Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Asseco Poland S.A. Listopad 2012 r. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna EDM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Asseco Poland S.A. Listopad 2012 r. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna EDM."— Zapis prezentacji:

1 Asseco Poland S.A. Listopad 2012 r. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna EDM

2 Wymagania stawiane EDM prawne (ustawy i rozporządzenia) pozaprawne (normy, standardy, doświadczenia) Definicje podstawowych pojęć Koncepcja realizacji EDM Przygotowania świadczeniodawców do obsługi EDM Agenda 1

3 Warunki niezbędne do sukcesu EDM 2 Otoczenie Świadczeniodawca Asseco Poland S.A. Legislacja Standardy interoperacyjności Informatyzacja Procedury Zaplecze techniczne Oprogramowanie EDM Implementacja interoperacyjności Zalecenia

4 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697) Oraz rozporządzenia branżowe – MS, MSWiA i MON Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2011 nr 277 poz.1634) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - teksy ujednolicony(Dz.U. 2006 nr 97 poz. 673) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1517) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450) – z późniejszymi zmianami Wymagania prawne (wybrane akty prawne 1/2) 3

5 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz.U. 2009 nr 67 poz. 567) Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657) Projekt rozporządzenia MZ (z 03.01.2012) w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej… Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008 nr 164 poz. 1027) Projekt rozporządzenia MZ (z 17.01.2012) w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających świadczeniobiorcy umawianie się na wizyty, możliwość monitorowania statusu na liście oczekujących oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia 4 Wymagania prawne (wybrane akty prawne 2/2)

6 Norma PN-EN 13606 dotyczy: Informatyki w ochronie zdrowia - Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej. Norma ta jest cyt. "Jest tłumaczeniem – bez jakichkolwiek zmian – anglojęzycznej wersji Normy Europejskiej EN 13606-1:2007 HL7 (CDA - Clinical Document Architecture), Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (projekt - P1) Rekomendacje dotyczące EDM (klasyfikacja dokumentacji, format dokumentacji) Normy, standardy i doświadczenia w EDM 5

7 Dane źródłowe - Dane rejestrowane w systemie i przechowywane w bazie danych Wpisy w dokumentacji - Autoryzowane dane źródłowe Dokument medyczny - Dokument zawierający dane medyczne pozwalający na jednoznaczne wskazanie pacjenta, którego dotyczą Elektroniczny dokument medyczny - Dokument medyczny w postaci elektronicznej (np. XML). Autoryzacja medycznego dokumentu elektronicznego - Jednoznaczne powiązanie dokumentu z jego autorem poprzez złożenie podpisu elektronicznego. Definicje podstawowych pojęć związanych EDM (cz. 1/2) 6

8 Integralność - pewność, że podpisany dokument od momentu złożenia podpisu elektronicznego nie został zmodyfikowany. Każda ingerencja w treść dokumentu zostanie wykryta podczas weryfikacji podpisu. Wiarygodność - pewność, że dokument pochodzi od osoby, która go podpisała. Niezaprzeczalność - czyli brak możliwości zaprzeczenie faktu złożenia podpisu. Wiarygodność i niezaprzeczalność zapewniają techniki kryptograficzne, wykorzystywane do składania podpisu - jedynie właściciel odpowiedniego narzędzia (np. certyfikatu kwalifikowanego na karcie kryptograficznej) może złożyć podpis. Definicje podstawowych pojęć związanych EDM (cz. 2/2) 7

9 Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej począwszy od dnia 01-08-2014 roku. Wsparcie obsługi dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej. Wpis w dokumentacji medycznej: Zawiera informację o autorze, Nie może zostać usunięty, W przypadku modyfikacji zawiera dane autora i powód zmiany. Autoryzacja dokumentu elektronicznego Podpis Kontrasygnata Gwarancja integralności, wiarygodność i niezaprzeczalności tworzonej dokumentacji elektronicznej. Najważniejsze wymagania stawiane EDM (cz. 1/4) 8

10 Możliwość dołączania dokumentów obcych Umożliwienie przenoszenia dokumentacji (eksport/import) Zabezpieczenie dokumentacji Przed dostępem osób nieuprawnionych Przed przypadkową modyfikacją Przed przypadkowym zniszczeniem Udostępnienie dokumentacji Indywidualnej Zbiorczej 9 Najważniejsze wymagania stawiane EDM (cz. 2/4)

11 Formy udostępniania medycznej dokumentacji elektronicznej Zapis dokumentacji na nośniku informatycznym w celu udostępnienia (PDF lub XML); Wydruk dokumentacji elektronicznej w celu przekazania papierowych wydruków na żądanie pacjenta, uprawnionych podmiotów lub organów; Dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji Dostęp do baz danych 10 Najważniejsze wymagania stawiane EDM (cz. 3/4)

12 Planowe niszczenie dokumentacji Ochrona dokumentacji przed przypadkowym zniszczeniem w okresie jej przechowywania Sygnalizacja upływu okresu przechowywania dokumentacji w celu zakwalifikowania jej do zniszczenia Niszczenie dokumentacji elektronicznej po upływie okresu jej przechowywania poprzez: Fizyczne usunięcie dokumentów i danych źródłowych Depersonalizację 11 Najważniejsze wymagania stawiane EDM (cz. 4/4)

13 Zasięg projektu EDM INFOMEDICAHIPOKRATESSOLMED 12

14 EDM Sposób obsługi EDM 13 Repozytorium EDM Archiwum dokumentacji medycznej System klasy HIS Ewidencja danych źródłowych (Baza danych) Autoryzacja danych (Wpisy w dokumentacji) Generacja dokumentu (postać papierowa lub elektroniczna) Udostępnianie dokumentów (organom uprawnionym) Dostępność dokumentów (uprawnienia, bezpieczeństwo) Niszczenie dokumentacji (po upływie okresu przechowywania) Zarządzanie dokumentacją Woluminy, dokumenty źródłowe, Miejsce przechowywania, Wewnętrzny obieg dokumentacji. Elektroniczna kopia dokumentu papierowego Przechowywanie dokumentów elektronicznych Autoryzacja dokumentów (podpis elektroniczny, znacznik czasu)

15 Gromadzenie danych źródłowych Autoryzacja danych źródłowych Tworzenie i autoryzacja dokumentacji Przechowywanie dokumentacji Udostępnianie dokumentacji Drukowanie (w postaci papierowej) Wydruk dokumentu Wydruk metryki podpisu Wydruk historii zmian Eksport lub transmisja(w postacie elektronicznej) Planowe niszczenie dokumentacji Cykl życia dokumentacji medycznej 14

16 Proces powstawania i autoryzacji dokumentów (cz. 1/2) - Dokumentacja własna 15

17 16 Proces powstawania i autoryzacji dokumentów (cz. 2/2) - Dokumentacja obca

18 Dokumentacja w systemie AMMS 17

19 Repozytorium dokumentów elektronicznych (iDok) 18

20 Przygotowanie infrastruktury sprzętowej Repozytorium dokumentacji elektronicznej (duże macierze dyskowe itd.) Sposób ochrony danych Polityka bezpieczeństwa Procedury techniczne i organizacyjne Wybór sposobu autoryzacji dokumentacji Wewnątrz placówki i udostępnianej na zewnątrz Określonych typów dokumentacji Wybór dostawcy usług certyfikacyjnych Kwalifikowane centrum certyfikacji Lokalne centrum certyfikacji (na potrzeby wewnętrznej autoryzacji dokumentów) Przygotowanie Świadczeniodawcy do EDM 19

21 Asseco Poland S.A. tomasz.polowy@asseco.pl Dziękuję za uwagę

22 21 Udostępnianie, przepływ danych Integracja i skalowalność infrastruktury Przejście na dokumentację elektroniczną Wymagania zgodności i ochrony Wyzwania placówek medycznych

23 22 Wyzwania placówek medycznych Aplikacje Big Data Liczba plików w cyfrowym świecie 300 Quadrillion 5+ TB Source : 2011 IDC Digital Universe Study, EMC Customers

24 23 Jakie są wymagania wobec platformy składującej newralgiczne dane medyczne?

25 24 NIEZAWODNOŚĆ Bezpieczeństwo na poziomie sprzętowym Brak pojedynczego punktu awarii Zapewnienie integralności danych Serwis producenta

26 25 Centrum produkcyjne Snaps FS/ LUN VDM Snaps FS/ LUN VDM Network Centrum zapasowe NIEZAWODNOŚĆ Budowa środowiska wysoko dostępnego Automatyzacja procesu replikacji Najwyższy poziom bezpieczeństwa i dostępności danych produkcyjnych

27 26 SKALOWALNOŚĆ Możliwość łatwej i szybkiej rozbudowy przestrzeni

28 27 INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ Systemy plików/ repozytorium Dokumentacja HIS Aplikacje kliniczne Gabinety lekarskie Aplikacje dla obrazów

29 28 Klasyfikowanie Gromadzenie Migrowanie Wyszukiwanie Zarządzanie Systemy plików/ repozytorium Dokumentacja HIS Aplikacje kliniczne Gabinety lekarskie Aplikacje dla obrazów INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

30 29 OPTYMALIZACJA SKŁADOWANIA DANYCH Czy odpowiednie dane są w odpowiednim miejscu? Czy wymagające aplikacje mogą działać szybko? Jakimi danymi zapełnione są drogie, szybkie dyski? pojemność? wydajność?

31 30 Optymalizacja ze względu na: -Najlepszą wydajność -Największą pojemność -Najniższy koszt Optymalizacja poziomu usług dla różnych działów i placówek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji Wysoka wydajność Wydajność Pojemność OPTYMALIZACJA SKŁADOWANIA DANYCH

32 31 ZACHOWANIE ZGODNOŚCI - ARCHIWIZACJA Ochrona i retencja oparta na politykach Ochrona krytycznych danych medycznych Utrzymanie danych w niezmienionej postaci, ochrona przed przypadkową lub celową ingerencją Gwarantowana retencja Utrzymanie ustalonego okres retencji dla plików z długoterminowym wymogiem przechowywania Efektywność & optymalizacja kosztów Miks danych typu WORM i non-WORM na jednej, uniwersalnej platformie.

33 32 EMC Unisphere Systemy składowania danych EMC VNX – wielofunkcyjne macierze dla danych medycznych. Proste. Efektywne. Wydajne. VNXe3150VNX7500VNX5700VNXe3300VNX5100VNX5500VNX5300

34 33 Isilon IQ SAS (16-518 TB) S-Series Dane transakcyjne X-Series Zapis sekwancyjny Isilon IQ X Series SATA (6TB – 10.4PB) NL- Series Pojemność Isilon IQ Nearline SATA (100TB – 10.4PB) Systemy plikowe EMC ISILON – pojemne platformy do składowania i archiwizacji danych medycznych

35 34 Przykład wdrożenia

36 35 Sieć komputerowa – kampusowa: teleinformatyczny krwiobieg szpitala 20 lokalizacji 26 węzłów sieciowych Wrzesień 2012

37 36 1 5 3 10 2 4 6 7 12 13 14 15 16 11 9 8 17 14a 12a Struktura logiczna sieci szkieletowej i dostępowej Szafa w planowanym budynku 10 Gb 1 Gb 100 Mb Wrzesień 2012

38 37 1 5 3 10 2 4 6 7 12 13 15 16 11 9 8 17 12a Struktura logiczna sieci Fiber Channel Wrzesień 2012 VNX5100 CX3 - migrowane VNX5100 - planowane CX4 - migrowane Potencjalne miejsce na dodatkowe jednostki macierzowe

39 38 Solidna podstawa sieci FC Przełączniki CISCO oraz QLogic -Redundancja – 2 ZONE -Planowane ujednolicenie infrastruktury QLogic Cisco CX4 CX3 VNX5100 AX4 BLADE HP Serwery wirtualne TSM Różne serwisy VNX5100

40 39 Użytkowane macierze - VNX5100 (84TB brutto) to podstawowa macierz Szpitala - CX3 to stara, migrowana i wygaszana macierz - CX4 to stara, wygaszana macierz MIRROR - AX4 (16TB brutto) to macierz dla systemu backupu (TSM) - HP AIO 1200 (8TB brutto) to pomocnicza macierz dla danych backupu Planowane macierze - VNX5100 planowany MIRROR 100% dla danych medycznych - zwiększenie objętości AX4 – ulepszenie polityk backupu

41 40 Jakie parametry są ważne? Niezawodność Pewny serwis Skalowalność Integracja z infrastrukturą Łatwość obsługi

42 41 Dziękuję za uwagę Ewelina Kurzeja Product Manager, S4E ek@s4e.pl


Pobierz ppt "Asseco Poland S.A. Listopad 2012 r. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna EDM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google