Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SP NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MATKI TERESY Z KALKUTY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SP NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MATKI TERESY Z KALKUTY"— Zapis prezentacji:

1 SP NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MATKI TERESY Z KALKUTY
EWALUACJA WEWNĘTRZNA SP NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W TYCHACH ROK SZKOLNY 2012/2013

2 Procesy zachodzące w szkole lub placówce.
Obszar Procesy zachodzące w szkole lub placówce.

3 2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
Wymaganie 2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Wnioski Nauczyciele diagnozują możliwości edukacyjne uczniów najczęściej poprzez obserwację i analizę wyników nauczania. Wnioski z analiz wykorzystywane są do dostosowywania metod oraz form pracy do możliwości uczniów. W szkole stosuje się wewnętrzny system oceniania, który uwzględnia wszystkie formy aktywności uczniów. Podczas lekcji nauczyciele stwarzają odpowiednie sytuacje dydaktyczne. Stosują ocenianie uwzględniając informację zwrotną. Nauczyciele wykorzystują wyniki diagnozy organizując różnorodne zajęcia dla uczniów (także w ramach KN art.42 ). Najczęściej prowadzone są zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania. Ankietowana grupa nauczycieli, rodziców oraz uczniów zgodnie uważa, że dzieci uczące się w naszej szkole przyswajają wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów naszej szkoły organizuje się konkursy szkolne i międzyszkolne, olimpiady przedmiotowe i zawody sportowe. Ponadto uczniowie uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych. W naszej placówce 50 uczniów jest pod opieką pedagoga i psychologa. Uczniowie z deficytami rozwojowymi i zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami mają organizowane zajęcia o charakterze specjalistycznym np. rewalidacja, socjoterapia. 190 uczniów klas I-III uczestniczyło od marca 2012 r. do czerwca 2013 r. w projekcie unijnym „SZKOŁA DLA KAŻDEGO. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych”, zwiększającym szanse edukacyjne uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów uzdolnionych. Ponadto w naszej szkole uczniowie są nagradzani stypendiami za wyniki w nauce oraz sportowe. W szkole promuje się sukcesy uczniów poprzez prezentację nagród, dyplomów, wpisów na stronie internetowej.

4 Zgodnie z podstawą programową w naszej placówce organizowane jest indywidualne podejście do ucznia. Zdecydowana większość nauczycieli stosuje indywidualizację, a najczęściej podejmowanym działaniem wymienianym przez ankietowanych było różnicowanie zadań i dostosowywanie ich do psychofizycznych możliwości uczniów. Uczniowie doceniają fachową pomoc udzielaną przez nauczycieli m. in. ponowne powtarzanie omawianych treści, kierowanie na zajęcia dodatkowe. Rodzice również dostrzegają, że w razie trudności w nauce ich dziecko może liczyć na pomoc nauczyciela. Zdecydowana większość nauczycieli uważa, że prowadzone w szkole zajęcia dodatkowe mają pozytywny wpływ na pracę uczniów naszej placówki. Uczestniczący w badaniu uczniowie dostrzegają, że nauczyciele wierzą w ich możliwości i mobilizują ich do dalszej pracy poprzez: zachęcanie do rozwijania zainteresowań i podejmowania nowych wyzwań oraz stosowanie pochwał. Niska motywacja wewnętrzna do nauki i niekorzystne czynniki ekonomiczne mają duży wpływ na trudności w osiąganiu sukcesów przez niektórych uczniów. Nauczyciele we współpracy z opiekunem szkolnego koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podejmują działania wspomagające potrzeby uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Pomocy finansowej udziela się najczęściej na zakup podręczników, dofinansowanie imprez klasowych i wycieczek. Nauczyciele systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach, wykładach, warsztatach i konferencjach doskonaląc umiejętności niezbędne w pracy z uczniami.

5 Zarządzanie szkołą lub placówką
Obszar Zarządzanie szkołą lub placówką

6 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny.
Wymaganie 4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny. Wnioski Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest w szkole z udziałem wszystkich członków rady pedagogicznej, co potwierdza ankieta dla nauczycieli. Dyrektor szkoły wspiera nauczycieli oraz zachęca do doskonalenia zawodowego i samodoskonalenia proponując udział w wielu szkoleniach. Nauczyciele angażują się w ewaluację głównie poprzez: wdrażanie wniosków do planowania pracy w szkole, analizę wyników egzaminów i sprawdzianów, analizę zebranego materiału, pisanie programów naprawczych oraz konstruowanie narzędzi badawczych. Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli. Z wywiadu z dyrektorem szkoły wynika , że poszczególne zespoły przedmiotowe włączają się aktywnie do pracy, wspomagając zespół ds. ewaluacji wewnętrznej. Jednocześnie zespół wykorzystując różne narzędzia badawcze, włącza do pracy wszystkich nauczycieli. Zespół ewaluacyjny został powołany przez Dyrektora na spotkaniu Rady Pedagogicznej w dniu roku. Koordynatorem zespołu została nauczycielka, która odbyła szczegółowe szkolenia na temat ewaluacji. Zadaniem zespołu jest udział w pracach nad tworzeniem projektu ewaluacji i narzędzi badawczych; przeprowadzenie badań oraz ich dokładna analiza i interpretacja pozyskanych danych; wypracowanie wniosków i rekomendacji; przygotowanie raportu; zaprezentowanie wyników oraz archiwizacja materiałów z przeprowadzonej ewaluacji.

7 Lider zespołu do spraw ewaluacji wymienił następujące dokumenty jakie przygotowuje zespół:
harmonogram ewaluacji na dany rok szkolny, narzędzia badawcze, raporty szczegółowe z przeprowadzonych badań, raport końcowy, projekt działań na następny rok szkolny wynikający z ewaluacji wewnętrznej, protokoły spotkań, sprawozdania ze swojej działalności po każdym semestrze. Wyniki ewaluacji wewnętrznej są przekazywane podczas zebrań radzie pedagogicznej przez lidera zespołu do spraw ewaluacji (co potwierdzają zapisy z protokołów zebrań), ponadto uczniom w czasie lekcji wychowawczych, rodzicom podczas zebrań z rodzicami, a także są prezentowane na stronie internetowej szkoły. W ramach prac zespołów przedmiotowych dokonuje się analizy testów diagnozujących i egzaminów próbnych, frekwencji, zachowania uczniów, współpracy z rodzicami. Co roku ewaluacji poddane są Program Profilaktyki, Program Wychowawczy. W wyniku tych działań opracowuje się plany naprawcze, działania wychowawcze, zestawy testów próbnych i diagnozujących. Angażuje się do współpracy rodziców. W szkole wdraża się wnioski z ewaluacji wewnętrznej. Sformułowane wnioski wykorzystuje się do planowania pracy szkoły. W oparciu o nie wprowadzono wiele istotnych zmian i ulepszeń, m. in. wprowadzenie dziennika internetowego w kl. IV-VI, zwiększenie ilości sprawdzianów próbnych w klasach VI, tworzenie i wdrażanie programów naprawczych, zakup i wyeksponowanie w szkole tablic z dyplomami i gabloty z pucharami świadczącymi o sukcesach uczniów, sprawdzanie dokumentacji szkolnej np. arkusze systematycznej kontroli dzienników, plan szkoleń na lata , zwiększenie liczby dyżurów w niebezpiecznych miejscach w szkole np. przy sklepiku, zmiana WSO w klasach I-III, zatrudnienie w szkole psychologa, indywidualizacja nauczania , umieszczenie koncepcji pracy szkoły na stronie internetowej, innowacje. W zespołach przedmiotowych dokonuje się szczegółowej analizy wniosków i w planach pracy uwzględnia się wnioski z poprzedniego roku szkolnego.

8 Monitoringu wdrażania wniosków dokonuje kadra kierownicza posługując się arkuszami
kontrolnymi nakierowanymi na zauważone w raporcie problemy w stosunku do pracy nauczycieli oraz zespół ds. ewaluacji w stosunku do pracy dyrektora szkoły. Raport z ewaluacji jest przedstawiany, a później szczegółowo omawiany podczas zebrania Rady Pedagogicznej. W formie uproszczonej prezentowany jest na stronie internetowej szkoły. Wraz z corocznym raportem z ewaluacji wewnętrznej formułowane są rekomendacje dla nauczycieli i dyrektora szkoły, na bazie których powstają plany pracy i działań na rok następny służące podniesieniu jakości pracy szkoły. Na realizację wniosków po ewaluacji wewnętrznej wskazuje zapis efektów działań w sprawozdaniach zespołów przedmiotowych na koniec roku szkolnego i arkusze kontroli dokumentacji szkolnej. 11. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

9 Wymaganie Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Wnioski Szkoła realizuje zadania wynikające z zapisów prawa oświatowego, dotyczące wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest uczniom naszej szkoły zgodnie z dwoma rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. 1) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 2) w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. Wszyscy nauczyciele prowadzą obserwację uczniów pod kątem specyficznych potrzeb w uczeniu się. W celu dokładniejszego zdiagnozowania potrzeb podopiecznych używa się narzędzi diagnozujących typu: testy, ankiety, wywiady z uczniem i rodzicami. Pomoc udzielana jest w formie zajęć: dydaktyczno - wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych. W szkole rozpoznaje się i kwalifikuje do pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniów potrzebujących wsparcia, dotyczy to uczniów z trudnościami w nauce, jak i szczególnie uzdolnionych. Placówka wykorzystuje zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Wszyscy uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie (90 uczniów) są objęci pomocą.

10 Udzielanie pomocy uczniom realizowane jest przez zespół nauczycieli
Udzielanie pomocy uczniom realizowane jest przez zespół nauczycieli. Zespół składa się z nauczycieli poszczególnych przedmiotów, wychowawcy oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Udzielanie pomocy dokumentuje się opracowując Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia i Plan Działań Wspierających bądź Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny oraz arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia. IPET, KIPU, PDW spełniają potrzeby uczniów i oczekiwania ich rodziców. Uczniowie i ich rodzice nie zgłaszali zastrzeżeń do treści przedstawionych im dokumentów. Zespoły nauczycieli spotykają się w miarę potrzeb. W spotkaniach uczestniczą także rodzice uczniów objętych pomocą oraz szkolni specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda. Zespoły wymieniają się doświadczeniami, by udzielanie pomocy uczniowi zaspokajało jego potrzeby edukacyjne w jak najszerszym zakresie. Nauczyciele w zespole planują pracę uwzględniając specyficzne potrzeby uczniów. W każdym zespole został powołany koordynator, którym najczęściej jest wychowawca klasy, w której znajduje się uczeń objęty pomocą. Koordynator ma możliwość nadzorowania i integrowania zakresu i form wsparcia dla danego podopiecznego.

11 Oceny pracy zespołów dokonano na podstawie stopnia realizacji zaleceń określonych na
początku pracy z uczniami i efektów ich pracy. Wszyscy nauczyciele stosują jednakowe zasady postępowania z uczniem i respektują zalecenia sformułowane w orzeczeniu lub w opinii. 10. Zakres treści karty indywidualnych potrzeb ucznia, planu działań wspierających oraz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego określają właściwe rozporządzenia MEN. Plan Działań Wspierających zawiera: • cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej; • działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form pomocy i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej; • metody pracy z uczniem; • zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia; • działania wspierające rodziców; • zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. W szkole dostosowuje się warunki egzaminu zewnętrznego do dysfunkcji uczniów. 12. Na zakończenie 1 i 2 półrocza wszystkie działania pomocowe zostały poddane ewaluacji. Dla każdego ucznia objętego pomocą opracowano zalecenia związane z kontynuacją zajęć, ich zakończeniem lub zmianą formy pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

12 Wymaganie Organizowanie w szkole działań ułatwiających adaptację dziecka 6-letniego do warunków szkolnych. Wnioski 1. W szkole są podejmowane działania ułatwiające adaptację dzieciom 6-letnim do warunków szkolnych. Działania te są podzielone na dwa etapy: przedszkolny i szkolny. Uczestniczą w nich dzieci i rodzice. Polegają na: • odpowiedniej organizacji bazy szkoły; • zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom; • dostosowaniu metod i form pracy, indywidualizacji; • zapewnieniu opieki psychologiczno – pedagogicznej; • doskonaleniu nauczycieli w pracy z uczniem 6-letnim; • właściwym doborze podręczników; • dostosowaniu oferty zajęć pozalekcyjnych; • konsultacji z rodzicami. 3. Nauczyciele dokonują analizy efektywności podejmowanych działań poprzez: • analizę ilościową przyjęć uczniów 6- letnich do szkoły; • obserwację zachowania uczniów i ich wyników w nauce ; • rozmowy z uczniami i rodzicami; • gromadzenie informacji odnośnie zmian w strukturze wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich analizę (diagnoza wstępna i końcowa); • wymianę doświadczeń między nauczycielami.

13 Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu
Wymaganie Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu Wnioski Dokumenty, które określają normy społeczne, w tym kwestie bezpieczeństwa dziecka w placówce to: plan wychowawczy, kodeks dobrego kolegi, regulaminy przedszkolne. Nauczyciel uznał, że opracowywanie zasad dotyczących bezpieczeństwa w formie kodeksów obrazkowych i umieszczenie ich w widocznym dla dzieci miejscu pozwoli na lepsze ich zapamiętanie. Oddział przedszkolny zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w placówce na wszystkich płaszczyznach. Nauczyciel prowadzi wielorakie działania związane z bezpieczeństwem dzieci w oddziale przedszkolnym m. in. w trakcie zajęć dydaktycznych omawia tematy dotyczące bezpieczeństwa, prowadzi obserwację dzieci, szybko reaguje w sytuacjach mogących prowadzić do naruszenia zasad bezpieczeństwa. 4. W przeprowadzonej ankiecie rodzice bardzo dobrze oceniają poziom bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym. Nauczyciel zauważył konieczność zwiększenia ilości konsultacji z rodzicami w celu uzyskania przez nich informacji o zachowaniu dziecka w przedszkolu. Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego zachowania, normy społeczne i starają się ich przestrzegać. Mają dużą świadomość istniejących zagrożeń, ale nauczyciel widzi jeszcze potrzebę zorganizowania spotkania z policjantem w celu przybliżenia dzieciom różnego typu zagrożeń , z którymi mogą się spotkać.

14 Pracownicy przedszkola doskonalą się w zakresie zapewniania bezpieczeństwa w oddziale
przedszkolnym, wszystkie niepożądane zachowania są w sposób właściwy eliminowane zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami. Według pracowników dodatkowy wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa miałoby umożliwienie połączenia telefonicznego z pozostałą częścią budynku (szkoła) oraz połączenia oddziału przedszkolnego z domofonem znajdującym się przy drzwiach zewnętrznych.

15 Rekomendacje Podejmowanie dodatkowych działań, które skutecznie
zmotywują uczniów do nauki. 2. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z zainteresowaniami dzieci, które nie uczęszczają na żadne zajęcia. 3. Dostosowanie planu zajęć pozalekcyjnych do potrzeb uczniów, aby umożliwić w nich udział wszystkim zainteresowanym. 4. Kontynuowanie podejmowanych działań adaptacyjnych dla dzieci 6-letnich oraz poszerzenie możliwości poznania szkoły. 5. Wdrożenie dodatkowych działań zwiększających poziom bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym. Szczegółowe wyniki przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej znajdują się w raporcie końcowym dostępnym w sekretariacie szkoły.


Pobierz ppt "SP NR 35 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MATKI TERESY Z KALKUTY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google