Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ANGIELSKI ENGLISH PROGRAM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ANGIELSKI ENGLISH PROGRAM"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ANGIELSKI ENGLISH PROGRAM
organizacja i treści nauczania w Szkole Międzynarodowej Organization and Methods of Teaching at The International School Author: J .Janiuk

2 O PROGRAMIE.. ABOUT THE PROGRAM..
program nauczania języka angielskiego oparty na kanadyjskim programie dydaktycznym w prowincji Ontario stworzony na podstawie zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji w Kanadzie Canadian Curriculum zajęcia prowadzone przez native speaker’ów Immersja - dziecko zostaje "zanurzone" w drugim języku - słyszy naturalne wypowiedzi formułowane w tym języku, ma okazję do naśladowania wypowiedzi dorosłych i aktywnie uczestniczy w interakcji językowej. Język drugi obok języka ojczystego jest nie tylko środkiem komunikacji ale również środkiem przekazu informacji i wiedzy. A program of teaching the English language based on the curriculum of Ontario, Canada The Ontario curriculum is created and approved by the Ontario Ministry of Education in Canada classes conducted by native speakers Immersion - the child is "immersed" in a second language – hearing natural statements delivered in the target language, having opportunities to imitate adult speech, and actively participating in the language interaction. The native and target languages are not only used for communication, but also for transmitting academic information and knowledge. Author: J.Janiuk

3 FORMUŁA NAUCZANIA APPLIED FORMULAS OF TEACHING
Language instruction using the immersion method Integrated teaching in grades 1-6 Subjects comprising the program: - Language Arts - Mathematics - Science & Technology - Social Studies Geography & History - Art & Craft Nauczanie języka metodą immersji Nauczanie zintegrowane w klasach 1-6 Przedmioty wchodzące w skład programu: - Zajęcia językowe - Matematyka - Nauki ścisłe - Nauki społeczne/ Geografia i Historia - Sztuki plastyczne Author: J.Janiuk

4 METODY NAUCZANIA TEACHING METHODS
Textbook-based program Hands-on program Project method Activating method Language games Multilevel teaching Ontario Curriculum is modified to address issues of learning in a second language (ESL needs) Praca z podręcznikiem Metoda badawczo- doświadczalna Metoda projektowa Metoda aktywizująca Gry i zabawy językowe Nauczanie wielopoziomowe Program zmodyfikowany na potrzeby uczenia w „drugim” języku (ESL) Author: J.Janiuk

5 REALIZACJA PROGRAMU – rozkład godzinowy PROGRAM COVERING –schedule of periods
KLASA "0" GRADE "0" KLASA 1 GRADE 1 KLASA 2 GRADE 2 KLASA 3 GRADE 3 KLASA 4 GRADE 4 KLASA 5 GRADE 5 KLASA 6 GRADE 6 PRZEDMIOT SUBJECT LICZBA GODZ. No. OF PERIODS Zajęcia językowe/ Language Arts 6 8 7 5 Matematyka/ Mathematics 3 2 1 Nauki ścisłe/ Science & Technology N/A  Nauki społeczne/ Social Studies N/A Geografia i Historia/ Geography & History Sztuki plastyczne/ Arts & Crafts TOTAL  15 h 14 h 12 h 11 h Author: J.Janiuk

6 PLANY DYDAKTYCZNE DIDACTIC LONG RANGE PLANS
Author: J.Janiuk

7 ZAJĘCIA JĘZYKOWE LANGUAGE ARTS
The principles underlying the language program are based on those outlined in the Ontario Language Curriculum as well as the Ontario English Learner guides. The language program focuses on: Vocabulary development Proficiency with grammar Phonics Spelling Ability to understand, respond to and create a variety of written and spoken texts. In order to participate meaningfully, students must possess at least a working level of English, which is then developed upon throughout the year. Students are expected to commit to a high standard of learning, and to put forth a strong effort in order to succeed in the program. Założenia leżące u podstaw programu językowego oparte są na wytycznych przedstawionych w Ontario Language Curriculum, jak również Ontario English Learner. Program rozwija umiejętności w zakresie: Słownictwa Gramatyki Fonetyki Ortografii Rozumienia i redagowania różnorodnych tekstów w mowie i piśmie Aby uczniowie mogli uczestniczyć aktywnie w zajęciach muszą posiadać co najmniej podstawowy poziom znajomości języka angielskiego, który jest następnie rozwijany. Oprócz rzetelnie opracowanego programu, do pełni sukcesu niezbędne są mobilizacja, zaangażowanie w proces uczenia oraz gotowość uczniów do intensywnej pracy (15 minut powtarzania w domu). Author: J.Janiuk

8 MATEMATYKA MATHEMATICS
The Math curriculum is designed to help students build solid conceptual foundations in mathematics that will enable them to apply their knowledge and further their learning successfully. It is based on the belief that students learn mathematics most effectively when: Students are given opportunities to investigate ideas and concepts through It includes problem solving proces Studants are guided carefully into an understanding of the mathematical principles involved The acquisition of operational skills remains an important focus of the curriculum It supports equity by promoting the active participation The program promotes a balanced program in mathematics and it is still clearly identifying the knowledge and skills students are expected to demonstrate in every grade. Głównym zadaniem programu jest pomoc uczniom w budowaniu solidnych podstaw w rozumieniu zagadnień matematycznych. Aby program był najbardziej efektywny realizowany z zachowanie poniższych kroków: Uczniowie mają możliwość samodzielnego dochodzenia do właściwych wniosków Rozpatrują różne możliwości rozwiązywania problemów Analizują możliwości w celu poznania i zrozumienia konkretnych zasad matematycznych. Nabycie umiejętności operacyjnych pozostaje jego ważnym elementem. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa poprzez promowanie powyższej postawy. Jednocześnie jest to zrównoważony program z matematyki, który w klarowny sposób określa umiejętności i wiedzę jaką powinni wykazać się uczniowie na każdym etapie edukacji. Author: J.Janiuk

9 NAUKI ŚCISŁE SCIENCE & TECHNOLOGY
The goal of the Science and Technology portion of the curriculum is to equip children with essential science and technological knowledge to succeed in a competitive world.  The science strand focuses on: earth systems and physical processes how humans interact with and influence the natural world the application of scientific knowledge to technological resources how humans manipulate and use the natural world Students need to master technical vocabulary in English to be successful, so the focus of the program is the introduction of scientific language.  In the upper grades, students begin to augment their expanding scientific knowledge and vocabulary with hands-on experiments. Celem programu jest zapewnienie uczniom wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ścisłych i technologii, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w konkurencyjnym świecie. Głównymi zagadnieniami są: systemy ziemi i procesów fizycznych, w jaki sposób ludzka działalność wpływa na świat przyrody zastosowanie wiedzy naukowej w odniesieniu do zasobów technologicznych jak człowiek manipuluje i wykorzystuje źródła naturalne dla celów naukowych. W ramach zajęć uczniowie poznają również nowe słownictwo techniczne. W starszych klasach wiedza i słownictwo są rozbudowywane poprzez praktyczne doświadczenia. Author: J.Janiuk

10 NAUKI SPOŁECZNE / GEOGRAFIA I HISTORIA SOCIAL STUDIES / GEOGRAPHY & HISTORY
The Social Studies and History and Geography portions of the Canadian program are modified to better meet the needs of students learning English in Poland. The focus is on skills and vocabulary. Since the Canadian curriculum focuses on Canadian topics, teachers modify the content in order to make the topics more relevant to students living and learning in Poland. Students acquire knowledge of key concepts such as: change, environment, power, dynamics of the marketplace with more focus placed on Poland due to modification. They also learn about democratic societies, economies of the world, historical events, and connections between countries. Students acquire inquiry, communication, and mapping skills through research and other projects. Główny nacisk kładziony jest na umiejętności i słownictwo. Oryginalny program kanadyjski w znacznej mierze poświęcony jest tematom ściśle związanym z Kanadą. W związku z powyższym nauczyciele modyfikują tematy, aby były one bliższe uczniom w polskiej szkole. Uczniowie zdobywają wiedzę o podstawowych procesach, takich jak: Zmiany środowiska, Zmiany energii Dynamika rynku Wszystko to w odniesieniu do Polski. Uczą się także o społeczeństwach demokratycznych, gospodarkach światowych, wydarzeniach historycznych i relacjach między różnymi krajami. Jednym z głównych narzędzi wspierających proces uczenia są mapy i różnego rodzaje statystyki. Często stosowaną metodą jest metoda projektu. Author: J.Janiuk

11 SZTUKI PLASTYCZNE ART & CRAFT
The program in all grades is designed to develop a range of essential skills in the arts. These skills will be built on a solid foundation of knowledge of arts concepts and will include: Creative thinking, Analytical thinking, Critical thinking,  Communication skills. Students learn best when they are encouraged to consciously monitor their thinking as they learn (metacognition), and each strand includes expectations that call for such reflection. The emphasis in each strand is on developing students’ ability to communicate through creating and presenting/performing works in the arts and to communicate their thoughts and feelings about works in the arts. Students’ demonstration of understanding of the knowledge and skills specified in each strand must occur through active participation in the various arts. Learning in the arts cannot be viewed as merely the learning of facts, but must focus on developing students’ knowledge and skills in hands-on, age-appropriate ways. Program ma na celu opracowanie zakresu podstawowych umiejętności w różnych sztukach – m.in. muzyce i sztukach wizualnych. Umiejętności te budowane są na solidnych podstawach wiedzy o sztuce i obejmują: Twórcze myślenie, Analityczne myślenie, Krytyczne myślenie , Umiejętności komunikacyjne. Uczniowie są zachęcani do świadomego i krytycznego analizowania omawianych zagadnień w odniesieniu do każdej z poznawanych sztuk. Na każdym etapie rozwijane są umiejętności uczniów do komunikowania się za pomocą sztuki. Dzieci tworzą i prezentują swoje prace oraz omawiają myśli i uczucia, które chciały przekazać. Nauka o sztuce nie może być postrzegana jedynie jako narzędzie do poznawania faktów, ale przede wszystkim powinna poszerzać wiedzę uczniów oraz ich umiejętności praktyczne w sposób właściwy dla wieku. Author: J.Janiuk

12 PROGRAM ANGIELSKI w klasie 0 Grade 0 PROGRAM
Core program: Longman Cornerstone K - Student Book - Work Book + Audio CD - Big Books to read in class Program wiodący: Longman Cornerstone K - Podręcznik - Ćwiczenia + Audio CD - Książki do czytania w klasie Author: J.Janiuk

13 PROGRAM ANGIELSKI w klasie 1 Grade 1 PROGRAM
Core program: Longman Cornerstone 1 - Student’s Book - Practice Book Supporting programs: Math Makes Sense Program wiodący: Longman Cornerstone 1 - Podręcznik - Ćwiczenia Programy uzupełniające: Math Makes Sense Author: J.Janiuk

14 PROGRAM ANGIELSKI w klasie 2 Grade 2 PROGRAM
Core program: Longman Cornerstone 2 - Student Book - Practice Book Supporting programs: Math Makes Sense Complete Canadian Curriculum Grade 2 Program wiodący: Longman Cornerstone 2 - Podręcznik - Ćwiczenia Programy uzupełniające: Math Makes Sense Complete Canadian Curriculum Grade 2 Author: J.Janiuk

15 PROGRAM ANGIELSKI w klasie 3 - poziom podstawowy Grade 3 PROGRAM - Foundation English
Core program: Longman Cornerstone 2 - Student Book - Practice Book Supporting programs: Math Makes Sense Language Central 1&2 - ELD Text Books - Audio Text CDs Program wiodący: Longman Cornerstone 2 - Podręcznik - Ćwiczenia Programy uzupełniające: Math Make Sense Language Central 1&2 - ELD podręczniki - Audio Text CDs Author: J.Janiuk

16 PROGRAM ANGIELSKIEGO w klasie 3 - poziom rozszerzony Grade 3 PROGRAM - Developing English
Core program: Longman Cornerstone B - Student Book - Practice Book Supporting programs: Math Makes Sense Language Central 4 - ELD Textbook - ELD Worktext Program wiodący: Longman Cornerstone B Podręcznik - Ćwiczenia Programy uzupełniające: Math Makes Sense Language Central 4 - ELD podręcznik - ELD ćwiczenia podręczniki nauczyciela Author: J.Janiuk

17 PROGRAM ANGIELSKIEGO w klasie 4 - poziom podstawowy Grade 4 PROGRAM - Foundation English
Core program: Longman Cornerstone B - Student Book - Practice Book Supporting programs: Math Makes Sense Language Central 4 - ELD Textbook - ELD Worktext Program wiodący: Longman Cornerstone B Podręcznik - Ćwiczenia Programy uzupełniające: Math Makes Sense Language Central 4 - ELD podręcznik - ELD ćwiczenia Author: J.Janiuk

18 PROGRAM ANGIELSKIEGO w klasie 4 - poziom rozszerzony Grade 4 PROGRAM - Developing English
Core program: Longman Cornerstone C - Student Book - Practice Book Supporting programs: Math Makes Sense Language Central 5 - ELD Textbook - ELD Worktext Program wiodący: Longman Cornerstone C - Podręcznik - Ćwiczenia Programy uzupełniające: Math Makes Sense Language Central 4 - ELD podręcznik - ELD ćwiczenia Author: J.Janiuk

19 PROGRAM ANGIELSKIEGO w klasie 5 Grade 5 PROGRAM
Core program: Longman Keystone A - Student Book - Practice Book Supporting programs: Math Makes Sense Program wiodący: Longman Keyrstone A - Podręcznik - Ćwiczenia Programy uzupełniające: Math Makes Sense Author: J.Janiuk

20 PROGRAM ANGIELSKIEGO w klasie 6 Grade 6 PROGRAM
Program wiodący: Longman Keyrstone A - Podręcznik - Ćwiczenia Programy uzupełniające: Math Makes Sense Investigating Science Core program: Longman Keystone A - Student Book - Practice Book Supporting programs: Math Makes Sense Investigating Science Author: J.Janiuk

21 Wypożyczanie podręczników Lending textbooks
Mając na uwadze ograniczoną dostępność na rynku podręczników kanadyjskich nasza szkoła umożliwia swoim uczniom wypożyczanie podręczników na dany rok szkolny. Zadaniem uczniów jest należyta dbałość o wypożyczone podręczniki tak aby mogły służyć kolejnym rocznikom. Given the limited availability of Canadian textbooks on the market, our school allows its students to lend textbooks for the school year. The task for students is sufficiently care for books so that they can serve another age. Author: J.Janiuk

22 NASZA KADRA PEDAGOGICZNA – Bradley Mewett OUR PEDAGOGICAL TEAM
w Ottawie. Oprócz mojego doświadczenia w pracy na stanowisku nauczyciela angażowałem się w liczne programy poza szkolne dla dzieci, w obozy wakacyjne i prace w centrach rekreacji. Moją pasją jest aktywność na świeżym powietrzu i poznawanie różnych form spędzania wolnego czasu! Bardzo lubię pracować z tą grupą wiekową ponieważ energia i emocje uczniów wynikające ze wzajemnej interakcji i przeżywania przez nich ich aktywności edukacyjnych jest również energią do moich działań. I grew up in a rural town in Ontario, Canada. I completed an Honours History and English degree from the University of Ottawa. I received my Bachelor of Education with a specialist in Primary Junior Education from U of O as well. Aside from my teaching experience, I have worked with children in after school programs, summer camps, and recreation centers. My passion is for the outdoors and learning new types of activities! I greatly enjoy working with this age group because of the energy and excitement that student’s show towards one another and their educational experience. , Wychowałem się w miasteczku w prowincji Ontario w Kanadzie. Ukończyłem historię i język angielski na uniwersytecie w Ottawie. Moje studia pedagogiczne ze specjalizacją wczesne nauczanie ukończyłem również na uniwersytecie Author: J.Janiuk

23 NASZA KADRA PEDAGOGICZNA – Bradley Mewett OUR PEDAGOGICAL TEAM
w Ottawie. Oprócz mojego doświadczenia w pracy na stanowisku nauczyciela angażowałem się w liczne programy poza szkolne dla dzieci, w obozy wakacyjne i prace w centrach rekreacji. Moją pasją jest aktywność na świeżym powietrzu i poznawanie różnych form spędzania wolnego czasu! Bardzo lubię pracować z tą grupą wiekową ponieważ energia i emocje uczniów wynikające ze wzajemnej interakcji i przeżywania przez nich ich aktywności edukacyjnych jest również energią do moich działań. I grew up in a rural town in Ontario, Canada. I completed an Honours History and English degree from the University of Ottawa. I received my Bachelor of Education with a specialist in Primary Junior Education from U of O as well. Aside from my teaching experience, I have worked with children in after school programs, summer camps, and recreation centers. My passion is for the outdoors and learning new types of activities! I greatly enjoy working with this age group because of the energy and excitement that student’s show towards one another and their educational experience. , Wychowywałem się w miasteczku w prowincji Ontario w Kanadzie. Ukończyłem historię i język angielski na uniwersytecie w Ottawie. Moje studia pedagogiczne ze specjalizacją wczesne nauczanie ukończyłem również na uniwersytecie Author: J.Janiuk

24 NASZA KADRA PEDAGOGICZNA – Katelyn Grittani OUR PEDAGOGICAL TEAM
Hello all! It is with great enthusiasm and excitement that I work at the International School in Warsaw.  I am a graduate of the Queen's University Bachelor of Education program in Kingston, Ontario, and have a few years of teaching other international experience.  I have specialized in working with Primary-Junior children and enjoy the high energy environment that is fostered and supported by young learners. Witam wszystkich! Fakt, że pracuję w Szkole Międzynarodowej w Warszawie napawa mnie radością i entuzjazmem. Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku Edukacja w Queen's University w Kingston, Ontario. Przez ostatnie 5 lat zdobywałam doświadczenie zawodowe pracując w różnych szkołach międzynarodowych. Moją specjalnością jest praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Lubię przebywać w I have much international experience, having studied and worked abroad over the past five years.  I look forward to starting my second year at the International School, and continuing to live in such an interesting place.  aktywnym i dynamicznym otoczeniu, jakie kreują dzieci w tym wieku. Już czekam na rozpoczęcie mojego drugiego roku pracy w International School i kontynuowanie mojej przygody w tak niezwykle interesującym miejscu, jakim jest Polska. Author: J.Janiuk

25 NASZA KADRA PEDAGOGICZNA – Aaron Kovats OUR PEDAGOGICAL TEAM
Greetings! My name is Aaron Kovats. Please allow me to tell you a little bit about myself. I am Canadian and grew up in rural Ontario. I studied English and History at the University of Guelph. After finishing my degree I wanted to see some more of the world and took a job teaching English in South Korea. It was here that I discovered my love for teaching. What I thought would only be one year teaching in Korea turned in to two and a half years! After finishing my last contract I came back to Canada to study education at Queen’s University. I have spent the last year of my career at the International School teaching grades one and four. It has been a great learning experience for me professionally and personally and I look forward to returning to Warsaw next fall for another year at the International School. Witam! Nazywam się Aaron Kovats. Chciałbym powiedzieć parę słów o sobie. Jestem obywatelem Kanady i wychowałem się na wsi w okolicy Ontario. Studiowałem język angielski i historię na University of Guelph. Po ukończeniu studiów chciałem zobaczyć więcej świata i podjąłem pracę jako nauczyciel języka angielskiego w Korei Południowej. To tutaj odkryłem swoją miłość do nauczania. To, co uważałem za jednoroczną przygodę, zmieniło się w niezwykłe 2 i pół letnie doświadczenie. Po ukończeniu ostatniego kontraktu wróciłem do Kanady, gdzie rozpocząłem studia na kierunki Edukacja w Queen's University. Ostatni rok spędziłem w Szkole Międzynarodowej, ucząc klasy pierwszą i czwartą. Rok ten był dla mnie niezwykłym doświadczeniem zarówno zawodowym, jak i osobistym. Czekam już na powrót do Warszawy po wakacjach, w celu kontynuowania mojej pracy w Szkole Międzynarodowej. Author: J.Janiuk

26 NASZA KADRA PEDAGOGICZNA - Anna Kmieć OUR PEDAGOGICAL TEAM
My name is Anna Kmiec and I currently teach the Ontario Curriculum for grades 3 and 4. I obtained a Master of Teaching from the Ontario Institute for Studies in Education (OISE) at the University Nazywam się Anna Kmieć i obecnie jestem nauczycielem programu kanadyjskiego w klasach 2 i 3. Tytuł magistra edukacji uzyskałam w Ontario Institute for Studies in Education (OISE) na Uniwersytecie w Toronto. Posiadam pełne kwalifikacje do nauczania na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej (K-6). Dodatkowo posiadam tytuł licencjata w naukach ścisłych, ze specjalnością kształcenie z biologii. Mam również dodatkowe kwalifikacje w nauczaniu języka angielskiego jako drugiego języka (ESL AQ Part 1). Doświadczenie w klasie zdobywam już od ponad 5 lat. Jestem też bardzo podekscytowana perspektywą pracy w szkole Międzynarodowej w przyszłym roku. of Toronto. My undergraduate degree is a Bachelor of Science with a Specialist in Learning and a minor in Biology. I have an Additional Qualification in teaching English as a Second Language (AQ ESL Part 1). I have been volunteering and working in classrooms for over 5 years, and am very excited to teach at the International School next year . Author: J.Janiuk

27 NASZA KADRA PEDAGOGICZNA – Matt Lawson OUR PEDAGOGICAL TEAM
My name is Matt Lawson, and I possess a wide array of teaching experience at various age levels.  I have taught students as young as kindergarten age to students in specialized university courses.  I hold an Honours B.A. and an M.A. degree in Philosophy Nazywam się Matt Lawson i posiadam szeroki wachlarz doświadczeń w nauczaniu na różnych poziomach. W swojej karierze uczyłem zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i prowadziłem specjalistyczne kursy uniwersyteckie dla studentów. Uzyskałem wyróżnienie BA oraz tytuł magistra filozofii na Queen’s University, jak również tytuł licencjata Edukacji na Uniwersytecie w Toronto. Moją specjalizacją jest nauczanie historii w klasach starszych szkoły podstawowej. from Queen’s University, as well as a Bachelor of Education degree from the University of Toronto.  I also hold a teaching subject specialization in History for intermediate grades. Author: J.Janiuk

28 SKALA OCENIANIA MARKING SCHEME
SKALA PROCENTOWA PERCENTAGE SCALE OCENA MARK OCENA OPISOWA DESCRIPTIVE MARK (ENG) DESCRIPTIVE MARK (POL) > 100 A+/6 outstanding achievement celujący 95-100 A+/5 very good achievement bardzo dobry 87-94 A/5 80-86 A-/5 77-79 B+/4 good dobry 73-76 B/4 70-72 B-/4 67-69 C+/3 satisfactory dostateczny 63-66 C/3 60-62 C-/3 57-59 D+/2 needs improvement dopuszczający 53-56 D/2 50-52 D-/2 0-49 R/1 unsatisfactory achievement niedostateczny Author: J.Janiuk

29 CELE, KTÓRE SOBIE STAWIAMY OUR GOALS
develop students' communication skills and build their language confidence developing skills for adulthood: learning how to prepare and complete projects data management public speaking & debate using creativity in thinking and solving problems adjusting the program to the needs of students who are not native speakers implementation of the requirements determined by the CEFR scale (The Common European Framework of Reference for Languages​​). rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów oraz budowanie ich pewności językowej rozwijanie umiejętności przydatnych w dorosłym życiu: kompleksowe przygotowanie projektu zarządzanie informacjami umiejętność prezentacji oraz udział w debacie nieszablonowe i kreatywne podejście do stawianych zadań dostosowanie programu do potrzeb uczniów, którzy nie są native speaker’ami modyfikacja programu i realizowanie wymagań określanych skalą CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages). Author: J.Janiuk

30 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Common European Framework of Reference for Languages
CEFR opisuje umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia. Skala podzielona jest na 6 poziomów tworzących 3 grupy: A1 – A2 (Poziom Podstawowy) B1 – B2 (Poziom Samodzielności) C1 – C2 (Poziom Biegłości) W naszej szkole przypisaliśmy poszczególne poziomy określone skalą, klasom. Dzięki temu na każdym etapie edukacji możliwe jest zweryfikowanie umiejętności i biegłości językowej uczniów. Określenie poziomów klas, za pomocą skali CEFR w naszej szkole, prezentuje się w następujący sposób: klasa 1: A0 (poznawanie liter, podstawowych zwrotów, wstęp do nauki języka angielskiego, „oswajanie się”) klasy 2-3: A1 – Beginner klasy 4-5: A2 – Elementary klasa 6: B1 – Pre-intermediate Author: J.Janiuk

31 EGZAMINY JĘZYKOWE I CERTYFIKATY LANGUAGE EXAMS AND CERTIFICATES
Certificates given at the end of the school year KET Language Exam PET Language Exam Certyfikat uzyskiwany na koniec roku szkolnego Egzamin zewnętrzny KET Egzamin zewnętrzny PET Author: J.Janiuk

32 CERTYFIKATY NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO END OF SCHOOL YEAR CERTIFICATES
Uzyskiwany Certyfikat – potwierdzenie poziomu na jakim dziecko realizowało program w danym roku szkolnym Certificate – confirms the level at which the child was participating in the program during the school year Semestral and final report card – individual for each student, descriptive mark of skills achieved School certificate – mark received for the Canadian program is included in the „Additional Activities” section (The second language taught in accordace to the requirements of the Ministry of Education is French). Raport semestralny i końcoworoczny – indywidualna ocena opisowa osiągniętych umiejętności Świadectwo szkolne – ocena uzyskana z programu kanadyjskiego widnieje w części „zajęcia dodatkowe”. (Językiem nowożytnym nauczanym zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji jest język francuski.) Author: J.Janiuk

33 EGZAMIN KET – Key English Test KET EXAM – Key English Test
Egzamin testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa. Każdy, kto zda egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje certyfikat potwierdzający jego poziom umiejętności językowych. Egzamin składa się z 3 części: Czytanie i Pisanie - 1 godzina, 10 minut; 50% całości punktacji Rozumienie ze słuchu - około 30 minut; 25 punktów Część ustna - około 8-10 min; 25 punktów The exam tests the practical knowledge of English at primary level and tests all four language skills - reading, writing, listening and speaking. It also assesses knowledge of grammar and vocabulary. Each student who successfully passes an examination receives a certificate confirming the level of language skills. The examination consists of three parts: Reading and Writing - 1 hour, 10 minutes, 50% of total marks Listening comprehension - about 30 minutes, 25 points Speaking - about 8-10 minutes, 25 points Author: J.Janiuk

34 EGZAMIN PET – Preliminary English Test PET EXAM – Preliminary English Test
Jest to jeden z najpopularniejszych egzaminów Cambridge ESOL, uznawany przez różne instytucje edukacyjne oraz wielu pracodawców. Egzamin testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa. Każdy, kto zda egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje certyfikat potwierdzający jego poziom umiejętności językowych. Egzamin składa się z 3 części: Czytanie i Pisanie - 1 godzina, 30 minut; 60 punktów Rozumienie ze słuchu - około 30 minut; 25 punktów Część ustna - około min; 25 punktów This is one of the most popular Cambridge ESOL examinations, recognized by various educational institutions and many employers. The exam tests the practical knowledge of English at the primary level and tests all four language skills - reading, writing, listening and speaking. It assesses grammar and vocabulary knowledge. Each student who successfully passes an examination receives a certificate confirming the level of language skills. The examination consists of three parts: Reading and Writing - 1 hour, 30 minutes, 60 points Listening comprehension - about 30 minutes, 25 points Speaking - about minutes, 25 points Author: J.Janiuk


Pobierz ppt "PROGRAM ANGIELSKI ENGLISH PROGRAM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google