Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalne Strefy Ekonomiczne – bilans piętnastu lat istnienia -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalne Strefy Ekonomiczne – bilans piętnastu lat istnienia -"— Zapis prezentacji:

1 Specjalne Strefy Ekonomiczne – bilans piętnastu lat istnienia -
SSE udane połączenie potrzeb inwestorów z potrzebami poszczególnych regionów?

2 Specjalne Strefy Ekonomiczne – bilans piętnastu lat istnienia -
SSE udane połączenie potrzeb inwestorów z potrzebami poszczególnych regionów? Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce, Korzyści dla inwestorów w SSE, Korzyści dla regionów - Efekty funkcjonowania SSE w Polsce, Połączenie potrzeb inwestorów z potrzebami regionu na przykładzie WSSE „INVEST-PARK”.

3 Specjalne Strefy Ekonomiczne
w Polsce

4 Powstanie SSE w Polsce Podstawą prawną powołania Specjalnych Stref Ekonomicznych była Ustawa z dnia 20 października 1994 o specjalnych strefach ekonomicznych. Specjalną strefą ekonomiczną jest wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy, niezamieszkała część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na preferencyjnych warunkach. Źródło: USTAWA z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 118, poz. 746)

5 Powstanie SSE w Polsce Główną ideą powołania do życia Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce była chęć rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych regionów kraju.

6 Zarządzanie SSE powierzono utworzonym spółkom.
Powstanie SSE w Polsce Strefy ekonomiczne zostały stworzone w celu: rozwoju określonych dziedzin działalności gospodarczej; rozwoju nowych rozwiązań technicznych i technologicznych; rozwoju eksportu; zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług; zagospodarowania istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej; tworzenia nowych miejsc pracy; zagospodarowania niewykorzystanych zasobów naturalnych. Ustanowienie stref następowało w drodze rozporządzeń wydawanych przez Radę Ministrów na wniosek Ministra Gospodarki. Zarządzanie SSE powierzono utworzonym spółkom. Źródło: USTAWA z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 118, poz. 746)

7 Pierwotne cele, do których realizacji zostały powołane SSE, można podzielić na pięć grup.
Stanowiące narzędzie restrukturyzacji starych okręgów przemysłowych; Stanowiące instrument aktywizacji regionów o niskim poziomie rozwoju gospodarczego; Będące formą zagospodarowania zaplecza naukowo- badawczego; Stanowiące narzędzie ograniczania wysokiej stopy bezrobocia; Wykorzystujące przygraniczne położenie. 1. A.Bazydło, M. Smętkowski, Specjalne Strefy Ekonomiczne-światowe zróżnicowanie instrumentu, [w:] Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne: zamierzenia i efekty, praca zbiorowa pod red. E. Kryńskiej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2000,

8 Podobieństwa i różnice SSE
Nadzór Ministerstwa Gospodarki; Formy prawne spółek zarządzających (spółka akcyjna lub spółka z o.o.); Przepisy regulujące działalność SSE; Wspólne cele gospodarcze i społeczne; Zasady i formy udzielania pomocy publicznej; Różnice: Data powstania; Powierzchnia stref; Intensywność pomocy publicznej uzależniona od Mapy Pomocy Regionalnej; Lokalizacja terenów inwestycyjnych; Specyfika firm prowadzących działalność w SSE; Stopień zagospodarowania; Infrastruktura społeczna regionu; Tradycje przemysłowe regionu; Infrastruktura drogowa i techniczna w SSE i jej bezpośrednim otoczeniu.

9 Pierwotne regulacje SSE
Przedsiębiorca otrzymywał całkowite zwolnienie z podatku dochodowego przez okres 10-ciu lat działalności gospodarczej i 50% zwolnienia przez lata następne, aż do końca istnienia strefy. - Strefa mogła być ustanowiona, wyłącznie na gruntach stanowiących własność zarządzającego, Skarbu Państwa, gminy, związku komunalnego lub będących w użytkowaniu wieczystym zarządzającego. Zezwolenie wydawane było wyłącznie na działalność produkcyjną. Limit obszaru SSE w Polsce wynosił ha. Strefy były powoływane na 20 lat. Źródło: USTAWA z dnia 20 października 1994 r.o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 1994 r. nr 123 poz. 600) oraz Informacja o realizacji Ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznym.

10 Najważniejsze zmiany przepisów Specjalnych Stref Ekonomicznych
ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 1228) – harmonizująca prawo o SSE z prawem UE. ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z pón. zm.) – wprowadzająca do ustawy postanowienia Traktatu Akcesyjnego. ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 997) - intensyfikująca wykorzystanie instrumentu specjalnych stref ekonomicznych. - ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 118, poz. 746) - intensyfikująca wykorzystanie instrumentu specjalnych stref ekonomicznych oraz doprecyzowująca przepisy.

11 Obecne regulacje SSE - Przedsiębiorca otrzymuje zwolnienie z dochodu od podatku dochodowego zgodnie z mapą pomocy regionalnej, aż do końca istnienia strefy. Zezwolenie jest wydawane na większość działalności produkcyjnych oraz na wybrane działalności usługowe. - Strefa może być ustanawiana na gruntach stanowiących własność Spółki Zarządzającej, Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, związku komunalnego oraz na gruntach prywatnych po spełnieniu określonych kryteriów. Limit obszaru SSE w Polsce wynosi ha. SSE funkcjonować będą do końca 2020 roku. Źródło: USTAWA z dnia 20 października 1994 r.o specjalnych strefach ekonomicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 118, poz. 746.) oraz Informacja o realizacji Ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznym.

12 Obecnie na terenie Polski funkcjonuje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych
Kamiennogórska SSE; Katowicka SSE; Kostrzyńsko-Słubicka SSE; SSE - „Krakowski Park Technologiczny”; Legnicka SSE; Łódzka SSE; SSE „Euro-Park” Mielec; Pomorska SSE; Słupska SSE; SSE „Starachowice”; Suwalska SSE; Tarnobrzeska SSE „Euro-Park Wisłosan”; Wałbrzyska SSE „INVEST-PARK”; Warmińsko-Mazurska SSE.

13 - powierzchnia Specjalnych Stref Ekonomicznych
Zmiany powierzchni terenów inwestycyjnych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (w ha) Limit ha Limit ha Limit ha ha - powierzchnia Specjalnych Stref Ekonomicznych Źródło: Informacja o realizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki

14 Specjalnych Stref Ekonomicznych posiada
14 Specjalnych Stref Ekonomicznych posiada 303 lokalizacje w Polsce Źródło: Informacja o realizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki

15 Korzyści dla inwestorów w SSE

16 zwolnienie z podatku od nieruchomości,
MAPA POMOCY PUBLICZNEJ Pomoc publiczna dla inwestorów w SSE to zwolnienie z podatku dochodowego Inne formy pomocy: zwolnienie z podatku od nieruchomości, środki finansowe z Funduszu Pracy, środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Źródło: Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.274 i z 2008r. Nr 118, poz. 746

17 Specjalne Strefy Ekonomiczne oferują:
Tereny Inwestycyjne: wydzielane zgodnie z wymaganiami inwestora, zlokalizowane na obrzeżach miast, z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej, dobrze skomunikowane. Powierzchnie biurowe pod Centra Usług

18 Korzyści dla regionów - Efekty funcjonowania
Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce

19 Ilość ważnych zezwoleń w SSE
1 253 inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych Źródło: Informacja o realizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki

20 Wydatki inwestycyjne poniesione przez inwestorów w SSE (w mln zł)
67 mld zł wydatków inwestycyjnych Źródło: Informacja o realizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki

21 Zatrudnione osoby w SSE
osób zatrudnionych w zakładach na terenie SSE miejsc pracy stworzonych poza strefą Źródło: Informacja o realizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki Liczba miejsc pracy oszacowana wg raportu KPMG 2008, Edycja 2008

22 Nakłady na budowę infrastruktury w SSE (w mln)
1 820 1 623 1 267 880 687 631 570 483 424 1,8 mld zł wydatków na budowę infrastruktury Źródło: Informacja o realizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki

23 Wiodący inwestorzy w SSE
Źródło: Informacja o realizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki

24 Połączenie potrzeb inwestorów z potrzebami
poszczególnych regionów na przykładzie WSSE "INVEST-PARK"

25 Powstanie WSSE „INVEST-PARK”
Region Wałbrzyski od lat związany był z przemysłem wydobywczym i włókienniczym. Posiadał również bogate tradycje przemysłowe w branżach: elektromaszynowej, metalowej, elektrotechnicznej, budowy maszyn, przetwórstwa tworzyw sztucznych, ceramicznej. Likwidacja kopalń węgla na początku lat 90-tych wpłynęła niekorzystnie na kondycję zakładów działających na potrzeby górnictwa.

26 Nastąpił lawinowy wzrost bezrobocia w Wałbrzychu
Bezrobocie w Wałbrzychu w latach Źródło: GUS Podjęto działania zmierzające do zmiany tej sytuacji. Jednym z takich rozwiązań, którego celem była aktywizacja gospodarcza regionu było ustanowienie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

27 Zalety regionu a potrzeby inwestorów
Dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej Konkurencyjne koszty pracy Korzystne położenie geograficzne w Europie Bliska odległość z Czechami i Niemcami, Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna, Rozbudowany system usług finansowo – bankowych, Dostępność surowców, Rozwinięty system szkolnictwa, Przychylność i pomoc administracji samorządowej i rządowej, Liczne atrakcje turystyczne, Dostępność różnorodnych form wypoczynku.

28 Dawniej (1997 r.) Obecnie (2010 r.) Powierzchnia: 256,43 ha
4 podstrefy w jednym województwie Obecnie (2010 r.) Powierzchnia: 1667,2 ha 40 podstref w czterech województwach

29 40 podstref 4 województwa Dolny Śląsk (24) Wielkopolska (8)
Opolskie (7) Lubuskie (1)

30 - powierzchnia WSSE „INVEST-PARK”
Zmiany powierzchni obszaru WSSE „INVEST-PARK” (w ha) 1667,2 ha - powierzchnia WSSE „INVEST-PARK”

31 Nakłady inwestycyjne w WSSE „INVEST-PARK” (w mld zł)
11,22 mld zl wydatków inwestycyjnych

32 Zatrudnienie w WSSE „INVEST-PARK”
28 468 osób zatrudnionych w WSSE „INVEST-PARK”

33 WSSE „INVEST-PARK” 153 97 67% ~ 500 ha
Liczba ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności w WSSE Inwestorów rozpoczęło działalność w WSSE Stopień zagospodarowania terenu Dostępne grunty inwestycyjne 97 67% ~ 500 ha

34 Branża sprzetu gospodarstwa domowego
Branża motoryzacyjna NSK Branża sprzetu gospodarstwa domowego Inne branże

35 Serdecznie dziękujemy


Pobierz ppt "Specjalne Strefy Ekonomiczne – bilans piętnastu lat istnienia -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google