Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program spotkania: - poznanie koncepcji pracy Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach, - prawa i obowiązki rodziców, - specyfika zajęć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program spotkania: - poznanie koncepcji pracy Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach, - prawa i obowiązki rodziców, - specyfika zajęć"— Zapis prezentacji:

1

2 Program spotkania: - poznanie koncepcji pracy Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach, - prawa i obowiązki rodziców, - specyfika zajęć organizowanych w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, - zapis dziecka do oddziału 0 w roku szkolnym 2013/2014, - dyskusja – pytania i spostrzeżenia

3 1. Obwód Arkadia nr 1-20, Bobrowniki, Dzierzgów Dzieci urodzonych w 2008 r. i zameldowanych w obwodzie 3. Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach 4. wykazano w ewidencji ludności Arkadia – 1 dziecko 6. - Bobrowniki – 31 dzieci, 7. - Dzierzgów – 3 dzieci 8. W tej grupie jest 20 dziewczynek i 15 chłopców

4 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach opiera o takie wartości jak: - Miłość – życzliwość, ciepło i otwartość, akceptacja, szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie jego odmienności, wyborów, wspieranie jego działań, wskazanie dróg rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, gotowość do niesienia pomocy, - Mądrość – to ustawiczne dążenie do osiągniecia pełni człowieczeństwa, świadomość tego co jest dobre, a co złe, dążenie wynikające z wiedzy, doświadczeń i przeżyć, świadomość praw i mechanizmów rządzących światem,

5 Wolność – to podejmowanie samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji, prawo do popełniania błędów i ponoszenia ich konsekwencji, wspólne ustalanie zasad obowiązujących w grupie, poszanowanie światopoglądu innych ludzi, ich religii i kultury, Zdrowie – to starania, aby poprawić swoje samopoczucie, żyć zdrowiej i tworzyć zdrowe środowisko, współdziałanie z rodziną i społecznością lokalną, wiedza o samym sobie – aby umieć planować i realizować różne przedsięwzięcia wspierające zdrowie, utrzymanie sił obronnych organizmu w stałej gotowości, nie nadużywanie leków, utrzymanie wszechstronnej aktywności fizycznej, prawidłowe odżywianie się, hartowanie się, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wyeliminowanie nałogów, życzliwość dla innych, zachowanie postawy dopingowej.

6 Realizowane projekty edukacyjne w Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Jasełka klasy VI

18

19

20

21

22

23

24

25 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Z 1997 r., Nr 78, poz.483 ze zmianami), - Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity : Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz ze zmianami, - Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

26 Ustanawia je art.70 ust. 1 Konstytucji. - Każdy ma prawo do nauki, - Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa, Art. 15 Ustawy o systemie oświaty, - Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa

27 Art. 14 b ust. 1 Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do: - dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, - zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, - informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego za granicą, przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce, - zapewnienia dziecku warunków nauki ( miejsca do pracy, odpowiedniego oświetlenia, ciszy, itp. ) określonych w zezwoleniu – w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

28 Kontrolowanie spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka ( art. 14b ust.2 ) W myśl art. 14 b ust. 3 dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkól podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego są zobowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka: - o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub w innej formie wychowania przedszkolnego, - o zmianach w tym zakresie,

29 Art. 20 – Niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. podlega sankcjom na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz ze zmianami. Ponieważ egzekucja dotyczy obowiązku o charakterze niepieniężnym, środkiem egzekucyjnym jest grzywna lub przymus bezpośredni. Zarówno wierzycielem, jak też organem egzekucyjnym jest wójt gminy ( burmistrz lub prezydent miasta ), na terenie której dziecko mieszka. Dyrektor szkoły jest uprawniony jedynie do wnioskowania o wykonanie w drodze egzekucji administracyjnej tego obowiązku.

30 Przez pojęcie niespełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu ( oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

31 Status rodzica – członka szkolnej i lokalnej społeczności – ilustruje deklaracja Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców pod nazwą Karta Praw i Obowiązków Rodziców w Europie. Dokument ten został przyjęty w 1992 r. 1. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat. 2. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich. 3. Rodzice mają obowiązek zaangażować się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole. 4. Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych ( tj. domu i szkoły ) celów edukacyjnych.

32 5. Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać. 6. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań. 7. Rodzice mają obowiązek osobiście włączyć się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej. 8. Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszelkich poziomach. Organizacje te reprezentowały rodziców i ich interesy. 9. Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania. 10. Rodzice maja obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności pierwszych nauczycieli i partnerów w kontakcie: szkoła - dom

33 Rodzice mają prawo: - do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej, - do uznania ich prymatu jako pierwszych nauczycieli, - do pełnego dostępu do systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć, - do dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci, - wyboru, takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom, uznawanym za najważniejsze do rozwoju ich dziecka, - domagania się formalnego systemu tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę kulturową i duchową,

34 Rodzice mają prawo: - - wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci, - - do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej - wszelkie bariery finansowej, które mogłyby utrudnić dostęp ich - dzieci do edukacji, - - żądać od odpowiednich władz publicznych wysokiej jakości usługi - edukacyjnej, - Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszelkich poziomach ich struktur.

35

36

37 W roku szkolnym 2009/ / / /2013 Miało prawo do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oOd roku 2013/2014 Ma obowiązek odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

38 WWychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. ( Art. 14 ustawy o systemie nauki ),

39 W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

40 Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

41 Obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego może być realizowany w następujących formach: - przedszkolu, - - oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, - - inne formy wychowania przedszkolnego

42 To obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności zdobytych przez dzieci. Podstawę programową dla wszystkich rodzajów szkół ogłasza minister odpowiedzialny za oświatę i wychowanie. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17 )

43

44 Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić ich w świat. Ten cel przyświecał twórcom nowej podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opisującej jak przedszkole przygotowuje dziecko do podjęcia nauki szkolnej.

45

46

47 - Podanie o przyjęcie dziecka do oddziału zerowego w szkole, - stosowne oświadczenia W dokumentacji podajemy dane dziecka, jego rodziców, Wyrażamy zgodę na nauczanie religii. Przekazujemy dodatkowe informacje o dziecku, np. przebyte choroby, alergie, noszenie okularów, itp..

48 Praca oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2013/ 2014 przewidziana jest w godzinach od 8.00 do Dwa razy w tygodniu do 13.30, w związku z nauczaniem religii 2x po 30 minut.

49 ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW Po przyjęciu dziecka do oddziału 0 zobowiązuję się do: - przestrzegania statutu szkoły, - przekazywania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanycego upoważnioną, - przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego, - uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez dyrektora i wychowawcę oddziału,

50

51

52 Strona Ośrodek Rozwoju Edukacji – ORE Sześciolatek w szkole strona dla rodziców Aktualności Warto wiedzieć Rady i opinie ekspertów Podstawy prawne W innych krajach Pytania i odpowiedzi Zadaj pytanie Przydatne linki

53

54 Telefon – –

55 Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na początku czerwca z rodzicami, dziećmi i wychowawcą.


Pobierz ppt "Program spotkania: - poznanie koncepcji pracy Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach, - prawa i obowiązki rodziców, - specyfika zajęć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google