Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I FORUM GOSPODARCZE ŁOWICZ 2010 Zbigniew Frączyk Tomasz Koralewski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I FORUM GOSPODARCZE ŁOWICZ 2010 Zbigniew Frączyk Tomasz Koralewski"— Zapis prezentacji:

1 I FORUM GOSPODARCZE ŁOWICZ 2010 Zbigniew Frączyk Tomasz Koralewski
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Zbigniew Frączyk Tomasz Koralewski

2 Z przesłania Sekretarza Generalnego WTO za Światowe Dni Turystyki
Nie ma wątpliwości, że turystyka napędza światową gospodarkę. Turystyka stanowi numer jeden w światowym handlu, tworzy największe dochody z eksportu, zatrudnia miliony ludzi. Większość tych miejsc pracy jest w małych i średnich rodzinnych firmach. Jednak wzbogacanie nie dotyczy kwestii ekonomicznych. Środowisko i kultura lokalna czerpią korzyści gdy dochody z turystyki są przeznaczone na renowację zabytków, tworzenie nowych muzeów i parków narodowych. Wraz z rozwojem turystyki wzrasta potrzeba rozwoju infrastruktury. Budowa nowych lotnisk, dróg, portów, oczyszczalni ścieków także polepsza poziom życia miejscowej ludności. … ale przede wszystkim turystyka wzbogaca rodziny i wspólnoty, które były o wiele uboższe, duchowo i materialnie, bez możliwości jakich ona dostarcza.

3 Dlaczego warto postawić na turystykę?
Dynamika wzrostu obrotów w turystyce jest kilkakrotnie wyższa od dynamiki światowych obrotów handlowych Przemysł turystyczny wytwarza ponad 11% całego światowego produktu brutto. Konsumenci przeznaczają na turystykę i wypoczynek ponad 12% wszystkich swoich rocznych wydatków W przemyśle turystycznym jest zatrudniony co 9 pracownik na świecie W ogólnej wartości usług turystycznych 70-90% stanowi praca ludzka W turystyce występuje efekt mnożnikowy w zatrudnieniu W ostatnich 10 latach codziennie lokowanych jest nowych przedsięwzięciach turystycznych 3,2 miliarda USD Według prognoz WTO liczba turystów zagranicznych wzrośnie w 2010 roku do 1 miliarda, a w 2020 roku osiągnie 1600 milionów przyjazdów

4

5 Unia Europejska na turystykę przypada 10% wszystkich wydatków konsumpcyjnych na turystykę przypada 9% wszystkich miejsc pracy przemysł turystyczny sam w sobie stwarza miejsce dla 2 milionów różnych typów działalności zawodów, zajęć, a ponadto tworzy inne (okołoturystyczne) miejsca pracy

6 Należy brać przykład z najlepszych
Amerykański przemysł turystyczny to: 545 miliardów USD wydatków krajowych i zagranicznych turystów rocznie to znaczy: 1,5 mld USD dziennie 60 mln USD na godzinę 1 mln USD na minutę USD na sekundę 18 milionów zatrudnionych bezpośrednio i pośrednio w przemyśle turystycznym (co 7cywilny zatrudniony w USA pracuje dla turystyki) 166 mld USD wypłat zatrudnionych w turystyce USA

7 TURYSTYKA Polska to: Województwo Łódzkie to:
Ok. 6% PKB 53,8 mln przyjazdów ogółem 11,9 mln przyjazdów turystów Ok. 300 tysięcy zatrudnionych w turystyce i ok. 2 mln zatrudnionych w branżach okołoturystycznych Wpływy z turystyki ok. 9 mld USD odwiedzających województwo 807 mln zł – wydatkowana kwota

8 Turystyka to nasza wspólna sprawa ponieważ:
Strategicznym celem polityki państwa powinno być stworzenie silnego ekonomicznie, zorientowanego na rynek sektora turystycznego Turystyka generuje miejsca pracy, przyczynia się do wzrostu PKB i wpływów do budżetu Turystyka jest ważnym źródłem wpływów dewizowych Przenosi aktywność gospodarczą do regionów nieuprzemysłowionych o wysokim bezrobociu strukturalnym i niskich dochodach Jej rozwój jest przyjazny dla środowiska naturalnego Stwarza szansę rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości Wykorzystuje istniejącą infrastrukturę Rozwija się w oparciu o wykorzystanie miejscowych zasobów i produktów Jest komplementarnym produktem pozostałej działalności gospodarczej Występuje efekt mnożnikowy w zatrudnieniu

9 TURYSTYKA TO EFEKT MNOŻNIKOWY
Druga runda wydatków Beneficjenci księgowi specjaliści od reklamy architekci rzemieślnicy i krawcy sportowcy adwokaci piekarze kasjerki stolarze ogrodnicy pracownicy bankowi dentyści rybacy drukarze pisarze nauczyciele inżynierowie pracownicy rządowi hurtownicy pensje i wynagrodzenia napiwki podatki od wynagrodzeń muzyka i przedstawienia wydatki administracyjne usługi profesjonalne zakup żywności i napojów zakup dóbr w celu odsprzedaży zakup materiałów i wyposażenia naprawy i konserwacja reklama, promocja i publicystyka przyrządy transport ubezpieczenia zysk i podstawowe płatności zaciągniętych kredytów pozwolenia wypożyczalnia urządzeń i sprzętu Turyści wydają na: zakwaterowanie wyżywienie napoje ubiór podarunki kosmetyki rzeczy osobiste fotografie rekreacja zwiedzanie transport lokalny

10 Amerykański Departament Handlu wyliczył, że:
SEKTOR USŁUG TURYSTYCZNYCH jest ściśle powiązany z 24 GAŁĘZIAMI PRZEMYSŁU I USŁUG (np.: rolnictwo, budownictwo, handel, kultura, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, transport, rozrywka itp..) Według WTO 1 TYGODNIOWY POBYT TURYSTY w odwiedzanej miejscowości łączy się z kontaktem z 30 do 50 różnych podmiotów!!! (np.: hotel, biuro, restauracje, atrakcje turystyczne, banki, sklepy, taksówki itp..)

11 KAŻDY TURYSTA POSIADA:
„GORĄCY PIENIĄDZ” Średnio na jeden przejazd do Stanów Zjednoczonych turysta zostawia ok.1650 $ !!! Średnio na jeden przyjazd do województwa łódzkiego turysta zostawia ok.165 $ ? SKAD TA RÓŻNICA???

12 ...ale również Podsumowując:
1. Docenia własne i cudze wartości społeczno - kulturowe 2. Wzbogaca treści oświatowe 3. Utrwala międzynarodowy pokój i zrozumienie 4. Przełamuje bariery językowe, społeczne, klasowe, religijne, rasowe, kulturowe Podsumowując: Turystyka stanowi jedno z ważniejszych zjawisk kulturowych naszej epoki W najbliższych 20 latach turystyka będzie najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki świat wkracza w złą erę turystyki - TURYSTYFIKACJI

13 Najważniejsze dokumenty, na których można się opierać:
Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata Plan Działań Polskiej Organizacji Turystycznej na i-sprawozdania-pot/ Kodeks Dobrych Praktyk Zarządzania Turystyką – POT-ROT-LOT Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata Badania Ruchu Turystycznego w Województwie Łódzkim w 2009 roku Plan Działań Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego

14 Działalność ROTWŁ dla promocji atrakcyjności turystycznej
Ziemi Łowickiej: Portal Wydawnictwa turystyczne Pamiątkarz – 2 certyfikaty Udział w Targach (Berlin, Tel Aviw, Tour Salon) Program UE – Zawód Pamiątkarz Prezentacja Blue-City Study-tour Study-press

15 Potrzeba szkoleń: Mieszkańcy Branża turystyczna Urzędnicy samorządowi
Twórcy ludowi Ludzie pierwszego kontaktu Radni i Zarządy

16 Badania Ruchu turystycznego Województwa Łódzkiego 2009 rok.

17 Badania Ruchu turystycznego Województwa Łódzkiego 2009 rok.

18 Badania Ruchu turystycznego Województwa Łódzkiego 2009 rok.

19 Badania Ruchu turystycznego Województwa Łódzkiego 2009 rok.

20 Dlaczego warto postawić na turystykę
POWÓD PIERWSZY: Turystyka gwarantuje szeroko rozumiany dobrobyt POWÓD DRUGI: Turystyka to samoinwestowanie ludzi w siebie POWÓD TRZECI: Turystyka wymusza inwestowanie w nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne POWÓD CZWARTY: Turystyka niesie radość i piękno POWÓD PIĄTY: Turystyka zbliża świat Wygrają ci, którzy postawią na turystykę szybciej!

21 Rozwijanie turystyki jako obowiązek prawny samorządów.
Od 2001 roku sprawy turystyki stały się zadaniem własnym samorządów. SAMORZĄD GMINNY art. 7, ust. 1, p. 10 z dnia 8 marca 1990 roku: Zagospodarowanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…) 10) Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. SAMORZĄD POWIATOWY, art. 4 z dnia 5 czerwca 1998 roku: Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: (…) 7) Kultury i ochrony dóbr kultury, 8) Kultury fizycznej i turystyki, (…) 12) Gospodarki wodnej, 13) Ochrony środowiska i przyrody SAMORZĄD WOJEWÓDZKI – art. 14, z dnia 5 czerwca 1998 roku: Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami w szczególności w zakresie: (…) 3) Kultury i ochrony jej dóbr 8) Ochrony środowiska 9) Gospodarki wodnej 10) Dróg publicznych i transportu 11) Kultury fizycznej i turystyki

22 Zaspokojenie potrzeb społecznych wspólnoty:
Dwukierunkowe rozumienie zapisów dotyczących turystyki w ustawach samorządowych Potrzeby wspólnoty i jej mieszkańców jako organizatorów turystyki Potrzeby społeczne Mieszkańców wspólnoty Tworzenie warunków dla mieszkańców jako inwestorów w branży turystycznej, w tym: Warunki dla powstawania obiektów hotelarskich i agroturystycznych Środki unijne, państwowe, samorządowe Informacja turystyczna Promocja w kraju i zagranicą Tworzenie warunków do uprawiania turystyki, w tym: Tereny rekreacyjne Urządzenia sportowe

23 Dla rozwoju turystyki w gminie kluczowe znaczenie będą miały rozstrzygnięcia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczące: Atrakcyjności turystycznej obszaru gminy, a więc ochrony krajobrazu, walorów przyrodniczych i kulturowych, ochrony środowiska, ogólnych udogodnień komunikacyjnych, telekomunikacyjnych, projektowanego rozwoju usług Szczególnie ważnych dla turystyki spraw zagospodarowania turystycznego gminy, a więc szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych, przestrzeni przeznaczonych dla rozwoju turystyki i rekreacji

24 Programy rozwoju turystyki w gminie:
Programy rozwoju turystyki powinny stanowić część ogólnych planów rozwojowych gminy lub powiatu. Dobrze przygotowany program rozwoju turystyki w gminie powinien obejować: Diagnozę aktualnego stanu tej dziedziny wraz z wpływającym na nią otoczeniem gospodarczym, społecznym i infrastrukturalnym. Główne priorytety i cele. Działania, za pomocą których będą realizowane określone cele. Projekty lub grupy projektów Uwarunkowania finansowe, harmonogram realizacji programu oraz podmioty wykonawcze

25 Kierunki rozwoju turystyki – kluczowa sprawa
Działania w sferze obszaru, które muszą znaleźć swoje odniesienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub zespołu gmin. Działania w sferze rozwoju infrastruktury turystycznej (bazy noclegowej. Bazy gastronomicznej, inne usługi jak: motoryzacyjne, telekomunikacyjne, handlowe itp. Działania na rzecz tworzenia produktu turystycznego, a w szczególności tych produktów, które są lub będą markowymi dla gminy lub zespołu gmin Działania na rzecz rozwoju agroturystyki Działania na rzecz rozwoju własnej przedsiębiorczości i pozyskania inwestorów zagranicznych w sferze turystyki Działania na rzecz wychowania dla turystyki Działania na rzecz rozwoju informacji turystycznej Działania na rzecz promocji turystycznej i jej markowych produktów turystycznych Działania na rzecz tworzenia Lokalnych Organizacji Turystycznych

26 Współpraca partnerska
W działaniach związanych z rozwojem turystyki gmina powinna ściśle współpracować z wieloma partnerami. Władze gminy, zarząd gospodarczy, podmioty działające w lokalnej branży turystycznej, organizacje i stowarzyszenia społeczne, przedsiębiorcy oraz inne jednostki zainteresowane rozwojem turystyki, łącząc swoje doświadczenia, programy działania oraz środki finansowe, mogą zapewnić wyższą skuteczność, w celu wykreowania lokalnego produktu turystycznego oraz jego promocji w kraju, czy za granicą. Współpraca stwarza dobry klimat do podejmowania wielu oryginalnych przedsięwzięć, ambitnych w kształtowaniu swoistego lobbingu ich realizacji, a przede wszystkim wynika z istoty turystyki łączącej w sobie działania gospodarcze, społeczno-kulturowe, edukacyjne i prozdrowotne. Instytucje, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, samorząd gospodarczy i inne podmioty, mogą wesprzeć programowo i organizacyjnie działania gmin podejmujących rozwój turystyki w swoim regionie.

27 Najważniejsze – tworzyć produkt turystyczny:
Kompozycja tego, co turysta czyni w czasie podróży turystycznej i w miejscu docelowego pobytu dołączając do tego walory, urządzenia i usługi turystyczne, z których korzysta Wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane w związku z wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania zarówno przed rozpoczęciem podróży, w jej trakcie i w czasie pobytu poza stałym miejscem. Produktem turystycznym jest wszystko to, co kupuje turysta

28 Najważniejszymi składnikami produktu turystycznego są:
Atrakcje turystyczne miejsca docelowego np.: środowisko naturalne, klimat, zabytki, atrakcje kulturowe i religijne, a także kultura i obyczaje mieszkańców Infrastruktura miejsca docelowego (baza noclegowa i gastronomiczna, transport i miejsca docelowe, sieć handlu detalicznego, zakłady usługowe) Dostępność miejsca docelowego, środki transportu, a także drogi, zasięg transportu publicznego Wizerunek miejsca docelowego, istniejący w świadomości potencjalnych turystów i mający ogromny wpływ na podejmowanie przez nich decyzji o wyjeździe na określone miejsce Cena uzależniona na przykład od standardu świadczonych usług, pory roku, miejsca, środka transportu, zaplecza gastronomicznego

29 Program Rozwoju Turystyki Województwa Łódzkiego – 2007-2020
Łódzkie a Turystyka – analiza problemów (str.6): Wyniki przeprowadzonego Audytu Turystycznego województwa łódzkiego, w tym przygotowanej analizy SWOT, wskazują na siedem głównych problemów: Brak turystycznego wizerunku województwa łódzkiego. Planujące powszechnie przekonanie o niskiej atrakcyjności turystycznej województwa – zarówno wśród lokalnej społecznej, jak i turystów Słabo rozwinięte produkty turystyczne łódzkiego. Brak produktów o charakterze wizerunkowym. Brak określonej wizji, kierunków, w jakim powinna rozwijać się oferta turystyczna województwa Brak skoordynowanej polityki informacyjno-promocyjnej województwa w obszarze turystyki. Słaba tożsamość regionalna (dotyczy obszaru województwa łódzkiego – wytyczonego po 1998r.) Brak monitoringu rynku turystycznego w Łódzkiem dla celów inwestycyjnych i działań promocyjnych

30 Program Rozwoju Turystyki Województwa Łódzkiego – 2007-2020
Łódzkie a Turystyka – analiza problemów (str. 6): 5. Niedostateczna liczba wykwalifikowanych pracowników z zakresu zarządzania oraz obsługi ruchu turystycznego. Niewystarczająco dopasowany do potrzeb rynku system kształcenia zawodowego dla turystyki. Odpływ kadr – emigracja zawodowa, szczególnie wyraźnie widoczna w branży turystycznej i branżach pokrewnych. 6. Niewystarczająco rozwinięta podstawowa infrastruktura turystyczna. Słabo rozwinięta towarzysząca baza turystyczna. Niedostateczne dopasowanie bazy turystycznej do specyficznych potrzeb turystów. 7. Brak koordynacji działań – niedostatecznie rozwinięta współpraca pomiędzy władzami samorządowymi, organizacjami turystycznymi, branżą turystyczną. Zbyt mała liczba zawiązanych i sformalizowanych grup realizujących projekty z zakresu turystyki. Łódzkie = Łowickie

31 Program Rozwoju Turystyki Województwa Łódzkiego – 2007-2020
Analiza oraz wybór kierunków strategicznych : Latarnie Turystyczne Regionu Budowanie silnych produktów czerpiących z tożsamości i wielokulturowości Łódzkiego (str. 16) „Wzory Łowickie” – najbardziej rozpoznawalna zachowana forma sztuki ludowej w Polsce. (str. 23)

32 Program Rozwoju Turystyki Województwa Łódzkiego – 2007-2020
Rozwój produktów turystycznych (str. 35) Cel Operacyjny Rozwój lokalnych produktów turystycznych wspierających budowę wizerunku turystycznego województwa Działanie 1.3.1 Przekształcenie lokalnych tradycji i zwyczajów w ofertę produktów turystycznych Działanie 1.3.2 Wspieranie rozwoju wybranych produktów niszowych

33 Program Rozwoju Turystyki Województwa Łódzkiego – 2007-2020
Działanie str 42 Wsparcie rozwoju produktów lokalnych powinno zostać wsparte specjalnym programem oraz uznane za kluczowy element rozbudowy oferty turystycznej w regionie. Wykorzystanie lokalnych walorów turystycznych, odwołanie się do tradycji i zwyczajów, wykorzystanie elementów historii jest zawsze podstawą do stworzenia ciekawej, wiarygodnej oferty. Z produktami odwołującymi się do „korzeni” łatwiej też identyfikują się mieszkańcy regionu. Bogate tradycje poszczególnych subregionów Łódzkiego już dziś stanowią istotny element ich atrakcyjności turystycznej. Należy jednak dążyć do tego, aby coraz więcej elementów kultury ludowej zostało wykorzystanych do budowania produktów turystycznych. To nie tylko szansa na zainteresowanie regionem coraz większej rzeszy turystów, ale również szansa na zachowanie tradycji i zwyczajów religijnych, obyczajowych, rzemieślniczych.

34 Program Rozwoju Turystyki Województwa Łódzkiego – 2007-2020
Działanie str. 43 Rolą regionu powinno być przede wszystkim wskazywanie, rekomendowanie modelowych ścieżek postępowania, wsparcie w organizacji projektów oraz poszukiwaniu lokalnych liderów, stymulowanie procesów kreowania i rozwoju produktów lokalnych, np. poprzez konkursy, granty, wsparcie marketingowe. Rozwój produktów odwołujących się do lokalnych tradycji to również doskonała metoda budowania tożsamości regionalnej. Pokazanie, że to, co postrzegane bywa jako przeżytek, przejaw anachronizmu, może stać się atrakcyjnym produktem rynkowym, a tym samym ma szanse wpłynąć na wzrost zainteresowania lokalnych społeczności i angażowanie się w projekty na rzecz utrwalania dziedzictwa.

35 Program Rozwoju Turystyki Województwa Łódzkiego – 2007-2020
Działanie str. 43 Rozwój produktów dla tzw. nisz rynkowych, czyli produktów zaspokajających potrzeby stosunkowo niewielkich grup odbiorców, jest równie ważny jak rozwój produktów dla turysty masowego. Dzięki temu wykorzystuje się najczęściej unikalne wzory przyrodnicze i kulturowe, których nie byłoby możliwości włączyć w inny, kompleksowy produkt turystyczny regionu. W ramach obszarów wsparcia powinno znaleźć się również budowanie oferty produktów niszowych takich jak np.: turystyka ptasia (birds watching) na terenach parków krajobrazowych, sporty ekstremalne (off-road), turystyka militarna, wioski tematyczne (filmu, mody, zdrowia, sportu, historyczne) itp.

36 ROTWŁ życzy Ziemi Łowickiej takich pociągów z turystami

37 Turystyczne Księstwo Łowickie?
czy Turystyczne Księstwo Łowickie? Dyskusja i merytoryczny spór jak najbardziej wskazany Dziękujemy za uwagę: Zbigniew Frączyk Tomasz Koralewski


Pobierz ppt "I FORUM GOSPODARCZE ŁOWICZ 2010 Zbigniew Frączyk Tomasz Koralewski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google