Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Forum Pedagogów 1 października 2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Forum Pedagogów 1 października 2015r."— Zapis prezentacji:

1 Forum Pedagogów 1 października 2015r

2 Nowe regulacje prawne 2015 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 959)  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. i zastępuje dotychczasowe (z 2013) w części dotyczącej sprawdzianów.

3 Nowe regulacje prawne 2015 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. i zastępuje dotychczasowe (z 2013) w części dotyczącej oceniania.

4 Nowe regulacje prawne 2015 ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dodanie w art. 3 pkt 18b przepisu wskazującego, że ilekroć w ustawie mowa o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim – należy przez to rozumieć niepełnosprawność intelektualną w stopniu odpowiednio lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim. Zmiana ta pozwala na używanie w przepisach prawa oświatowego określenia „niepełnosprawność intelektualna” zamiast „upośledzenie umysłowe”. UWAGA – jeśli stare formy – opinia/orzeczenie są ważne.

5 Nowe regulacje prawne 2015 ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Doprecyzowanie zadań dyrektorów szkół i placówek w zakresie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym poprzez: dodanie w art. 39. ust. 1 pkt. 10 ustawy wskazującego dyrektora szkoły lub placówki jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

6 Nowe regulacje prawne 2015 ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw W art. 71b dodano ust. 1b jednoznacznie wskazujący, że uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (po przerwie kawowej – p. Justyna Posadzy)

7 Nowe regulacje prawne 2015 - 2016
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz ) - wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 7 ust. 2-6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zastępuje dwa Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki … od : 1. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, od 1 stycznia 2016r. zatrudnia się dodatkowo: nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub specjalistów, lub asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy (KP)- w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomoc nauczyciela, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki … od : 2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają dzieci z innymi niepełnosprawnościami niż autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo: nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub specjalistów, lub asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy (KP) - w przypadku klas I-III szkoły podstawowej, lub pomoc nauczyciela, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

10 IV kwartał 2015 (będzie - jeszcze nie ma)
Trwają prace nad wydaniem nowego rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072). Projektowane rozwiązania wynikają z potrzeby usprawnienia procesu wydawania orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i podnoszenia merytorycznej jakości ich sporządzania oraz wyeliminowania występujących nieprawidłowości w tym zakresie.

11 IV kwartał 2015 (będzie – jeszcze nie ma)
Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199). Zmiana dotyczy doprecyzowania, że kompleksowe wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty prowadzone przez poradnie jest realizowane wyłącznie w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni.

12 Od 1 stycznia 2016r systemowe wspomaganie szkół i placówek
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych + planowana na IV kwartał 2015 nowelizacja tegoż rozporządzenia = § 2. Do zadań poradni należy: 1) 2) 3) 4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. (wynikających ze specyfiki pracy poradni)

13 Od 1 stycznia 2016r systemowe wspomaganie szkół i placówek
Na terenie Powiatu Wrocławskiego: 9 gmin – 146 placówek II miejsce w Województwie Kadra pedagogiczna poradni: 24 osoby (także inne obowiązki oprócz wspomagania) Do projekt systemowy: 44 placówki Kadra projektu: 21 osób (tylko obowiązki w projekcie) + firma szkoleniowa

14 OFERTA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI REALIZOWANA PRZEZ PRACOWNIKÓW PZPPP WE WROCŁAWIU W R. SZK. 2014/2015 w ramach wsparcia szkół i placówek 1 Jak mówić, żeby dzieci słuchały? Dlaczego mój uczeń mnie nie słucha? 2 Jak wspierać uczniów w budowaniu motywacji do nauki? 3 Jak radzić sobie z agresją uczniów? 4 Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, rola współpracy rodziców z przedszkolem. 5 Praca z dzieckiem z autyzmem.

15 OFERTA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI REALIZOWANA PRZEZ PRACOWNIKÓW PZPPP WE WROCŁAWIU W R. SZK. 2014/2015 w ramach wsparcia szkół i placówek (na podstawie najczęściej wybieranych tematów w ubiegłych latach) 6 Dojrzałość szkolna 7 Czytanie opinii psychologiczno-pedagogicznych i orzeczeń wydawanych przez poradnie. 8 Współpraca nauczycieli i dyrektora szkoły z rodzicami. 9 Dysleksja? I co dalej?

16 Sieci współpracy i samokształcenia – łączą osoby z różnych placówek zainteresowane wspólnym tematem
1) Sieć dyrektorów 2) Sieć pedagogów szkolnych - formy działania: Forum Pedagogów – spotkania 2 x w roku Praca na platformie internetowej Specjalne forum wymiany doświadczeń na naszym serwerze UWAGA Nie trzeba zapisywać się do sieci by brać udział w Forum Pedagogów, spotkania będą nadal otwarte dla wszystkich.

17 PRZERWA Zapraszamy na kawę


Pobierz ppt "Forum Pedagogów 1 października 2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google