Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja projektów dot

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja projektów dot"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja projektów dot
Realizacja projektów dot. współczesnych i historycznych terenów zieleni – możliwości finansowania z funduszy unijnych Andrzej Łączak

2 Stan prawny Projekt Programu Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 z czerwca 2006 r. Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko, 2007 – 2013 z 25 maja 2006 roku. Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, W-06/VII/06 z lipca 2006 Andrzej Łączak

3 Stan prawny Rozporządzenie Rady nr 1083/2006/WE z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie nr 1260/1999/WE, Dz. U. L 210 z dnia 31 lipca 2006 roku. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dz. U. L 277, z dnia 21 października 2005. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006/WE z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie nr 1783/1999/WE, Dz. U. L 210 z dnia 31. lipca 2006 roku. Andrzej Łączak

4 Źródła finansowania Lubuski Regionalny Program Operacyjny
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Andrzej Łączak

5 Lubuski Regionalny Program Operacyjny
DZIAŁANIE 1.2 ROZWÓJ I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, KULTUROWEJ I SPORTOWEJ DZIAŁANIE 5.2 ROZWÓJ I MODERINZACJA LOKALNEJ INFRASTRUKTURY KULTUROWEJ, TURYSTYCZNEJ I SPORTOWEJ Andrzej Łączak

6 Lubuski Regionalny Program Operacyjny
Przykładowe typy projektów Infrastruktura turystyczna: rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej, w tym: ścieżki rowerowe, szlaki konne, szlaki wodne, szlaki piesze; oznakowanie tras turystycznych, adaptacja zabytków techniki i architektury w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, rozwój i modernizacja infrastruktury gastronomicznej, miedzy innymi w obiektach podkreślających specyfikę regionu, np. młyny, kuźnie, obiekty podworskie, opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej, w tym nowoczesnej interaktywnej sieci informacji, rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowa i modernizacja. Andrzej Łączak

7 Lubuski Regionalny Program Operacyjny
Przykładowe typy projektów Infrastruktura kulturowa rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem, rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja publicznych obiektów poprzemysłowych i powojskowych wraz z otoczeniem oraz przystosowanie ich na cele kulturalne oraz sportowo – rekreacyjne, zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń zewnętrznych, budowa, rozbudowa, modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej przyczyniającej się do aktywizacji społeczeństwa, opracowanie i utworzenie systemu informacji kulturalnej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji, digitalizacja dóbr kultury i udostępnianie ich w Internecie, opracowanie analiz, ekspertyz niezbędnych dla zapewnienia dalszego funkcjonowania obiektów. Andrzej Łączak

8 Lubuski Regionalny Program Operacyjny
Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego Związki, porozumienia i stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego Jednostki organizacyjne JST Podmioty wykonujące zadania JST Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe Instytucje kultury Przedsiębiorcy oraz prywatni właściciele lub posiadacze zabytków w ramach projektów dotyczących ratowania obiektów zabytkowych z przeznaczeniem ich na cele publiczne lub na działalność gospodarczą (konferencyjno – szkoleniowo – wypoczynkowa), prowadzoną w obiektach zabytkowych Andrzej Łączak

9 Lubuski Regionalny Program Operacyjny
Poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania – 85% (przedsiębiorcy – 50%) W ramach działania będą realizowane projekty poniżej 5 mln euro Alokacja środków: działanie 1.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej, kulturowej i sportowej – 37,12 mln euro działanie 5.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej, kulturowej i sportowej – 24,75 mln euro. Andrzej Łączak

10 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XII: Kultura i dziedzictwo kulturowe DZIAŁANIE 12.1.: OCHRONA I ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM Andrzej Łączak

11 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Przykładowe typy projektów projekty związane z rewitalizacją, rewaloryzacją, konserwacją, renowacją, zachowaniem, modernizacją, adaptacją na cele kulturalne zabytkowych obiektów i zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem, zakup i modernizacja trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów, zbiorów filmowych oraz innych zabytków ruchomych, rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów, przystosowanie obiektów zabytkowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz specyficznych grup odwiedzających, m.in. osób starszych, dzieci i młodzieży, tworzenie kompleksowych systemów informacji oraz zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki przez granice oraz zabezpieczenie zabytków ruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia. Andrzej Łączak

12 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, uczelnie publiczne, archiwa państwowe, Kopalnia Soli w Wieliczce i Bochni, organizacje pozarządowe ze sfery kultury działające w interesie publicznym. Andrzej Łączak

13 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Poziom dofinansowania Maksymalny poziom dofinansowania do 85% kwalifikujących się wydatków. Minimalna wartość projektów – 5 mln euro Andrzej Łączak

14 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Poziom dofinansowania Dla projektów dotyczących: instytucji kultury: państwowych oraz współprowadzonych z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, konserwacji zabytków ruchomych, rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów, tworzenia kompleksowych systemów informacji oraz zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki przez granice oraz zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem Minimalna wartość projektów wynosi 1 mln euro Andrzej Łączak

15 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Alokacja środków – 140 mln euro Andrzej Łączak

16 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Działanie osi 3 – Odnowa i rozwój wsi Przykładowe typy projektów dot.: remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych; remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; kształtowania przestrzeni publicznej; budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych; zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne; odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci. Andrzej Łączak

17 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego kościoły i związki wyznaniowe organizacje pozarządowe. Andrzej Łączak

18 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Kryteria dostępu Pomoc może być przyznana, jeżeli: projekt jest realizowany: a) w gminie wiejskiej, albo b) w gminie miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo c) w miastach o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.; projekt jest objęty Planem Odnowy Miejscowości; projekt nie ma charakteru komercyjnego; w przypadku gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością przez okres 7 lat po zakończonej realizacji projektu; beneficjent będący organizacją pozarządową ma status organizacji pożytku publicznego działa w obszarze zbieżnym z celami działania w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę. Andrzej Łączak

19 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Poziom dofinansowania Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. w okresie realizacji Programu. Poziom dofinansowania – maksymalnie 75% kosztów. Jednostki samorządu terytorialnego i instytucje kultury muszą mieć zapewniony wkład z krajowych środków publicznych w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzących ze źródeł innych niż środki PROW. Na działanie przewidziano kwotę 443 mln euro. Andrzej Łączak

20 Kwalifikowalność wydatków
Wydatki kwalifikują się do wsparcia z funduszy o ile zostały faktycznie poniesione pomiędzy datą przedłożenia Komisji programów operacyjnych lub dniem 1 stycznia 2007 r., w zależności od tego, który z tych terminów jest wcześniejszy a dniem 31 grudnia 2015 roku. Andrzej Łączak

21 BIBLIOTEKA PRZEDSIĘBIORCY
- BEZPŁATNY DOSTĘP DO ELEKTRONICZNYCH BAZ NAUKOWYCH m.in. EBSCO, OECD, ABI, PRO – QUEST - BEZPŁATNY DOSTĘP DO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ ,,LEGALIS” - CZASOPISMA BRANŻOWE FACHOWĄ LITERATURĘ kontakt: Biblioteka przedsiębiorcy przy PWSZ w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 48; Sulechów tel./fax 068/ , mail: szczegółowe informacje: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Andrzej Łączak

22 Centrum doradztwa prawno- finansowego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie
Centrum udziela bezpłatnych porad z takich dziedzin jak: finansowanie działań innowacyjnych ze środków krajowych i zagranicznych, ochrona prawna podejmowanych działań innowacyjnych, nowoczesne standardy rachunkowości i zarządzania przedsiębiorstwem, prawo autorskie, patentowe. porady będą udzielane także z innych dziedzin finansowo – prawnych, mających wpływ na poziom innowacyjności przedsiębiorstw, wprowadzaniu nowych technologii, innowacyjnych metod zarządzania oraz podejmowania działań proinnowacyjnych. Aby skorzystać z porad naszych ekspertów konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 068/ Nasz adres: Centrum doradztwa prawno – finansowego przy PWSZ ul. Armii Krajowej 48; Sulechów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Andrzej Łączak


Pobierz ppt "Realizacja projektów dot"

Podobne prezentacje


Reklamy Google