Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 172 im. Prof

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 172 im. Prof"— Zapis prezentacji:

1 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 172 im. Prof
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 172 im. Prof. Stefana Banacha w Łodzi

2 Rada Rodziców powstała zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o Systemie Oświaty
Art W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. 2. W skład rad rodziców wchodzą: 1) w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 2) w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki; 3) w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły. 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki. 5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.

3 Art Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy: 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2; 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 3. W szkołach artystycznych, w których nie prowadzi się kształcenia ogólnego, nie uchwala się programu profilaktyki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b. 4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 5. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uchwala rada pedagogiczna. 6. Programów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie uchwala się w szkołach dla dorosłych. 7. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych programy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki. 8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.

4 Formy prawne regulujące działalność Rady Rodziców
Działalność Rady Rodziców opiera się na Statucie Szkoły Podstawowej nr 172 im. prof. Stefana Banacha (Statut Szkoły &5). Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest załącznikiem do regulaminu pracy szkoły.

5 Historyczne wydarzenia w działalności Rady Rodziców
w XXV- lecie powstania szkoły Kuratorium Oświaty i Wychowania nadaje Szkole Podstawowej Nr 172 nadaje szkole imię wielkiego uczonego, (twórcy analizy funkcjonalnej w matematyce) profesora Stefana Banacha. Podczas tej uroczystości szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez rodziców. w XXX- lecie powstania szkoły następuje uroczyste otwarcie, jednej z pierwszych w Łodzi, pracowni informatycznej wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy. Działalność rodziców uczniów zrzeszonych w Funduszu Pomocy Szkole umożliwiła powstanie pracowni. z inicjatywy pedagoga szkoły p. Beaty Rachowskiej powstaje akcja „Podaruj obiad ” – ciepły posiłek dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Od 2006 r. Rada Rodziców jest inicjatorem i organizatorem imprezy plenerowej na terenie szkoły pod nazwą „Piknik Szkolny”. Środki finansowe pozyskane podczas tej akcji są przeznaczone na konkretne cele. Od 2007 r. z inicjatywy Rady Rodziców powstaje Stowarzyszenie Uczeń im. Janiny Jaszczyńskiej.

6 Rada Rodziców finansuje
Wszystkie nagrody dla uczniów za osiągnięcia i wyniki w nauce. Inwestycje remontowe na terenie szkoły m. in. szatnie, urządzenia sanitarne, kraty, pomieszczenie klasowe. Gabinet medyczny- zaplecze farmaceutyczne i środki opatrunkowe oraz częściowo - wynagrodzenie personelu medycznego. Pomoce dydaktyczne dla dzieci tj. tablice standardowe i interaktywne, sprzęt komputerowy i multimedialny oraz oprogramowanie komputerowe i inne. Salę do terapii pedagogicznej. Nagrody dla laureatów konkursów, które to konkursy sama inicjuje i organizuje tworząc cykle tematyczne. Publikację książeczki „Opowieści Matematycznej Gęsi”.

7 Stałe akcje wspierane przez Radę Rodziców
„Podaruj obiad” Akcja narodziła się w 2001 r. dzięki inicjatywie pedagoga Szkoły Podstawowej nr 172. Jest to fundusz celowy powstały z wpłat środków finansowych rodziców uczniów na Radę Rodziców. Akcja całoroczna, z której korzysta ok dzieci. Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji materialnej - to przede wszystkim pomoc w dofinansowaniu wyjazdów uczniów min. na wycieczki klasowe. Piknik Szkolny- coroczna wielka impreza plenerowa dla dzieci oraz rodziców, dzięki której są gromadzone środki finansowe ze sprzedaży cegiełek „ Stowarzyszenia Uczeń” Konkursy tematyczne organizowane dla uczniów naszej szkoły tzn. od utworzenia formalnych zasad konkursowych po przeznaczenie środków finansowych na nagrody i wyróżnienia dzieci uczestniczących w konkursach.

8 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 172
Bardzo prężnie działająca organizacja, której członkami są tylko rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 172, która inicjuje, organizuje i wspiera aktywnie wszystkie akcje dla dzieci i na rzecz dzieci- uczniów szkoły. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 172 w każdym roku szkolnym organizuje konkursy tematyczne dla uczniów wspierając aktywność i proces wychowawczy dzieci i młodzieży. Dzięki wysokiej aktywności rodziców działających w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 172 powstało w 2007 r. Stowarzyszenie Uczeń mające na celu pomoc uczniom, nauczycielom i szkole.

9 Stowarzyszenie Uczeń im. Janiny Jaszczyńskiej
Stowarzyszenie powstało w 2007 roku dzięki zaangażowaniu rodziców, a także dyrekcji szkoły. Pomysłodawcą powołania do życia Stowarzyszenia była nasza świętej pamięci Pani dyrektor Janina Jaszczyńska. Dla uczczenia pamięci została patronem Stowarzyszenia "UCZEŃ”. Podstawą działania Stowarzyszenia "Uczeń" im. Janiny Jaszczyńskiej przy SP nr 172 w Łodzi, zwanego dalej Stowarzyszeniem są przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i postanowieniami Statutu Stowarzyszenia "Uczeń". Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskało ono osobowość prawną. W lutym 2009 roku dzięki ofiarnej pracy grupy rodziców, Stowarzyszenie otrzymało statut organizacji pożytku publicznego. Od 2010 roku mamy prawo do 1% podatku.

10 Stowarzyszenie Uczeń im. Janiny Jaszczyńskiej
Zajmuje się głównie wsparciem finansowym na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 172 im. Prof. Stefana Banacha. W skład Stowarzyszenia wchodzą rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 172 jak również osoby nie związane z tą instytucją, oraz inne podmioty gospodarcze które działają na rzecz Stowarzyszenia wspierając organizacyjnie i finansowo. Wspomaga szkolnictwa podstawowego: nauka, edukacja, oświata i wychowanie. Podtrzymuje tradycje narodowe, pielęgnuje polskość oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej. Wspiera krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży, zajmuje się upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu. Upowszechnia wiedzę z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Upowszechnia ekologię i ochrony zwierząt oraz dziedzictwo przyrodnicze.

11 Konkursy dla uczniów organizowane przez Radę Rodziców
Przedstawione tematy konkursowe stanowią tylko część wszystkich konkursów Konkurs graficzny „ Logo Rady Rodziców” Konkurs graficzny „Logo Szkoły Podstawowej Nr 172” Konkurs literacki „Przygody Matematycznej Gęsi” Drzewo genealogiczne „Moja rodzina” Konkurs fotograficzny „Pierwsze oznaki wiosny” Konkurs kart świątecznych bożonarodzeniowych i wielkanocnych Konkurs plastyczny „Gra planszowa” Konkurs plastyczny z okazji 50-lecia szkoły „Jubileuszowa tarcza szkolna” Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 172 dba o stronę formalną organizowanych konkursów, weryfikację prac konkursowych oraz przyznawanie nagród i wyróżnień dla uczestników konkursów. Dzięki Radzie Rodziców wydana została publikacja książeczki „Przygody Matematycznej Gęsi”, w której są zamieszczone opowiadania i ilustracje dzieci z konkursu literackiego „Przygody Matematycznej Gęsi”.

12 Piknik szkolny Coroczna cykliczna impreza plenerowa organizowana na terenie szkoły dla uczniów i ich rodzin, podczas której mają miejsce występy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 172. Bogato zaopatrzone stoiska, oferują do sprzedaży przepyszne ciasta, wykwintne sałatki owocowe i warzywne wykonane przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 172, a unoszący się zapach pieczonej kiełbaski i kaszanki zaprasza do skosztowania, tym bardziej że czuwa nad tym personel gastronomiczny szkoły. Cały dochód z tego przedsięwzięcia zasila konto Rady Rodziców. „Stowarzyszenie Uczeń im. Janiny Jaszczyńskiej” podczas tej imprezy organizuje sprzedaż cegiełek. Wszystkie środki finansowe zebrane z tytułu tego przedsięwzięcia zostają przekazane na konto Rady Rodziców.

13 Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji
Rada Rodziców wspiera finansowo, dofinansowując wyjazdy uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej ( w roku szkolnym 2010/2011 wyniósł 4610,05 zł). Powstał celowy fundusz na rzecz dzieci pokrzywdzonych przez los. W tym roku szkolnym wspierał ucznia chorego na białaczkę .

14 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 172
Aktywnie działająca organizacja zawdzięcza swój dynamizm tylko i wyłącznie swoim członkom, którzy w obecnych czasach poświęcają swój czas by wspierać aktywnie akcje inspirowane przez Radę Rodziców, współtworząc proces wychowawczy dzieci i młodzieży. Wszystkie imprezy i akcje są zorganizowane zawsze w 100% profesjonalnie i cieszą się wysokim uznaniem wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i innych instytucji oraz podmiotów gospodarczych. Skład Rady Rodziców 2011/2012 Przewodniczący: Adam Głuszkowski Zastępca : Jarosław Koneczny Sekretarz: Magdalena Moszczyńska Członkowie: Jasmina Al-Douri Ewa Rogelet

15 Opracowała Jasmina Al-Douri
Podziękowania dla Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 172 im. Prof. Stefana Banacha w Łodzi p. Magdalenie Janowskiej za poświęcony czas i konsultację dotyczącą opracowania publikacji organizacji Rady Rodziców. Opracowano na podstawie dokumentów udostępnionych przez szkołę oraz dzięki życzliwości pani Bogumiły Sowińskiej , samodzielnego referenta Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi, który umożliwia współpracę z osobami zarządzającymi szkołą i wspierającymi ją. Opracowała Jasmina Al-Douri Łódź, czerwiec 2012


Pobierz ppt "Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 172 im. Prof"

Podobne prezentacje


Reklamy Google