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego oraz budżetu państwa W ramach programu operacyjnego kapitał ludzki REALIZOWANEGO PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEWIERZU W OKRESIE od 02 STYCZNIA 2009 do 31 GRUDNIA 2009 ROKU PREZENTACJA PRZYGOTOWANA NA SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ Współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego oraz budżetu państwa W ramach programu operacyjnego kapitał ludzki REALIZOWANEGO PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEWIERZU W OKRESIE od 02 STYCZNIA 2009 do 31 GRUDNIA 2009 ROKU

2 W LUTYM 2009 R. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEWIERZU ZŁOŻYŁ DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO PT. AKTYWNOŚĆ TO SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ, BĘDĄCEGO KONTYNUACJĄ PROJEKTU SYSTEMOWEGO Z 2008R., REALIZOWANEGO W RAMACH PRIORYTETU VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIA 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. W MAJU 2009 R. WNIOSEK ZOSTAŁ ROZPATRZONY POZYTYWNIE ZARÓWNO POD WZGLĘDEM OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ. W LUTYM 2009 R. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEWIERZU ZŁOŻYŁ DO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO PT. AKTYWNOŚĆ TO SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ, BĘDĄCEGO KONTYNUACJĄ PROJEKTU SYSTEMOWEGO Z 2008R., REALIZOWANEGO W RAMACH PRIORYTETU VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIA 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI, PODDZIAŁANIA 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. W MAJU 2009 R. WNIOSEK ZOSTAŁ ROZPATRZONY POZYTYWNIE ZARÓWNO POD WZGLĘDEM OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ.

3 WARTOŚĆ OGÓLNA PROJEKTU TO 229 081,00 ZŁ. KWOTA DOFINANSOWANIA TO 205 027,49 ZŁ, W TYM: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY: 194 718,85 ZŁ BUDŻET PAŃSTWA: 10 308,64 ZŁ. WKŁAD WŁASNY, STANOWIĄCY BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, TO 24 053,51 ZŁ. WARTOŚĆ OGÓLNA PROJEKTU TO 229 081,00 ZŁ. KWOTA DOFINANSOWANIA TO 205 027,49 ZŁ, W TYM: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY: 194 718,85 ZŁ BUDŻET PAŃSTWA: 10 308,64 ZŁ. WKŁAD WŁASNY, STANOWIĄCY BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, TO 24 053,51 ZŁ.

4 GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU BYŁ ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI POPRZEZ DĄŻENIA DO USAMODZIELNIENIA GOSPODARCZEGO, SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ. DO CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH PROJEKTU NALEŻAŁO: ZMIANA POSTAWY UCZESTNIKÓW Z BIERNEJ NA AKTYWNĄ, POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WIARY WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIE KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ POWRÓT NA RYNEK PRACY POPRZEZ PODNIESIENIE WIEDZY I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ NABYCIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE SPRAWNEGO PORUSZANIA SIĘ PO RYNKU PRACY GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU BYŁ ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI POPRZEZ DĄŻENIA DO USAMODZIELNIENIA GOSPODARCZEGO, SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ. DO CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH PROJEKTU NALEŻAŁO: ZMIANA POSTAWY UCZESTNIKÓW Z BIERNEJ NA AKTYWNĄ, POPRZEZ ZWIĘKSZENIE WIARY WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIE KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ POWRÓT NA RYNEK PRACY POPRZEZ PODNIESIENIE WIEDZY I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ NABYCIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE SPRAWNEGO PORUSZANIA SIĘ PO RYNKU PRACY

5 INICJATYWY PODEJMOWANE W RAMACH PROJEKTU BYŁY ZGODNE Z PRIORYTETEM VII PO KL, KTÓRY OKREŚLA JE JAKO "DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO UŁATWIENIA DOSTĘPU DO RYNKU PRACY OSOBOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM". CEL GŁÓWNY PROJEKTU JEST RÓWNIEŻ ZGODNY Z JEDNYM Z CELÓW STRATEGICZNYCH KIERUNKÓW DZIAŁAŃ DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO TJ. "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU" UJĘTYM W STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJ. ŚLĄSKIEGO NA LATA 2006-2020. CEL GŁÓWNY PROJEKTU JEST RÓWNIEŻ ZGODNY Z JEDNYM Z CELÓW UJĘTYCH W OPRACOWANEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA I GMINY SIEWIERZ NA LATA 2008-2013.W PROJEKCIE CEL GŁÓWNY ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ KONTRAKTÓW SOCJALNYCH, W RAMACH KTÓRYCH UCZESTNICY ZOSTANĄ OBJĘCI WSPARCIEM PRZYCZYNIAJĄCYM SIĘ DO ICH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ. INICJATYWY PODEJMOWANE W RAMACH PROJEKTU BYŁY ZGODNE Z PRIORYTETEM VII PO KL, KTÓRY OKREŚLA JE JAKO "DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO UŁATWIENIA DOSTĘPU DO RYNKU PRACY OSOBOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM". CEL GŁÓWNY PROJEKTU JEST RÓWNIEŻ ZGODNY Z JEDNYM Z CELÓW STRATEGICZNYCH KIERUNKÓW DZIAŁAŃ DLA WOJ. ŚLĄSKIEGO TJ. "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU" UJĘTYM W STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJ. ŚLĄSKIEGO NA LATA 2006-2020. CEL GŁÓWNY PROJEKTU JEST RÓWNIEŻ ZGODNY Z JEDNYM Z CELÓW UJĘTYCH W OPRACOWANEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA I GMINY SIEWIERZ NA LATA 2008-2013.W PROJEKCIE CEL GŁÓWNY ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ KONTRAKTÓW SOCJALNYCH, W RAMACH KTÓRYCH UCZESTNICY ZOSTANĄ OBJĘCI WSPARCIEM PRZYCZYNIAJĄCYM SIĘ DO ICH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ.

6 PROJEKT SKIEROWANY ZOSTAŁ DO KLIENTÓW OPS-U KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ FORMALNEGO ZATRUDNIENIA. UCZESTNIKAMI PROJEKTU ZOSTAŁY OSOBY O NISKICH KWALIFIKACJACH I DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM, W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ TRUDNĄ SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ NIE BYŁY W STANIE WŁASNYM STARANIEM ZASPOKOIĆ PODSTAWOWYCH POTRZEB ŻYCIOWYCH. SYTUACJA W JAKIEJ SIĘ ZNALAZŁY OGRANICZAŁA LUB UNIEMOŻLIWIAŁA UCZESTNICTWO W ŻYCIU SPOŁECZNYM, ZAWODOWYM.

7 LICZBA UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYNIKAŁA Z MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W RAMACH PRZYZNANEJ KWOTY DOFINANSOWANIA NA ROK 2009 PRZY ZAPEWNIENIU WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG. PODSTAWĄ REKRUTACJI BYŁA ANALIZA WYWIADÓW ŚRODOWISKOWYCH I OCENA SYTUACJI SOCJALNO-BYTOWEJ UCZESTNIKA PROJEKTU. WŚRÓD WYŁONIONYCH 30 OSÓB ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA ANKIETA DOTYCZĄCA ZAINTERESOWAŃ I OCZEKIWAŃ. OSTATECZNIE WYŁONIONO 24 OSOBOWĄ GRUPĘ UCZESTNIKÓW. NASTĘPNIE Z WSPOMNIANĄ GRUPĄ 24 OSÓB ZOSTAŁY ZAWARTE KONTRAKTY SOCJALNE NA CZAS TRWANIA PROJEKTU. W CELU UNIKNIĘCIA DEFICYTU SPOWODOWANEGO MOŻLIWOŚCIĄ ROTACJI UCZESTNIKÓW, PRACOWNICY SOCJALNI SPORZĄDZILI LISTĘ UCZESTNIKÓW REZERWOWYCH. PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU UWZGLĘDNIAŁ ZASADĘ RÓWNYCH SZANS, W TYM RÓWNOŚCI PŁCI.

8 ZAKRES UDZIELONEGO WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU BYŁ ZGODNY Z DOKUMENTEM "ZASADY PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH POKL". PRACA Z UCZESTNIKAMI OPIERAŁA SIĘ NA ZAWARTYCH KONTRAKTACH SOCJALNYCH, KTÓRE PRZEWIDYWAŁY STOSOWANIE I ŁĄCZENIE ODDZIAŁYWAŃ KILKU INSTRUMENTÓW AKTYWNEJ INTEGRACJI. INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI POLEGAŁY NA UCZESTNICTWIE OSÓB OBJĘTYCH KONTRAKTAMI W NASTĘPUJACYCH FORMACH WSPARCIA: ZAKRES UDZIELONEGO WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU BYŁ ZGODNY Z DOKUMENTEM "ZASADY PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH POKL". PRACA Z UCZESTNIKAMI OPIERAŁA SIĘ NA ZAWARTYCH KONTRAKTACH SOCJALNYCH, KTÓRE PRZEWIDYWAŁY STOSOWANIE I ŁĄCZENIE ODDZIAŁYWAŃ KILKU INSTRUMENTÓW AKTYWNEJ INTEGRACJI. INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI POLEGAŁY NA UCZESTNICTWIE OSÓB OBJĘTYCH KONTRAKTAMI W NASTĘPUJACYCH FORMACH WSPARCIA:

9 -DORADZTWIE GRUPOWYM Z DORADCĄ ZAWODOWYM Do zadań doradcy zawodowego należało: -określenie celów i preferencji zawodowych uczestników projektu; bilans możliwości, predyspozycji osobowych,kompetencji -przekazanie uczestnikom wiedzy na temat efektywnych metod poszukiwania pracy -budowanie grupy,atmosfery wzajemnego zaufania i wsparcia -budowanie pozytywnego myślenia i samoakceptacji -analiza relacji uczestników z innymi ludźmi -nauczenie uczestników sporządzania dokumentów aplikacyjnych: CV, listu motywacyjnego oraz prowadzenia rozmowy z pracodawcą -przekazanie informacji na temat rynku pracy polskiego i zagranicznego analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy. -DORADZTWIE GRUPOWYM Z DORADCĄ ZAWODOWYM Do zadań doradcy zawodowego należało: -określenie celów i preferencji zawodowych uczestników projektu; bilans możliwości, predyspozycji osobowych,kompetencji -przekazanie uczestnikom wiedzy na temat efektywnych metod poszukiwania pracy -budowanie grupy,atmosfery wzajemnego zaufania i wsparcia -budowanie pozytywnego myślenia i samoakceptacji -analiza relacji uczestników z innymi ludźmi -nauczenie uczestników sporządzania dokumentów aplikacyjnych: CV, listu motywacyjnego oraz prowadzenia rozmowy z pracodawcą -przekazanie informacji na temat rynku pracy polskiego i zagranicznego analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy.

10 ZDJĘCIA ZE SPOTKAŃ UCZESTNIKÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM

11

12

13

14

15

16

17

18

19 -GRUPOWYCH SPOTKANIACH Z PSYCHOLOGIEM Zadania psychologa koncentrowały się na diagnozie i ocenie potencjału zainteresowań, osobowości i cech psychofizycznych uczestników, nauczeniu ich sprawnych metod komunikowania się, wyrażania emocji i szukania pomocy w sytuacjach trudnych. Wsparcie psychologa przyczyniło się do pogłębienia więzi i kontaktów międzyludzkich, poprawy relacji z drugim człowiekiem oraz przezwyciężenia barier komunikacyjnych. -GRUPOWYCH SPOTKANIACH Z PSYCHOLOGIEM Zadania psychologa koncentrowały się na diagnozie i ocenie potencjału zainteresowań, osobowości i cech psychofizycznych uczestników, nauczeniu ich sprawnych metod komunikowania się, wyrażania emocji i szukania pomocy w sytuacjach trudnych. Wsparcie psychologa przyczyniło się do pogłębienia więzi i kontaktów międzyludzkich, poprawy relacji z drugim człowiekiem oraz przezwyciężenia barier komunikacyjnych.

20 ZDJĘCIA ZE SPOTKAŃ UCZESTNIKÓW Z PSYCHOLOGIEM

21

22

23

24

25

26

27

28 -ANIMACJI LOKALNEJ Zadania animatora lokalnego: -rozbudzenie aktywności uczestników projektu do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, co przyczyni się do wzmocnienia ich więzi społecznej -zachęcenie do uczestnictwa w imprezach kulturalnych najbliższej okolicy jako zwiększenia aktywności życiowej uczestników -przedstawienie możliwości i form spędzania czasu wolnego. -ANIMACJI LOKALNEJ Zadania animatora lokalnego: -rozbudzenie aktywności uczestników projektu do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, co przyczyni się do wzmocnienia ich więzi społecznej -zachęcenie do uczestnictwa w imprezach kulturalnych najbliższej okolicy jako zwiększenia aktywności życiowej uczestników -przedstawienie możliwości i form spędzania czasu wolnego.

29 ZDJĘCIA ZE SPOTKAŃ UCZESTNIKÓW Z ANIMATOREM LOKALNYM

30

31

32

33

34

35

36

37

38 - LIDER KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Zadania Lidera Klubu Integracji Społecznej: -aktualizacja ofert pracy na terenie Miasta i Gminy Siewierz -udzielanie pomocy i wskazówek w korzystaniu z komputera, Internetu, telefonu w poszukiwaniu pracy -pomoc w tworzeniu pism urzędowych oraz aplikacji zawodowych. - LIDER KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Zadania Lidera Klubu Integracji Społecznej: -aktualizacja ofert pracy na terenie Miasta i Gminy Siewierz -udzielanie pomocy i wskazówek w korzystaniu z komputera, Internetu, telefonu w poszukiwaniu pracy -pomoc w tworzeniu pism urzędowych oraz aplikacji zawodowych.

39 ZDJĘCIA ZE SPOTKAŃ UCZESTNIKÓW Z LIDEREM KIS

40

41

42

43

44

45

46

47

48 - GRUPOWYM I INDYWIDUALNYM DORADZTWIE Z RADCĄ PRAWNYM Zadania radcy prawnego: - doradztwo indywidualne w formie dyżuru dostosowane do potrzeb każdego uczestnika, - doradztwo grupowe obejmujące zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, konsumenckiego, opiekuńczo-rodzinnego. - GRUPOWYM I INDYWIDUALNYM DORADZTWIE Z RADCĄ PRAWNYM Zadania radcy prawnego: - doradztwo indywidualne w formie dyżuru dostosowane do potrzeb każdego uczestnika, - doradztwo grupowe obejmujące zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, konsumenckiego, opiekuńczo-rodzinnego.

49 ZDJĘCIA ZE SPOTKAŃ UCZESTNIKÓW Z RADCĄ PRAWNYM

50

51

52

53

54

55

56

57 OSTATNIM Z ETAPÓW ZAPLANOWANEGO WSPARCIA BYŁY KURSY ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZORGANIZOWANO NASTĘPUJĄCE KURSY ZAWODOWE: KUCHARZ Z OBSŁUGA PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH (10 OSÓB), TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH (11 OSÓB), GOSPODARKA MAGAZYNOWA, KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH (3 OSOBY), OBSŁUGA KOTŁÓW GAZOWYCH ( 1 OSOBA) OSTATNIM Z ETAPÓW ZAPLANOWANEGO WSPARCIA BYŁY KURSY ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZORGANIZOWANO NASTĘPUJĄCE KURSY ZAWODOWE: KUCHARZ Z OBSŁUGA PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH (10 OSÓB), TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH (11 OSÓB), GOSPODARKA MAGAZYNOWA, KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH (3 OSOBY), OBSŁUGA KOTŁÓW GAZOWYCH ( 1 OSOBA)

58 ZDJĘCIA ZE SPOTKAŃ UCZESTNIKÓW KURSU - KUCHARZ

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 ZDJĘCIA ZE SPOTKAŃ UCZESTNIKÓW KURSU - TECHNOLOG

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 ZDJĘCIA ZE SPOTKAŃ UCZESTNIKÓW KURSU – WÓZKI

79

80

81

82

83

84

85

86

87 W ODNIESIENIU DO PLANOWANYCH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W PROJEKCIE Aktywność to szansa na przyszłość ZAPLANOWANO OSIĄGNIĘCIE REZULTATÓW TWARDYCH I MIĘKKICH. Za osiąganie celów i rezultatów oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu zgodnie z harmonogramem odpowiada koordynator projektu. Zadaniem Koordynatora projektu było również planowanie i organizacja zadań projektowych, koordynacja systemu obiegu dokumentów, organizacja spotkań zespołu projektowego. Do jego zadań należało również rozliczanie projektu oraz jego promocja.

88 Na zakończenie prezentacji przedstawiam zaplanowane i zrealizowane rezultaty założone we wniosku Na zakończenie prezentacji przedstawiam zaplanowane i zrealizowane rezultaty założone we wniosku

89 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Prezentacja przygotowana przez Małgorzatę Majeranek - Koordynatora projektu Aktywność to szansa na przyszłość DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Prezentacja przygotowana przez Małgorzatę Majeranek - Koordynatora projektu Aktywność to szansa na przyszłość


Pobierz ppt "PREZENTACJA PRZYGOTOWANA NA SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ Współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google