Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Strukturalne dla przedsiębiorstw Spis treści 1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – SPO WKP 2. Zintegrowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Strukturalne dla przedsiębiorstw Spis treści 1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – SPO WKP 2. Zintegrowany."— Zapis prezentacji:

1

2 Fundusze Strukturalne dla przedsiębiorstw

3 Spis treści 1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – SPO WKP 2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - ZPORR 3. "Linia Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw " w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"

4 1.1 SPO-WKP Cel główny Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego

5 1.2 SPO-WKP Priorytety 1.Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. 2.Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw.

6 1.2.1.SPO-WKP Priorytet I Cel główny: Ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego dzięki wsparciu udzielonemu przez instytucje otoczenia biznesu. Cele cząstkowe: pobudzenie przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej poprzez dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, ułatwienie możliwości finansowania inwestycji, przygotowanie nowoczesnej infrastruktury dla prowadzenia działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości poprzez wzmocnienie powiązań między sektorem B + R a przedsiębiorstwami, zwiększenie sprawności wdrażania i komercjalizacji innowacji, w tym transfer technologii, zwiększanie dostępu i zakresu korzystania z usług publicznych on-line.

7 1.2.1 SPO-WKP Priorytet I Działania Wzmocnienie instytucji wpierających działalność przedsiębiorstw Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line

8 1.2.2 SPO-WKP Priorytet II Cel główny: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycji poprawiających poziom technologiczny i/lub organizacyjny przedsiębiorstw, także w zakresie ochrony środowiska, ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług doradczych dla przedsiębiorstw oraz promocję internacjonalizacji przedsiębiorstw. Cele cząstkowe: zwiększenie nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje w wiedzę, dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawodawstwa unijnego.

9 1.2.2 SPO-WKP Priorytet II Działania Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

10 Struktura Programu: SPO - WKP Priorytet 1 instytucje otoczenia biznesu Priorytet 2 przedsiębiorstwa Działanie 1.1 instytucje wspierające Działanie 1.2 instytucje finansujące Działanie 1.3 parki i inkubatory Działanie 1.4 sfera badawczo-rozwojowa Działanie 1.5 usługi publiczne on-line Działanie 2.1 doradztwo specjalistyczne Działanie 2.2 NOWE inwestycje Działanie 2.3 inwestycje Działanie 2.4 ochrona środowiska

11 1.2.3 Priorytet I DZIAŁANIE 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji wsparcia biznesu

12 Działanie wdrażane będzie między innymi poprzez: Realizację projektów poprawiających ofertę instytucji oraz sieci instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorstw na terenie całego kraju; Wsparcie dla powstawania ponadregionalnych sieci instytucji wspierania biznesu; Wdrażanie projektów zgłaszanych przez instytucje wspierania biznesu, świadczące usługi wyspecjalizowane o charakterze ponadregionalnym; Wspieranie projektów o charakterze ponadregionalnym realizowanych we współpracy z zagranicznymi instytucjami wspierania biznesu; Projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania instytucji wspierania biznesu świadczących usługi wyspecjalizowane oraz sieci instytucji wspierania biznesu o charakterze ponadregionalnym; Realizację projektów związanych z działalnością promocyjną instytucji wspierających przedsiębiorstwa; Budowa i/lub rozwój baz danych dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT); Studia i ekspertyzy związane z problematyką działania.

13 Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Beneficjenci pomocy (projektodawcy): Instytucje wsparcia biznesu (nie nastawione na zysk) i ich sieci Dopuszczalny poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych

14 1.2.3 Priorytet I DZIAŁANIE 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.1 Dokapitalizowanie funduszy mikro- pożyczkowych Poddziałanie 1.2.2 Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych Poddziałanie 1.2.3 Wspierania powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital

15 Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Projektodawcy: Regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe Regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych Fundusze kapitału zalążkowego Dopuszczalny poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych funduszy pożyczkowych i gwarancji kredytowych oraz 50% w przypadku wsparcia funduszy typu seed capital

16 1.2.3 Priorytet I DZIAŁANIE 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Projekty inwestycyjne w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury parków przemysłowych; Projekty inwestycyjne w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury parków naukowo-technologicznych; Projekty inwestycyjne w zakresie budowy inkubatorów technologicznych lub remontu pomieszczeń oraz wyposażenia inkubatorów technologicznych, w tym na terenie parków naukowo-technologicznych; Usług doradczych dla instytucji zarządzających parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi oraz inkubatorami technologicznych (w tym akademickich), a także zakresie przygotowania studiów wykonalności, biznes planów oraz ocen oddziaływania na środowisko.

17 Instytucja wdrażająca: Agencja Rozwoju Przemysłu beneficjenci pomocy (projektodawcy): Podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i parkami naukowo technologicznymi oraz inkubatorami technologicznymi, w szczególności samorządy regionalne lub lokalne, agencje rozwoju regionalnego, szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia oraz podmioty prawne utworzone przez ww. organizacje, powołane do zarządzania Dopuszczalny poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych

18 1.2.3 Priorytet I DZIAŁANIE 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Poddziałanie 1.4.1 Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe. Poddziałanie 1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów, Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych z punktu widzenia polskiej gospodarki dziedzinach. Poddziałanie 1.4.4 Projekty obejmujące badania i prace rozwojowe realizowane przez Centra Zaawansowanych technologii. Poddziałanie 1.4.5 Projekty badawcze w zakresie monitorowania i prognozowania rozwoju technologii – foresight.

19 Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Projektodawcy: Instytucje oraz organizacje (sieci, konsorcja) sfery naukowo badawczej, przedsiębiorstwa, organizacje (konsorcja, sieci) przedsiębiorstw i instytucji badawczych Dopuszczalny poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów badawczych i inwestycyjnych, a w przypadku projektów badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych prowadzonych przez laboratoria świadczące specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców w zakresie badań przemysłowych 50%, a w przypadku badań przedkonkurencyjnych 25%

20 1.2.3 Priorytet I DZIAŁANIE 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Stworzenie informatycznej platformy powszechnego dostępu osób i firm do informacji i usług publicznych. Wsparcie będzie miało postać grantów dla instytucji publicznych na realizację projektów w obszarze wdrożenia, upowszechnienia i wykorzystania (zaawansowane aplikacje) centralnej platformy informatycznej udostępnianej za pośrednictwem Internetu w realizacji zadań publicznych i zarządzania państwem. Integrację referencyjnych rejestrów osób i firm oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa. Wsparcie będzie miało postać grantów dla instytucji publicznych na projekty dotyczace stworzenia mechanizmu bezpieczeństwa transakcji oraz zaplecza Krajowej Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w ramach centralnej informatycznej platformy państwowej w zakresie: ujednolicenia struktury danych, standaryzacji systemów wymiany i udostępniania informacji, stworzenia infrastruktury technicznej wysokiej przepustowości, umożliwienia bezpiecznej wymiany danych.

21 Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Projektodawcy: Organy administracji rządowej, instytucje prowadzące ewidencje i rejestry Dopuszczalny poziom dofinansowania: 75% kosztów kwalifikowanych

22 1.2.4 Priorytet II DZIAŁANIE 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo kategoria interwencji 163 Doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na Jednolitym Rynku Europejskim Doradztwo w zakresie jakości: projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy; uzyskiwania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i personelu; Doradztwo związane z innowacjami i nowymi technologiami: Wdrażanie strategii rozwoju opartych na innowacyjnych i nowych technologiach Powstawanie firm opartych za zaawansowanych technologiach Zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych Doradztwo eksportowe Doradztwa związanego z tworzeniem sieci korporacyjnych przedsiębiorstw oraz ich połączeniami;

23 Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i RIF Projektodawcy: MŚP, Mikro-przedsiębiorstwa działające od 3 lat, nowopowstałe oparte na zaawansowanych technologiach Finansowanie: Alokacja 33 mln 50% 100% - nowopowstałe firmy oparte na nowych technologiach Min. 500 EUR, max. 50000 EUR 1.2.4 Priorytet II DZIAŁANIE 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo

24 1.2.4 Priorytet II DZIAŁANIE 2.2 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących inwestycji Kategorie interwencji: 151, 161, 321, 322, 324 Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Kategorie interwencji: 153, 163, 164

25 1.2.4 Priorytet II PODDZIAŁANIE 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących inwestycji Projekty polegające na dokonywaniu nowych inwestycji (w rozumieniu przepisów UE), polegających na utworzeniu, rozbudowie lub nabyciu przedsiębiorstwa, zarówno ze sfery produkcyjnej jak i usługowej, jak również na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego. Środki trwałe: budynki, budowle, maszyny i urządzenia Wartości niematerialne i prawne

26 Instytucja wdrażająca: Departament Instrumentów Finansowych MGPiPS Projektodawcy: Przedsiębiorstwa działające na terenie Polski Finansowanie: Alokacja 328.4 mln 50% 1.2.4 Priorytet II PODDZIAŁANIE 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących inwestycji

27 1.2.4 Priorytet II PODDZIAŁANIE 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw Wsparcie udziału przedsiębiorstw w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych Wsparcie udziału polskich przedsiębiorstw w targach i wystawach za granicą.

28 Instytucja wdrażająca: Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu w MGPiPS Projektodawcy: Przedsiębiorstwa działające na terenie Polski Finansowanie: Alokacja 41.7 mln 50% (de minimis) 1.2.4 Priorytet II PODDZIAŁANIE 2.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących inwestycji

29 Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo; Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw; Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje; Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

30 1.2.4 Priorytet II DZIAŁANIE 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Działania modernizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i BHP. Wdrażanie i komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej. Wdrażaniem wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Zakup wyników prac badawczo-rozowjowych i/lub praw własności przemysłowej.

31 1.2.4 Priorytet II DZIAŁANIE 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Kategorie interwencji: 161, 321, 322, 324 Rozporządzenie Komisji Nr. 70 / 2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.

32 Instytucja wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz RIF Projektodawcy: MŚP, Mikro-przedsiębiorstwa działające od 3 lat, nowopowstałe oparte na zaawansowanych technologiach Finansowanie: Alokacja: 360 mln 50% dla Śląska Min. 2000, Max. 250000 1.2.4 Priorytet II DZIAŁANIE 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

33 Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo; Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw; Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje; Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

34 1.2.4 Priorytet II DZIAŁANIE 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Poddziałanie 2.4.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego Poddziałanie 2.4.2 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej Poddziałanie 2.4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Poddziałanie 2.4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi Kryteria interwencji: 152, 162

35 1.2.4 Priorytet II PODDZIAŁANIE 2.4.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego Zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie emisjom do środowiska Zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce; szczególnie wtórne wykorzystanie ciepła odpadowego oraz eliminacji odpadów Zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych. Inwestycje ograniczające emisję do środowiska (tzw. urządzenia końca rury) gdy redukcje emisji poprzez zmiany technologii i działania operacyjne nie są wystarczające.

36 Instytucja wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projektodawcy : Przedsiębiorstwa Finansowanie: Alokacja: 207 mln całe działanie 30% EDN Max. 5 mln EDB PODDZIAŁANIE 2.4.1

37 1.2.4 Priorytet II PODDZIAŁANIE 2.4.2 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej Budowa i modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych Zmiana technologii w celu ograniczenia ilości zużywanej wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami

38 Instytucja wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projektodawcy : Przedsiębiorstwa Finansowanie: Alokacja: 207 mln całe działanie 50% EDN MŚP + 15% Max. 5 mln EDB PODDZIAŁANIE 2.4.2

39 1.2.4 Priorytet II PODDZIAŁANIE 2.4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Modernizacja lub rozbudowa obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych Modernizacja urządzeń lub wyposażenia obiektów spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieszyszczeń gazowych i pyłowych Inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła Konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku Przedsięwzięcia na rzecz wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

40 Instytucja wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projektodawcy : Przedsiębiorstwa Finansowanie: Alokacja: 207 mln całe działanie 50% EDN Max. 5 mln EDB PODDZIAŁANIE 2.4.3

41 1.2.4 Priorytet II PODDZIAŁANIE 2.4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku, w szczególności recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, opakowaniowych i poużytkowych Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia ich magazynowania i transportu Budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub tymczasowego magazynowania Budowa i modernizacja instalacji i urządzeń w celu minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów i zapewnienia ich właściwego ewidencjonowania

42 Instytucja wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projektodawcy : Przedsiębiorstwa Finansowanie: Alokacja: 207 mln całe działanie 50% EDN Max. 5 lat PODDZIAŁANIE 2.4.4

43 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WKP ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WZROST INNOWACYJNOŚCI WZMOCNIENIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW PRIORYTETY DZIAŁANIA PODDZIAŁANIA WSPARCIE DLA INW ESTYCJI W ZAKRE SIE DOS T OSWANIA DO WYMO GÓW OCH RONY ŚRO DOWISKA WZROST KONKURE NCYJNOŚ CI MŚP POPRZEZ INWESTY CJE WSPARCIE KONKUREN CYJNOŚCI PRODUKTO WEJ.I TECHNOLO GICZNEJ PRZEDSIĘ BIORSTW ROZWÓJ SYSTEMU DOSTĘPU PRZEDS. DO INFO RMACJI I USŁUG PUBLICZNY CH ON- LINE WZMOCNIE NIE WSPÓŁPRA CY MIĘ DZY SFE RĄ BADA WCZO-RO ZWOJOWĄ A GOSPO DARKĄ WZMOCNIE NIE INS TYTUCJI WSPIERAJĄ CYCH DZIAŁALN OŚĆ PRZEDSIĘBI ORSTW Budowa platfor my elektronicznej usług publicznych Projekty integracji referencyjnyc h rejestrów osób i firm Projekty zwiększające bezpieczeńst wo wymiany danych dostarczanych przez obywateli i firmy do admin publ. Programy badawcze CZT Infrastrukt. badawcza CZT/CD i CK Infrastruktur laboratoriów usług dla mśp Projekty badawczo- wdrożeniowe dla mśp Projekty badawcze prognozowani a rozwoju technologii Projekty wsparcia sieci instytucji otoczenia biznesu Projekty wsparcia instytucji otoczenia biznesu Studia i ekspertyzy Inwestycje w infrastrukt. gospodarki wodno- ściekowej Inwestycje w zakresie ochrony powietrza Inwestycje w zakresie gospod. odpadami przemysłow i niebezp. Inwestycje z wkorzyst. BAT Doradztwo w zakresie Jednolitego Rynku Doradztwo w zakresie jakości Doradztwo innowacje i nowe technol Doradztwo eksportowe Doradztwo związane z tworzeniem sieci kooper. Doradztwo łaczenie firm Wsparcie dla przedsiębiorst w dokonujących nowych inwestycji Wsparciwe w zakresie internacjonali zacji (kontakty z kontrahentam i zagranicznym i POPRAWA DOSTĘPNO ŚCI DO ZEWNĘTRZ NEGO FINANSOW ANIA INWESTYCJ I W PRZEDSIĘB. Dokapitaliz owan.fundus zy poręczeń kredyt. Funduszy pożyczkowy ch Funduszy seed capital WZROST KONKUREN CYJNOŚCI MŚP POPRZEZ DORADZTW O Inwestycje w technologie Wspólne projekty inwestycyjne Projekty modernizacyj ne Zakupy prac badawczo- rozwojowych Projekty promocyjne Projekty inwestycyjne z zakresie infrastruktury parków przemysłowy ch i technologiczn ych Projekty inwestycyjne dla inkubatorów technologiczn ych, w tym akademickich Projekty doradcze np.studia wykon TWORZENI E KORZYSTN YCH WARUNKÓ W DLA ROZWOJU FIRM

44 2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

45 2.1 ZPORR Cel główny Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unia Europejską

46 2.2 ZPORR Priorytety 1.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. 2.Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. 3.Rozwój lokalny

47 2.2 ZPORR Priorytet I

48 2.2.1 ZPORR Priorytet I Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 1.1.1 – Infrastruktura drogowa, 1.1.2 – Infrastruktura transportu publicznego, 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna 1.3.1 – Infrastruktura edukacyjna, 1.3.2 – Infrastruktura zdrowia, 1.4 Rozwój turystyki i kultury 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach

49 1.2.2 SPO-WKP Priorytet II Cel główny: Cele cząstkowe:

50 1.2.2 SPO-WKP Priorytet II Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2.4 Reorientacja zawodowa dla osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi 2.5 Promocja przedsiębiorczości 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy

51 1.2.2 SPO-WKP Priorytet III Działania 3.1 Obszary wiejskie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji 3.3 Obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 3.4.1 Usługi doradcze 3.4.2 Dotacje inwestycyjne 3.5 Infrastruktura społeczna 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

52 Priorytet II DZIAŁANIE 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Forma wsparcia 1 Usługi doradcze i szkoleniowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Forma wsparcia 2 Wsparcie pomostowe

53 Priorytet III DZIAŁANIE 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Typ 1 Specjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw Typ 2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw


Pobierz ppt "Fundusze Strukturalne dla przedsiębiorstw Spis treści 1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – SPO WKP 2. Zintegrowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google