Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Drążnej ID grupy: 98_52_mf_g1 Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Gęstość materii Semestr/rok szkolny: I / 2009-2010

3 SKŁAD GRUPY Opiekun: mgr Edyta Selka Graczyk Monika Graczyk Sylwia Kukulska Anita Okupniarek Jakub Owczarzak Natalia Urzędowski Damian Wilczewska Renata Włosiniak Natalia Wojtasik Klaudia Zawieja Patryk Śliwiński Krystian Urbaniak Bartłomiej

4 NASZE ZAJĘCIA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 GĘSTOŚĆ Gęstość (masa właściwa) – jest to stosunek masy pewnej porcji substancji do zajmowanej przez nią objętości. W przypadku substancji jednorodnych porcja ta może być wybrana dowolnie; jeśli jej objętość wynosi V, a masa m, to gęstość substancji wynosi:

15 GĘSTOŚĆ Gęstość ciał stałych i ciekłych można wyznaczyć przez ważenie próbek o znanej objętości. Przy wyznaczaniu gęstości cieczy stosuje się również areometry. Areometry wypełnione cieczą o znanej gęstości mogą służyć do wyznaczania gęstości innych cieczy. Przy wyznaczaniu gęstości gazów stosuje się między innymi ważenie naczyń z gazem o różnym ciśnieniu gazu.

16 GĘSTOŚĆ Gęstość większości substancji zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury (jednym z wyjątków jest woda w temperaturze poniżej 4 °C). Zjawisko to wynika z rozszerzalności cieplnej ciał. Podczas przemian fazowych gęstość zmienia się skokowo (w temperaturze przemiany), podczas krzepnięcia zazwyczaj wzrasta (najbardziej znanymi wyjątkami są woda, żeliwo, a z pierwiastków bizmut, gal i german).

17 GĘSTOŚĆ Gęstość ciał stałych w (kg/m³) w 20 °C Aluminium (glin) 2720 Magnez 1740 Antymon 6685 Mangan 7400 Arsen 5776 Marmur 2670 Azbest w tek. 2000-2800 Miedź (elektrolityczna) 8933 Bakelit 1340 Mika 2600-3200 Bar 3600 Mikanit 1900-2600 Beryl 2690-2700 Molibden 10200 Bor 3300 Mosiądz 8400-8700 Beton 1800-2400 Naftalina 1150 Bizmut 9807 Nikiel 8350-8900 Brąz 8800-8900 Nikielina 8600-8850 Celuloid 1380 Nowe srebro 8400-8700 Chrom 6920 Nylon 1140 Chromonikielina 8200-8370 Ołów 11300-11400 Cegła 1400-2200 Parafina 870-910 Cyna (biała) 7200-7400 Piasek (suchy) 1550-1800 Cynk 7130-7200 Platyna 21450

18 GĘSTOŚĆ Gęstość ciał stałych w (kg/m³) w 20 °C Drewno Plexiglas 1180-1200 – dąb 600-900 Porcelana 2300-2500 – lipa 400-600 Potas 870 Duraluminium 2800Saletra sodowa 2260 Ebonit 1100-1300 Fosfor biały 1830 Gips 2310-2330 Sód 980 Glina (sucha) 1500-1800 Srebro 10500 Grafit 2300-2720 Stal 7500-7900 Guma (wyroby) 1100-1190 Iryd 22400 Śnieg 125 Szkło zwykłe 2400-2800 Korek 220-260Szkło kwarcowe 2900 Kreda 1800-2600Tłuszcze 920-940 Krzem 2329,6 Węgiel drzewny 300-600 Kwarc 2500-2800 Wolfram 19100 Wosk 950-980 Lód przy 0 °C 880-920 Złoto 19282 Żelazo czyste (α) 7875 Rod 12350Żeliwo (szare) 6800-7250

19 GĘSTOŚĆ Gęstość cieczy w (kg/m³) w 22 °C aceton – 790 alkohol etylowy – 790 alkohol metylowy – 790 benzen – 880 benzyna – 700 eter etylowy – 716 krew ludzka – 1050 kwas azotowy – 1410 kwas octowy – 1050 kwas siarkowy – 1840 kwas solny – 1190 mleko – 1030 nafta – 810 oliwa – 920 olej rycynowy – 950 rtęć – 13546 toluen – 870 woda – 998

20 GĘSTOŚĆ Gęstości gazów w (kg/m³) w 20 °C pod ciśnieniem normalnym acetylen – 1,16 amoniak – 0,76 argon – 1,780 azot – 1,25 butan – 2,703 chlor – 3,21 chlorowodór – 1,64 deuter – 0,188 dwutlenek azotu – 2,05 dwutlenek siarki – 2,83 dwutlenek węgla – 1,96 etan – 1,32 fluor – 1,69 hel – 0,178 metan – 0,71 powietrze – 1,29 propan – 2,019 siarkowodór – 1,529 tlen – 1,43 tlenek węgla – 1,25 wodór – 0,08989

21 UKŁAD SI Układ SI (franc. Système International d'Unités) – Międzynarodowy Układ Jednostek Miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar. Jest stworzony w oparciu o metryczny system miar. Jednostki w układzie SI dzielą się na podstawowe i pochodne. W Polsce układ SI obowiązuje od 1966, obecnie został oficjalnie przyjęty przez wszystkie kraje świata z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Liberii i Birmy.

22 UKŁAD SI NazwaJednostkaWielkość fizyczna metrmdługość kilogramkgMasa sekundasczas amperAnatężenie prądu elektrycznego kelwinKtemperatura kandelacdnatężenie światła, światłość mol liczność materii

23 UKŁAD SI NazwaJednostkaWielkość fizyczna radianradmiara kąta płaskiego steradian srmiara kąta bryłowego

24 ZADANIA Z WYNIKAMI I ICH OPISY OBLICZAMY GĘSTOŚĆ GLINU Aby wyznaczyć gęstość sztabki glinu (kształt prostopadłościanu) należy zważyć daną sztabkę oraz obliczyć jej objętość. Objętość liczymy ze wzoru na objętość prostopadłościanu a*b*a. Masę wyznaczyliśmy ważąc powyższą sztabkę, masa tej sztabki wynosiła 33,7g. Następnie linijką zmierzyliśmy długość, szerokość i wysokość danej sztabki, która wynosiła 5cm,2,5cm,1cm. Objętość obliczana z podanych wielkości wynosiła 12,5cm 3. Po tych obliczeniach ze wzoru wyliczamy gęstość danej sztabki, która wyniosła 2,696g/cm 3. d=m/VV=5cm*2,5cm*1cm=12,5cm 3 m=20g+10g+3g+0,5g+0,2g=33,7g d=33,7g/12,5cm 3 = 2,696g/cm 3.

25 ZADANIA Z WYNIKAMI I ICH OPISY OBLICZAMY GĘSTOŚĆ GLINU Aby obliczyć gęstość sztabki cynku (kształtu prostopadłościanu) powtórzyliśmy czynności wykonywane w poprzednim doświadczeniu, zmieniły się jednak dane dotyczące masy - 81,4g, długości, szerokości, wysokości - 4,8cm,2,5cm,1cm, a także objętości - 12cm 3. Tym samym, jeżeli zmieniły się te dane, zmianie uległa wyliczona gęstość: 6,783 g/cm 3. d=m/VV=4,8cm*2,5cm*1cm=12cm 3 m=50g+20g+10g+1g+0,4g=81,4g d=81,4g/12cm 3 = 6,783 g/cm 3.

26 ZADANIA Z WYNIKAMI I ICH OPISY OBLICZAMY GĘSTOŚĆ ŻELAZA Kolejnym doświadczeniem jakie wykonaliśmy to zadanie z wyznaczeniem gęstości sztabki żelaza (Fe), również kształt prostopadłościanu. Jej wymiary to: 2,5cm,5cm,1cm, wyznaczone z tych wartości objętość wynosiła 12,5 cm 3. Późniejszą czynnością było zważenie danej sztabki - jej waga wyniosła 96g. Obliczanie gęstości nie było już problemem. Po krótszym czasie wyliczyliśmy gęstość – wyniosła ona 7,68 g/cm 3. d=m/VV=5cm*2,5cm*1cm=12,5cm 3 m=50g+20g+10g+10g+5g+1g=96g d=96g/12,5cm 3 = 7,68 g/cm 3.

27 ZADANIA Z WYNIKAMI I ICH OPISY OBLICZAMY GĘSTOŚĆ GLICERYNY Ważymy pustą kolbkę - masa I kolbki = 10g+10g+5g+1g+0,2g+0,01g=26,23g Ważymy kolbkę z gliceryną - masa II = 20g+10g+5g+2g+0,5g+=37,5g masa gliceryny m=37,5 -26,23 = 11,27g Liczymy objętość V=10ml=10cm 3 1cm 3 = 1ml Gęstość gliceryny wynosi d=m/VV=10cm 3 m=11,27g d=11,27g/10cm 3 = 1,127g/cm 3.

28 ZADANIA Z WYNIKAMI I ICH OPISY OBLICZAMY GĘSTOŚĆ DENATURATU Podobnie, jak w poprzednim doświadczeniu określiliśmy masę I pustej kolbki stożkowej, która wynosiła 26,2g, kolejną masę II czyli kolbkę z denaturatem, której masa była równa 33,52g. Tak jak wcześniej odjęliśmy obie masy od siebie i wyszło, że denaturat ma masę równą 7,32g. Objętość, jak poprzednio, wynosiła V=10cm 3. Natomiast jego gęstość z naszych obliczeń jest równa 0,732g/cm 3. d=m/VV=10cm 3 m=7,32g d=7,32g/10cm 3 = 0,732g/cm 3.

29 ZADANIA Z WYNIKAMI I ICH OPISY OBLICZAMY GĘSTOŚĆ WOSKU Korzystając z prawa Archimedesa wyznaczyliśmy gęstość wosku. Objętość wody V1=20,2ml=20,2cm 3 Objętość wosku i wody V2=30,3cm 3 Masa wosku m=10g+0,5g+0,2g+0,05g=10,75g Objętość wosku V=V2-V1=30,3-20,2=10,1cm 3 Gęstość wosku d=m/V d=10,75g/10,1cm 3 =1,064g/cm 3

30 PROJEKT MECHANIZMU

31

32

33

34 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google