Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z rodzicami dzieci urodzonych w 2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z rodzicami dzieci urodzonych w 2008"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z rodzicami dzieci urodzonych w 2008

2 - poznanie koncepcji pracy Szkoły Podstawowej
Program spotkania: - poznanie koncepcji pracy Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach, - prawa i obowiązki rodziców, - specyfika zajęć organizowanych w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, - zapis dziecka do oddziału „0” w roku szkolnym 2013/2014, - dyskusja – pytania i spostrzeżenia

3 Dzieci urodzone 2008 roku- obwód SP w Bobrownikach
Obwód Arkadia nr 1-20, Bobrowniki, Dzierzgów 1-59 Dzieci urodzonych w 2008 r. i zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach wykazano w ewidencji ludności 35. - Arkadia – 1 dziecko - Bobrowniki – 31 dzieci, - Dzierzgów – 3 dzieci W tej grupie jest 20 dziewczynek i 15 chłopców

4 Koncepcja pracy SP w Bobrownikach
Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach opiera o takie wartości jak: Miłość – życzliwość, ciepło i otwartość, akceptacja, szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie jego odmienności, wyborów, wspieranie jego działań, wskazanie dróg rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, gotowość do niesienia pomocy, Mądrość – to ustawiczne dążenie do osiągniecia pełni człowieczeństwa, świadomość tego co jest dobre, a co złe, dążenie wynikające z wiedzy, doświadczeń i przeżyć, świadomość praw i mechanizmów rządzących światem,

5 Koncepcja pracy SP w Bobrownikach
Wolność – to podejmowanie samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji, prawo do popełniania błędów i ponoszenia ich konsekwencji, wspólne ustalanie zasad obowiązujących w grupie, poszanowanie światopoglądu innych ludzi, ich religii i kultury, Zdrowie – to starania, aby poprawić swoje samopoczucie, żyć zdrowiej i tworzyć zdrowe środowisko, współdziałanie z rodziną i społecznością lokalną, wiedza o samym sobie – aby umieć planować i realizować różne przedsięwzięcia wspierające zdrowie, utrzymanie sił obronnych organizmu w stałej gotowości, nie nadużywanie leków, utrzymanie wszechstronnej aktywności fizycznej, prawidłowe odżywianie się, hartowanie się, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wyeliminowanie nałogów, życzliwość dla innych, zachowanie postawy dopingowej.

6 Realizowane projekty edukacyjne w Szkole Podstawowej
im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach

7 „ Katyń… ocalić od zapomnienia”

8 Katyń … ocalić od zapomnienia

9 Tydzień Chleba na Zakwasie

10 Tydzień Chleba na Zakwasie

11 Zjazd Absolwentów

12 Zjazd Absolwentów

13 Ślubowanie pierwszoklasistów

14 Ślubowanie pierwszoklasistów

15 Jasełka

16 Wigilie

17 Jasełka klasy VI

18 Wycieczka do Łodzi

19 Wycieczki

20 Wycieczka do Warszawy

21 Wycieczka do Warszawy

22 Akcja głośnego czytania

23 Zawody sportowe

24 Obowiązki rodziców wynikające z prawa oświatowego

25 AKTY PRAWNE - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
( Dz. U . Z 1997 r., Nr 78, poz.483 ze zmianami), - Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity : Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz ze zmianami, - Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

26 Prawo do nauki jest prawem konstytucyjnym
Ustanawia je art.70 ust. 1 Konstytucji. - Każdy ma prawo do nauki, - Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa, Art. 15 Ustawy o systemie oświaty , - Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa

27 Prawa i obowiązki rodziców
Art. 14 b ust. 1 Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do: - dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, - zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, - informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego za granicą, przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce, - zapewnienia dziecku warunków nauki ( miejsca do pracy, odpowiedniego oświetlenia, ciszy, itp. ) określonych w zezwoleniu – w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

28 Kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Kontrolowanie spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka ( art. 14b ust.2 ) W myśl art. 14 b ust. 3 dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkól podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego są zobowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka: - o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub w innej formie wychowania przedszkolnego, - o zmianach w tym zakresie,

29 Kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Art. 20 – Niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji , tj. podlega sankcjom na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz ze zmianami. Ponieważ egzekucja dotyczy obowiązku o charakterze niepieniężnym, środkiem egzekucyjnym jest grzywna lub przymus bezpośredni. Zarówno wierzycielem, jak też organem egzekucyjnym jest wójt gminy ( burmistrz lub prezydent miasta ) , na terenie której dziecko mieszka. Dyrektor szkoły jest uprawniony jedynie do wnioskowania o wykonanie w drodze egzekucji administracyjnej tego obowiązku.

30 Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
Przez pojęcie niespełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu ( oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

31 Status rodzica Status rodzica – członka szkolnej i lokalnej społeczności – ilustruje deklaracja Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców pod nazwą Karta Praw i Obowiązków Rodziców w Europie. Dokument ten został przyjęty w 1992 r. 1. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat. 2. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich. 3. Rodzice mają obowiązek zaangażować się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole. 4. Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych ( tj. domu i szkoły ) celów edukacyjnych.

32 Status rodzica 5. Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać. 6. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań. 7. Rodzice mają obowiązek osobiście włączyć się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej. 8. Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszelkich poziomach. Organizacje te reprezentowały rodziców i ich interesy. 9. Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania. 10. Rodzice maja obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności „ pierwszych nauczycieli „ i partnerów w kontakcie: szkoła - dom

33 Status rodzica Rodzice mają prawo:
- do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej, - do uznania ich prymatu jako „ pierwszych nauczycieli”, - do pełnego dostępu do systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć, - do dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci, - wyboru, takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom, uznawanym za najważniejsze do rozwoju ich dziecka, - domagania się formalnego systemu tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę kulturową i duchową,

34 Status rodzica Rodzice mają prawo:
- wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci, - do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowej, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji, - żądać od odpowiednich władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej, Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszelkich poziomach ich struktur.

35

36 Wychowanie przedszkolne

37 Dziecko pięcioletnie W roku szkolnym 2009/2010 2010/2011 2011/2012
2012/2013 Miało prawo do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oOd roku 2013/2014 Ma obowiązek odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

38 WWychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. ( Art. 14 ustawy o systemie nauki ),

39 W przypadku dzieci posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

40 o Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 5 lat.

41 FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego może być realizowany w następujących formach: przedszkolu, - oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, - inne formy wychowania przedszkolnego

42 Co to jest podstawa programowa?
To obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności zdobytych przez dzieci. Podstawę programową dla wszystkich rodzajów szkół ogłasza minister odpowiedzialny za oświatę i wychowanie. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17 )

43 Podstawa programowa

44 Podstawa programowa- specyfika pracy w grupie przedszkolnej
Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z zabawą , by w łagodny sposób wprowadzić ich w świat. Ten cel przyświecał twórcom nowej podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opisującej jak przedszkole przygotowuje dziecko do podjęcia nauki szkolnej.

45

46 Od 1 września 2014 roku polskie sześciolatki wkraczają do szkoły

47 Dokumentacja rekrutacyjna
- Podanie o przyjęcie dziecka do oddziału zerowego w szkole, - stosowne oświadczenia W dokumentacji podajemy dane dziecka, jego rodziców, Wyrażamy zgodę na nauczanie religii. Przekazujemy dodatkowe informacje o dziecku , np. przebyte choroby, alergie, noszenie okularów , itp..

48 Praca oddziału przedszkolnego
w roku szkolnym 2013/ 2014 przewidziana jest w godzinach od 8.00 do 13.00 Dwa razy w tygodniu do , w związku z nauczaniem religii 2x po 30 minut.

49 - przestrzegania statutu szkoły,
ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW Po przyjęciu dziecka do oddziału „0” zobowiązuję się do: - przestrzegania statutu szkoły, - przekazywania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanycego upoważnioną, - przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego, - uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez dyrektora i wychowawcę oddziału,

50

51

52 Szukamy informacji Strona Ośrodek Rozwoju Edukacji – ORE
Sześciolatek w szkole strona dla rodziców Aktualności Warto wiedzieć Rady i opinie ekspertów Podstawy prawne W innych krajach Pytania i odpowiedzi Zadaj pytanie Przydatne linki

53 Dyskusja- jeśli chcesz patrzeć w przyszłość, musisz najpierw spojrzeć wokół siebie – czy są obok ciebie dzieci”

54 Kontakt ze szkołą Telefon – 46 838 67- 10

55 z rodzicami, dziećmi i wychowawcą.
Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na początku czerwca z rodzicami, dziećmi i wychowawcą.


Pobierz ppt "Spotkanie z rodzicami dzieci urodzonych w 2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google