Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bielsko - Biała.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bielsko - Biała."— Zapis prezentacji:

1 Bielsko - Biała

2 Mówiąc o reformie oświaty musimy rozróżnić dwa obszary:
Reformę programową: np. Reforma Handkego, reforma kształcenia zawodowego, reforma kształcenia dorosłych itd. Reforma treści nauczania. 2. Reformę sieci szkół i placówek oświatowych. Reforma bazy oświatowej. Pierwszy obszar to domena Ministerstwa Edukacji Narodowej. Drugi obszar leży w kompetencjach i odpowiedzialności samorządów. Powodem i treścią naszej prezentacji są proponowane zmiany w drugim obszarze.

3 Odpowiedzialny samorząd w swoich decyzjach dotyczących sieci szkół i placówek
oświatowych uwzględnić musi możliwie wszystkie uwarunkowania. W przypadku naszego miasta są to np: 1. Sytuacja demograficzna. 2. Stan rynku pracy. 3. Zrealizowane w mieście inwestycje w obszarze oświaty. 4. Konieczność podniesienia poziomu kształcenia uczniów zdolnych. 5. Konieczność poszerzenia oferty edukacyjnej. 6. Zobowiązania Miasta wobec innych podmiotów. 7. Racjonalizacja kosztów. 8. Konieczność utrzymania i poprawy wyników nauczania. 9. Skutki inwestycji infrastrukturalnych w mieście kolidujących z obecną siecią placówek (drogi). 10. Decyzje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wyłączeniu z użytkowania. 11. Oczekiwania rodziców i uczniów. 12. Możliwości finansowe samorządów.

4 Te uwarunkowania determinują zadania gminy w sferze oświaty, w szczególności określają
odpowiednie dostosowanie infrastruktury oświatowej zarówno do potrzeb społecznych jak i możliwości finansowych gminy. Polityka kolejnych rządów w obszarze oświaty skutkuje tak wielkimi obciążeniami budżetów samorządowych, że stanowi to ogromne ograniczenie ich rozwoju a w wielu wypadkach dewastuje finanse samorządowe, i grozi ich niewypłacalnością.

5 W tym miejscu kilka danych statystycznych dla Miasta Bielska-Białej
2002 rok 2010 rok Różnica kolumny 3 do kolumny 2 % wskaźnik zmian 1 2 3 4 5 Liczba wychowanków przedszkoli 3 396 3 945 549 116,17% Liczba uczniów w szkołach podstawowych 10 973 7 593 -3 380 69,20% Liczba uczniów w gimnazjach 6 736 4 351 -2 385 64,59% Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 14 360 10 377 -3 983 72,26% Razem liczba uczniów i wychowanków 35 465 26 266 -9 199 74,06% Liczba szkół i przedszkoli 130 115 -15 88,46% Liczba nauczycieli 2 980 2 656 -324 89,13% Nakłady na oświatę 165  269  103  162,81% Subwencja oświatowa 96 347 408 161  65  167,55% Uzyskane dochody (środki UE, wpłaty rodziców, wynajem pomieszczeń) 17  12  308,45% Nakłady na oświatę zmniejszone o wysokość subwencji i uzyskane dochody 63  89  26  142,18% Inwestycje 26  22  621,96%

6 Jak widać z powyższych danych, obrazują one tendencję stałego wzrostu kosztów oświaty mimo
spadku ilości uczniów i wychowanków razem wziętych. Dotychczasowe działania oszczędnościowe per saldo nie przynoszą koniecznych rezultatów gdyż ich efekty są z naddatkiem pochłaniane przez wzrost kosztów systemu edukacji funkcjonującego w obecnym kształcie. System ten wymaga radykalnych zmian poczynając od zmian w świadomości społecznej w tym całego środowiska oświatowego. Zmiany w systemie organizacji i finansowania oświaty wymagają zgody i wsparcia władz samorządowych dbających o jakość procesów kształcenia i wychowania ale i zdeterminowanych wolą uzdrowienia budżetów gmin. Zewnętrzne warunki i okoliczności, w których funkcjonuje oświata są niezależne od władz samorządowych i mają charakter dynamiczny. Natomiast struktura sieci szkół i placówek ustalana decyzjami władz samorządowych ma charakter statyczny. Oczywista jest więc konieczność okresowej przebudowy struktury sieci w celu dostosowania jej do aktualnych potrzeb.

7 W starciu o kształt sieci szkół i placówek oświatowych ścierają się pozornie sprzeczne interesy dwóch środowisk. 1. Środowisko oświatowe: dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy oświaty, pracownicy samorządowi nadzorujący oświatę, rodzice uczniów i wychowanków, działacze związkowi i samorządowi związani z oświatą. 2. Pozostali podatnicy. Środowisko oświatowe oczekuje głównie (w pewnym uproszczeniu): gwarancji zatrudnienia niezależnie od sytuacji demograficznej i stanu finansów samorządowych, zwiększonych nakładów na infrastrukturę i wyposażenie placówek, utrzymania przywilejów związanych z Kartą Nauczyciela, wzrostu wynagrodzeń. Natomiast pozostali podatnicy oczekują, że koszty oświaty będą ustawicznie decyzjami Prezydenta racjonalizowane. Że budżet Miasta, który zawsze będzie mniejszy od potrzeb, będzie sprawiedliwie uwzględniał także: inwestycje infrastrukturalne, - kulturę i sport, - służbę zdrowia i pomoc społeczną, inne zadania Gminy i Powiatu. Pozostali podatnicy mają świadomość, że wydatki na oświatę są w stosunku do tych wydatków konkurencyjne.

8 Prezydent przygotowując i realizując budżet Miasta musi godzić te racje ponosząc polityczną
odpowiedzialność przed wszystkimi wyborcami - zarówno reprezentującymi środowisko oświatowe jak i pozostałych podatników. Odpowiednie służby Prezydenta (MZO) dokonują sukcesywnie oceny sieci szkół i w zależności od potrzeb społecznych, a także możliwości finansowych samorządu i przedstawiają Prezydentowi projekty zmian, które po jego wstępnej akceptacji poddawane są społecznej dyskusji. W wyniku takiej dyskusji przygotowywany jest końcowy projekt, który po akceptacji Prezydenta przedstawiany jest do zatwierdzenia Radzie Miasta zgodnie z jej kompetencjami. Tak było np. z przeniesieniem Zespołu Szkół Energetycznych do Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, z utworzeniem Bielskiej Szkoły Rzemiosł, przeniesieniem LO im. A. Asnyka, przeniesieniem Zespołu Szkół im. J. Tuwima, konsolidacją internatów, a także budową: Przedszkola nr 31, sal gimnastycznych: w Szkole Podstawowej nr 9 oraz w Szkole Podstawowej nr 26, budową boisk sportowych: w Szkole Podstawowej nr 29, w Gimnazjum nr 11, w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jutrzenki oraz w Szkole Podstawowej nr 33.

9 Obecnie przedstawiamy projekt reorganizacji sieci szkół i placówek oświatowych w celu
zapoznania z nim wszystkich zainteresowanych, umożliwiając zgłoszenie uwag i propozycji, które mogłyby pomóc w dopracowaniu jego ostatecznego kształtu. Struktura sieci placówek oświatowych oraz organizacja procesu kształcenia warunkują efektywność nauczania rozumianą jako stosunek wyników nauczania do kosztów procesu. Można przyjąć, że istnieje powszechna zgoda co do tego, że polityka oświatowa samorządu musi polegać na podejmowaniu działań stwarzających warunki do utrzymania i podnoszenia wyników nauczania szeroko rozumianych; (wartość dodana wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych i osiągane wyniki). Z drugiej jednak strony decyzje dotyczące oświaty muszą uwzględniać koszty nauczania dążąc do ich racjonalizacji. Tak więc celem proponowanych zmian w organizacji sieci placówek oświatowych jest poprawa efektywności procesu nauczania (optymalizacji kosztów).

10 Projekt reorganizacji szkół i placówek oświatowych w Bielsku - Białej
w latach 2011 – 2012 wrzesień 2011 r. 1

11 2

12 Uwarunkowania mające decydujący wpływ na projekt reorganizacji sieci szkół w Bielsku-Białej
1. Demografia w skali miasta 1. Potrzeby rynku pracy - rozwój szkolnictwa zawodowego I IV 2. Racjonalizacja kosztów: - przeniesienie szkół do budynków miejskich; zwolnienie budynków wynajmowanych; - wywiązanie się ze zobowiązań gminy 2. Inwestycje- nowoczesna baza w BCKUiP i ZSGiH CEL: Poprawa efektywności procesu nauczania 3. Kształcenie dorosłych – potrzeba zmian systemowych II 1. Założenia reformy programowej MEN 2.Tworzenie oddziałów klas zerowych w SP; Łączenie programowe gimnazjum z liceum III 4. Rozbudowa aparatu doradztwa metodycznego – miejska platforma moodla – ok.700 zalogowanych n-li 2. Poszerzenie oferty edukacyjnej: szkoły dwujęzyczne, klasy sportowe 3. Utworzenie specjalistycznych pracowni i laboratoriów naukowych międzyszkolnych 1. Kształcenie uczniów zdolnych: tworzenie klas patronackich – humanistycznych, matematycznych 3

13 PROCES I Utworzenie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich
Zmiana struktury Bielskiej Szkoły Przemysłowej Utworzenie Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnego nr 2 przy ul. Filarowej 52 Zmiana lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 4 4

14 PROCES I Obecnie w branży gastronomicznej i hotelarskiej uczniów kształcą dwa zespoły szkół: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych oraz Zespół Szkół im. Juliana Tuwima. W związku z Ekspertyzą techniczną warunków ochrony przeciwpożarowej dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku - Białej zaistniała konieczność wyłączenia z eksploatacji dwóch segmentów budynków szkolnych Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku - Białej przy ul. Jaskrowej 13. Większość zajęć dydaktycznych tego zespołu z dniem 1 września 2009 r. została przeniesiona do budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej przy ul. Filarowej 52. Zespół Szkół im. Juliana Tuwima korzysta również z sali gimnastycznej i dwóch sal na ul. Jaskrowej 13. Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych zajmuje dwa budynki przy ul. Wyspiańskiego 5 i przy ul. Sobieskiego 15 pełniące w przeszłości funkcje internatów. Zajęcia praktyczne prowadzone są w warsztatach szkolnych przy ul. Filarowej 50 i Akademii Umiejętności 1a. W 2010 roku warsztaty przy ul. Filarowej 50 zostały gruntownie zmodernizowane. Przebudowano i dostosowano do potrzeb kształcenia zawodowego: kuchnie wraz z zapleczem, pomieszczenia magazynowe, sale lekcyjne, zaplecze socjalne dla uczniów i nauczycieli. Zostały wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia stosowane w gastronomii. 5

15 szkół zawodowych, funkcjonowania.
Projekt zakłada utworzenie jednego Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich przy ul. Filarowej 52. Umożliwi on utworzenie w jednym miejscu nowoczesnej bazy dla kształcenia zawodowego w branży gastronomiczno-hotelarskiej z wykorzystaniem nowoczesnych warsztatów szkolnych oraz pomieszczeń internatu. Łatwiejsze będzie zarządzenie szkołą (wykorzystanie sal, dojazdy uczniów). Zwolnione zostaną dwa budynki przy ul. Wyspiańskiego 5 i przy ul. Sobieskiego 15. Aby zapewnić naukę dzieciom i młodzieży gimnazjalnej w tej części miasta, proponuje się połączenie Szkoły Podstawowej nr 38 oraz Gimnazjum nr 12 w zespół i zapewnienie odrębnego, od szkół zawodowych, funkcjonowania. 6

16 PROCES I Oddziały Technikum nr 5 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 wchodzące dotychczas w strukturę Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących zostaną przeniesione do Bielskiej Szkoły Przemysłowej, która mieści się w budynku przy ul. Sixta 20. Szkoła kształcąca w przeszłości kadry dla włókiennictwa boleśnie odczuła upadek tego przemysłu, który nastąpił w wyniku przemian gospodarczych. Towarzyszyły temu jeszcze inne procesy wpływające na zmniejszenie liczby uczniów: skrócenie cyklu kształcenia w technikum z 5 lat do 4 lat, niż demograficzny, brak zainteresowania niektórymi zawodami. W wyniku tak dużego spadku liczby uczniów powierzchnia dydaktyczna jest wykorzystywana tylko częściowo. W sąsiadujących z Bielską Szkołą Przemysłową budynkach Zespołu Pracowni nr 1 Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Krasińskiego 37, w ramach prac finansowanych ze środków Unijnych, modernizowane są pomieszczenia dydaktyczne oraz pracownie np. krawiecka, mechatroniczna, energii odnawialnej. Całkowita wartość projektu modernizacji BCKUiP (wraz z dostawą wyposażenia) wynosi ok. 18 mln zł. Od kilku lat ze środków miasta powstaje nowoczesna baza kształcenia w zawodach branży samochodowej, obejmująca stanowiska naprawy samochodów, diagnostyki, budowy silników, układów elektrycznych, hamulcowych. 7

17 W wyniku proponowanych zmian oraz na bazie zmodernizowanych warsztatów szkolnych,
istnieje możliwość utworzenia w jednym miejscu nowoczesnej bazy dla kształcenia zawodowego na potrzeby przemysłu. Duży zespół szkół łatwiej dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy, racjonalnie będzie wykorzystywana powierzchnia dydaktyczna zarówno Bielskiej Szkoły Przemysłowej jak i Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Zachowana zostanie ponad 130-letnia tradycja Bielskiej Szkoły Przemysłowej kształcącej na potrzeby bielskiego przemysłu. Obecnie w jej strukturze funkcjonują 3 wydziały: chemii i ochrony środowiska, tekstylny i artystyczny oraz informatyczny. Kontynuacją szkół samochodowych będzie utworzenie kolejnego wydziału – samochodowego. 8

18 PROCES I Po przeniesieniu Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych do nowej siedziby przy ul. Filarowej 52 proponuje się przeniesienia na ul. Wyspiańskiego 5 Szkoły Podstawowej nr 4, która jest małą szkołą (osiem oddziałów) funkcjonującą w śródmieściu. Z obwodu do tej szkoły co roku trafia od 50% do 60% dzieci. Dotychczas szkoła ta wynajmuje dwa budynki przy ul. Gen. Sikorskiego 4a - 4b. Po przeniesieniu Szkoły Podstawowej nr 4 na ul. Wyspiańskiego 5 warunki nauki ulegną polepszeniu. Ponadto powyższe działania spowodują oszczędności wynikające z rezygnacji z wynajmu budynków przy ul. Sikorskiego 4a-b. 9

19 PROCES I 10

20 Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa nr 38 Technikum nr 5 Gimnazjum nr 12 Bielska Szkoła Przemysłowa 11

21 Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalny nr 2
Szkoła Podstawowa nr 38 Gimnazjum nr 12 12

22 Budynek Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych ul. Wyspiańskiego 5 Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych ul. Sobieskiego 15 13

23 Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich
Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych Zespół Szkół im. Juliana Tuwima 14

24 Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
Szkoła Podstawowa nr 4 15

25 PROCES II Likwidacja Gimnazjum nr 10 i Szkoły Podstawowej nr 5
Zmiana siedziby IV LO im. KEN i organizacja gimnazjum dwujęzycznego przy liceum Organizacja centrum zajęć pozalekcyjnych 16

26 PROCES II Gimnazjum nr 10 zlokalizowane jest w budynku przy ul. Michałowicza 55. W tym samym budynku mieści się Szkoła Podstawowa nr 5. Do gimnazjum corocznie trafia ok. 40 % dzieci z obwodu szkoły, który sąsiaduje z obwodem Gimnazjum nr 8 (ul. Doliny Miętusiej 5) oraz z obwodami Gimnazjum nr 11 (ul. E.Plater 3) i Gimnazjum nr 3 (ul. Broniewskiego 23). Gimnazjum nr 8 posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną i sportową oraz możliwość przyjęcia dodatkowej liczby uczniów. Wobec opisanej sytuacji proponuje się likwidację Gimnazjum nr 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 5 od 1 września 2012r. oraz zwolnienie budynku przy ul. Michałowicza 55. Zadania Gimnazjum nr 10 zostaną przekazane do Gimnazjum nr 8 - przeniesienie czterech oddziałów klas II i III. Dokonana zostanie także korekta obwodów gimnazjów, a nabór do klasy I zostanie przeprowadzony zgodnie z nowym podziałem terytorialnym obwodów. Powyższe działania spowodują dostosowanie sieci gimnazjów do aktualnej i prognozowanej sytuacji demograficznej, zwolniony zostanie budynek przy ul. Michałowicza 55. Koszty funkcjonowania szkół ulegną racjonalizacji z powodu pełniejszego wykorzystanie ich bazy. Po przeprowadzonej reorganizacji w tym obszarze, utrzymana zostanie nauka na jedną zmianę i zachowane zostaną ustawowe odległości z miejsca zamieszkania uczniów do szkoły obwodowej. 17

27 PROCES II Szkoła Podstawowa nr 5 zlokalizowana jest w budynku przy ul. Michałowicza 55. W tym samym budynku mieści się również Gimnazjum nr 10. Corocznie do szkoły zapisuje się mniej niż 50% uczniów z obwodu, który sąsiaduje z obwodami Szkół Podstawowych o numerach: 4, 25, 27. Wobec opisanej sytuacji proponuje się od 1 września 2012 roku likwidację Szkoły Podstawowej nr 5 i zwolnienie budynku przy ul. Michałowicza 55. Zadania Szkoły Podstawowej nr 5 zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej nr 27 zlokalizowanej w budynku przy ul. Z. Kossak-Szczuckiej 19 poprzez przeniesienie 5 oddziałów klas od II do VI. Szkoła Podstawowa nr 27 posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną i możliwość przyjęcia dodatkowej grupy uczniów. Nabór do klasy pierwszej zostanie przeprowadzony zgodnie z nowym podziałem terytorialnym obwodów, przez co dostosowana zostanie sieć szkół podstawowych do aktualnej i prognozowanej sytuacji demograficznej. Ustawowe odległości z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły zostaną zachowane. Powyższe działania zwiększą wykorzystanie bazy Szkoły Podstawowej nr 27, a to wpłynie na zracjonalizowanie kosztów funkcjonowania szkoły. Po reorganizacji uczniowie Szkoły Podstawowej nr 27 nadal będą się uczyć na jedną zmianę. 18

28 PROCES II Z uwagi na konieczność opuszczenia budynku przy ul. Słowackiego 15 ( wniosek Sądu Okręgowego o zwrot budynku ), proponuje się przeniesienie IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN z ulicy Słowackiego do budynku przy ul. Michałowicza 55, po uprzednim wyprowadzeniu stamtąd szkół: Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Gimnazjum nr 10. Proponuje się jednocześnie rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów zdolnych poprzez utworzenie w tym samym budynku bezobwodowego gimnazjum dwujęzycznego, będącego podbudową klas dwujęzycznych w IV LO im. KEN. Dyrekcja szkoły jest w stanie zapewnić wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia oddziałów dwujęzycznych, w takim terminie, by od września 2012 roku mogły rozpocząć się programowe zajęcia. 19

29 PROCES II Centrum Wychowania Estetycznego im. W. Kubisz znajduje się w budynku przy ul. Słowackiego 27a. Proponuje się wyprowadzenie CWE z budynku, który graniczy z Bielskim Centrum Kultury, co umożliwi udostępnienie pomieszczeń dla rozbudowującego się BCK-u. Placówka zostanie przeniesiona do innej siedziby - przy ul. Słowackiego 17 (z aulą) z przeznaczeniem na działalność pozalekcyjną dla dzieci i młodzieży miasta Bielska – Białej. Po wyprowadzeniu placówki z budynku przy ul. Słowackiego 27a, który nie spełnia warunków ppoż., można będzie rozszerzyć w nowym miejscu jej działalność o inne kierunki zajęć. Budynek przy ul. Słowackiego 17 bardzo dobrze nadaje się do realizacji zadań CWE, gdyż posiada dużą aulę ze sceną umożliwiającą prezentacje osiągnięć uczniowskich, oraz: 7 sal lekcyjnych, 2 sale do zajęć w grupach, 1 sala audiowizualna (ok. 60 osób), lektorium, biblioteka, dogodne wejście z możliwością przygotowania miejsca oczekiwania dla rodziców odbierających dzieci po zajęciach. Ilość sal jest większa od ilości pomieszczeń obecnie zajmowanych przez CWE, co daje możliwość rozszerzenia zadań Centrum. 20

30 21

31 Gimnazjum nr 10 Gimnazjum nr 8 22

32 Szkoła Podstawowa nr 27 Szkoła Podstawowa nr 5
23

33 IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN
Budynek po SP 5 i G 10 ul. Michałowicza 55 24

34 Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Centrum Wychowania Estetycznego Budynek przy ul. Słowackiego 17 25

35 PROCES III Organizacja Gimnazjum dwujęzycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego Likwidacja Szkoły Podstawowej nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego i przekazanie zadań do Szkoły Podstawowej nr 9 26

36 PROCES III Dla podniesienia poziomu nauczania w mieście i stworzenia większych możliwości dla dzieci zdolnych proponuje się utworzenie bezobwodowego gimnazjum dwujęzycznego przy III LO im. S. Żeromskiego. Nauczanie w tego typu szkole polega na umożliwieniu dzieciom pobierania nauki z kilku przedmiotów, np. matematyki, fizyki, geografii w obcym języku, a w konsekwencji umożliwienia startu na najlepsze uczelnie w kraju i za granicą. 28

37 PROCES III Z uwagi na wchodzącą reformę programową w oświacie, która zakłada ścisłą współpracę gimnazjów ze szkołami ponadgimnazjalnymi proponuje się likwidację Szkoły Podstawowej nr 22 w ZSO im. S. Żeromskiego przy ul. Grota – Roweckiego 5 i przekazanie jej zadań Szkole Podstawowej nr 9. Likwidacja Szkoły Podstawowej nr 22 spowodowana jest niewielką liczbą dzieci w obwodzie - uczęszczają do niej dzieci spoza rejonu szkoły, dla których są miejsca w szkołach obwodowych. W roku szkolnym 2011/12 w tym obwodzie jest 12 pierwszoklasistów, a w 2012/2013 – 8 dzieci. Proponuje się przekazania zadań do Szkoły Podstawowej nr 9, która zapewni miejsca dzieciom z obwodu oraz dotychczasowo funkcjonującym w SP 22 klasom. Ponadto przy SP 9 została oddana do użytku wielofunkcyjna hala sportowa, która zapewnia bardzo dobrą realizację zadań szkolnych. 29

38 2012 30

39 Szkoła Podstawowa nr 9 Szkoła Podstawowa nr w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego 31

40 PROCES IV Modyfikacja lokalizacji kształcenia zawodowego
Zwiększenie zadań Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych Likwidacja Zespołu Szkół Elektronicznych 32

41 PROCES IV Obecnie w Bielsku-Białej działają dwa zespoły szkół kształcące w zawodach technik elektronik i technik informatyk. Są to Zespół Szkół Elektronicznych przy ul.Lompy 8 oraz Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych przy ul. Słowackiego 24. W związku z niżem demograficznym oraz skróceniem nauki w technikum z 5 lat do 4 lat liczba uczniów w obu zespołach systematycznie malała. Planowane zmiany mają na celu połączenie oddziałów kształcących w takich samych lub zbliżonych zawodach w jednym zespole tj. Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych. Takie rozwiązanie usystematyzuje sieć szkolną i dostosuję ją do zmniejszającej się corocznie liczby absolwentów gimnazjów, ułatwi młodzieży wybór szkoły i zawodu. Duży zespół szkół, kształcący w wielu zawodach, łatwiej dostosowuje kierunki kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Reorganizacja przyczyni się do racjonalnego wykorzystania bazy dydaktycznej oraz warsztatów w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Zwolniony zostanie budynek przy ulicy Lompy 8. 33

42 34

43 Zespół Szkół Elektronicznych
Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych Zespół Szkół Elektronicznych 35

44 PROCES V Dostosowanie sieci szkolnej do struktury demograficznej dzielnicy Rozwiązanie Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnego w Kamienicy Likwidacja Gimnazjum nr 22 – przekazanie zadań do Gimnazjum nr 9 w ZSO im. AK 36

45 PROCES V Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalny zlokalizowany jest w trzech budynkach: - budynek przy ul. Jeżynowej 3 (własność parafii ewangelicko – augsburskiej) – siedziba Szkoły Podstawowej nr 23, - budynek przy ul. Karpackiej 150 (własność Gminy) – siedziba Gimnazjum nr 22, - budynek przy ul. Karpackiej 127 (własność Gminy) – sala gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym, świetlicą, biblioteką i pracownią komputerową. Do Gimnazjum nr 22 corocznie trafia ok % dzieci, z obwodu szkoły, co stanowi nabór na jeden oddział. Szkoła składa się zatem z trzech klas jednoodziałowych. Na Osiedlu Beskidzkim, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej, funkcjonuje Gimnazjum nr 9. Zespół ten zlokalizowany jest w budynku przy ul. Sterniczej 4. Posiada obszerną bazę lokalową i dydaktyczną dostosowaną do pracy każdego typu szkół. W najbliższym czasie budynek ZSO im. AK przewidziany jest do kompleksowego remontu - termomodernizacji. W związku ze zmienną sytuacją demograficzną budynek jest obecnie nie w pełni wykorzystany, co pozwala na poszerzenie organizacyjne Gimnazjum nr 9. Wobec opisanej sytuacji proponuje się od 1 września 2012r. rozwiązanie Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnego, likwidację Gimnazjum nr 22, przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 23 do budynku przy ul. Karpackiej 150, zwolnienie budynku przy ul. Jeżynowej 3, przekazanie zadań zlikwidowanego Gimnazjum nr 22 i włączenie klas do Gimnazjum nr 9 oraz korektę obwodu szkolnego. 37

46 PROCES V Szkoła Podstawowa nr 23 będzie funkcjonować w budynkach przy ul. Karpackiej 150 oraz Karpackiej 127 (obiekt sportowy). W związku z powyższym zwrócony właścicielowi zostanie budynek przy ul. Jeżynowej 3, a koszty funkcjonowania szkół ulegną racjonalizacji poprzez zwiększenie stanu organizacyjnego Gimnazjum nr 9. Opisana propozycja generuje korzyści edukacyjne, związane z włączeniem uczniów zlikwidowanego gimnazjum do zespołu, w którym funkcjonuje także liceum ogólnokształcące. Zachowane zostaną także ustawowe odległości z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły obwodowej oraz utrzymana nauka na jedną zmianę. Do dyspozycji szkoły podstawowej oddany zostanie budynek o zbliżonej, do obecnie zajmowanego, kubaturze i ilości sal, co pozwoli na zachowanie dotychczasowego standardu nauki. Budynek szkolny zlokalizowany jest w sąsiedztwie sali sportowej, co wyeliminuje dojazdy uczniów na salę w celu realizacji zajęć wychowania fizycznego. 38

47 PROCES V 2012 39

48 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. A.K.
Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. A.K. Gimnazjum nr 22 Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalny Szkoła Podstawowa nr 23 40

49 Podsumowanie Szkoły i placówki przeniesione do budynków docelowych, będących własnością gminy Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN, Szkoła Podstawowa nr 4, Centrum Wychowania Estetycznego, Szkoła Podstawowa nr 23. 41

50 Podsumowanie Zwolnione budynki
ul. Sobieskiego po Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych, ul. Sikorskiego 4 a-b - po SP nr 4, ul. Słowackiego po IV LO im. KEN, ul. Słowackiego 27a - po CWE, ul. Lompy po ZSE, ul. Jeżynowa po Zespole Podstawowo – Gimnazjalnym w Kamienicy, ul. Boruty Spiechowicza - sala gimnastyczna. 42

51 Podsumowanie Likwidacja szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5
Gimnazjum nr 10 Gimnazjum nr 22 Zespół Szkół Elektronicznych 43

52 Formalne usunięcie ze struktury szkół tych placówek, które zakończyły działalność dydaktyczną - szkoły zawodowe, licea profilowane oraz szkoły policealne VII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. J. Tuwima; IX Liceum Ogólnokształcące w Bielskiej Szkole Przemysłowej; II Liceum Profilowane w Zespole Szkół Budowlanych; V Liceum Profilowane w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących; VI Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ogrodniczych; Technikum nr 10 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych; Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych; II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Bielskiej Szkole Przemysłowej; Szkoła Policealna nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej; Szkoła Policealna nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych; Szkoła Policealna nr 3 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych; Szkoła Policealna nr 4 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych; Szkoła Policealna nr 5 w Zespole Szkół im. J. Tuwima. 44

53 Harmonogram działań związanych z reformą sieci szkół i placówek oświatowych
Prezentacja założeń Projektu reorganizacji szkół i placówek oświatowych dyrektorom szkół i placówek ujętych w projekcie. Zapoznanie członków Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej z założeniami Projektu reorganizacji szkół i placówek oświatowych. Zapoznanie rad pedagogicznych i rad rodziców przez dyrektorów szkół ujętych w projekcie z założeniami Projektu reorganizacji szkół i placówek oświatowych. Prezentacja założeń Projektu reorganizacji szkół i placówek oświatowych dyrektorom szkół i placówek nie ujętych w projekcie. Przekazanie założeń Projektu reorganizacji szkół i placówek radnym Rady Miejskiej. 14, 15 września 2011 r. 19 września 2011 r. września 2011 r. września 2011 r. 23 września 2011 r. 45

54 Harmonogram działań związanych z reformą sieci szkół i placówek oświatowych c.d.
Przekazanie założeń Projektu reorganizacji szkół i placówek oświatowych środowisku oświatowemu i opinii publicznej w celu umożliwienia zgłoszenia uwag i propozycji, które mogłyby pomóc w dopracowaniu jego ostatecznego kształtu. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu reorganizacji sieci szkół i placówek oświatowych. Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie zamiaru likwidacji szkół i placówek. Wprowadzenie na sesję Rady Miejskiej uchwał Powiadomienie o zamiarze likwidacji szkół i placówek: - Śląskiego Kuratora Oświaty (w celu uzyskania opinii), - rodziców i uczniów, - związków zawodowych. w sprawie: - wyłączenia szkół z zespołów, - rozwiązania zespołów, - w sprawie likwidacji szkół i placówek, - utworzenia szkół i zespołów szkół, - zmian siedzib szkół. 30 września 2011 r. do 25 listopada r. 28 grudnia 2011 r. styczeń 2012 r. luty – marzec 2012 r. 46


Pobierz ppt "Bielsko - Biała."

Podobne prezentacje


Reklamy Google