Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Problematyka finansowania projektów geotermalnych w Polsce z udziałem jednostek samorządowych Lucjan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Problematyka finansowania projektów geotermalnych w Polsce z udziałem jednostek samorządowych Lucjan."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Problematyka finansowania projektów geotermalnych w Polsce z udziałem jednostek samorządowych Lucjan Twardy

2 1. problemy finansowania ze środków dNFFOdŚiGW O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą ubiegać się podmioty realizujące przedsięwzięcia określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodne z listą priorytetowych programów i kryteriami wyboru przedsięwzięć 1.FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW

3 Warunki dofinansowania są szczegółowo wyspecyfikowane Wniosek musi zawierać udokumentowaną zgodność przedsięwzięcia z listą priorytetowych programów i spełniać kryteria wyboru Wymagana jest udokumentowana możliwość pełnego pokrycia planowanych kosztów Formy pomocy finansowej: pożyczki preferencyjne, pożyczki płatnicze, kredyty ze środków NFOŚiGW udzielone przez Banki, dotacje, dopłaty do oprocentowania, pożyczki konsorcjalne, promesy pomocy finansowej, poręczenia, umorzenia.

4 Zasady udzielania pożyczek Kwota pożyczki do 80% kosztów przedsięwzięcia Wysokość dofinansowania nie niższa niż 2 mln. Zł Karencja w spłacie rat nie dłuższa niż 6 miesięcy Okres kredytowania nie dłuższy niż 15 lat Oprocentowanie pożyczek : 0,1 - 0,8 s.r.w. Wysokość oprocentowania zależy od: rodzaju przedsięwzięcia, charakteru wnioskodawcy, rodzaju pożyczki

5 Zasady udzielania pożyczek jednostkom samorządowym Oprocentowanie: pożyczki na realizację KPOŚK, KPGO, inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej PodmiotDochód budżetowy ogółem na mieszkańca /zł/ Wskaźnik wysokości oprocentowania /s.r.w./ w stosunku rocznym Gmina, powiat, miasto na prawach powiatu, związek jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe podmioty będące własnością samorządu terytorialnego < ,3 Gmina, powiat, miasto na prawach powiatu, związek jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe podmioty będące własnością samorządu terytorialnego 1661 – 19700,5 Gmina, powiat, miasto na prawach powiatu, związek jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe podmioty będące własnością samorządu terytorialnego > ,7

6 2. Lista priorytetowych programów na rok Obejmuje sześć programów tematycznych. Fundusz będzie dofinansowywał głównie projekty realizowane z udziałem bezzwrotnych środków UE. Dofinansowanie ma służyć osiągnięciu przez Polskę celów ekologicznych określonych w traktacie akcesyjnym OZE i Efektywność Energetyczna są finansowane w ramach programu 4 - Ochrona powietrza

7 Program 4 - Ochrona powietrza 4.1. Podwyższenie sprawności wytwarzania, przemysłu, dystrybucji i użytkowania energii 4.2. Wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw 4.3. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii 4.4. Zastosowanie technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję 4.5. Zapobieganie i ograniczenie negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko 4.6. Finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem

8 3.Problematyka Geotermalna Geotermia Podhale Geotermia Pyrzycka Geotermia Stargardzka

9

10 tys.

11 Financing PlanProjections at AppraisalActual at End of 2004 For the Years 2000 to 2004 PLN Million US$ Million PLN Million US$ Million Internally Generated Funds Equity Grants Phare I Phare II GEF USAID DEPA Local Loans IBRD Draw-down of Inventory Total Financing Table 3: Project Financing – appraisal Vs Actual[Wg B.Ś.]

12 Tablica 4, HEATMAP, Analiza ekonomiczna, wymagane przychody, Scenariusz- Wszyscy odbiorcy, Opr. 5%, okres symul. 11 lat [Wg. B.Ś.] Rok Prod. [GJ/rok] Cena sprzed.[zł/ GJ] 62,9650,3451,6659,7461,96

13 Tablica 5, Income Statement 2000 t plan for 2005 wgB.Ś.[mln zł] Year plan Revenues4,689,6989,42410,60411,97111,860 Expenses7,5168,8467,514, ,023 Incombefo r dep. -2,8360,8351,924-3,431-2,888-7,164 Oper Income -5,059-2,428-1,138-6,619-10,676-13,497

14 Tablica 6 Struktura kapitałowa P.E.C. Geotermia Podhalańska S.A. na dzień r Ilość akcjiWartość nominal. udział w kapitale % Miasto Zakopane ,84 Gmina Poronin ,21 Gmina Szaflary ,57 Gmina Biały Dunajec ,27 N.F.O.Ś.i G.W ,62 Hydrotrest S.A ,54 PKP S.A ,10 Miasto Nowy Targ ,07 Osoby fizyczne zTatry ,62 W.F.O.Ś. I G.W ,35 PUP Cerbud ,70 Razem ,00

15 Tablica 7 Udział NFOŚiGW w Kapitale PEC Geotermia Podhalańska SA KapitałKapitał NFOŚiGW Seriadata objęcia PEC GPNarastającoudział A B ,00% C ,18% D ,92% E ,31% F ,99% G ,26% H ,15% I ,91% J ,17% K ,62% L-nie zarejestrowany ,73%

16 Tablica 8, Proces przejmowania Kapitału Akcyjnego przez NFOŚiGW Data Przejmow ana Ilość akcji [ %] 183,45,35,12,965,2100 Wartość [zł]

17 Przychody Koszty Straty Str/Prz.% Tablica 9, Geotermia Podhalańska Rachunek strat i zysków, od 2003 do 2006 [tys zł]

18 Tablica 10, Koszty działalności w 2006, Geotermia Podhalańska,[tys.zł ] Koszty % Amortyz % Mat. Energ % Usługi11335% Podatki336615% Wynagr % Ubezp.5202,3% Pozost4452% Tow. I mat.5772,6%

19 Tablica 11, Geotermia Podhalańska, Sprzedaż ciepła, lata [GJ] Źr.Geo Źr.Gaz Źr.Olej Razem ]

20 Tab. 12, PEC Geot.Podhal. Koszty i Ceny jednostkowe Lata Uśr.jedn.cena sprz.[zł/GJ]] 44,843,3941,541,4 Uśr.jedn.koszt[zł/GJ]54,374,27073,87 Ceny z Analizy B.Ś.- [zł/GJ]Wymag.Przychody (1) -62,9650,3451,66 (1) Dla ,74; dla ,96

21 Wnioski 1.Przychody nie pokrywają kosztów 2.Za mała sprzedaż ciepła GEO- większy przyrost sprzedaży ciepła z gazu? 3.Za niskie ceny ciepła ekologicznego. 4.Przewymiarowanie projektu? 5.Za ciepłe zimy ? 6.Efekt ekologiczny ewidentny.

22 Zalecenia 1.Zaktywizować działania stym. Sprzedaż (Pierwszy projekt 80tys ludn. Aktualnie 10tys.), marketing, promocja itd.. 2.Wypracować ustawowe środki wsparcia 3.Świadomość wyższych kosztów produkcji w tej technologi w porównaniu do tradycyjnej, która nie uwzględnia kosztów zewnętrznych, może nie stymulować racjonalnych działań. 4.Zielone certyfikaty są niezbędne w celu promocji nowo wprowadzanej technologii ogrzewania

23 Tablica 1. Geotermia Pyrzycka – Projekcja finansowa [tys.zł] Źródło finansowaniaKwota Pożyczka NFOŚiGW18952,8 Dotacja FWPN7202,8 Dotacja NFOŚiGW374,3 NFOŚiGW Kapitał14300,0 WFOŚiGW Kapitał2200,0 Skarb Państwa0,01 PHARE6840,3 Aport Gminy8131,3 KBN0,12 środki własne2990,37 Razem60992,00

24 Tablica 2. Geotermia Pyrzycka – Struktura Kapitałowa [tys.zł ] Podmiot NFOŚiGW27323 Gmina Pyrzyce7705 WFOŚiGW8980 Skarb Państwa10 Razem44018

25 Tablica 3 Geotermia Pyrzycka – Rachunek strat i zysków 1996 –2006 [tys.zł] Lata Przych Koszty Straty Str/Prz.%5,88,913,316,923,313,8 Lata Przych Koszty Straty Str/Prz.%11,62227,616,9

26 Tablica 4 Geotermia Pyrzycka – Produkcja ciepła GEO, śred. ceny i koszty jedn., stopień wykorzyst. Lata Prod.[TJ] Śr.cena[zł/GJ]29,837,54347,349,4 Śr.k.jedn.[ zł/GJ]32,542,549,658,356,2 Stop. wykorzystania100%85%78%70%76% Lata Prod.[TJ] Śr.cena[zł/GJ]52,453,254,555,8 Śr.k.jedn.[ zł/GJ]58,46569,565,22 Stop. wykorzystania72%69%63%60%

27 Tablica 5 Geotermia Pyrzycka – Struktura Kosztów w 2005 roku w [tys.zł] Koszty % Amortyzacja218432,2 Mater. i energ ,4 Usługi2894,3 Podatki4226,2 Wynagrodz.75811,2 Ubezp.1852,7 Pozostałe1362

28 Komentarz nt. Geotermia Pyrzycka. 1.Projekt najbardziej udany. 2.Przynosi straty umiarkowane(11-22%) 3.Od 1997 spadek produkcji-przenosi się na koszty, jak temu zaradzić? 4.Projekt jest przewymiarowany? 5.Jakie przyczyny spadku produkcji? termomodernizacja, łagodne zimy, likwidacja przemysłu?

29 6.W porównaniu z Geot. Podhale (przy temp 64 stopnie Cel.) pracuje znacznie lepiej. 7. Nie wiele potrzeba aby spółka pracowała bez strat. 8. Zielone certyfikaty niezbędne- wówczas spółka przyniesie zysk. 9.Główne pozycje kosztów to: amortyz.(32,2%) i zużycie energii (41,4%)

30 Tablica 1 Geotermia Stargard Sp. z o.o. Projekcja finansowa. [tys.zł] Koszt projektu36904 Pożyczka krajowa20470 Dotacje krajowe7103 Inne krajowe4494 Pożyczka zagraniczna2962 Dotacja zagraniczna1875 NFOŚiGW udzielił pożyczki na kwotę tys.zł Termin spłaty

31 Termin uruchomienia (opóźnienie 4 mies. i utrata 4-ch miesięcy sezonu grzew.) Planowana Produkcja roczna: 290 – 310 [TJ] Tablica 2 Geotermia Stargard Sp. z o.o. Produkcja, sprzedaż i cena.] Lata (12007 (1 Produkcja [TJ]106, Przych.[tys.zł]1492, Śr.cena [zł/GJ]13,913,714,8 1.(1 dane prognozowane

32 Ceny średnie ciepła wg. URE Kraj 33,68 [ zł/GJ] Woj.. Małopolskie 39,88 [ zł/GJ] Woj. Zach. Pomorskie 36,09 [ zł/GJ] Cena ciepła w Geoter.Stargard 13,9[zł/GJ] nie wymaga komentarzy

33 Komentarz nt. Geot. Stargard 1. Wrzesień 2005 – trudności produkcji z powodu stabilizacji chłonności złoża. 2.Przyjęto b. niską cenę ciepła. 3.Zakup dodatkowej pompy tłoczenia nie usunął trudności. 4.Kłopoty eksploatacyjne wystąpiły od początku 5.Spółka na skraju bankructwa w kwietniu 2007, prosi NFOŚiGW o przejęcie kapitałowe

34 Problemy finansowania, nowe projekty geotermalne, ustawodawstwo. 1.Zabezpieczenie nowych projektów od ryzyk różnego rodzaju-ustawowo Jak zabezpieczyć inwestora i banki? 2.Tym projektom towarzyszą b. duże nakłady początkowe- wysokie koszty odwiertów i materiałów. (potrzebne dotacje) 3.Problem kosztów zewnętrznych – zielone certyfikaty jako konieczność -ustawowo. 4.Współpraca źródeł konwecjonalnych z geotermalnymi- nie rozwiązana.

35 5. Możliwości uzyskania grantu na dobry projekt- Priorytet X P.O.I. i Śr. (Ok. 270 mln zł) 6.Rola studium wykonalności – analiza opłacalności. 7.Ocena projektu- przez kogo? 8.Wybór firmy wiertniczej tańszej i gorszej- przetarg? 9.Wybór materiałów 10.Nadzór w procesie realizacji projektu i monitoring.

36 Elementy polityki energetycznej UE względem OZE Pakiet Energetyczny Udział en.el. sprzedanej z OZE w UE w 2010r- 21% w Polsce-7,5 ; udział biopaliw na rynku w 2010r – 5,75%; Udział enerii z OZE w 2020 ma stanowić 20% bilansu. 2. Użycie OZE w ogrzewaniu i chłodzeniu uległo zahamo- waniu. Musi być nowa Dyrektywa ze wskaźn. obligat. 3. Uruchomienie systemów wsparcia konieczne. Wykorzystanie Funduszy UE – w Polsce Priorytet X.

37 Prognozy UE zużycia energii z OZE, , Mapa Drog. 1.Udział OZE w całkowitym bilansie energii zużytej: %, 2015 – 15%, 2020 – 20% (albo 25%) 2.Na ogrzew. zużywa się ok.. 50% energii. W celu ogrzewanie i chłodzenie UE poniosła klęskę odnośnie OZE -potrzebna nowa dyrektywa. 3 Geot. Jest rozwijana w: Szwecja,Węgry,Francja,Niemcy. 4.Brak polityki podającej cele i sposoby likwid. Barier. Brak informacji o technologiach. Brak mech. wsparcia. Brak spójnego europ. rynku dla technologii

38 Mechanizm zielonych certyfikatów (propozycja) 1.W Polsce działa kilkaset PEC-ów produkujących ciepło. 2.Wprowadzamy ustawowo wymóg do 2010 że a% energii ma pochodzić z OZE dla celów ogrzewania. 3.Wprowadzamy ustawowo zielone certyfikaty dla tych którzy produkują ciepło z OZE. 3.Wprowadzamy rynek certyfikatów który ukształtuje ich cenę za 1MJ.

39 4. PEC-e, które nie osiągną limitu OZE muszą się legitymować zielonymi certyfikatami zakupionymi na rynku lub płacą opłaty zastępcze. 5. Wytworzy się samonapędzający się mechanizm dla promocji OZE ( na wzór wiatraków).Innej drogi nie ma! 6. Najtrudniejsza sprawa to właściwe oszacowanie liczby a, aby mechanizm nadmiernie nie obciążał odbiorców i promował OZE. To jest zadanie dla URE.

40 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – projekt przyjęty przez Radę Ministrów 26.XI.2006r. Zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych celów w wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cele i priorytety Programu: Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

41 Oś Priorytetowa X, P.O. I i Śr-energetyka przyjazna środowisku CELE SZCZEGÓŁOWE: Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii. Cele szczegółowe: Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw. W ramach osi priorytetowej wsparcie uzyskają działania obejmujące: obniżenie energochłonności procesów wytwarzania energii elektrycznej i jej przesyłania jako generacja rozproszona oraz budowa lokalnych małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną jak i ciepło na potrzeby lokalne nie wymagających przesyłania na duże odległości, poprawę efektywności dystrybucji ciepła do odbiorców,

42 Cele szczegółowe osi priorytetowej X c.d. w elektroenergetyce zmniejszenie strat sieciowych przez modernizację i budowę nowych sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, realizację oszczędzania energii w sektorze publicznym, poprzez termomodernizację, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii przy wykorzystaniu: biomasy, biogazu, wiatru i energii wód dla produkcji energii elektrycznej, rozwój produkcji ciepła w oparciu o biomasę, energię słoneczną i energię geotermalną, rozwój kogeneracji na małą skalę, produkcja biodiesla i innych biopaliw, wyłączając produkty rolnicze zamieszczone w załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

43 Finansowanie osi priorytetowej X Wkład wspólnotowy - 732,2 mln euro, Wkład krajowy - 641,1 mln euro, w tym: krajowy wkład publiczny - 86,1 mln euro wkład prywatny - 555,0 mln euro Szacunkowy podział pomiędzy kategorie interwencji: Energia odnawialna - 57%, w tym: energia wiatrowa - 23% energia słoneczna - 2% energia z biomasy - 27% energia hydroelektr., geoterm.i pozostałe - 5% Efektywność energetyczna, produkcja w skojarzeniu, zarządzanie energią - 43%

44 W latach na mocy Ustaw – Prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska, tytułem opłat zastępczych i kar, NFOŚiGW będzie uzyskiwał znaczne środki finansowe Szacunki wskazują na następujące kwoty w poszczególnych latach: 2006 – 2,5 mln zł 2007 – 200 mln zł 2008 – mln zł 2009 – mln zł Środki powyższe mogą stanowić publiczny wkład krajowy w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii przewidzianych w osi priorytetowej X Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

45 Dziękuję Państwu za uwagę Zapraszam do Narodowego Funduszu ul. Konstruktorska 3a Warszawa


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Problematyka finansowania projektów geotermalnych w Polsce z udziałem jednostek samorządowych Lucjan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google