Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Lucjan Twardy Problematyka finansowania projektów geotermalnych w Polsce z udziałem jednostek samorządowych

2 1.FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW NFOŚIGW
1. problemy finansowania ze środków dNFFOdŚiGW O dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą ubiegać się podmioty realizujące przedsięwzięcia określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodne z listą priorytetowych programów i kryteriami wyboru przedsięwzięć

3 Warunki dofinansowania są szczegółowo wyspecyfikowane
Wniosek musi zawierać udokumentowaną zgodność przedsięwzięcia z listą priorytetowych programów i spełniać kryteria wyboru Wymagana jest udokumentowana możliwość pełnego pokrycia planowanych kosztów Formy pomocy finansowej: pożyczki preferencyjne, pożyczki płatnicze, kredyty ze środków NFOŚiGW udzielone przez Banki, dotacje, dopłaty do oprocentowania, pożyczki konsorcjalne, promesy pomocy finansowej, poręczenia, umorzenia.

4 Zasady udzielania pożyczek
Kwota pożyczki do 80% kosztów przedsięwzięcia Wysokość dofinansowania nie niższa niż 2 mln. Zł Karencja w spłacie rat nie dłuższa niż 6 miesięcy Okres kredytowania nie dłuższy niż 15 lat Oprocentowanie pożyczek : 0,1 - 0,8 s.r.w. Wysokość oprocentowania zależy od: rodzaju przedsięwzięcia, charakteru wnioskodawcy, rodzaju pożyczki

5 Zasady udzielania pożyczek jednostkom samorządowym
Oprocentowanie: pożyczki na realizację KPOŚK, KPGO, inwestycje w zakresie energetyki odnawialnej Podmiot Dochód budżetowy ogółem na mieszkańca /zł/ Wskaźnik wysokości oprocentowania /s.r.w./ w stosunku rocznym Gmina, powiat, miasto na prawach powiatu, związek jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe podmioty będące własnością samorządu terytorialnego < 1660 0,3 1661 – 1970 0,5 > 1971 0,7

6 2. Lista priorytetowych programów na rok 2007.
Obejmuje sześć programów tematycznych. Fundusz będzie dofinansowywał głównie projekty realizowane z udziałem bezzwrotnych środków UE. Dofinansowanie ma służyć osiągnięciu przez Polskę celów ekologicznych określonych w traktacie akcesyjnym OZE i Efektywność Energetyczna są finansowane w ramach programu 4 - Ochrona powietrza

7 Program 4 - Ochrona powietrza
4.1. Podwyższenie sprawności wytwarzania, przemysłu, dystrybucji i użytkowania energii 4.2. Wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw 4.3. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem poprzez zapobieganie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii 4.4. Zastosowanie technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję 4.5. Zapobieganie i ograniczenie negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko 4.6. Finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem

8 3.Problematyka Geotermalna
Geotermia Podhale Geotermia Pyrzycka Geotermia Stargardzka

9

10 tys.

11 Table 3: Project Financing – appraisal Vs Actual[Wg B.Ś.]
Financing Plan Projections at Appraisal Actual at End of 2004 For the Years 2000 to 2004 PLN Million US$ Million Internally Generated Funds 50.1 10.7 -13.4 -3.3 Equity 7.3 1.7 20.9 5.1 Grants 80.8 19.0 57.5 14.0 Phare I 4.5 1.1 Phare II 45.0 10.5 28.7 7.0 GEF 22.6 5.4 14.1 3.4 USAID 2.5 8.1 2.0 DEPA 2.6 0.6 2.1 0.5 Local Loans 0.0 8.3 IBRD 168.0 38.2 59.6 14.5 Draw-down of Inventory 18.9 4.6 Total Financing 306.2 69.6 151.7 37.0

12 Tablica 4, HEATMAP, Analiza ekonomiczna, wymagane przychody, Scenariusz- Wszyscy odbiorcy, Opr. 5%, okres symul. 11 lat [Wg. B.Ś.] Rok 2004 2005 2006 2010 2011 Prod. [GJ/rok] 297727 386151 390167 Cena sprzed.[zł/GJ] 62,96 50,34 51,66 59,74 61,96

13 Tablica 5, Income Statement 2000 t0 2004 plan for 2005 wgB.Ś.[mln zł]
Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 plan Revenues 4,68 9,698 9,424 10,604 11,971 11,860 Expenses 7,516 8,846 7,5 14,035 14859 19,023 Incombefor dep. -2,836 0,835 1,924 -3,431 -2,888 -7,164 Oper Income -5,059 -2,428 -1,138 -6,619 -10,676 -13,497

14 Tablica 6 Struktura kapitałowa P. E. C. Geotermia Podhalańska S. A
Tablica 6 Struktura kapitałowa P.E.C. Geotermia Podhalańska S.A. na dzień r Ilość akcji Wartość nominal. udział w kapitale % Miasto Zakopane 40 473 2,84 Gmina Poronin 2 997 0,21 Gmina Szaflary 8 101 0,57 Gmina Biały Dunajec 3 785 0,27 N.F.O.Ś.i G.W. 92,62 Hydrotrest S.A. 21 936 1,54 PKP S.A. 1 490 0,10 Miasto Nowy Targ 993 99 300 0,07 Osoby fizyczne z”Tatry” 8 888 0,62 W.F.O.Ś. I G.W. 5 000 0,35 PUP Cerbud 10 000 0,70 Razem 100,00

15 Tablica 7 Udział NFOŚiGW w Kapitale PEC Geotermia Podhalańska SA
Kapitał NFOŚiGW Seria data objęcia PEC GP Narastająco udział A 49 600 B - 0,00% C 79,18% D 78,92% E 75,31% F 72,99% G 75,26% H 79,15% I 81,91% J 83,17% K 92,62% L-nie zarejestrowany 91,73%

16 Tablica 8, Proces przejmowania Kapitału Akcyjnego przez NFOŚiGW
Data 1998 2001 2003 2004 2005 Przejmowana Ilość akcji [ %] 18 3,4 5,3 5,1 2,9 65,2 100 Wartość [zł]

17 Tablica 9 , Geotermia Podhalańska Rachunek strat i zysków, od 2003 do 2006 [tys zł]
2004 2005 2006 Przychody 10525 11336 11540 12501 Koszty 12752 19393 19421 22283 Straty -2227 -8057 -7881 -9782 Str/Prz.% 21 71 68 78

18 Tablica 10, Koszty działalności w 2006, Geotermia Podhalańska,[tys.zł]
22360 100% Amortyz. 7856 35% Mat. Energ. 5473 24% Usługi 1133 5% Podatki 3366 15% Wynagr. 2989 13% Ubezp. 520 2,3% Pozost 445 2% Tow. I mat. 577 2,6%

19 Tablica 11, Geotermia Podhalańska, Sprzedaż ciepła, lata 2003 -2006 [GJ]
2004 2005 2006 Źr.Geo 186912 189812 211569 214174 Źr.Gaz 46960 61771 62569 83536 Źr.Olej 1132 3645 3339 3913 Razem 234905 261249 277477 301623 ]

20 Tab. 12, PEC Geot.Podhal. Koszty i Ceny jednostkowe
Lata 2003 2004 2005 2006 Uśr.jedn.cena sprz.[zł/GJ]] 44,8 43,39 41,5 41,4 Uśr.jedn.koszt[zł/GJ] 54,3 74,2 70 73,87 Ceny z Analizy B.Ś.-[zł/GJ]Wymag.Przychody (1) - 62,96 50,34 51,66 (1) Dla ,74; dla ,96

21 Wnioski 1.Przychody nie pokrywają kosztów
2.Za mała sprzedaż ciepła GEO- większy przyrost sprzedaży ciepła z gazu? 3.Za niskie ceny ciepła ekologicznego. 4.Przewymiarowanie projektu? 5.Za ciepłe zimy ? 6.Efekt ekologiczny ewidentny.

22 2.Wypracować ustawowe środki wsparcia
Zalecenia 1.Zaktywizować działania stym. Sprzedaż (Pierwszy projekt 80tys ludn. Aktualnie 10tys.), marketing, promocja itd.. 2.Wypracować ustawowe środki wsparcia 3.Świadomość wyższych kosztów produkcji w tej technologi w porównaniu do tradycyjnej, która nie uwzględnia kosztów zewnętrznych, może nie stymulować racjonalnych działań. 4.Zielone certyfikaty są niezbędne w celu promocji nowo wprowadzanej technologii ogrzewania

23 Tablica 1. Geotermia Pyrzycka – Projekcja finansowa [tys.zł]
Źródło finansowania Kwota Pożyczka NFOŚiGW 18952,8 Dotacja FWPN 7202,8 Dotacja NFOŚiGW 374,3 NFOŚiGW Kapitał 14300,0 WFOŚiGW Kapitał 2200,0 Skarb Państwa 0,01 PHARE 6840,3 Aport Gminy 8131,3 KBN 0,12 środki własne 2990,37 Razem 60992,00

24 Tablica 2. Geotermia Pyrzycka – Struktura Kapitałowa [tys.zł]
Podmiot NFOŚiGW 27323 Gmina Pyrzyce 7705 WFOŚiGW 8980 Skarb Państwa 10 Razem 44018

25 Tablica 3 Geotermia Pyrzycka – Rachunek strat
i zysków 1996 –2006 [tys.zł] Lata 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Przych. 1690 5167 5508 5919 5726 6516 Koszty 1790 5626 6242 6851 7060 7412 Straty -98 -458 -733 -932 -1333 -896 Str/Prz.% 5,8 8,9 13,3 16,9 23,3 13,8 2002 2003 2004 2005 2006 6547 6336 5990 5802 7306 7734 7645 6783 -758 -1397 -1655 -981 11,6 22 27,6

26 Tablica 4 Geotermia Pyrzycka – Produkcja ciepła GEO,
śred. ceny i koszty jedn., stopień wykorzyst. Lata 1997 1998 1999 2000 2001 Prod.[TJ] 173 147 138 121 132 Śr.cena[zł/GJ] 29,8 37,5 43 47,3 49,4 Śr.k.jedn.[ zł/GJ] 32,5 42,5 49,6 58,3 56,2 Stop. wykorzystania 100% 85% 78% 70% 76% 2002 2003 2004 2005 2006 125 119 110 104 102 52,4 53,2 54,5 55,8 58,4 65 69,5 65,22 72% 69% 63% 60%

27 Tablica 5 Geotermia Pyrzycka – Struktura
Kosztów w 2005 roku w [tys.zł] Koszty 6783 100% Amortyzacja 2184 32,2 Mater. i energ. 2810 41,4 Usługi 289 4,3 Podatki 422 6,2 Wynagrodz. 758 11,2 Ubezp. 185 2,7 Pozostałe 136 2

28 Komentarz nt. Geotermia Pyrzycka.
1.Projekt najbardziej udany. 2.Przynosi straty umiarkowane(11-22%) 3.Od 1997 spadek produkcji-przenosi się na koszty, jak temu zaradzić? 4.Projekt jest przewymiarowany? 5.Jakie przyczyny spadku produkcji? termomodernizacja, łagodne zimy, likwidacja przemysłu?

29 6.W porównaniu z Geot. Podhale
(przy temp 64 stopnie Cel.) pracuje znacznie lepiej. 7. Nie wiele potrzeba aby spółka pracowała bez strat. 8. Zielone certyfikaty niezbędne- wówczas spółka przyniesie zysk. 9.Główne pozycje kosztów to: amortyz.(32,2%) i zużycie energii (41,4%)

30 NFOŚiGW udzielił pożyczki na kwotę 11798 tys.zł
Tablica 1 Geotermia Stargard Sp. z o.o. Projekcja finansowa. [tys.zł] Koszt projektu 36904 Pożyczka krajowa 20470 Dotacje krajowe 7103 Inne krajowe 4494 Pożyczka zagraniczna 2962 Dotacja zagraniczna 1875 NFOŚiGW udzielił pożyczki na kwotę tys.zł Termin spłaty

31 (1 dane prognozowane Termin uruchomienia 30.04.2005 (opóźnienie
4 mies. i utrata 4-ch miesięcy sezonu grzew.) Planowana Produkcja roczna: 290 – 310 [TJ] Tablica 2 Geotermia Stargard Sp. z o.o. Produkcja, sprzedaż i cena.] Lata 2005 2006 (1 2007 (1 Produkcja [TJ] 106,8 130 260 Przych .[tys.zł] 1492,6 1783 3862 Śr.cena [zł/GJ] 13,9 13,7 14,8 (1 dane prognozowane

32 Ceny średnie ciepła wg. URE
Kraj 33,68 [ zł/GJ] Woj.. Małopolskie 39,88 [ zł/GJ] Woj. Zach. Pomorskie 36,09 [ zł/GJ] Cena ciepła w Geoter.Stargard 13,9[zł/GJ] nie wymaga komentarzy

33 Komentarz nt. Geot. Stargard
1. Wrzesień 2005 – trudności produkcji z powodu stabilizacji chłonności złoża. 2.Przyjęto b. niską cenę ciepła. 3.Zakup dodatkowej pompy tłoczenia nie usunął trudności. 4.Kłopoty eksploatacyjne wystąpiły od początku 5.Spółka na skraju bankructwa w kwietniu 2007, prosi NFOŚiGW o przejęcie kapitałowe

34 Problemy finansowania , nowe projekty geotermalne, ustawodawstwo.
1.Zabezpieczenie nowych projektów od ryzyk różnego rodzaju-ustawowo Jak zabezpieczyć inwestora i banki? 2.Tym projektom towarzyszą b. duże nakłady początkowe- wysokie koszty odwiertów i materiałów. (potrzebne dotacje) 3.Problem kosztów zewnętrznych – zielone certyfikaty jako konieczność -ustawowo. 4.Współpraca źródeł konwecjonalnych z geotermalnymi- nie rozwiązana.

35 6.Rola studium wykonalności – analiza opłacalności.
5. Możliwości uzyskania grantu na dobry projekt- Priorytet X P.O.I. i Śr. (Ok. 270 mln zł) 6.Rola studium wykonalności – analiza opłacalności. 7.Ocena projektu- przez kogo? 8.Wybór firmy wiertniczej tańszej i gorszej- przetarg? 9.Wybór materiałów 10.Nadzór w procesie realizacji projektu i monitoring.

36 Elementy polityki energetycznej UE względem OZE
Pakiet Energetyczny 1.Udział en.el. sprzedanej z OZE w UE w 2010r- 21% w Polsce-7,5 ; udział biopaliw na rynku w 2010r –5,75%; Udział enerii z OZE w 2020 ma stanowić 20% bilansu. 2. Użycie OZE w ogrzewaniu i chłodzeniu uległo zahamo- waniu. Musi być nowa Dyrektywa ze wskaźn. obligat. 3. Uruchomienie systemów wsparcia konieczne. Wykorzystanie Funduszy UE – w Polsce Priorytet X.

37 Prognozy UE zużycia energii z OZE, 10 .01.2007, Mapa Drog.
1.Udział OZE w całkowitym bilansie energii zużytej: %, 2015 – 15%, 2020 – 20% (albo 25%) 2.Na ogrzew. zużywa się ok.. 50% energii. W celu ogrzewanie i chłodzenie UE poniosła klęskę odnośnie OZE -potrzebna nowa dyrektywa. 3 Geot. Jest rozwijana w: Szwecja,Węgry,Francja,Niemcy. 4.Brak polityki podającej cele i sposoby likwid. Barier. Brak informacji o technologiach. Brak mech. wsparcia. Brak spójnego europ. rynku dla technologii

38 Mechanizm zielonych certyfikatów (propozycja)
1.W Polsce działa kilkaset PEC-ów produkujących ciepło. 2.Wprowadzamy ustawowo wymóg do 2010 że a% energii ma pochodzić z OZE dla celów ogrzewania. 3.Wprowadzamy ustawowo zielone certyfikaty dla tych którzy  produkują ciepło z OZE. 3.Wprowadzamy rynek certyfikatów który ukształtuje ich cenę za 1MJ .

39 4. PEC-e, które nie osiągną limitu OZE muszą się legitymować zielonymi certyfikatami zakupionymi na rynku lub płacą opłaty zastępcze. 5. Wytworzy się samonapędzający się mechanizm dla promocji OZE ( na wzór wiatraków).Innej drogi nie ma! 6. Najtrudniejsza sprawa to właściwe oszacowanie liczby a, aby mechanizm nadmiernie nie obciążał odbiorców i promował OZE. To jest zadanie dla URE.

40 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – projekt przyjęty przez Radę Ministrów 26.XI.2006r.
Zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych celów w wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cele i priorytety Programu: Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia , zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

41 Oś Priorytetowa X, P.O. I i Śr-energetyka przyjazna środowisku
CELE SZCZEGÓŁOWE: Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii. Cele szczegółowe: Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw. W ramach osi priorytetowej wsparcie uzyskają działania obejmujące: obniżenie energochłonności procesów wytwarzania energii elektrycznej i jej przesyłania jako generacja rozproszona oraz budowa lokalnych małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną jak i ciepło na potrzeby lokalne nie wymagających przesyłania na duże odległości, poprawę efektywności dystrybucji ciepła do odbiorców,

42 Cele szczegółowe osi priorytetowej X c.d.
w elektroenergetyce zmniejszenie strat sieciowych przez modernizację i budowę nowych sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, realizację oszczędzania energii w sektorze publicznym, poprzez termomodernizację, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii przy wykorzystaniu: biomasy, biogazu, wiatru i energii wód dla produkcji energii elektrycznej, rozwój produkcji ciepła w oparciu o biomasę, energię słoneczną i energię geotermalną, rozwój kogeneracji na małą skalę, produkcja biodiesla i innych biopaliw, wyłączając produkty rolnicze zamieszczone w załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

43 Finansowanie osi priorytetowej X
Wkład wspólnotowy ,2 mln euro, Wkład krajowy ,1 mln euro, w tym: krajowy wkład publiczny ,1 mln euro wkład prywatny ,0 mln euro Szacunkowy podział pomiędzy kategorie interwencji: Energia odnawialna %, w tym: energia wiatrowa % energia słoneczna % energia z biomasy % energia hydroelektr., geoterm.i pozostałe - 5% Efektywność energetyczna, produkcja w skojarzeniu, zarządzanie energią %

44 W latach na mocy Ustaw – Prawo energetyczne i Prawo ochrony środowiska, tytułem opłat zastępczych i kar, NFOŚiGW będzie uzyskiwał znaczne środki finansowe Szacunki wskazują na następujące kwoty w poszczególnych latach: 2006 – 2,5 mln zł 2007 – 200 mln zł 2008 – mln zł 2009 – mln zł Środki powyższe mogą stanowić publiczny wkład krajowy w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii przewidzianych w osi priorytetowej X Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

45 Dziękuję Państwu za uwagę Zapraszam do Narodowego Funduszu ul
Dziękuję Państwu za uwagę Zapraszam do Narodowego Funduszu ul. Konstruktorska 3a Warszawa


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google