Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych"— Zapis prezentacji:

1 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych
w ramach PO KL (Priorytet VII) Standard minimum Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn Ramy prawne
TRAKTAT AMSTERDAMSKI Art. 2: „Zadaniem Wspólnoty jest (…) popieranie równoś-ci mężczyzn i kobiet”. ROZPORZĄDZENIE RADY 1083/2006 Art. 16 Równość między mężczyznami i kobietami i niedyskryminacja „Państwa członkowskie i Komisja zapewniają wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględniają problematyki płci na poszczególnych etapach wdrażania funduszy”.

3 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie

4 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL
W kwietniu 2009 r. do części A Karty Oceny Merytorycznej wniosku o dofinansowanie wprowadzono Standard minimum – narzędzie umożliwiające weryfikację spełnienia przez oceniany projekt Zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Aby stwierdzić czy projekt jest zgodny z Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, oceniany wniosek o dofinansowanie musi uzyskać pozytywną odpowiedź na min. 2 z 6 pytań Standardu. Nieuzyskanie min. 2 pozytywnych odpowiedzi w Standardzie równoznaczne jest z odrzuceniem wniosku w przypadku projektów konkursowych (Działanie 7.2 i 7.3 PO KL) lub zwróceniem wniosku do poprawy w przypadku projektów systemowych (Działanie 7.1 PO KL). Każde pytanie Standardu minimum należy traktować niezależnie od innych pytań. Niemniej Wnioskodawca powinien zachować logikę projektową!

5 Pytania standardu minimum
Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu?

6 Pytania standardu minimum cd.
Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem?

7 Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:
profil działalności Projektodawcy - w ramach statutu (lub innego równoważnego dokumentu) istnieje jednoznaczny zapis, iż beneficjent przewiduje w ramach swojej działalności wsparcie skierowane tylko do jednej z płci. (np. Stowarzyszenie Samotnych Ojców lub teren zakładu karnego), realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

8 Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn
Przykład 1 Powiat X: grupa osób bezrobotnych w wieku lat korzystających z pomocy społecznej – 780 os. K – 442 (57%), M- 338 (43%) Przyczyny: Niski poziom wykształcenia (aż 296 os. w tym 48% K ukończyło edukację na poziomie gimnazjum lub niższym); Brak doświadczenia zawodowego (bez stażu pracy 577 os. w tym 69% K); Negatywne wzorce rodzinne, uzależnienie od pomocy społecznej; Dodatkowo zdiagnozowano bariery równości wpływające na obniżenie szans kobiet na rynku pracy: Stereotypy płci – kobiety są gorszymi i mniej dyspozycyjnymi pracownikami; miejsce kobiety jest w domu przy dzieciach; Różnice w wynagrodzeniach, niski prestiż zawodów sfeminizowanych, w konsekwencji feminizacja biedy.

9 Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn
Przykład 1 – c.d. Projektem zostanie objętych 35 kobiet (70% UP) i 15 mężczyzn (30% UP) Cel: podniesienie umiejętności zawodowych oraz wzrost samodzielności 35 kobiet oraz 15 mężczyzn w wieku lat bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej na terenie powiatu X w okresie 12 miesięcy. Działania: Warsztaty psychologiczne zróżnicowane zgodnie z profilem psychologicznym K i M; Doradztwo zawodowe przełamujące segregację na rynku pracy (podział na zawody „kobiece” i „męskie”); Szkolenia zawodowe w zawodach szczególnie poszukiwanych na rynku pracy adresowane do K i M Wykład z zakresu godzenia życia zawodowego i rodzinnego, promowanie modelu równego podziału ról w rodzinie.

10 Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn
Przykład 2 Gmina Y – zdiagnozowano problem uzależnienia/ współuzależnienia od alkoholu w 30 rodzinach, w których żyje 125 osób (55M i 70K); uzależnieni 35 os. (27M i 8K) – dane MOPS, Ośrodka Terapii Uzależnień W tym: w 12 rodzinach z małoletnimi dziećmi występuje problem przemocy domowej. Sprawcami przemocy w tych rodzinach są mężczyźni. Projekt zostanie skierowany do 12 współuzależnionych kobiet doświadczających zjawiska przemocy domowej.

11 Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn
Przykład 2 – c.d. Działania w projekcie będą koncentrowały się wokół przezwyciężenia problemu współuzależ-nienia oraz usamodzielnienia życiowego kobiet: Wsparcie psychologiczne Poradnictwo prawne Grupa terapeutyczna dla ofiar przemocy Grupa wsparcia Wsparcie towarzyszące zostanie skierowane do małoletnich dzieci.

12 Zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn
Przykład 3 – Wyjątek, co do którego nie stosuje się standardu minimum (profil działalności – ograniczenie statutowe) W szkole ponadgimnazjalnej dla chłopców występuje problem nieprzystosowania uczniów do życia społecznego, niskich umiejętności interpersonalnych. Z informacji pedagoga szkolnego wynika, m.in. że: 36% - chłopców wagaruje częściej niż raz w tygodniu, 40% - ma regularny kontakt z alkoholem, 25% - stosuje przemoc w stosunku do swoich rówieśników, 15% - miało konflikt z prawem. Diagnoza wskazała, iż jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są stereotypy dotyczące ról społecznych mężczyzn i kobiet przekazywane w rodzinach (środowiskach), z których pochodzą uczniowie. Obraz „męskiego” mężczyzny: silny, dominujący, pewny siebie, agresywny. Istnieje ryzyko, iż powyższe negatywne zachowania przeniosą się w przyszłości na stosunki zawodowe, rodzinne i koleżeńskie. Część uczniów może stać się sprawcami przemocy w stosunku do kobiet (molestowanie, przemoc w rodzinie). Działania w projekcie powinny zatem uwzględniać aspekty „równościowe”.

13 Planowane w regionie szkolenia z zasady równości szans kobiet i mężczyzn
ROEFS Ełk: 19 lutego 2010 r. ROEFS Elbląg: 3 marca 2010 r. Informacje nt. planowanych szkoleń:

14 Materiały dotyczące Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL
Instrukcja do standardu minimum zamieszczona w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL (s ), Podręcznik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL, - Dokumenty/wytyczne; - FAQ -pytania i odpowiedzi


Pobierz ppt "Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach realizowanych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google