Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1)Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce, 2)Korzyści dla inwestorów w SSE, 3)Korzyści dla regionów - Efekty funkcjonowania SSE w Polsce, 4)Połączenie potrzeb.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1)Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce, 2)Korzyści dla inwestorów w SSE, 3)Korzyści dla regionów - Efekty funkcjonowania SSE w Polsce, 4)Połączenie potrzeb."— Zapis prezentacji:

1

2 1)Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce, 2)Korzyści dla inwestorów w SSE, 3)Korzyści dla regionów - Efekty funkcjonowania SSE w Polsce, 4)Połączenie potrzeb inwestorów z potrzebami regionu na przykładzie WSSE INVEST-PARK.

3

4 Podstawą prawną powołania Specjalnych Stref Ekonomicznych była Ustawa z dnia 20 października 1994 o specjalnych strefach ekonomicznych. Specjalną strefą ekonomiczną jest wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy, niezamieszkała część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na preferencyjnych warunkach. Źródło: USTAWA z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 118, poz. 746) Powstanie SSE w Polsce

5 Główną ideą powołania do życia Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce była chęć rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych regionów kraju. Powstanie SSE w Polsce

6 Strefy ekonomiczne zostały stworzone w celu : rozwoju określonych dziedzin działalności gospodarczej; rozwoju nowych rozwiązań technicznych i technologicznych; rozwoju eksportu; zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług; zagospodarowania istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej; tworzenia nowych miejsc pracy; zagospodarowania niewykorzystanych zasobów naturalnych. Ustanowienie stref następowało w drodze rozporządzeń wydawanych przez Radę Ministrów na wniosek Ministra Gospodarki. Zarządzanie SSE powierzono utworzonym spółkom. Powstanie SSE w Polsce Źródło: USTAWA z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 118, poz. 746)

7 1.Stanowiące narzędzie restrukturyzacji starych okręgów przemysłowych; 2.Stanowiące instrument aktywizacji regionów o niskim poziomie rozwoju gospodarczego; 3.Będące formą zagospodarowania zaplecza naukowo- badawczego; 4.Stanowiące narzędzie ograniczania wysokiej stopy bezrobocia; 5.Wykorzystujące przygraniczne położenie. 1. A.Bazydło, M. Smętkowski, Specjalne Strefy Ekonomiczne-światowe zróżnicowanie instrumentu, [w:] Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne: zamierzenia i efekty, praca zbiorowa pod red. E. Kryńskiej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2000, Pierwotne cele, do których realizacji zostały powołane SSE, można podzielić na pięć grup.

8 Podobieństwa : –Nadzór Ministerstwa Gospodarki; –Formy prawne spółek zarządzających (spółka akcyjna lub spółka z o.o.); –Przepisy regulujące działalność SSE; –Wspólne cele gospodarcze i społeczne; –Zasady i formy udzielania pomocy publicznej; Różnice: –Data powstania; –Powierzchnia stref; –Intensywność pomocy publicznej uzależniona od Mapy Pomocy Regionalnej; –Lokalizacja terenów inwestycyjnych; –Specyfika firm prowadzących działalność w SSE; –Stopień zagospodarowania; –Infrastruktura społeczna regionu; –Tradycje przemysłowe regionu; –Infrastruktura drogowa i techniczna w SSE i jej bezpośrednim otoczeniu. Podobieństwa i różnice SSE

9 Źródło: USTAWA z dnia 20 października 1994 r.o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 1994 r. nr 123 poz. 600) oraz Informacja o realizacji Ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznym. - Przedsiębiorca otrzymywał całkowite zwolnienie z podatku dochodowego przez okres 10-ciu lat działalności gospodarczej i 50% zwolnienia przez lata następne, aż do końca istnienia strefy. - Strefa mogła być ustanowiona, wyłącznie na gruntach stanowiących własność zarządzającego, Skarbu Państwa, gminy, związku komunalnego lub będących w użytkowaniu wieczystym zarządzającego. - Zezwolenie wydawane było wyłącznie na działalność produkcyjną. - Limit obszaru SSE w Polsce wynosił ha. - Strefy były powoływane na 20 lat. Pierwotne regulacje SSE

10 Najważniejsze zmiany przepisów Specjalnych Stref Ekonomicznych - ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 1228) – harmonizująca prawo o SSE z prawem UE. - ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z pón. zm.) – wprowadzająca do ustawy postanowienia Traktatu Akcesyjnego. - ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 997) - intensyfikująca wykorzystanie instrumentu specjalnych stref ekonomicznych. - ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 118, poz. 746) - intensyfikująca wykorzystanie instrumentu specjalnych stref ekonomicznych oraz doprecyzowująca przepisy.

11 - Przedsiębiorca otrzymuje zwolnienie z dochodu od podatku dochodowego zgodnie z mapą pomocy regionalnej, aż do końca istnienia strefy. - Zezwolenie jest wydawane na większość działalności produkcyjnych oraz na wybrane działalności usługowe. - Strefa może być ustanawiana na gruntach stanowiących własność Spółki Zarządzającej, Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, związku komunalnego oraz na gruntach prywatnych po spełnieniu określonych kryteriów. - Limit obszaru SSE w Polsce wynosi ha. - SSE funkcjonować będą do końca 2020 roku. Obecne regulacje SSE Źródło: USTAWA z dnia 20 października 1994 r.o specjalnych strefach ekonomicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 118, poz. 746.) oraz Informacja o realizacji Ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznym.

12 Obecnie na terenie Polski funkcjonuje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych Kamiennogórska SSE; Katowicka SSE; Kostrzyńsko-Słubicka SSE; SSE - Krakowski Park Technologiczny; Legnicka SSE; Łódzka SSE; SSE Euro-Park Mielec; Pomorska SSE; Słupska SSE; SSE Starachowice; Suwalska SSE; Tarnobrzeska SSE Euro-Park Wisłosan; Wałbrzyska SSE INVEST-PARK; Warmińsko-Mazurska SSE.

13 Źródło: Informacja o realizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki Zmiany powierzchni terenów inwestycyjnych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (w ha) - powierzchnia Specjalnych Stref Ekonomicznych Limit ha Limit ha Limit ha

14 lokalizacje w Polsce Źródło: Informacja o realizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki Specjalnych Stref Ekonomicznych posiada

15

16 Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. MAPA POMOCY PUBLICZNEJ Pomoc publiczna dla inwestorów w SSE to zwolnienie z podatku dochodowego Inne formy pomocy: zwolnienie z podatku od nieruchomości, środki finansowe z Funduszu Pracy, środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej. Źródło: Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.274 i z 2008r. Nr 118, poz. 746

17 Specjalne Strefy Ekonomiczne oferują: Tereny Inwestycyjne: wydzielane zgodnie z wymaganiami inwestora, zlokalizowane na obrzeżach miast, z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej, dobrze skomunikowane. Powierzchnie biurowe pod Centra Usług

18

19 Źródło: Informacja o realizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki Ilość ważnych zezwoleń w SSE inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

20 Źródło: Informacja o realizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki Wydatki inwestycyjne poniesione przez inwestorów w SSE (w mln zł) wydatków inwestycyjnych

21 Źródło: Informacja o realizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki Liczba miejsc pracy oszacowana wg raportu KPMG 2008, Edycja 2008 Zatrudnione osoby w SSE miejsc pracy stworzonych poza strefą osób zatrudnionych w zakładach na terenie SSE

22 Źródło: Informacja o realizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki Nakłady na budowę infrastruktury w SSE (w mln) wydatków na budowę infrastruktury

23 Źródło: Informacja o realizacji ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki Wiodący inwestorzy w SSE

24

25 Region Wałbrzyski od lat związany był z przemysłem wydobywczym i włókienniczym. Posiadał również bogate tradycje przemysłowe w branżach: elektromaszynowej, metalowej, elektrotechnicznej, budowy maszyn, przetwórstwa tworzyw sztucznych, ceramicznej. Likwidacja kopalń węgla na początku lat 90-tych wpłynęła niekorzystnie na kondycję zakładów działających na potrzeby górnictwa. Powstanie WSSE INVEST-PARK

26 Podjęto działania zmierzające do zmiany tej sytuacji. Jednym z takich rozwiązań, którego celem była aktywizacja gospodarcza regionu było ustanowienie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK. Źródło: GUS Nastąpił lawinowy wzrost bezrobocia w Wałbrzychu Bezrobocie w Wałbrzychu w latach

27 Zalety regionu a potrzeby inwestorów Dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej Konkurencyjne koszty pracy Korzystne położenie geograficzne w Europie Bliska odległość z Czechami i Niemcami, Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna, Rozbudowany system usług finansowo – bankowych, Dostępność surowców, Rozwinięty system szkolnictwa, Przychylność i pomoc administracji samorządowej i rządowej, Liczne atrakcje turystyczne, Dostępność różnorodnych form wypoczynku.

28 Dawniej (1997 r.) Powierzchnia: 256,43 ha 4 podstrefy w jednym województwie Obecnie (2010 r.) Powierzchnia: 1667,2 ha 40 podstref w czterech województwach

29

30 Zmiany powierzchni obszaru WSSE INVEST-PARK (w ha) - powierzchnia WSSE INVEST-PARK

31 Nakłady inwestycyjne w WSSE INVEST-PARK (w mld zł) wydatków inwestycyjnych

32 Zatrudnienie w WSSE INVEST-PARK osób zatrudnionych w WSSE INVEST-PARK

33 Liczba ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności w WSSE Inwestorów rozpoczęło działalność w WSSE Stopień zagospodarowania terenu Dostępne grunty inwestycyjne WSSE INVEST-PARK

34

35


Pobierz ppt "1)Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce, 2)Korzyści dla inwestorów w SSE, 3)Korzyści dla regionów - Efekty funkcjonowania SSE w Polsce, 4)Połączenie potrzeb."

Podobne prezentacje


Reklamy Google