Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agenda Wymagania stawiane EDM Koncepcja realizacji EDM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agenda Wymagania stawiane EDM Koncepcja realizacji EDM"— Zapis prezentacji:

0 Elektroniczna Dokumentacja Medyczna EDM
Asseco Poland S.A. Listopad 2012 r.

1 Agenda Wymagania stawiane EDM Koncepcja realizacji EDM
prawne (ustawy i rozporządzenia) pozaprawne (normy, standardy, doświadczenia) Definicje podstawowych pojęć Koncepcja realizacji EDM Przygotowania świadczeniodawców do obsługi EDM

2 Warunki niezbędne do sukcesu EDM
Otoczenie Świadczeniodawca Asseco Poland S.A. Legislacja Standardy interoperacyjności Informatyzacja Procedury Zaplecze techniczne Oprogramowanie EDM Implementacja interoperacyjności Zalecenia Aby obsługa i wymiana EDM w pełni zafunkcjonowała niezbędne jest aby: Świat określił/zrealizował: Standardy Przepisy/zmiany w przepisach Systemy centralne Szpital określił/przygotował: Infrastruktura Bezpieczeństwo danych Edukacja o nowym sposobie pracy Rozbudowa obecnych systemów o brakujące ogniwa Asseco wykonało/przygotowało: Software Wiedza – konsultacje Szkolenia Miejsca do składowania Łączniki do systemów centralnych Pełną gotowość naszych prac i rozwiązań zakładamy:....

3 Wymagania prawne (wybrane akty prawne 1/2)
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U nr 52 poz. 417) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U nr 252 poz. 1697) Oraz rozporządzenia „branżowe” – MS, MSWiA i MON Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U nr 277 poz.1634) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - teksy ujednolicony(Dz.U nr 97 poz. 673) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U nr 206 poz. 1517) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz.U nr 130 poz. 1450) – z późniejszymi zmianami Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Obowiązek przekazywania danych do SIM Zakres prowadzenia dokumentacji medycznej Zakres danych na poszczególnych dokumentach i swoboda „historii choroby” Dokumentacja Zbiorcza. Przekazywanie/udostępnianie dokumentów w XML i PDF Podpisywanie dokumentów dla celów dowodowych podpisem kwalifikowanym Udostępnianie danych pacjentom – formularze elektroniczne.

4 Wymagania prawne (wybrane akty prawne 2/2)
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U nr 64 poz. 565) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz.U nr 67 poz. 567) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U nr 113 poz. 657) Projekt rozporządzenia MZ (z ) w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej… Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008 nr 164 poz. 1027) Projekt rozporządzenia MZ (z ) w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających świadczeniobiorcy umawianie się na wizyty, możliwość monitorowania statusu na liście oczekujących oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Obowiązek przekazywania danych do SIM Zakres prowadzenia dokumentacji medycznej Zakres danych na poszczególnych dokumentach i swoboda „historii choroby” Dokumentacja Zbiorcza. Przekazywanie/udostępnianie dokumentów w XML i PDF Podpisywanie dokumentów dla celów dowodowych podpisem kwalifikowanym Udostępnianie danych pacjentom – formularze elektroniczne.

5 Normy, standardy i doświadczenia w EDM
Norma PN-EN dotyczy: Informatyki w ochronie zdrowia - Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej. Norma ta jest cyt. "Jest tłumaczeniem – bez jakichkolwiek zmian – anglojęzycznej wersji Normy Europejskiej EN :2007„ HL7 (CDA - Clinical Document Architecture), Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (projekt - P1) Rekomendacje dotyczące EDM (klasyfikacja dokumentacji, format dokumentacji) Norma EU – architektura systemów i postać komunikatów – XML HL7 v. 3.0 spełnia.. Eksport do systemów NFZ – już jest, XML. Potrzeba zapewnienia spójności danych.

6 Definicje podstawowych pojęć związanych EDM (cz. 1/2)
Dane źródłowe - Dane rejestrowane w systemie i przechowywane w bazie danych Wpisy w dokumentacji - Autoryzowane dane źródłowe Dokument medyczny - Dokument zawierający dane medyczne pozwalający na jednoznaczne wskazanie pacjenta, którego dotyczą Elektroniczny dokument medyczny - Dokument medyczny w postaci elektronicznej (np. XML). Autoryzacja medycznego dokumentu elektronicznego - Jednoznaczne powiązanie dokumentu z jego autorem poprzez złożenie podpisu elektronicznego.

7 Definicje podstawowych pojęć związanych EDM (cz. 2/2)
Integralność - pewność, że podpisany dokument od momentu złożenia podpisu elektronicznego nie został zmodyfikowany. Każda ingerencja w treść dokumentu zostanie wykryta podczas weryfikacji podpisu. Wiarygodność - pewność, że dokument pochodzi od osoby, która go podpisała. Niezaprzeczalność - czyli brak możliwości zaprzeczenie faktu złożenia podpisu. Wiarygodność i niezaprzeczalność zapewniają techniki kryptograficzne, wykorzystywane do składania podpisu - jedynie właściciel odpowiedniego narzędzia (np. certyfikatu kwalifikowanego na karcie kryptograficznej) może złożyć podpis.

8 Najważniejsze wymagania stawiane EDM (cz. 1/4)
Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej począwszy od dnia roku. Wsparcie obsługi dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej. Wpis w dokumentacji medycznej: Zawiera informację o autorze, Nie może zostać usunięty, W przypadku modyfikacji zawiera dane autora i powód zmiany. Autoryzacja dokumentu elektronicznego Podpis Kontrasygnata Gwarancja integralności, wiarygodność i niezaprzeczalności tworzonej dokumentacji elektronicznej.

9 Najważniejsze wymagania stawiane EDM (cz. 2/4)
Możliwość dołączania dokumentów „obcych” Umożliwienie przenoszenia dokumentacji (eksport/import) Zabezpieczenie dokumentacji Przed dostępem osób nieuprawnionych Przed przypadkową modyfikacją Przed przypadkowym zniszczeniem Udostępnienie dokumentacji Indywidualnej Zbiorczej

10 Najważniejsze wymagania stawiane EDM (cz. 3/4)
Formy udostępniania medycznej dokumentacji elektronicznej Zapis dokumentacji na nośniku informatycznym w celu udostępnienia (PDF lub XML); Wydruk dokumentacji elektronicznej w celu przekazania papierowych wydruków — na żądanie pacjenta, uprawnionych podmiotów lub organów; Dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji Dostęp do baz danych

11 Najważniejsze wymagania stawiane EDM (cz. 4/4)
Planowe niszczenie dokumentacji Ochrona dokumentacji przed przypadkowym zniszczeniem w okresie jej przechowywania Sygnalizacja upływu okresu przechowywania dokumentacji w celu zakwalifikowania jej do zniszczenia Niszczenie dokumentacji elektronicznej po upływie okresu jej przechowywania poprzez: Fizyczne usunięcie dokumentów i danych źródłowych Depersonalizację

12 Zasięg projektu EDM INFOMEDICA HIPOKRATES SOLMED
Przygotowujemy systemy (są gotowe wg. stanu prawnego i wiedzy na dziś) do obsługi EDM. Przygotowujemy wszystkie nasze systemy ale AMMS jest projektowany i tworzony z myślą o obsłudze EDM. Wszystkie systemu będą umożliwiały obsługę EDM, ale to AMMS jest projektowany specjalnie dla EDM 12

13 Sposób obsługi EDM System klasy HIS Repozytorium EDM
Ewidencja danych źródłowych (Baza danych) Repozytorium EDM Archiwum dokumentacji medycznej Autoryzacja danych (Wpisy w dokumentacji) Generacja dokumentu (postać papierowa lub elektroniczna) Przechowywanie dokumentów elektronicznych Zarządzanie dokumentacją Woluminy, dokumenty źródłowe, Miejsce przechowywania, Wewnętrzny obieg dokumentacji. Elektroniczna kopia dokumentu papierowego Autoryzacja dokumentów (podpis elektroniczny, znacznik czasu) Dostępność dokumentów (uprawnienia, bezpieczeństwo) Podział logiczny funkcjonalny z perspektywy obsługi dokumentacji elektronicznej System klasy HIS (AMMS) Repozytorium EDM (iDok) Archiwum dokumentacji medycznej (ADM) Udostępnianie dokumentów (organom uprawnionym) Niszczenie dokumentacji (po upływie okresu przechowywania)

14 Cykl życia dokumentacji medycznej
Gromadzenie danych źródłowych Autoryzacja danych źródłowych Tworzenie i autoryzacja dokumentacji Przechowywanie dokumentacji Udostępnianie dokumentacji Drukowanie (w postaci papierowej) Wydruk dokumentu Wydruk metryki podpisu Wydruk historii zmian Eksport lub transmisja (w postacie elektronicznej) Planowe niszczenie dokumentacji

15 Proces powstawania i autoryzacji dokumentów (cz
Proces powstawania i autoryzacji dokumentów (cz. 1/2) - Dokumentacja „własna” Dokumentacja „własna” (utworzona w HIS): Przechowywanie w formacie wewnętrznym Import/Eksport w formacie zewnętrznym

16 Proces powstawania i autoryzacji dokumentów (cz
Proces powstawania i autoryzacji dokumentów (cz. 2/2) - Dokumentacja „obca” Dokumentacja „obca” (utworzona poza systemem) Przechowywanie w formacie wewnętrznym Import/Eksport w formacie zewnętrznym Dokumentacja obca – zobrazowanie tego zagadnienia

17 Dokumentacja w systemie AMMS

18 Repozytorium dokumentów elektronicznych (iDok)

19 Przygotowanie Świadczeniodawcy do EDM
Przygotowanie infrastruktury sprzętowej Repozytorium dokumentacji elektronicznej (duże macierze dyskowe itd.) Sposób ochrony danych Polityka bezpieczeństwa Procedury techniczne i organizacyjne Wybór sposobu autoryzacji dokumentacji Wewnątrz placówki i udostępnianej na zewnątrz Określonych typów dokumentacji Wybór dostawcy usług certyfikacyjnych Kwalifikowane centrum certyfikacji Lokalne centrum certyfikacji (na potrzeby wewnętrznej autoryzacji dokumentów) Do określenia przez klienta: Jak autoryzowane będą dane (podpis kwalifikowany, niekwalifikowany, użytkownik i hasło) Jaki będzie zakres autoryzacji (dane, wpisy, dokumenty) Ilość/wielkość dokumentów – załączniki obrazowe. Ochrona danych – dane elektroniczne – jedyne wiarygodne źródło informacji.

20 Asseco Poland S.A. tomasz.polowy@asseco.pl
Dziękuję za uwagę Asseco Poland S.A.

21 Wyzwania placówek medycznych
Przejście na dokumentację elektroniczną Integracja i skalowalność infrastruktury In summary Policy and Procedure Management for Healthcare Requirements include the following: Operation Effectiveness: effectively manage change and growth Scalable Solution Infrastructure: solution framework that changes and scales with the organization over time. Governance and Compliance: Achieve your compliance goals with automation of workflow that supports your organizational governance and alignment for easy decision and review cycles with solid transparency and reporting Easy to Use and Ease of Adoption: Successful solutions are those that are easy to use and adopt for your users. This solution brings this to the table easy task based processing user interfaces and workflows that support policy and procedure management review cycles. Wymagania zgodności i ochrony Udostępnianie, przepływ danych

22 Wyzwania placówek medycznych
Aplikacje “Big Data” Liczba plików w cyfrowym świecie 300 Quadrillion Files In the Digital Universe in 2011 from IDC 5TB is a large DNA image from our customers 7TB is a large Seismic file from our customers Big Data will revolutionize Healthcare, says a new five-year strategic plan from the Office of the National Coordinator (ONC) for Health Information Technology. The plan, released for public comment in March of 2011, says that clinical information captured from Electronic Health Records (EHR) in machine-readable format can be used to rapidly speed-up the creation and dissemination of medical knowledge. This will create what the ONC calls a "learning health system”. Through a learning health system, the correct information will be available to support a given decision, whether it is about the efficacy of a treatment or medication for an individual patient, predicting a global pandemic, or deciding whether to proceed with the research and development for a potential new clinical treatment. This is what is meant by evidence-based medicine or information-enabled Healthcare decisions. 300 Quadrillion 5+ TB Source : 2011 IDC Digital Universe Study, EMC Customers

23 Jakie są wymagania wobec platformy składującej newralgiczne dane medyczne?

24 NIEZAWODNOŚĆ Bezpieczeństwo na poziomie sprzętowym
Brak pojedynczego punktu awarii Zapewnienie integralności danych Serwis producenta

25 NIEZAWODNOŚĆ Budowa środowiska wysoko dostępnego
Centrum produkcyjne Centrum zapasowe Budowa środowiska wysoko dostępnego Automatyzacja procesu replikacji Najwyższy poziom bezpieczeństwa i dostępności danych produkcyjnych Network Network FS/ LUN VDM FS/ LUN VDM Snaps Snaps

26 SKALOWALNOŚĆ Możliwość łatwej i szybkiej rozbudowy przestrzeni 26 26

27 INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ
Systemy plików/ repozytorium Dokumentacja HIS Aplikacje kliniczne Gabinety lekarskie Aplikacje dla obrazów

28 INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ
Klasyfikowanie Gromadzenie Migrowanie Wyszukiwanie Zarządzanie Systemy plików/ repozytorium Dokumentacja HIS Aplikacje kliniczne Gabinety lekarskie Manager zasobów Aplikacje dla obrazów

29 OPTYMALIZACJA SKŁADOWANIA DANYCH
Czy odpowiednie dane są w odpowiednim miejscu? Czy wymagające aplikacje mogą działać szybko? Jakimi danymi zapełnione są drogie, szybkie dyski? wydajność? pojemność?

30 OPTYMALIZACJA SKŁADOWANIA DANYCH
Optymalizacja ze względu na: Najlepszą wydajność Największą pojemność Najniższy koszt Optymalizacja poziomu usług dla różnych działów i placówek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji Wysoka wydajność Wydajność Pojemność

31 ZACHOWANIE ZGODNOŚCI - ARCHIWIZACJA
Ochrona i retencja oparta na politykach Ochrona krytycznych danych medycznych Utrzymanie danych w niezmienionej postaci, ochrona przed przypadkową lub celową ingerencją Gwarantowana retencja Utrzymanie ustalonego okres retencji dla plików z długoterminowym wymogiem przechowywania Efektywność & optymalizacja kosztów Miks danych typu WORM i non-WORM na jednej, uniwersalnej platformie.

32 Proste. Efektywne. Wydajne.
Systemy składowania danych EMC VNX – wielofunkcyjne macierze dla danych medycznych. EMC Unisphere VNXe3150 VNXe3300 VNX5100 VNX5300 VNX5500 VNX5700 VNX7500 Proste. Efektywne. Wydajne.

33 Isilon IQ Nearline SATA
Systemy plikowe EMC ISILON – pojemne platformy do składowania i archiwizacji danych medycznych S-Series Dane transakcyjne X-Series Zapis sekwancyjny NL-Series Pojemność Isilon IQ SAS ( TB) Isilon IQ X Series SATA (6TB – 10.4PB) Isilon IQ Nearline SATA (100TB – 10.4PB)

34 Przykład wdrożenia

35 Sieć komputerowa – kampusowa: teleinformatyczny krwiobieg szpitala
20 lokalizacji 26 węzłów sieciowych A B C D E Wrzesień 2012

36 Struktura logiczna sieci szkieletowej i dostępowej
16 3 7 14 14a 1 10 5 9 11 12 2 15 12a 6 13 100 Mb 1 Gb 4 10 Gb Szafa w planowanym budynku 8 17 Wrzesień 2012 36

37 Struktura logiczna sieci Fiber Channel
16 3 7 1 10 5 VNX planowane CX4 - migrowane Potencjalne miejsce na dodatkowe jednostki macierzowe 9 11 12 2 15 VNX5100 CX3 - migrowane 12a 6 13 4 8 17 Wrzesień 2012 37 37

38 Solidna podstawa sieci FC Przełączniki CISCO oraz QLogic
Redundancja – 2 ZONE Planowane ujednolicenie infrastruktury AX4 CX3 TSM Cisco Cisco BLADE HP Serwery wirtualne QLogic VNX5100 CX4 VNX5100 Różne serwisy

39 Użytkowane macierze VNX5100 (84TB brutto) to podstawowa macierz Szpitala CX3 to stara , migrowana i wygaszana macierz CX4 to stara, wygaszana macierz MIRROR AX4 (16TB brutto) to macierz dla systemu backupu (TSM) HP AIO 1200 (8TB brutto) to pomocnicza macierz dla danych backupu Planowane macierze VNX5100 planowany MIRROR 100% dla danych medycznych zwiększenie objętości AX4 – ulepszenie polityk backupu

40 Jakie parametry są ważne?
Niezawodność Pewny serwis Skalowalność Integracja z infrastrukturą Łatwość obsługi

41 Dziękuję za uwagę Ewelina Kurzeja Product Manager, S4E


Pobierz ppt "Agenda Wymagania stawiane EDM Koncepcja realizacji EDM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google