Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest współfinansowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest współfinansowana."— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK –NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Gimnazjum Publiczne w Barcianach ID grupy: 96/48_P_G1 Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy Co ty wiesz o Unii Europejskiej? Semestr III rok szkolny 2010/2011

3 Problemy i spory Obywatel UE Promujemy kraje Gospodarka Unijna polityka fiskalna Fundusze i priorytety Plan prezentacji

4 4 uprawnienia obywatelstwo prawa edukacja

5 Obywatelstwo- węzeł prawny łączący jednostkę z państwem,stanowi podstawę, na której opiera się ogół jej praw i obowiązków. Oznacza posiadanie przez jednostkę określonego statusu :ekonomicznego, politycznego, społecznego oraz zbioru praw. Nabywanie obywatelstwa krajowego, a więc i obywatelstwa europejskiego może nastąpić przez: urodzenie, nadanie czyli naturalizację,zamążpójście. 5

6 Obywatelstwo Unii charakter dodatkowy i nie zastępuje obywatelstwa narodowego. W tradycji państw europejskich nabycie obywatelstwa opiera się na dwóch zasadach: Prawie krwi(ius sanguinis) Prawie ziemi(ius soli) Nabycie obywatelstwa na zasadzie prawa krwi polega na tym, że jednostka nabywa obywatelstwo państwa, którego obywatelami są jej rodzice, natomiast zasada ziemi powoduje, że o obywatelstwie jednostki decyduje miejsce urodzenia. 6

7 Źródła norm prawa oraz wolności obywatela Unii rozporządzenia-posiadają moc obowiązującą kraje - strony bez potrzeby ich wdrążania do ustawodawstwa państwowego dyrektywy- są wiążące dla krajów członkowskich w obrębie rezultatów, które mają być osiągnięte, ale pozostawiają urzędom krajowym swobodę w obszarze formy oraz metody ich realizacji decyzje-obowiązują we wszystkich elementach tych, do których są skierowane zalecenia oraz opinie - nie są wiążące dla krajów członkowskich Unii Europejskiej. 7

8 Prawa I.polityczne II.ekonomiczne III.socjalne(społeczne) IV.obywatelskie* 8

9 1.Prawo swobodnego poruszania się i przebywania na terytorium każdego państwa członkowskiego z uwzględnieniem ograniczeń i warunków określonych przez Traktat i środków podjętych dla wprowadzenia go w życie. 2.Prawa wyborcze (czynne i bierne) do organów lokalnych oraz do Parlamentu Europejskiego w miejscu zamieszkania na obszarze każdego państwa członkowskiego. Przysługują każdemu obywatelowi Unii zamieszkałemu na terenie innego państwa członkowskiego, którego nie jest obywatelem na takich samych zasadach jak inni obywatele tego państwa 3.Prawo do korzystania z opieki dyplomatycznej i konsularnej każdego państwa członkowskiego. 4.Prawo wnoszenia petycji do Parlamentu Europejskiego oraz prawo do zwracania się do Rzecznika Praw Obywatelskich. 9 Polityczne

10 Ekonomiczne 1.Swobodny przepływ osób. Zasada odnosi się do obywateli wszystkich krajów członkowskich i obejmujących swobodę poruszania się oraz swobodę wyboru miejsca pracy i pobytu na całym obszarze Unii. 2.Swobodny przepływ towaru. Charakteryzuje się zakazem ściągania ceł i opłat o charakterze celnym, jak też stosowania wspólnej taryfy celnej wobec państw trzecich oraz zakazem wszelkich ograniczeń ilościowych w imporcie i eksporcie oraz wszelkich środków wywołujących podobny skutek. 3.Swobodny przepływ usług. 4.Swobodny przepływ kapitału. Pojęcie przepływu kapitału obejmuje jednostronne przeniesienie z jednego państwa członkowskiego do drugiego wartości, stanowiącej jednocześnie pewien majątek. 5.Swobodny przepływ płatności* 10

11 Społeczne 11 1.Prawo do podjęcia pracy w każdym państwie Wspólnot na takich samych warunkach, na jakich zatrudniani są obywatele państwa przyjmującego. 2.Prawo do sprawiedliwego wynagradzania i korzystania z usług publicznych w państwie przyjmującym. 3. Prawo do poprawy warunków pracy i życia. 4.Prawo do ochrony socjalnej. 5.Prawo do tworzenia stowarzyszeń oraz do zbiorowych negocjacji z pracodawcami. 6.Prawo do kształcenia zawodowego. 7. Prawo kobiet i mężczyzn do równego traktowania.

12 8. Prawo do informacji, konsultacji i uczestnictwa pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami, przede wszystkim wielonarodowymi. 9. Prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. 10.Prawa dzieci i młodzieży do ochrony podczas zatrudnienia (np. minimalny wiek zatrudnienia, zakaz pracy nocnej itp.) 11.Prawo emerytów do przyzwoitego standardu życia, pomocy socjalnej i medycznej 12.Prawo osób niepełnosprawnych do specjalnej opieki w zakresie integracji zawodowej i społecznej. 12

13 Obywatelskie Nienaruszalność godności ludzkiej Prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego Zakaz poddania torturom, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu Równość wobec prawa, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii Prawo do wolności wypowiedzi, Prawo do poszanowania i ochrony swej tożsamości, Nakaz ochrony swej rodziny, Wolność poruszania się, Prawo własności, Prawo do uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach i manifestacjach, 13

14 Prawo do wolności zrzeszania się, Prawo swobodnego wybierania zawodu, miejsca pracy i swobodnego wykonywania zawodu, Prawo do słusznych warunków pracy, zbiorowe prawa socjalne, Prawo do nauki, Prawo do uczestniczenia w wyborach członków Parlamentu Europejskiego, Równe, czynne i bierne prawo wyborcze, prawo dostępu do informacji, prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości, Zakaz ścigania lub skazania z powodu faktów co do których został już uniewinniony lub skazany, Zakaz działania prawa wstecz, Zniesienie kary śmierci, Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego, Ochrona środowiska i konsumentów. 14

15 Oświatowe programy unijne. ERASMUS - współpraca szkół wyższych państw Unii Europejskiej COMENIUS - partnerstwo szkół podstawowych i średnich, LINGUA - promocja nauki języków, ADULT EDUCATION - kształcenie dorosłych, ARION - zarządzanie edukacją. LEONARDO DA VINCI - program, który wspiera działania na rzecz oświaty zawodowej, ale także szkół wyższych i nauki języków. MŁODZIEŻ DLA EUROPY (YOUTH FOR EUROPE) program, który obejmuje wymianę młodzieży między 15 a 25 rokiem życia. 15

16 16 Źródło: Eurobarometr

17 Bariery w edukacji Poziom wykształcenia a rozwój państwa. Średnia europejska wynosi 45 punktów, a Polska 29pkt brak dofinansowania oraz wysokie koszty 65 % młodych ludzi, którzy przebywają za granicą, finansuje swój pobyt z oszczędności lub z funduszy prywatnych mniejsza zdolność Polaków do adaptacji w nowych warunkach rynkowych i mobilność Źródło : Europejski Indeks Kształcenia Ustawicznego (- ELLI) 17

18 Udział dorosłych Polaków w kształceniu, po ukończeniu formalnej edukacji 18 Średnia europejska wynosi 44 punkty. Polsce przyznano tylko 26 punktów Źródło : Europejski Indeks Kształcenia Ustawicznego (- ELLI)

19 19 POMOC UE Fundusze StrukturalneInicjatywy WspólnotoweFundusz Spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Europejski Fundusz Społeczny Finansowy Instrument Rozwoju Rybołówstwa LEADER EQUAL INTERREGINTERREG III URBAN

20 Zasady działania funduszy strukturalnych. osiągnięcie trzech celów priorytetowych polityki strukturalnej Unii Europejskiej: CEL 1: promowania rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów opóźnionych w rozwoju; CEL 2: wspierania gospodarczej i społecznej konwersji obszarów stojących w obliczu problemów strukturalnych; CEL 3: wspierania adaptacji i modernizacji systemów kształcenia, szkolenia i zatrudnienia.

21 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia, inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego oraz tworzenia i zabezpieczania trwałych miejsc pracy, jak też działalności średnich i małych przedsiębiorstw, infrastrukture, rozwój turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury, ochrony i poprawy stanu środowiska, sfera badawczo – rozwojowej, rozwój społeczeństwa informacyjnego.

22 Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) inwestycje w gospodarstwach rolnych, pomoc dla młodych rolników i szkolenie zawodowe, pomoc na rzecz wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, pomoce kompensacyjne dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub dla obszarów objętych uwarunkowaniami środowiskowymi, środki rolno-środowiskowe, poprawa przetwórstwa i komercjalizacji gospodarstw rolnych, rozwój i przetwarzanie zasobów leśnych, rozwój obszarów wiejskich

23 Finansowy Instrument Sterowania Rybołówstwem uzyskanie równowagi pomiędzy nakładem połowowym a dostępnymi i odtwarzalnymi zasobami ryb, modernizacji i odnowy floty rybackiej, poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa na statkach rybackich i w portach, poprawy jakości ryb i produktów rybnych oraz wzrostu wartości dodanej ryb i produktów rybnych, ożywienia obszarów zależnych od rybołówstwa oraz zależnych od chowu i hodowli ryb, rozwoju akwakultury, ochrony obszarów morskich, wyposażenia portów rybackich, promocji produktów rybnych i wzrostu spożycia ryb w Polsce.

24 Europejski Fundusz Społeczny aktywną politykę rynku pracy, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, kształcenie ustawiczne, doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości, zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet w rynku pracy

25 Interreg III nadgraniczną, międzynarodową i międzyregionalną współpraca, jako partnerstwo ponad granicami, zrównoważony i harmonijny rozwój obszarów położonych przy granicach państw lub regionów. środki na realizację -Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

26 URBAN II ekonomiczna i społeczna odnowa obszarów miejskich zagrożonych lub dotkniętych zjawiskami bezrobocia strukturalnego i przejawami patologii społecznej. środki na realizację -Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

27 EQUAL popieranie w drodze współpracy ponadnarodowej nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. środki na realizację - Europejski Fundusz Społeczny.

28 LEADER + działania innowacyjne na rzecz rozwoju stref wiejskich w ubogich regionach Unii Europejskiej w celu wypracowania nowych, lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju. środki na realizację -Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej- Sekcji Orientacji.

29 29 Nazwa Programu Kwota środków zarezerwowanych na realizację Programu [mld EUR] Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko37,6 Regionalne Programy Operacyjne (16)16,5 Program Operacyjne Kapitał Ludzki11,5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka9,7 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej2,3 Programy Europejskiej Współpraca Terytorialna8,5 Program Operacyjny Pomoc Techniczna0,6 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich17,2 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 0,9

30 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) Programy Operacyjne (PO) Szczegółowe Opisy Priorytetów Programów Operacyjnych PROJEKTY

31 31

32 Procedura 1.twój status: program dotacji status firmy czy się kwalifikuję? 2.obszar planowanego projektu: dokładne potrzeby inwestycyjne( zakup urządzeń, modernizacja) i ich charakterystyka 3. lokalizacja planowanej inwestycji z aplikacji we właściwym rejonie 4. wniosek aplikacyjny argumentacja inwestycji harmonogram realizacji projektu opracowanie finansowe biznesplan i inne dokumenty dodatkowe terminy 5. ocena złożonego wniosku(oczekiwanie-dadzą lub nie) 32

33 Budżet UE własne środki finansowe, umożliwiające prowadzenie wspólnej polityki w dziedzinach przewidzianych prawem traktatowym oraz inne działania integracyjne zatwierdzany przez Radę oraz Parlament Europejski, a zarządzany przez Komisję. 33

34 Konstrukcja budżetu wszystkie dochody i wydatki Wspólnoty powinny być ujęte w budżecie ogólnym, stanowiącym jednolity dokument dochody budżetowe nie powinny być przypisywane do konkretnych wydatków wykluczenie z góry istnienia deficytu budżetowego - jeśli takowy w ciągu roku budżetowego się zdarzy, uchwalany jest budżet uzupełniający lub korygujący sporządzania budżetu na okres roku - przestrzeganie tej zasady Wspólnota musi godzić z potrzebą planowania wieloletniego; specjalizacji wydatków - głoszącej, że każdy wydatek musi mieć swoje określone przeznaczenie 34

35 Finansowanie budżetu-składki państw członkowskich 35 Budżet UE w 2011 r. wynosi 141,9 mld euro = 1,13% dochodu narodowego brutto

36 36 Podział środków budżetowych

37 Trwały wzrost - konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,wspieranie badań, szkolnictwa, innowacyjności i mobilności 37

38 Rozwijanie potencjału gospodarczego całej UE 38

39 Ochrona zasobów naturalnych - Wspólna Polityka Rolna (WPR), polityka rybołówstwa i ochrony środowiska 39

40 Wolność,bezpieczeństwo, sprawiedliwość 40

41 Kultura europejska 41

42 Polityka międzynarodowa 42

43 Administracja 43

44 Priorytety UE 1.pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw uzyskać łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez umożliwienie funduszy venture capital do inwestowania w dowolnym kraju UE 2.rewizję prawa więc kwalifikacje zawodowe są uznawane w całej UE - zmniejszenie barier dla zatrudnienia w innym kraju 3.utworzenia jednolitego europejskiego patentu na własności intelektualnej i wynalazków - obniżenie kosztów i biurokracji dla firm 4.ustanawiające procedury w celu rozwiązywania sporów poza sądem, gdy konsumenci napotykają problem po zakupie towarów lub usług w innym kraju UE, w tym w internecie 44

45 5.wprowadzenie europejskich standardów w sektorze usług 6.poprawy, transportu i łączności infrastruktury energetycznej poprzez określenie strategicznych sieci ukierunkowane inwestycje 7.legislacyjnym w sprawie wzajemnego uznawania elektronicznej identyfikacji i metody uwierzytelniania w celu zwiększenia korzystania z Internetu pomiędzy osobami fizycznymi, przedsiębiorstw i administracji publicznej 8.wspieranie przedsiębiorczości społecznej poprzez rozwój funduszy inwestycyjnych dla firm realizujących społeczne, etyczne i środowiskowe cele 9.podatków na dostosowanie energetyki do spełnienia unijnych celów dotyczących klimatu i energii 10.wzmocnienie zasady pracownicy oddelegowani przez ich firmy do innego kraju UE 11.uproszczenie wytyczne księgowe dla firm i zmniejszenie biurokracji - z naciskiem na małe firmy 12.ułatwienia dla małych firm do konkurowania o kontrakty rządowe w innych krajach UE 45

46 Rynek Europejski 46 Swoboda Przepływu Osób Swoboda Przepływu Osób Swoboda Świadczenia Usług Swoboda Świadczenia Usług Swoboda Przepływu Kapitału Swoboda Przepływu Kapitału Swoboda Przepływu Towarów Swoboda Przepływu Towarów SWOBODY WYNIKAJĄCE: SWOBODY WYNIKAJĄCE: Swoboda Przedsiębiorczości Swoboda Przedsiębiorczości Swoboda Dostępu Do Zamówień Rządowych Swoboda Dostępu Do Zamówień Rządowych

47 POJĘCIE USŁUGI Art. 50 TWE Świadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem w zakresie, w jakim nie są objęte postanowieniami o swobodnym przepływie towarów, kapitału i osób 47

48 Usługi- rodzaje i cechy działalność o charakterze przemysłowym działalność o charakterze przemysłowym działalność o charakterze handlowym działalność o charakterze handlowym działalność rzemieślnicza działalność rzemieślnicza wykonywanie wolnych zawodów wykonywanie wolnych zawodów odpłatność odpłatność transgraniczność transgraniczność czasowość czasowość 48

49 Swoboda świadczenia usług 49 PODSTA WA PRAWNA PRAWOPIERWOTNE ART. 49 – 55 TWE PRAWOWTÓRNE Dyr. 73/148 w spr. prawa wjazdu i pobytu osób prowadzących działal. gosp. i osób świadczących usługi Dyr. 73/148 w spr. prawa wjazdu i pobytu osób prowadzących działal. gosp. i osób świadczących usługi Dyr. 64/221 w spr. koordynacji środków specjalnych dotyczących poruszania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne i zdrowie publiczne Dyr. 64/221 w spr. koordynacji środków specjalnych dotyczących poruszania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne i zdrowie publiczne Dyr. dot. wzajemnego uznawania kwalifikacji: 89/48, 92/51, 2001/19 Dyr. dot. wzajemnego uznawania kwalifikacji: 89/48, 92/51, 2001/19

50 Zakres swobody przepływu usług 50 obywatele UE i podmioty gospodarcze, które mają siedzibę na obszarze WE (zarejestrowane wg prawa jednego z Państw Członkowskich) obywatele UE i podmioty gospodarcze, które mają siedzibę na obszarze WE (zarejestrowane wg prawa jednego z Państw Członkowskich) osoby z państw trzecich tylko jeśli występują w roli usługobiorców osoby z państw trzecich tylko jeśli występują w roli usługobiorców krajowe regulacje dot. produktów, odbioru usług;krajowe regulacje dot. produktów, odbioru usług; krajowe regulacje dot. wyposażenia osoby świadczącej usługi;krajowe regulacje dot. wyposażenia osoby świadczącej usługi; krajowe regulacje dot. wiarygodności zawodowej;krajowe regulacje dot. wiarygodności zawodowej; uprawnienia akcesoryjne; podejmowanie reklamy; przemieszczanie do innego kraju sprzętu do świadczenia usług; nabywanie nieruchomości; zaciąganie kredytów itp.

51 Zakładanie przedsiębiorstw 51 ma miejsce wówczas, gdy osoba fizyczna lub osoba prawna chce prowadzić działalność na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo pochodzenia w sposób: o ciągły o niezależnie od wybranej lub narzuconej przez państwo przyjmujące formy prawnej (art. 43 TWE)

52 Art. 43 – 48 TWE 52 Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje: prawo do podjęcia i wykonywania działalności na zasadach samozatrudnienia, prawo do podjęcia i wykonywania działalności na zasadach samozatrudnienia, zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa na takich samych warunkach, jakie obowiązują obywateli państwa przyjmującego zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa na takich samych warunkach, jakie obowiązują obywateli państwa przyjmującego

53 Zakładanie przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej 53 Swoboda zakładania przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej (right of establishment) obejmuje prawo podjęcia i wykonywania działalności na zasadzie samozatrudnienia, jak również do zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw (art. 52 Traktatu Rzymskiego). Krótko mówiąc - obywatele państw członkowskich UE mogą swobodnie podejmować i prowadzić własne przedsiębiorstwa (lub filie istniejących) na terenie całej Unii Europejskiej.

54 Zasady zakładania działalności gospodarczej w wybranych państwach członkowskich 54

55 Hiszpania 55 Rejestrując działalność gospodarczą w Hiszpanii nie trzeba składać wniosku o kartę stałego pobytu. Zarówno przy samozatrudnieniu jak i rejestrując spółkę cywilną lub jawną nie trzeba wnosić kapitału początkowego Do rejestracji spółki z o.o. potrzebny jest kapitał w wysokości min. 3 tys.. Koszt rejestracji to ok. 350. Stawka podatkowa dla firm wynosi 35 %, małe i średnie przedsiębiorstwa 30 %. Podatek od osób fizycznych skala progresywna od 18 do 48,8%, podatek VAT 16 %.

56 Luksemburg 56 Na pobyt w Luksemburgu potrzebna jest zgoda jeśli wynosi on powyżej trzech miesięcy. W państwie tym do rejestracji małych firm stworzono Ministerstwo ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Proces rejestracji może trwać do dwóch miesięcy. Koszt rejestracji 25. Podatek dochodowy od osób prawnych od 20% do 30 %, od osób fizycznych od 6% do 46%. Podatek VAT 15%.

57 Wielka Brytania 57 W celu zarejestrowania najpopularniejszej spółki z o.o. należy przedłożyć umowę założcielska i statut spółki. Potwierdzeniem jest wydanie przez Companies House tzw. Certyficate of incorporation. Stawka podstawowa VAT 17,5%, obniżona 5%, 0%

58 Wspólna polityka rolna - WPR 58 WPR – polityką wspólnotową, dwa filary, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego UE i świata, wzmocnienie konkurencyjności (innowacje i wdrażanie osiągnięć naukowych), opłata dla rolnika za dobra publiczne – kluczowy element zreformowanej WPR, ochrona środowiska, bioróżnorodności, krajobrazu, działalności gospodarczej i miejsc pracy, przeciwdziałanie zmianom klimatu, równe warunki konkurencji: na jednolitym rynku UE i wobec importu.

59 Wyzwania stojące przed UE i WPR 59 GOSPODARCZE bezpieczeństwo żywnościowe wahania cen kryzys gospodarczy GOSPODARCZE bezpieczeństwo żywnościowe wahania cen kryzys gospodarczy ŚRODOWISKOWE gazy cieplarniane gorsze warunki glebowe jakość wody i powietrza siedliska i bioróżnorodność ŚRODOWISKOWE gazy cieplarniane gorsze warunki glebowe jakość wody i powietrza siedliska i bioróżnorodność DOTYCZĄCE SPÓJNOŚCI TERYTORIELNEJ aktywizacja obszarów wiejskich zróżnicowanie rolnictwa w UE DOTYCZĄCE SPÓJNOŚCI TERYTORIELNEJ aktywizacja obszarów wiejskich zróżnicowanie rolnictwa w UE Opracowano w DUEiWM MRiRW na podstawie Komunikatu KE

60 Dystrybucja wsparcia w I filarze WPR 60 Źródło: Komisja Europejska, EUROSTAT I filar (2013 r. BG i RO w 2016 r.) w przeliczeniu na ha UR Źródło: Komisja Europejska, EUROSTAT

61 Dystrybucja wsparcia w ramach całej WPR 61 Źródło: Komisja Europejska, EUROSTAT

62 62 Unia Europejska

63 Stolica: Budapeszt Ludność: 10 105 000 Powierzchnia całkowita: 93 030 km 2 Powierzchnia lądowa: 92 340 km 2 Powierzchnia wód: 690 km 2 Całkowita granica lądowa: 2009 km Język: węgierski Waluta: 1 forint (Ft) Członek UE od: 2004r. Do czardasza Węgier Cię zaprasza…

64 Stolica: Rzym Ludność: 57 715 625 Powierzchnia całkowita: 301 230 km² Całkowita granica lądowa: 1 932,2 km Długość wybrzeża: 7 600 km Język: włoski Waluta: 1 euro Członek UE od: 1957 r. Kto je Bolonesse ten szacunku do makaronu nabierze..

65 STRATEGIA EUROPA 2020 65 do 2020 r. ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o 20 proc. (30 proc. jeżeli podobnie postąpią inne kraje rozwinięte) do 2020 r. podnieść efektywność energetyczną o 20 proc. do 2020 r. zwiększyć o 20 proc. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii(wiatru, słońca, wody, biomasy) zatrudnienie i edukacja (75% OSÓB W WIEKU 20- 64 ROKU POWINNO MIEĆ PRACĘ, 40 % OSÓB W WIEKU 3 0-34 LAT POWINNO MIEĆ WYKSZTAŁECENIE WYŻSZE )

66 POLITYKA UE W KIERUNKU PROMOCJI OZE- odnawialnych źródeł energii 66

67 Zanieczyszczenia- Life+ Działania UE mają zapewnić nam: bardziej czystą wodę mniej kwaśnych deszczy benzynę bezołowiową darmowe i bezpieczne pozbywanie się starych urządzeń elektrycznych surowe przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności więcej gospodarstw organicznych i nastawionych na jakość bardziej skuteczne ostrzeżenia na paczkach papierosów rejestrację chemikaliów i nadzór nad nimi (REACH) 67

68 68 Zużycie energii, Odczucia i rzeczywistość.

69 Ceny energii elektrycznej 69

70 Kwestie sporne opłaty za emisję gazów cieplarnianych źródła odnawialne energii-koszta i czy naprawdę ekologiczne? efektywność energetyczna w budynkach energetyka jądrowa? emigranci-potrzebni czy nie? czyste technologie przemysłowe psychoza i reakcje na wojnę ogórkową 70

71 Źródła: www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.mrr.gov.pl http://www.men.gov.pl www.minrol.gov.pl Financial Programming and budget: http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm Budżet Unii Europejskiej: http://europa.eu/abc/budget/index_pl.htm EUROPA – Działalność Unii Europejskiej – Budżet: http://europa.eu/pol/financ/index_pl.htm Dyrekcja Generalna ds. Budżetu: http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_pl.htm europa.eu wikipedia.org opracowania własne 71


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest współfinansowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google