Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Podyplomowe Studium programowania i Zastosowań Komputerów Repetytorium.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Podyplomowe Studium programowania i Zastosowań Komputerów Repetytorium."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Podyplomowe Studium programowania i Zastosowań Komputerów Repetytorium przed egzaminem zawodowym Praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem Pana dr Jacka Matulewskiego Toruń 2009 Małgorzata Kamieniecka

2 Plan prezentacji Cele pracy Egzamin zawodowy w zawodzie technik informatyk Opis programu Repetytorium przed egzaminem zawodowym Narzędzia informatyczne wykorzystane w pracy dyplomowej Podsumowanie

3 Cele pracy Utworzenie narzędzia, które: wspomaga przygotowanie uczniów do państwowego egzaminu zawodowego może być wykorzystane jako pomoc dydaktyczna umożliwia uczniom samodzielną pracę nad zagadnieniami egzaminacyjnymi

4 Egzamin zawodowy w zawodzie technik informatyk Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, potocznie zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z danego zawodu Do egzaminu przystępują absolwenci techników zawodowych oraz policealnych szkół zawodowych Za przebieg egzaminu odpowiada OKE

5 Egzamin zawodowy w zawodzie technik informatyk Podczas egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk sprawdzana jest wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotów: Urządzenia techniki komputerowej Systemy operacyjne i sieci komputerowe Programowanie strukturalne i obiektowe Oprogramowanie biurowe Multimedia i grafika komputerowa

6 Opis programu – strona główna

7 Opis programu – dokument pdf

8 Opis programu – przykładowy test

9

10 Narzędzia informatyczne wykorzystane w pracy dyplomowej Aplikacja powstała w środowisku Borland Delphi 7 opartym na języku Object Pascal Program zawiera dwie formy; formę główną oraz formę testu

11 Narzędzia informatyczne wykorzystane w pracy dyplomowej Forma strony głównej Forma testu RadioGroup Image Timer

12 Narzędzia informatyczne wykorzystane w pracy dyplomowej - fragmenty kodu Pobieranie pytań z pliku tekstowego Wyświetlanie pytań Zliczanie punktów Wyświetlanie informacji o uzyskanych punktach Odliczanie czasu pozostałego do końca testu

13 Narzędzia informatyczne wykorzystane w pracy dyplomowej - fragmenty kodu begin readln(plik,te1); poz:=pos(';',te1); j:=0; repeat te2:=copy(te1,1,poz-1); {kopiowanie bez srednika} pyt[k,j]:=te2; {wpisanie do tablicy} delete(te1,1,poz); {usuwanie ze srednikiem} poz:=pos(';',te1); {pozycja kolejnego} j:=j+1; until poz<2; end; {czytanie pytan} closeFile(plik); except ShowMessage ('Błąd! Spróbuj jeszcze raz'); HALT; {ZATRZYMANIA WYKONYWANIA PROGRAMU} end; Pobieranie pytań z pliku tekstowego procedure TForm1.CzytajZPliku(nazwaPliku :String); var k,j,poz:integer; te1,te2:string; begin try AssignFile(plik,nazwaPliku); reset (plik); readln(plik,te1);{cala linia z pliku} ile:=StrToInt(te1); readln(plik,te1);{cala linia z pliku} czas:=StrToInt(te1); for k:=1 to ile do {czytania pytan z pliku }

14 Narzędzia informatyczne wykorzystane w pracy dyplomowej - fragmenty kodu procedure Tform1.wyswietl(ktory:integer); var j:integer; begin RadioGroup1.Visible:=true; RadioGroup1.Caption:=pyt[ktory,1]; RadioGroup1.ItemIndex:=-1; for j:=0 to 3 do RadioGroup1.Items[j]:=pyt[ktory,j+2]; Image1.Picture.LoadFromFile(pyt[ktory,7]); end; Wyświetlanie pytań

15 Narzędzia informatyczne wykorzystane w pracy dyplomowej - fragmenty kodu procedure TForm1.dalejClick(Sender: TObject); var j:integer; begin if i>0 then {liczenie punktów z poprzedniego pytania} begin j:= StrToInt(pyt[i,6]); if RadioGroup1.ItemIndex=j then p:=p+1; end;{liczenie punktów} if i<ile then begin i:=i+1; wyswietl(i); end else begin obliczenie; {wyświetlenie wyniku} Resetuj(); end; Zliczanie punktów

16 Narzędzia informatyczne wykorzystane w pracy dyplomowej - fragmenty kodu procedure Tform1.obliczenie; var tekst:string; begin kon:=true; timer1.Enabled:=false; {zatrzymanie odliczania czasu} zegar.visible:=false; RadioGroup1.Visible:=false; dalej.Visible:=true; tekst:='Otrzymujesz '+ IntToStr(p)+ ' punkt'; case p of 2..4,22..24,32..34:tekst:=tekst+'y'; 0:tekst:='Niestety, otrzymujesz 0 punktów.'; 1:; else tekst:=tekst+'ów'; end;{case} showMessage(tekst);{wyswietlenie wyniku} end; Wyświetlanie informacji o uzyskanych punktach

17 Narzędzia informatyczne wykorzystane w pracy dyplomowej - fragmenty kodu procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); begin s:=s+1;{ile sekund upłynęło} jeszcze:=czas-s; zegar.caption:='zostało ci '+ IntToStr(jeszcze)+'s.'; if (jeszcze>czas)then begin zegar.Visible:=false; obliczenie; end; Odliczanie czasu pozostałego do końca testu

18 Podsumowanie Owocem pracy jest program, który: pozwala uczniom techników na interaktywne przygotowanie się do egzaminu zawodowego jest elastyczny, tzn. pozwala na przygotowanie własnego zestawu pytań z ilustracjami i punktacją

19 Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Podyplomowe Studium programowania i Zastosowań Komputerów Repetytorium."

Podobne prezentacje


Reklamy Google