Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biogazownia Liszkowo odczarowana

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biogazownia Liszkowo odczarowana"— Zapis prezentacji:

1 Biogazownia Liszkowo odczarowana

2 Elektrociepłownia Biogazowa w Liszkowie
Moc 2,126 MWe

3 EB Liszkowo Instalacja wykorzystuje wyłącznie substraty pochodzenia roślinnego, głównie kiszonkę z kukurydzy, wywar pogorzelniany oraz inne odpady roślinne w mniejszych ilościach, Zastosowana technologia opiera się na klasycznej fermentacji mokrej metanowej

4 2010 rok - ENEA S.A. kupuje EB Liszkowo od Agrogaz Sp. z o.o.
2010 rok, grudzień - EB Liszkowo zostaje przekazana aportem do Spółki Elektrownie Wodne Sp. z o.o. w ramach GK Enea Od 2012 rok, październik - EB Liszkowo jest dzierżawiona przez Dobitt Energia Sp. z o.o. - spółkę dedykowaną dla biogazu w ramach GK Enea

5 Przeszłość Od początku 2010 roku do listopada 2011 roku wszystkie działania związane z eksploatacją Elektrociepłowni Biogazowej, w ramach umowy eksploatacyjnej, wykonywała Spółka Agrogaz. Do jej zadań należało m.in.: - Prowadzenie procesu produkcyjnego, Zaopatrzenie w substraty: w tym zakup i ich odpowiednie dozowanie do procesu, Naprawy, remonty, przeglądy, Zagospodarowanie substancji pofermentacyjnej, Prowadzenie dokumentacji dot. działalności,

6

7 Przeszłość Niewłaściwe prowadzenie procesu produkcyjnego oraz zaniechanie wielu czynności związanych z działalnością przez eksploatującego instalację, Spółkę Agrogaz, doprowadziło m.in. do: Braku kontroli nad parametrami mieszaniny fermentacyjnej, Braku odpowiednich substratów w odpowiednich ilościach niezbędnych do prawidłowego prowadzenia procesu ilościach, Częstych awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji, Prowadzenia procesu fermentacji w sposób niewłaściwy pod względem parametrów fizyko - chemicznych (niewłaściwy zakres pH, zbyt wysoka temperatura),

8

9 Przeszłość Zbyt krótkiego czasu fermentacji - co w konsekwencji doprowadzało do niedofermentowania mieszanin fermentacyjnych i np. rażących uciążliwości odorowych dla okolicznych mieszkańców, Niestabilnej pracy i minimalnej wydajności instalacji, Niewłaściwego prowadzenia dokumentacji dot. przyjmowania oraz wykorzystywania substratów, Brak dokumentacji dot. m.in. substratów produkcyjnych, potwierdziła kontrola Agencji Rynku Rolnego przeprowadzona w listopadzie 2011 roku Ostatecznie spółka Agrogaz zaniechała jakichkolwiek działań mających na celu produkcję w powierzonej jej w dobrej wierze instalacji

10 Przeszłość W konsekwencji przeprowadzonej kontroli Agencji Rynku Rolnego, Agencja w kwietniu 2012 roku wydała decyzję o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji biogazu rolniczego i energii z biogazu rolniczego. Kilka miesięcy przez wydaną decyzją Elektrownie Wodne Sp. z o.o. wprowadzają intensywne działania naprawcze mające na celu diametralną zmianę zmierzającą do naprawy istniejącej sytuacji EB Liszkowo

11 Proces Naprawczy Działania administracyjne
Odstąpienie od umowy obsługi eksploatacyjnej z Agrogaz Sp. z o.o. w listopadzie 2011 roku, Pozyskanie nowych pozwoleń i decyzji administracyjnych w tym m.in. pozwolenie na wytwarzanie i odzysk odpadów, Uzyskanie decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie możliwości wprowadzanie do obrotu środka poprawiającego właściwości gleby (w postaci substancji pofermentacyjnej),

12 Działania techniczno – technologiczne
Proces Naprawczy Działania techniczno – technologiczne Stworzenie harmonogramu dostaw w celu eliminacji nieterminowości dostaw, Przygotowanie instrukcji stanowiskowych umożliwiających poprawną pracę urządzeń, Wykonanie przeglądu całej instalacji oraz dokonanie wszystkich niezbędnych napraw lub wymian,

13 Proces Naprawczy Wprowadzenie ewidencji pracy instalacji, w tym prowadzona jest obecnie ewidencja wykorzystanych substratów, Ustalenie optymalnego zakresu substratów pod względem jakościowym i ilościowym, Podpisanie umów kontraktacyjnych na dostawę niezbędnych substratów do EB Liszkowo w celu wyeliminowania jakichkolwiek problemów z nieterminowością ich dostaw oraz z parametrami jakościowymi wykorzystywanych odpadów,

14 Proces Naprawczy Uciążliwość odorowa została całkowicie wyeliminowana dzięki prowadzeniu procesu fermentacji w odpowiednim zakresie biotechnologicznym z uwzględnieniem wymogów fermentacji metanowej oraz dodatkowo dzięki działaniom zmierzającym do przykrycia, początkowo otwartych lagun pofermentacyjnych Odbiór końcowy przykrycia obu lagun miał miejsce w grudniu 2012 roku

15 Proces Naprawczy Przy współpracy z nowym biotechnologiem dokonano niezbędnych zmian w zakresie paramentów fizyko-chemicznych procesu: Zmieniony zakres temperaturowy i pH procesu, Wydłużony czas retencji i aktywnej fermentacji do zakresu prawidłowego i niezbędnego przy fermentacji metanowej, Prowadzony jest ciągły nadzór biotechnologiczny nad pracą instalacji Zgodnie z ustalonym planem prowadzone są na bieżąco badania laboratoryjne mające na celu stały nadzór „kondycji” mieszanin, jakości substratów i parametrów całego procesu biotechnologicznego

16 Proces Naprawczy W związku z prowadzonymi działaniami mającymi na celu Integrację Obszaru Wytwarzania w ramach Grupy Kapitałowej Enea EB Liszkowo została wydzierżawiona Spółce Dobitt Energia w październiku 2012 roku Spółka ta jest dedykowana, w ramach GK Enea, jako scalająca projekty biogazowe

17 Obecnie Wprowadzenie wszystkich zmian omówionych wcześniej miało na celu zapewnienie nieprzerwanej pracy instalacji EB Liszkowo bez szkody dla środowiska i okolicznych mieszkańców Naprawa stanu w jakim pozostawiła instalację eksploatująca Spółka Agrogaz była konieczna, aby uniknąć zakończenia produkcji

18 Obecnie Instalacja osiąga optymalne poziomy produkcji biogazu rolniczego jak i energii elektrycznej z biogazu, Proces produkcyjny jest stabilny biotechnologicznie i na bieżąco nadzorowany, Proces fermentacji jest tak zaprojektowany i nadzorowany przez biotechnologa, aby wykorzystanie potencjału zakontraktowanych substratów było maksymalne, Instalacja nie stanowi zagrożenia, ani uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, w tym najważniejsze nie stanowi uciążliwości odorowej, Stabilna produkcja pozwala na osiąganie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i świadectw pochodzenia energii

19 Nakrycie Laguny na poferment membraną ograniczyło dolegliwość odorową

20 Dziękuję za uwagę Dziękuję za Uwagę


Pobierz ppt "Biogazownia Liszkowo odczarowana"

Podobne prezentacje


Reklamy Google