Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowe i wspólnotowe dokumenty strategiczne wyznaczające wyzwania i wskaźniki do osiągnięcia do 2020 roku Strategia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowe i wspólnotowe dokumenty strategiczne wyznaczające wyzwania i wskaźniki do osiągnięcia do 2020 roku Strategia."— Zapis prezentacji:

1 PLANOWANE DZIAŁANIA W OBSZARZE RYNKU PRACY W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

2 Krajowe i wspólnotowe dokumenty strategiczne wyznaczające wyzwania i wskaźniki do osiągnięcia do 2020 roku Strategia Europa 2020 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Rozporządzenie ogólne w sprawie funduszy strukturalnych Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Cele Strategii Europa 2020 Cel polityki zatrudnienia dla całej UE:
wskaźnik zatrudnienia 75% dla grupy wiekowej lata Cel Polski – 71% Ścieżka dojścia: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 64,5 64,9 65,4 65,9 66,5 67,1 67,9 68,6 69,4 70,2 71,0

4 Wiedza-Edukacja-Rozwój (PO WER)
Przeciwdziałanie bezrobociu i zatrudnienie w projekcie Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój (PO WER) Koncentracja zadań w Priorytecie Inwestycyjnym 8.7 Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w tym działania mające na celu zwiększenie transnarodowej mobilności pracowników

5 Przeciwdziałanie bezrobociu i zatrudnienie w projekcie Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój (PO WER) Elementy wspierające rynek pracy m.in. w Priorytetach Inwestycyjnych: 8.4 Równość mężczyzn i kobiet oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego 8.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 8.6 Aktywne i zdrowe starzenie się 9.1 Aktywna integracja 9.5 wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych 10.3 Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy

6 Wybrane cele do osiągnięcia w ramach priorytetu 8.7
Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w tym działania mające na celu zwiększenie transnarodowej mobilności pracowników: Dostosowanie kwalifikacji pracowników instytucji rynku pracy do systemowych zmian w polityce rynku pracy m. in. poprzez szkolenia, opracowywanie programów szkoleń oraz pilotażowe szkolenia wg tych programów; Poprawa efektywności działań urzędów pracy (m.in. poprzez wdrażanie rozwiązań systemowych, nowoczesnych instrumentów wsparcia, korzystanie z innowacyjnych narzędzi i metod i technik pracy z klientami , tworzenie zasobów informacyjnych); Rozwój instytucji rynku pracy zajmujących się wspieraniem młodzieży poprzez poprawę efektywności struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania uwzględniających współpracę z pracodawcami i instytucjami szkoleniowymi oraz instytucjami pomocy społecznej; Rozwój współpracy publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia w zakresie aktywizacji klientów tzw. oddalonych od rynku pracy (trudnych bezrobotnych);

7 Wybrane cele do osiągnięcia w ramach priorytetu 8.7
Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w tym działania mające na celu zwiększenie transnarodowej mobilności pracowników cd.: Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez opracowywanie i wdrażanie programów adresowanych do osób do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, posiadające dzieci do 6 roku życia, niepełnosprawne; Poprawa mobilności pracowników wewnątrz Unii Europejskiej w tym, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz personalizacja i podniesienie jakości świadczonych usług poprzez wsparcie sieci EURES w związku z przeprowadzaną reformą , Rozwój, wzmocnienie i promocja instytucji dialogu społecznego kształtujących politykę społeczną szczególnie politykę zatrudnienia oraz pakty społeczne;

8 Przykładowe typy projektów (operacji) do realizacji na rzecz podniesienia efektywności działań instytucji rynku pracy w odniesieniu do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy: wdrażanie rozwiązań systemowych zwiększających efektywność usług świadczonych na rzecz klientów instytucji rynku pracy; zaprojektowanie i wdrożenie metodologii badań realizowanych w regionach; rozwój systemu badania i monitorowania efektywności usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia; wzmacnianie współpracy na szczeblu lokalnym i regionalnym; opracowanie programów szkoleń dla PSZ oraz pilotażowe szkolenia wg tych programów; tworzenie i aktualizacja standardów, kwalifikacji/kompetencji zawodowych;

9 Przykładowe typy projektów (operacji) do realizacji na rzecz podniesienia efektywności działań instytucji rynku pracy w odniesieniu do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy: tworzenie zasobów informacyjnych tj. opracowywanie podręczników, informatorów, zeszytów metodycznych, aktualizacja stron www, baz danych; opracowywanie i rozpowszechnianie informacji na temat rynku pracy dotyczących możliwości podwyższania kwalifikacji zawodowych i zdobywania doświadczenia zawodowego ; wsparcie sieci EURES na poziomie krajowym, głównie poprzez działania na rzecz sprawnej koordynacji działań EURES w kraju; wspieranie i optymalizacja działań na rzecz mobilności zawodowej zagranicznej m.in. poprzez: udział w opracowaniu systemu monitoringu pobytu i pracy cudzoziemców, rozwój i dystrybucję zasobów informacyjnych dla migrantów zarobkowych oraz prowadzenie badań w zakresie migracji zarobkowych ; dokapitalizowanie tworzonego nowelizacją ustawy o promocji (…) Krajowego Funduszu Szkoleniowego;.

10 Regionalne Programy Operacyjne
w projekcie założeń do nowelizacji ustawy o promocji zaproponowano zmiany w kompetencjach WUP i PUP polegające na wprowadzeniu zasady współfinansowania ze środków Funduszu Pracy oraz Unii Europejskiej wyłącznie działań zgodnych z przepisami ustawy i wydanych na jej podstawie rozporządzeń; środki Funduszu Pracy mogą być angażowane wyłącznie w projekty, w ramach których finansowane są formy aktywizacji przewidujące wsparcie przewidziane w ustawie; projekty innowacyjne będą mogły być realizowane w regionach wyłącznie w formule projektów pilotażowych na zasadach określonych w ustawie o promocji…;

11 Regionalne Programy Operacyjne
proponuje się, aby łączna wysokość środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację przez PUP projektów współfinansowanych z EFS była określana w umowie wieloletniej, zawieranej pomiędzy ministrem właściwym do spraw pracy, ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, która obejmowałaby cały okres programowania; uproszczenie sprawozdawczości; zmiana sposobu liczenia efektywności programów rynku pracy (efektywność liczona w odniesieniu do wszystkich źródeł finansowania)

12 Regionalne Programy Operacyjne
Planuje się, że umowy na poziomie województw będą zawierane między zarządem województwa, a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego (po uprzednim uzgodnieniu treści umowy z ministrem właściwym do spraw pracy) na okres dłuższy niż rok, z zastrzeżeniem wydatkowania w kolejnych latach kwot określonych w decyzji ministra właściwego do spraw pracy, z możliwością corocznego zaciągania zobowiązań i finansowania projektów współfinansowanych z EFS na kolejny rok do 30% kwoty środków (limitów) ustalonych na dany rok kalendarzowy. Zobowiązania te będą realizowane w ramach limitu przyznanego na kolejny rok.

13 Regionalne Programy Operacyjne
Priorytetem powinno być kierowanie pomocy do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby oddalone od rynku pracy)

14 Reforma EURES Jedną z głównych zmian wprowadzonych przez reformę sieci EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia), przeprowadzaną przez Komisję Europejską jest zmiana zasad finansowania działań EURES w krajach członkowskich UE. EURES będzie mógł być dofinansowany z EFS w nowej perspektywie finansowej W celu umieszczenia EURES w nowej perspektywie finansowej EFS w Polsce, działania i usługi prowadzone przez EURES zostaną podzielone na 2 grupy: związane oraz niezwiązane z bezpośrednim świadczeniem usług dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców czyli usług międzynarodowego pośrednictwa pracy i doradztwa w zakresie mobilności na europejskim rynku pracy. Wstępnie zidentyfikowane zostały 2 priorytety inwestycyjne, które związane są z możliwym wsparciem dla EURES – jeden na poziomie krajowym i jeden na poziomie regionalnym.

15 EURES – poziom krajowy i regionalny
POZIOM KRAJOWY (dotyczy działań ujętych w Krajowym Programie Operacyjnym EFS PO WER) 8.7 Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w tym działania mające na celu zwiększenie transnarodowej mobilności pracowników POZIOM REGIONALNY (dotyczy działań do ujęcia w regionalnych programach operacyjnych EFS ) 8.1. Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności zawodowej

16 Przykładowe typy operacji (projektów) EURES z poziomu krajowego w ramach priorytetu 8.7
Wsparcie sieci EURES na poziomie krajowym m.in. poprzez działania na rzecz: sprawnej koordynacji działań EURES w kraju, w tym programowania działań EURES (planowania, monitorowania i sprawozdawczości), ewaluacji działań akredytowanych partnerów EURES, projektowania i wdrażania rozwiązań, w tym metod i narzędzi zwiększających jakość usług świadczonych w ramach EURES, rozwoju i realizacja strategii informacyjnej i komunikacyjnej EURES w kraju, w tym rozpowszechniania informacji za pośrednictwem publikacji, stron internetowych, nowoczesnych narzędzi komunikacji itp. tworzenia i rozwoju narzędzi i systemów informatycznych niezbędnych do realizacji zadań EURES np.: systemów do wymiany zasobów akredytowanych partnerów EURES i stowarzyszonych partnerów EURES (m.in. ofert pracy i CV) podnoszenia kwalifikacji kadry realizującej zadania EURES w organizacjach akredytowanych partnerów EURES i stowarzyszonych partnerów EURES ogólnopolskich badań pracodawców lub/i bezrobotnych i poszukujących pracy Projekty w ramach priorytetu 8.7 będą realizowane na poziomie krajowym. O środki EFS w ramach KPO PO WER będą mogły, w tym przypadku, aplikować indywidualnie: MPiPS (DRP), 16 WUP, Komenda Główna OHP (pod warunkiem uzyskania akredytacji na partnera EURES). Projekty będą mieć charakter systemowy. Pre-finansowanie tych projektów będzie następować zgodnie z obowiązującymi zasadami.

17 Włączenie EURES do regionalnych programów operacyjnych EFS 2014-2020
Włączenie komponentu EURES do priorytetu inwestycyjnego 8.1 pod nazwą: „Wsparcie sieci EURES na poziomie regionalnym i transgranicznym (przygranicznym), w tym wspieranie transnarodowej mobilności geograficznej pracowników na terenie UE/EOG w zakresie pośrednictwa pracy oraz powiązanych usług informacyjnych i doradczych”. Przykładowe typy operacji (projektów) EURES z poziomu regionalnego w ramach priorytetu 8.1 muszą być zgodne z charakterem działań tego priorytetu oraz z charakterem zmodernizowanych usług EURES czyli takich usług jak rekrutacja, kojarzenie pasujących ofert pracy i osób poszukujących pracy oraz pośrednictwo pracy, obejmujące wszystkie etapy pośrednictwa, począwszy od przygotowania przed rekrutacją do pomocy udzielanej po znalezieniu pracy, jak i związane z tym informacje i porady (nowe brzmienie definicji usług EURES obowiązuje od r. czyli od daty wejścia w życie nowych przepisów unijnych z zakresu EURES) Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców będą realizowane na poziomie regionalnym. Tego typu działania będą mogły być zakwalifikowane do priorytetu inwestycyjnego nr 8.1 i ujęte w 16 regionalnych programach operacyjnych na lata O środki EFS w ramach regionalnych programów operacyjnych będą mogły aplikować: 16 WUP, 340 PUP, Podmioty będące w strukturze OHP uprawnione do świadczenia pośrednictwa pracy (pod warunkiem uzyskania akredytacji przez Komendę Główną OHP) oraz inne podmioty akredytowane do świadczenia usług EURES (głównie agencje zatrudnienia). Projekty będą mogły mieć charakter zarówno systemowy jak i konkursowy. Pre-finansowanie projektów systemowych i konkursowych powinno następować zgodnie z obowiązującymi zasadami. Nowe przepisy unijne z zakresu EURES wchodzące w życie od r. to DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 odnośnie do kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia oraz ponownego ustanowienia EURES (Dz. Urz. UE L 141 z , str. 1-12).

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Krajowe i wspólnotowe dokumenty strategiczne wyznaczające wyzwania i wskaźniki do osiągnięcia do 2020 roku Strategia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google