Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach"— Zapis prezentacji:

1 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
Dobre praktyki SPO RZL Działanie 1,4 schemat b Przygotowanie osób z dysfunkcją wzroku do wejścia na otwarty rynek pracy Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

2 Plan prezentacji 1. Informacja o TOnO. 2. Zakres działalności TOnO.
3. Cele Działu ds. Absolwentów. 4. Nasze przedsięwzięcie: 4.1. ostatnie 3 lata; 4.2. ostatni rok; 4.3. rezultaty, statystyki.

3 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi (...) ma na celu
otaczanie niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w  zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych. Ze Statutu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi

4 1. Informacja o TOnO Towarzystwo powstało w 1911 roku.
Jego założycielką była Matka Elżbieta Róża Czacka, która również powołała do życia Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Od 2004 roku Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego.

5 2. Zakres działalności TOnO

6 3. Dział ds. Absolwentów Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz zatrudnienie osób z wadami wzroku to działalność statutowa Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, którą realizuje Dział ds. Absolwentów, jedna z komórek Towarzystwa. Zaczęło się od Patronatów (1911), których celem była opieka nad niewidomymi i ich rodzinami, kształcenie i reedukacja, pośrednictwo pracy; założono kasę pożyczkową i mieszkaniową; udzielano zapomóg w pieniądzach i w naturze; rozdawano odzież; prowadzono poradnictwo medyczne i prawne oraz świetlice. Kontynuatorami tych działań byli Panowie - Henryk Ruszczyc i Andrzej Czartoryski.

7 4. Nasze przedsięwzięcie
Przygotowanie osób z dysfunkcją wzroku do wejścia na otwarty rynek pracy Zrealizowane zostało w okresie od r. Obejmowało swym zasięgiem obszar całego kraju. Było przedsięwzięciem niedochodowym. Beneficjentami byli absolwenci naszego Ośrodka oraz dorosłe osoby świeżo ociemniałe.

8 4.1. Ostatnie 3 lata 4.1.1. Zatrudnienie
W TOnO zatrudniono 3 osoby z wadami wzroku. Konferencja Powiatowa pt. Społeczność lokalna a niepełnosprawni. Sympozjum pt. Porównanie sytuacji społecznej i zawodowej niewidomych absolwentów szkół średnich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Badania Losy niewidomych i słabo widzących absolwentów szkół średnich w Polsce z lat Rehabilitacja podstawowa i zawodowa osób świeżo ociemniałych.

9 4.2. Ostatni rok Skupiliśmy się tylko na jednym wycinku naszych działań, tj. na przygotowaniach wychowanków kończących szkoły naszego Ośrodka do wejścia na otwarty rynek pracy. Obejmowały one uczniów: - gimnazjum; - szkół średnich; - szkół zawodowych; - szkół specjalnych oraz osób świeżo ociemniałych.

10 4.2.1. Ostatni rok (gimnazjum)
Poradnictwo zawodowe (badania skłonności zawodowych i skłonności szkolnych). Spotkania z rodzicami. Konsultacje z nauczycielami, psychologiem, lekarzem itp. Uczestnictwo w dniach otwartych w szkołach ogólnie dostępnych i ośrodkach dla niewidomych. Spotkania z nauczycielami szkół masowych, przybliżające metody i techniki pracy osób z wadami wzroku.

11 4.2.2-3. Ostatni rok (szkoły średnie i zawodowe)
Lekcje podstaw przedsiębiorczości (prawo pracy, gospodarka rynkowa, aktywne poszukiwanie pracy – ćwiczenia: CV, list motywacyjny, samozatrudnienie). Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Pomoc w podjęciu zatrudnienia (spotkanie z pracodawcą w miejscu pracy, zaproszenie do Lasek celem obejrzenia stanowisk pracy i poznania możliwości zawodowych osób z wadami wzroku, zapoznanie pracodawców z obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej).

12 4.2.2-3. Ostatni rok (szkoły średnie i zawodowe)
Pomoc w podjęciu dalszego kształcenia (wybór szkoły/uczelni). Orientacja przestrzenna w nowym miejscu pobytu. Organizacja indywidualnych kursów przysposobienia zawodowego i staży w warsztatach szkolących. Przyjmowanie na praktyki zawodowe w placówkach naszego Towarzystwa (niewidomych studentów informatyki, pedagogiki, anglistyki, matematyki, polonistyki itp.)

13 4.2.4. Ostatni rok (szkoły specjalne)
Pomoc wychowankom w przyjęciu do warsztatów terapii zajęciowej. Wyjazdy do domów rodzinnych i przekonanie rodziców o potrzebie tej grupy osób niepełnosprawnych do bycia wśród innych i ich aktywności. Pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej.

14 4.2.5. Ostatni rok (świeżo ociemniali)
Zaproszenie do udziału w rehabilitacji podstawowej i zawodowej. Ułożenie indywidualnego programu w zależności od potrzeb danej osoby. Konsultacja lekarska, psychologiczna, okulistyczna i w pracowni rehabilitacji widzenia. Ćwiczenia lub nauka brajla, orientacji przestrzennej, technik komputerowych, z zakresu samoobsługi. Zapoznanie z możliwościami dostępnych zawodów (ceramika, wikliniarstwo, telemarketing, masaż leczniczy, itp.).

15 33 osoby brały udział w realizacji przedsięwzięcia
4.3. Rezultaty, statystyki 33 osoby brały udział w realizacji przedsięwzięcia

16 stopień niepełnosprawności
4.3. Rezultaty, statystyki Charakterystyka osób niepełnosprawnych, do których było skierowane przedsięwzięcie stopień niepełnosprawności liczba osób Umiarkowany 22 Znaczny 11

17 4.3. Rezultaty, statystyki W jaki sposób zostały zmierzone rezultaty przedsięwzięcia? sposoby mierzenia rezultatów przedsięwzięcia Stały kontakt z osobami, które uczestniczyły w przedsięwzięciu (telefoniczny, , korespondencyjny, nasze wizyty w ich miejscach pobytu). jakie rezultaty były założone ? Zależało nam na tym, by wychodzący uczniowie nie wrócili do domu i tylko korzystali z renty socjalnej, ale by byli użyteczni; natomiast osoby świeżo ociemniałe, by odnalazły się na rynku pracy.

18 4.3. Rezultaty, statystyki jakie rezultaty zostały osiągnięte ?
27 wychowanków podjęło dalsze działania: dalsze kształcenie - 15 osób; praca (masaż) - 3 osoby; staż (tkactwo) - 1 osoba – podejmie pracę od maja br. ; powtórka matury – 2 osoby zmiana stanu cywilnego – 1 osoba; warsztaty terapii zajęciowej – 6 osób. 1 osoba jest ciężko chora – pozostaje w domu. Osoby świeżo ociemniałe z różnych względów nie są gotowe do prawidłowego egzystowania; są przez nas dalej pilotowane i przyjadą na szkolenia (obecnie 1 osoba podjęła pracę).

19 rodzaj zaangażowanej kadry, stanowisko służbowe.
4.3. Rezultaty, statystyki Jaka kadra i ile osób było zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia? rodzaj zaangażowanej kadry, stanowisko służbowe. liczba osób Kierownik Działu ds. Absolwentów 1 Pracownicy Działu 3 Pedagodzy- specjaliści (brajl, orientacja, nauczyciele zawodu, rehabilitacja widzenia) 10 Psycholog, lekarz 2

20 4.3. Rezultaty, statystyki Jakie zaplecze techniczne (pomieszczenia, urządzenia, wyposażenie) zostało wykorzystane w trakcie realizacji przedsięwzięcia? Pomieszczenia szkolne, pracownie warsztatowe, gabinety lekarskie i psychologiczne wyposażone w sprzęt komputerowy, i niezbędne wyposażenie zgodne z charakterem danej pracowni (ceramika, wiklina, pracownia masażu itp.).

21 4.3. Rezultaty, statystyki Wysokość zaangażowanych środków i źródło ich pochodzenia pochodzenie środków wysokość nazwa instytucji własne ,23 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

22 Dziękuję za uwagę Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Dział ds. Absolwentów w Laskach Izabelin tel. (+48 22) fax. (+48 22)


Pobierz ppt "Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google