Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewodnik po Piszu Herb Pisza. Logo Pisza Spis tre ś ci: Lokalizacja Pisza Ratusz Pisza Muzeum Ziemi Piskiej Dom Królewski Ko ś ció ł ś w. Jana w Piszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewodnik po Piszu Herb Pisza. Logo Pisza Spis tre ś ci: Lokalizacja Pisza Ratusz Pisza Muzeum Ziemi Piskiej Dom Królewski Ko ś ció ł ś w. Jana w Piszu."— Zapis prezentacji:

1 Przewodnik po Piszu Herb Pisza

2 Logo Pisza

3 Spis tre ś ci: Lokalizacja Pisza Ratusz Pisza Muzeum Ziemi Piskiej Dom Królewski Ko ś ció ł ś w. Jana w Piszu Cmentarz wojenny w Piszu Pomnik Melchiora Wa ń kowicza Baba kamienna Bunkry w Piszu Puszcza Piska Rysie i wilki w Puszczy Piskiej Wie ż a ci ś nie ń Rzeka Pisa Ś luza w Karwiku

4 Ratusz w Piszu: Pochodzi z XVII wieku. Pierwsze wzmianki architektoniczne, ukazuj ą ce ratusz pochodz ą z 1684 r. Po ponad 300 latach urz ę dowania tam w ł adz miejskich budynek zosta ł rozebrany, a w jego miejsce postawiono nowy. Budowa trwa ł a trzy lata i ju ż w 1901 roku w nowym ratuszu zasiad ł y w ł adze miasta. G ł ówne wej ś cie i umieszczony w centralnym miejscu zegar ł adnie si ę komponuj ą. Fundamenty i detale z czerwonej ceg ł y nadaj ą kontrast do jasnego tynku, jakim zosta ł wyko ń czony budynek. Na drzwiach umieszczono herb miasta Pisz – g ł ow ę Ś wi ę tego Jana Chrzciciela. Droga dooko ł a budynku jest wy ł o ż ona starym brukiem, co jeszcze bardziej podwy ż sza jego warto ść historyczn ą oraz walory estetyczne. Rozwijaj ą ce si ę wokó ł miasto, sklepy, bloki, nowe ulice, parkingi, a w ś rodku… stary Ratusz z XVII wieku.

5

6 Muzeum Ziemi Piskiej: W piwnicy ratusza znajduje si ę "Muzeum Ziemi Piskiej. Mo ż na tam zobaczy ć kolekcje z I wojny ś wiatowej np. ubiory ż o ł nierzy, bro ń itp. Muzeum jest czynne codziennie oprócz poniedzia ł ków i dni po ś wi ą tecznych w godz. od 8.00 do 15.00. Pisz, Plac Daszy ń skiego 7, tel.: 87 423 22 64.

7 Dom Królewski: Dom Królewski, przy ulicy Rybackiej (na rogu 1 maja) w Piszu to niewielki budynek w stylu barokowym zbudowany w XVIII wieku. Pono ć sw ą nazw ę budynek ten zawdzi ę cza temu, ż e w ł a ś nie w tym miejscu na Mazurach nocowa ł kiedy ś jeden z polskich królów, jednak nie wiadomo czy to prawda. Wed ł ug legendy w tym budynku nocowa ł polski król August II Mocny. Trudno to uzna ć za wiarygodny przekaz, gdy ż budynek jest zbyt pó ź ny. By ć mo ż e wcze ś niej w tym miejscu sta ł a inna budowla, gdzie rzeczywi ś cie zatrzyma ł si ę monarcha. Bez wzgl ę du na to, nazwa przylgn ęł a do budynku na sta ł e. Nad wej ś ciem, na pi ę trze znajduje si ę ma ł a facjata, z par ą okien. Zwie ń czona jest ozdobnym ł ukiem i sprawia wra ż enie lekko ś ci. Ca ł y budynek nie stoi równolegle do kraw ę dzi ulicy, lecz pod delikatnym k ą tem. Obecnie Dom jest u ż ytkowany przez Spo ł eczne Ognisko Muzyczne, Towarzystwa Muzycznego im. Emila M ł ynarskiego.

8

9 Ko ś ció ł ś w. Jana Chrzciciela: W Piszu po nadaniu praw bartnych (prawa reguluj ą ce funkcjonowanie spo ł eczno ś ci), zbudowano kaplic ę. Na jej miejscu w 1449 roku wzniesiono ko ś ció ł pod wezwaniem ś w. Jana Chrzciciela, podleg ł y diecezji warmi ń sko mazurskiej. W roku 1694 sp ł on ął, lecz po dwóch latach zosta ł odbudowany. W 1838 roku zosta ł zamkni ę ty poniewa ż grozi ł ruin ą. Wówczas nabo ż e ń stwa dla mieszka ń ców Pisza odbywa ł y si ę w odleg ł ej Turo ś li. W 1843 na miejscu rozebranej budowli wzniesiono nowy ko ś ció ł, gruntownie odnowiony w roku 1933. Ze ś redniowiecza pozosta ł y w nim tylko resztki fundamentów i sklepie ń piwniczych.

10

11 Cmentarz ewangelicki z kwater ą wojenn ą z I wojny ś wiatowej: Na cmentarzu pochowano ponad 200 niemieckich i rosyjskich ż o ł nierzy, którzy zgin ę li w walkach o Pisz w czasie I wojny ś wiatowej. Cmentarz odnowiony w 2003 roku. Pisz zosta ł zaj ę ty przez Rosjan w sierpniu 1914 roku. Po odbiciu przez Niemców ponownie zaj ę ty przez Rosjan w listopadzie 1914 roku i odbity przez Niemców w lutym 1915 roku. Ponad 200 ż o ł nierzy niemieckich i rosyjskich, którzy zgin ę li w Piszu pochowano na honorowej cz ęś ci cmentarza przy dzisiejszej ulicy Dworcowej.

12 W 1994 roku Piskie Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Regionu Pisz Ro ś zainteresowa ł o cmentarzem pozarz ą dow ą organizacj ę Volksbund Deutscher Kriegsgraberfursorge. Organizacja ta ( Niemiecka Komisja Grobów) opiekuje si ę niemieckimi grobami wojennymi. Efektem by ł o uporz ą dkowanie i odnowienie cmentarza i stoj ą cej na nim kaplicy w 2003 roku. Cmentarz nazwano Parkiem pokoju a w kaplicy postawiono krzy ż jako symbol pokoju i pojednania pomi ę dzy narodami.

13

14 Pomnik Melchiora Wa ń kowicza: Wed ł ug projektu Renesa rze ź ba sk ł ada si ę z dwóch cz ęś ci, z których jedna znajduje si ę na nabrze ż u Pisy przy parku, druga natomiast na brzegu przy bulwarze nadrzecznym. Posta ć samego pisarza zosta ł a wykonana z ró ż owego granitu. Pozosta ł e cz ęś ci powsta ł y z granitu szarego. Wa ń kowicz mierzy 2,5 metra wysoko ś ci.

15

16 W 1935 r. Melchior Wa ń kowicz wyruszy ł w podró ż po Warmii i Mazurach. Przemierza ł szlaki wodne mi ę dzy Spychowem, a Ś niardwami. Cz ęść tej wyprawy odby ł kajakiem. Mazurskie w ę drówki zako ń czy ł w Piszu, sk ą d dalej wyp ł yn ął Pis ą w kierunku Narwi. Dzi ę ki tej podró ż y napisa ł i w 1936 r. opublikowa ł reporta ż pt. "Na tropach Sm ę tka" - jedn ą z najwa ż niejszych ksi ąż ek o Warmii i Mazurach. W 75 rocznic ę wydania ksi ąż ki mieszka ń cy Pisza postanowili uczci ć wielkiego pisarza i jego dzie ł o pomnikiem w parku na nabrze ż u rzeki Pisy. Autorem projektu jest znany rze ź biarz Andrzej Renes. Ods ł oni ę cie nast ą pi ł o 18 wrze ś nia 2011r.

17 Kamienna Baba: W miejscu gdzie kiedy ś zamieszkiwali Galindowie, teraz w wiosce o nazwie Wejsuny zosta ł y wydobyte ró ż ne pami ą tki. Nale ż y do nich baba kamienna. Jest to figura ludzka o wysoko ś ci 140 cm wykuta w g ł azie narzutowy. Jedna z legend mówi ż e w 1872 roku mieszka ń cy wsi znale ź li na pobliskim polu wielki kamie ń. Ludzie postanowili ze wykorzystaj ą go na p ł yt ę grobow ą, jednak gdy go podnie ś li i ujrzeli na niej wyrze ź bion ą twarz trafnie przypuszczali ż e jest pochodzenia poga ń skiego. Mieszka ń cy nie umie ś cili jej na cmentarzu. Oko ł o roku 1886 miejscowy le ś niczy po polowaniu na dziki, ucieszony dobrymi ł owami i wypitym alkoholem strzeli ł do baby odstrzeliwuj ą c jej nos. Baba kamienna zosta ł a przewieziona do Pisza i znajduj ę si ę na placu Daszy ń skiego.

18

19 Bunkry : W okolicy Pisza istnieje oko ł o 15 bunkrów. Pierwsza i druga wojna ś wiatowa w okolicach Pisza pozostawi ł a po sobie wiele ś ladów, w tym du ż o obiektów militarnych. Najbardziej widoczne s ą betonowe i ż elbetonowe budowle fortyfikacyjne wcielone do "Punktu Oporu Pisz". Po ł o ż one s ą one w okolicy miejscowo ś ci Maldanin i Snopki. Niemcy budowali je z my ś l ą o wojnie z cesarsk ą Rosj ą a pó ź niej ze Zwi ą zkiem Radzieckim. Schron bierny znajduj ą cy si ę na ulicy Nidzkiej zbudowany jest z dwóch komór dla dru ż yn piechoty, ś luzy przeciwgazowej i wie ż yczki obserwatora. Du ż o wi ę kszy jest schron bojowy na ulicy Ś w. Wojciecha. Jest to ż elbetonowy bunkier o grubo ś ci ś cian oko ł o 2,5 metra, móg ł bra ć udzia ł w akcjach bojowych.

20

21 Puszcza Piska: Jest najwi ę kszym kompleksem le ś nym na Mazurach. Dawna nazwa to Puszcza Johannesburska. Powierzchnia ca ł ej puszczy wynosi ok. 100 tys. ha. W sk ł ad obszaru Puszczy Piskiej wchodzi wiele jezior, które pe ł ni ą tak ż e rol ę rezerwatów. Nale żą do nich m.in.Be ł dany, Jezioro Nidzkie, Jegocin, Rezerwat Przyrody Jezioro Warno ł ty i Jezioro Mokre, a tak ż e najwi ę ksze z nich Ś niardwy. Przez obszar przep ł ywaj ą dwie g ł ówne rzeki- Krutynia i Pisa, a tak ż e wiele mniejszych cieków. Na jej terenie znajduje si ę wiele jezior, a w pó ł nocnej cz ęś ci puszczy zlokalizowana jest Kraina Wielkich Jezior.

22

23 Puszcza Piska poro ś ni ę ta jest lasami sosnowymi i ś wierkowymi z niewielk ą domieszk ą brzozy, osiki, klonu, olchy i d ę bu( które mo ż na spotka ć w po ł udniowej cz ęś ci Puszczy) rosn ą cych na sandrowych piaskach. Szczególnie znana jest sosna mazurska, która porasta m.in. wschodnie brzegi Jez. Mokrego. Osi ą ga ona wysoko ść 40 m i wiek 200lat. Obszar Puszczy Piskiej jest ostoj ą ptaków o randze europejskiej. przez obszar puszczy przebiega za ł o ż ony w 1977r. Mazurski Park Krajobrazowy (53,6tys. ha). Najcenniejszy rezerwat znajduj ą cy si ę na Jeziorze Ł uknajno. Symbolem parku jest jednak bocian bia ł y, którego gniazda wida ć w wielu wioskach.

24

25 Zwierz ę ta : W lasach ż yje du ż o gatunków zwierz ą t m. in. jelenie, ł osie, dziki, zaj ą ce, lisy i od niedawna rysie. W dawnych czasach na obszarze Puszczy mo ż na by ł o spotka ć : tury, nied ź wiedzie i rosomaki. W bardziej nawodnionych okolicach swoje ż eremia buduj ą bobry.

26 Ś cie ż ki dydaktyczne: Ś cie ż ka dydaktyczna: Ś ladami Ga ł czy ń skiego zlokalizowana jest na terenie rezerwatu krajobrazowego Jezioro Nidzkie i w jego bezpo ś rednim s ą siedztwie Puszczy Piskiej.

27 Rysie i wilki w Puszczy Piskiej: W Puszczy Piskiej ż yj ą rysie, które s ą pod ś cis łą ochron ą. Ry ś jest gatunkiem drapie ż nego kota, którego charakteryzuj ą szpiczaste uszy z czarnymi p ę dzelkami na górze i krótki ogonek zako ń czony czarn ą ł atk ą. Zdecydowanie wi ę cej ni ż rysi w Puszczy Piskiej jest wilków, które tak ż e nale żą do gatunku chronionego. Wilki pochodz ą z rodziny psowatych. Dzi ę ki temu, ż e te drapie ż niki s ą pod ochron ą ich populacja wci ąż ro ś nie. Rysie s ą samotnikami a wilki ż yj ą w stadach.

28

29 Wie ż a ci ś nie ń : Piska wieża ciśnień została zbudowana w 1907 roku i pracowała do 1992 roku. Od tamtej pory była nieużytkowana. W 2007 roku została wpisana do rejestru zabytków. To jeden z największych tego typu obiektów w Polsce. W lutym 2012 roku urząd miasta w Piszu zaczął remont i renowacje wieży. Zabytkowa wieża ciśnień w Piszu będzie miała przeszkloną kopułę, dwa piętra widokowe i oczko wodne przy podstawie. Przewidziano również windę dla osób niepełnosprawnych. W budynku ma się znaleźć m. in.: muzeum, taras widokowy i kawiarnia.

30 Projekt wieży ciśnień wieża przed remontem

31 Rzeka Pisa : Wszystkie rzeki powiatu nale żą do dorzecza Narwi – Wis ł y. Najwi ę ksz ą z nich jest Pisa stanowi ą ca po ł udniowy odp ł yw wielkich jezior. Wyp ł ywaj ą c z Jeziora Ro ś, Pisa kieruje si ę ku po ł udniowi, pocz ą tkowo dolin ą szerok ą do pi ę ciu kilometrów, zw ęż aj ą c si ę dalej do jednego kilometra. Brzeg rzeki obfituje w liczne zakola i starorzecza. D ł ugo ść Pisy wynosi 80,4 km, a obszar dorzecza 4074 km 2. Nieliczne dop ł ywy, poza Wincent ą, Turo ś l ą i Skrod ą. Po rzece Pisie mo ż na przep ł yn ąć si ę i przy okazji podziwia ć pi ę kno mazur na statku Sm ę tek, mo ż na równie ż p ł ywa ć na sp ł ywach kajakowych oraz po ł owi ć ryby.

32 Ś luza Karwik: Zlokalizowana jest na kanale Jegli ń skim, 600 metrów przed jego wylotem na Jezioro Seksty, w 6 km g ł ównego szlaku ż eglowego systemu Wielkich Jezior Mazurskich. Obiekt ten sk ł ada si ę ze ś luzy komorowej oraz jazu. Ś luza komorowa zosta ł a wybudowana w 1906 roku. Jaz natomiast w 1985 roku na miejsce starego jazu szandorowego. Zu ż ycie wody na jedno ś luzowanie wynosi 465 m 3. Czas nape ł niania ś luzy wynosi 2 minuty. Czas ś luzowania wynosi 12 minut. Ś luza Karwik - stanowi po łą czenie ż eglugowe dróg wodnych na Wielkich Jeziorach Mazurskich poprzez rzek ę Pis ę ze szlakami ż eglugowymi kraju. Jaz Karwik - utrzymuje w warunkach wspó ł dzia ł ania ze ś luz ą jazem Kwik, stany wody po łą czonych Jezior Mazurskich.

33

34

35 Opracowali : Kulikowska Marcjanna – Kościół św. Jana Chrzciciela, Kamienna Baba, Rysie i wilki w Puszczy Piskiej oraz zredagowanie prezentacji Przewodnik po Piszu, Ksepka Paulina – Pomnik Melchiora Wańkowicza,Puszcza Piska, Zadroga Renata - Ratusz Pisza, Muzeum ziemi Piskiej oraz Cmentarz wojenny w Piszu, Szmyt Jakub – Dom Królewski i Wieża ciśnień Malinowski Michał – Śluza w Karwiku, Potaś Kacper – Rzeka Pisa, Chiliński Eryk – Bunkry,

36 Koniec !


Pobierz ppt "Przewodnik po Piszu Herb Pisza. Logo Pisza Spis tre ś ci: Lokalizacja Pisza Ratusz Pisza Muzeum Ziemi Piskiej Dom Królewski Ko ś ció ł ś w. Jana w Piszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google