Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych w ramach PO KL (Priorytet VII) Standard minimum Prezentacja współfinansowana ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych w ramach PO KL (Priorytet VII) Standard minimum Prezentacja współfinansowana ze środków."— Zapis prezentacji:

1 1 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych w ramach PO KL (Priorytet VII) Standard minimum Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn Ramy prawne TRAKTAT AMSTERDAMSKI Art. 2: Zadaniem Wspólnoty jest (…) popieranie równoś- ci mężczyzn i kobiet. ROZPORZĄDZENIE RADY 1083/2006 Art. 16 Równość między mężczyznami i kobietami i niedyskryminacja Państwa członkowskie i Komisja zapewniają wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględniają problematyki płci na poszczególnych etapach wdrażania funduszy.

3 3 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie Działania równościowe w projekcie Rezultaty projektu w podziale na płeć Budżet projektu Równościowe zarządzanie projektem Analiza sytuacji i problemu pod kątem płci

4 4 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL W kwietniu 2009 r. do części A Karty Oceny Merytorycznej wniosku o dofinansowanie wprowadzono Standard minimum – narzędzie umożliwiające weryfikację spełnienia przez oceniany projekt Zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Aby stwierdzić czy projekt jest zgodny z Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, oceniany wniosek o dofinansowanie musi uzyskać pozytywną odpowiedź na min. 2 z 6 pytań Standardu. Nieuzyskanie min. 2 pozytywnych odpowiedzi w Standardzie równoznaczne jest z odrzuceniem wniosku w przypadku projektów konkursowych (Działanie 7.2 i 7.3 PO KL) lub zwróceniem wniosku do poprawy w przypadku projektów systemowych (Działanie 7.1 PO KL). Każde pytanie Standardu minimum należy traktować niezależnie od innych pytań. Niemniej Wnioskodawca powinien zachować logikę projektową!

5 5 Pytania standardu minimum 1. Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu?

6 6 Pytania standardu minimum cd. 4. Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? 5. Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem?

7 7 Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: 1. profil działalności Projektodawcy - w ramach statutu (lub innego równoważnego dokumentu) istnieje jednoznaczny zapis, iż beneficjent przewiduje w ramach swojej działalności wsparcie skierowane tylko do jednej z płci. (np. Stowarzyszenie Samotnych Ojców lub teren zakładu karnego), 2. realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), 3. zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

8 8 Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn Przykład 1 Powiat X: grupa osób bezrobotnych w wieku 18-25 lat korzystających z pomocy społecznej – 780 os. K – 442 (57%), M- 338 (43%) Przyczyny: A. Niski poziom wykształcenia (aż 296 os. w tym 48% K ukończyło edukację na poziomie gimnazjum lub niższym); B. Brak doświadczenia zawodowego (bez stażu pracy 577 os. w tym 69% K); C. Negatywne wzorce rodzinne, uzależnienie od pomocy społecznej; Dodatkowo zdiagnozowano bariery równości wpływające na obniżenie szans kobiet na rynku pracy: a) Stereotypy płci – kobiety są gorszymi i mniej dyspozycyjnymi pracownikami; miejsce kobiety jest w domu przy dzieciach; b) Różnice w wynagrodzeniach, niski prestiż zawodów sfeminizowanych, w konsekwencji feminizacja biedy.

9 9 Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn Przykład 1 – c.d. Projektem zostanie objętych 35 kobiet (70% UP) i 15 mężczyzn (30% UP) Cel: podniesienie umiejętności zawodowych oraz wzrost samodzielności 35 kobiet oraz 15 mężczyzn w wieku 18-25 lat bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej na terenie powiatu X w okresie 12 miesięcy. Działania: Warsztaty psychologiczne zróżnicowane zgodnie z profilem psychologicznym K i M; Doradztwo zawodowe przełamujące segregację na rynku pracy (podział na zawody kobiece i męskie); Szkolenia zawodowe w zawodach szczególnie poszukiwanych na rynku pracy adresowane do K i M Wykład z zakresu godzenia życia zawodowego i rodzinnego, promowanie modelu równego podziału ról w rodzinie.

10 10 Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn Przykład 2 Gmina Y – zdiagnozowano problem uzależnienia/ współuzależnienia od alkoholu w 30 rodzinach, w których żyje 125 osób (55M i 70K); uzależnieni 35 os. (27M i 8K) – dane MOPS, Ośrodka Terapii Uzależnień W tym: w 12 rodzinach z małoletnimi dziećmi występuje problem przemocy domowej. Sprawcami przemocy w tych rodzinach są mężczyźni. Projekt zostanie skierowany do 12 współuzależnionych kobiet doświadczających zjawiska przemocy domowej.

11 11 Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn Przykład 2 – c.d. Działania w projekcie będą koncentrowały się wokół przezwyciężenia problemu współuzależ- nienia oraz usamodzielnienia życiowego kobiet: Wsparcie psychologiczne Poradnictwo prawne Grupa terapeutyczna dla ofiar przemocy Grupa wsparcia Wsparcie towarzyszące zostanie skierowane do małoletnich dzieci.

12 12 Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn Przykład 3 – Wyjątek, co do którego nie stosuje się standardu minimum (profil działalności – ograniczenie statutowe) W szkole ponadgimnazjalnej dla chłopców występuje problem nieprzystosowania uczniów do życia społecznego, niskich umiejętności interpersonalnych. Z informacji pedagoga szkolnego wynika, m.in. że: 36% - chłopców wagaruje częściej niż raz w tygodniu, 40% - ma regularny kontakt z alkoholem, 25% - stosuje przemoc w stosunku do swoich rówieśników, 15% - miało konflikt z prawem. Diagnoza wskazała, iż jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są stereotypy dotyczące ról społecznych mężczyzn i kobiet przekazywane w rodzinach (środowiskach), z których pochodzą uczniowie. Obraz męskiego mężczyzny: silny, dominujący, pewny siebie, agresywny. Istnieje ryzyko, iż powyższe negatywne zachowania przeniosą się w przyszłości na stosunki zawodowe, rodzinne i koleżeńskie. Część uczniów może stać się sprawcami przemocy w stosunku do kobiet (molestowanie, przemoc w rodzinie). Działania w projekcie powinny zatem uwzględniać aspekty równościowe.

13 13 Planowane w regionie szkolenia z zasady równości szans kobiet i mężczyzn ROEFS Ełk: 19 lutego 2010 r. ROEFS Elbląg: 3 marca 2010 r. Informacje nt. planowanych szkoleń: www.elblag.roefs.pl/ www.olsztyn.roefs.pl/ www.elk.roefs.pl/ www.efs.warmia.mazury.pl/

14 14 Materiały dotyczące Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Instrukcja do standardu minimum zamieszczona w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL (s. 39-42), Podręcznik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL, www.efs.warmia.mazury.pl/ - Dokumenty/wytyczne; www.efs.warmia.mazury.pl/ - FAQ -pytania i odpowiedzi


Pobierz ppt "1 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych w ramach PO KL (Priorytet VII) Standard minimum Prezentacja współfinansowana ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google