Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE za okres 4. 06. 2005-11. 06 SPRAWOZDANIE za okres 4.06.2005-11.06.2006 NA NADZWYCZAJNY II ZJAZD Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów Poznań,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE za okres 4. 06. 2005-11. 06 SPRAWOZDANIE za okres 4.06.2005-11.06.2006 NA NADZWYCZAJNY II ZJAZD Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów Poznań,"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE za okres 4. 06. 2005-11. 06
SPRAWOZDANIE za okres NA NADZWYCZAJNY II ZJAZD Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów Poznań, 11 czerwca 2006 roku

2 A. KRAJOWY ZJAZD § Krajowy Zjazd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Do zadań Krajowego Zjazdu należą: b) ustalanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia, c) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, d) udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego, e) wybór prezesa Zarządu Głównego oraz 4-10 członków Zarządu Głównego, f) wybór 3-7 członków Komisji Rewizyjnej, g) wybór 3-5 członków Sądu Koleżeńskiego, h) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego, i) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian, oraz kodeksu etycznego Stowarzyszenia, j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczania jego majątku, k) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego, w tym również rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Zarządem Głównym a Zarządami jednostek stowarzyszenia, l) podejmowanie decyzji w sprawie zawieszenia lub likwidacji Oddziału Stowarzyszenia. 3. Krajowy Zjazd jest uprawniony do podejmowania decyzji w kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem, działając przy tym w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

3 STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW
KRAJOWE STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW ...jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób zajmujących się działaniami z zakresu pokojowego rozwiązywania konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, negocjacji, facylitacji, moderacji i komunikacji społecznej) oraz innych osób zainteresowanych wspieraniem tych działań[1]. [1] § 1. statutu

4 § Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej. 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań. 4. Biuro Zarządu Stowarzyszenia może być w innym mieście na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5 § Stowarzyszenie może powoływać: oddziały regionalne, sekcje, koła i jednostki organizacyjne do prowadzenia wyodrębnionej działalności, w tym działalności gospodarczej – zwane dalej jednostkami stowarzyszenia (np. ośrodki mediacyjne). 2. Uchwała o powołaniu Oddziału Regionalnego powinna uwzględniać podział administracyjny kraju i powinna określać: a) siedzibę oddziału reprezentującego określony region, b) nazwę i zasięg działania oddziału - tj. "region ..." 3. Uchwała o powołaniu koła powinna określać: nazwę (fakultatywnie) oraz siedzibę koła. 4. Oddziały regionalne, koła i jednostki stowarzyszenia, mogą - na podstawie decyzji i wyrażonej zgody Zarządu Głównego oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - korzystać z odrębnej osobowości prawnej. 5. Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania oddziałów regionalnych, kół i jednostek organizacyjnych posiadających odrębną osobowość prawną.

6 § 7. Celem Stowarzyszenia jest promowanie i wspieranie rozwoju struktur i działań służących pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, negocjacji, facylitacji, moderacji, dialogu i komunikacji społecznej, umacniania praw człowieka.

7 § 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) podnoszenie świadomości społecznej (edukowanie i informowanie) w zakresie zarządzania konfliktami, polubownego rozwiązywania sporów, dialogu i komunikacji społecznej, b) kształcenie kadry profesjonalnej; w szczególności organizowanie i wspieranie: szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, akcji informacyjnych, kampanii społecznych, itp., c) tworzenie, prowadzenie lub wspieranie ośrodków, poradni, placówek kulturalnych, oświatowych, metodycznych i innych, d) uzyskiwanie środków na realizację celów Stowarzyszenia m.in. poprzez występowanie o zlecanie zadań, dotacje, prowadzenie działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej, e) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej, w tym prowadzenie portali internetowych, f) oferowanie usług mediacyjnych oraz innych usług służących rozwojowi komunikacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego, g) współpracę krajową i międzynarodową, a w szczególności między partnerami krajów Unii Europejskiej i krajów aspirujących, h) inne działania określone w programie działania stowarzyszenia, zgodne z jego celami.

8 a) podnoszenie świadomości społecznej (edukowanie i informowanie) w zakresie zarządzania konfliktami, polubownego rozwiązywania sporów, dialogu i komunikacji społecznej,

9 b) kształcenie kadry profesjonalnej; w szczególności organizowanie i wspieranie: szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, akcji informacyjnych, kampanii społecznych, itp.,

10 `` c) tworzenie, prowadzenie lub wspieranie ośrodków, poradni,
placówek kulturalnych, oświatowych, metodycznych i innych,

11 d) uzyskiwanie środków
na realizację celów Stowarzyszenia m.in. poprzez występowanie o zlecanie zadań, dotacje, prowadzenie działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej,

12 www.mediacje.republika.pl e) prowadzenie działalności
popularyzatorskiej i wydawniczej, w tym prowadzenie portali internetowych,

13 f) oferowanie usług mediacyjnych oraz innych usług służących rozwojowi komunikacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego,

14 g) współpracę krajową i międzynarodową,
a w szczególności między partnerami krajów Unii Europejskiej i krajów aspirujących,

15 h) inne działania określone w programie działania stowarzyszenia, zgodne z jego celami.

16 § Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o takich samych lub podobnych celach. 2. Oddziały regionalne Stowarzyszenia posiadające odrębną osobowość prawną mogą być członkami regionalnych i lokalnych organizacji społecznych o zbieżnych ze Stowarzyszeniem celach działania.

17 III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§ Członkiem Stowarzyszenia może być osoba: a) korzystająca z pełni praw cywilnych i publicznych, b) legitymująca się dyplomem ukończenia co najmniej podstawowego (24-godzinnego) szkolenia z zakresu mediacji prowadzonego przez instytucję cieszącą się zaufaniem społecznym, c) posiadająca pisemne rekomendacje co najmniej dwóch członków zwyczajnych stowarzyszenia, d) posiadająca umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

18 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ Władzami krajowymi Stowarzyszenia są: 1) Krajowy Zjazd, 2) Zarząd Główny i Prezes, 3) Komisja Rewizyjna, 4) Sąd Koleżeński.

19 WŁADZE KRAJOWE kadencji 2005-2006
ZARZĄD GŁÓWNY [1]- najwyższa władza między Zjazdami Ø  1. MIROSŁAW SOBKOWIAK (Gostyń) ZES Ø  2. Izabela Zajączkowska (Szczecin) Ø  3. Beata Zadumińska (Kraków) Ø  4. Dorota Rybarska-Jarosz (Goleniów) Ø  5. Jerzy Śliwa (Kraków) - wiceprezes Ø  6. Maria Charkiewicz (Wejsuny) Ø  7. Karol Jasiak (Rawicz) Ø  8. Bożena Majorczyk (Bnin) Ø  9. Andrzej Piotrowski (Krotoszyn) ZESPÓŁ DS. STANDARDÓW I CERTYFIKACJI Ø       Witold Wencel (Łódź) Ø       Manuela Pliżga-Jonarska (Tychy) Ø       Dariusz Palarski (Kraków Ø       Stella Góźdź (Gdańsk) Ø       Dorota Czakon (Katowice) Ø       Izabela Zajączkowska (Szczecin)  – opracowanie i wdrażanie: karty etycznej/kodeksu etycznego · standardów certyfikacji mediatorów · wzorów dokumentów Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów KOMISJA REWIZYJNA 1. Bernadetta Szymik-Kozaczko (Katowice) 2. Grzegorz Pęcherzewski (Śrem) 3. Lucyna Suwińska-Błocińska (Gdynia) SĄD KOLEŻEŃSKI 1. Urszula Krzyżewska (Kraków) 2. Wojciech Klukowski (Piła) 3. Lidia Wrocińska-Sławska (Poznań)

20

21 Powstanie Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów
Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów jest kontynuatorem działań Fundacji „Dziecięce Listy do Świata” (powołanej 8 grudnia 1989 roku) w zakresie rozwiązywania konfliktów, promocji mediacji i szkolenia mediatorów. Do końca 2005 roku w ramach sieci mediatorów i rzeczników Ø       zrealizowaliśmy w 75 polskich miastach 120 specjalistycznych szkoleń (1800 godzin szkoleniowych) oraz blisko 300 seminariów, konferencji i warsztatowych form doskonalących, Ø       przeszkoliliśmy blisko 2700 osób, w tym 260 mediatorów sądowych i 106 mediatorów stałych (w 41 sądach okręgowych w Polsce) z ponad 260 miast i miejscowości polskich.- m.in. ·         posłów na Sejm RP, ·         sędziów okręgowych i kuratorów okręgowych, ·         prezydentów i burmistrzów miast, przewodniczących rad powiatowych, dyrektorów i naczelników wydziałów oświaty i polityki społecznej ·         dyrektorów ROPS, PCPR, RODK, DPS, domów dziecka, PPP orasz szkół i przedszkoli, ·         specjalistów CMPPP, Narodowej Agencji „Młodzież” ·         specjalistów KGP, komend wojewódzkich oraz szkół policji w Legionowie i Szczytnie

22 ABSOLWENCI NASZYCH SZKOLEŃ to również: ·         powołani wcześniej mediatorzy sądowi (w ramach doskonalenia zawodowego) z Gdańska, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Puław, Rzeszowa, Szczecina, Słupska i Warszawy, ·         przedstawiciele podmiotów gospodarczych z całej Polski oraz związków zawodowych z Pomorza, Mazowsza, Dolnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia, ·         sądowi kuratorzy okręgowi z Gdańska, Suwałk i Łodzi, zawodowi kuratorzy rodzinni oraz specjaliści RODK [rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych] z Białegostoku, Białogardu, Bytomia, Gdańska, Gdyni, Goleniowa, Kłodzka, Łodzi, Olsztyna, Opola, Puław, Radzynia Podlaskiego, Słupska, Suwałk, Tarnobrzegu, Warszawy, Wałbrzycha, Wielunia, Włocławka, Wrocławia, ·         strażnicy miejscy z Kielc, Wałbrzycha, Śremu i Gdańska oraz policjanci wydziałów prewencji Komend Wojewódzkich i Powiatowych - województw: stołecznego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego oraz szkół policji w Legionowie i Szczytnie, ·         nauczyciele ze wszystkich 16 województwach - wizytatorzy w Kuratoriach Oświaty, konsultanci i doradcy metodyczni (w tym z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej), a także dyrektorzy szkół, psychologowie PPP [poradni psychologiczno-pedagogicznych], pedagodzy, ·         przedstawiciele samorządów i administracji publicznej - przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich i Urzędów Marszałkowskich z Krakowa, Lublina, Opola, Olsztyna, Poznania, Szczecina i Wrocławia, kadra kierownicza, radni i pracownicy samorządowi (w tym kierownicy PCPR i pracownicy socjalni), m.in. z Brzegu, Ciechanowa, Dębicy, Giżycka, Gniezna, Goleniowa, Gorzowa, Gostynia, Kielc, Kłodzka, Konina, Krotoszyna, Łodzi, Międzychodu, Nowogardu, Olsztyna, Opola, Płocka, Poznania, Pułtuska, Puław, Rawicza, Rybnika, Rzeszowa, Starogardu Gdańskiego, Szczecina, Śremu, Wałbrzycha, Warszawy, Zamościa, Zduńskiej Woli, ·         lekarze i pracownicy służby zdrowia z Warszawy (Szpital Bielański oraz Instytut Matki i Dziecka), Kielc, Krakowa, Legnicy, Piły, Szczecina i Wrocławia ·         pracownicy nauki i nauczyciele akademiccy z Bielska Białej, Częstochowy, Gdańska, Katowic, Kielc, Krakowa, Legnicy, Olsztyna, Opola, Rzeszowa, Słupska, Szczecina, Warszawy, Wrocławia, ·         dyrektorzy i personel placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej m.in. z Bnina, Bytomia, Czeladzi, Góry Włodowskiej, Giżycka, Jawora, Kielc, Krakowa, Lisówek, Lublina, Łodzi, Mirkowa, Myśliborza, Nagłowic, Nowogardu, Oleśniczki, Płocka, Puław, Rybnika, Rzeszowa, Sowczyc, Suwałk, Szczecina, Szczecinka, Śremu, Wałbrzycha, Warszawy, Wrocławia, Zawichostu, ·         przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz biur interwencyjnych i telefonów zaufania ze wszystkich województw – w tym z ponad 130 polskich miast, ·         księża, katecheci i katechetki – m.in. z Dziwnowa, Janikowa, Jastrowia, Oświęcimia, Krakowa, Łodzi dziennikarze – m.in. z Gniezna, Warszawy i Wrocławia.

23 I Krajowy Zjazd KSM 4 czerwca 2005,
I Krajowy Zjazd KSM (gdy mieliśmy 43 członków) odbył się w Warszawie, w ostatnim dniu konferencji zorganizowanej z inicjatywy Marii Kazimierczak i Jerzego Śliwy, którym udało się namówić do współpracy: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Polskie Centrum Mediacji oraz inne organizacje i instytucje oświatowe

24 posiedzenia zarządu głównego
Zarząd Główny odbywał swoje posiedzenia w Wielkopolsce: dzięki gościnności Bożeny Majorczyk w Domu Dziecka w Bninie ( roku), dzięki gościnności Grzegorza Pęcherzewskiego w Domu Pomocy Społecznej w Śremie ( roku), dzięki gościnności Lidii Wrocińskiej-Sławskiej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu (14.04 oraz roku oraz w Szczecinie – dzięki gościnności Sławomira Osińskiego w Szkole Podstawowej Nr 47 ( roku)

25 2. Oddziały regionalne

26 DOLNOŚLĄSKIE – JOLANTA MAŚLIKOWSKA – PREZES
ul. Pestalozziego 10/7, Wrocław Tel. kom: (603) Członkowie Zarządu Regionalnego: Dorota Fedorowska (Wrocław), Wojciech Obraniak (Świdnica), Marta Chmielewska (Legnica) KUJAWSKO-POMORSKIE – HANNA BRZUSZCZAK – PREZES ODZIAŁU. Pr: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Służb: (56) Tel. kom: (510) Członkowie Zarządu Regionalnego: Anna Cząstka (Toruń), Krystyna Parysjanowicz (Włocławek) LUBELSKIE – MARLENA TURLEWICZ – PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY Starszy pracownik socjalny Praca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach ul. Leśna 17, Puławy Służb: (81) (-20) w. 65, Fax:: (81) (-20) Tel. kom: (505) Członek Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych LUBUSKIE – EWA NAWRACAŁA – PREZES ODDZIAŁU Kierownik internatu, nauczyciel Praca: Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Michałowskiego 41, Zielona Góra Służb: (68) , , Fax:: (68) Tel. kom: (601) Członek Zarządu Regionalnego: Daniel Olejniczak (Gorzów Wielkopolski) ŁÓDZKIE – WITOLD WENCEL – PREZES ODDZIAŁU Przewodniczący Zespołu ds. Standardów i Certyfikacji Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów mediator sądowy, socjolog, nauczyciel, terapeuta Praca: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii SOS, ul. Wapienna 24a, Łódź Służb: (42) , Tel. kom: (500) MAŁOPOLSKIE – MAGDA JANUS – PREZES ODDZIAŁU – psycholożka Praca: Centrum Praw Kobiet Kraków, ul. Brodzińskiego 8 Służb: (12) , Tel. kom: (600) Członkowie Zarządu Regionalnego: Anna Nosek (Bytom/Kraków), Jadwiga Jaworska (Kraków) MAZOWIECKIE – KATARZYNA BIELUCZYK – PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY Praca: Advanced Corporate Finance ul. Nadrzeczna 39, Wólka Kosowska Służb: (22) Tel. kom: (606) Członkowie Zarządu Regionalnego: Bartosz Mielecki (Warszawa), Monika Worch (Błonie) OPOLSKIE – LECH JEKIEŁEK – PREZES ODDZIAŁU Społeczny kurator sądowy Internationl Development, ul. Fabryczna 1, Opole Służb: (77) , Tel. kom: (608) Członek Zarządu Regionalnego: Renata Ziółkowska (Brzeg), Ewa Niewiadomska (Nysa) PODKARPACKIE – TOMASZ PRZYSTASZ – PRREZES ODDZIAŁU Praca: II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku; Komisja Międzyzakładowa Oświaty i Wychowania Solidarność powiat sanocki, ul. Modrzewskiego 6, Sanok Służb: (13) , Fax:: (13) Członkowie Zarządu Regionalnego: Dorota Dominik (Rzeszów), Marta Ździebło (Wiercany k. Rzeszowa)

27 PODLASKIE – JANINA ŁODZIŃSKA
Koordynator zespołu kuratorów; Członek Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” Praca: Sąd Rejonowy w Białymstoku - Wydział IV i V Rodzinny ul. Szymanowskiego 1, Białystok Służb: (85) , Fax:: (85) ; Członkowie Zarządu Regionalnego: Jadwiga Cxzyżewska (Białystok), Nartalia Górska (Suwałki) POMORSKIE – BARTOSZ POĆWIARDOWSKI – PREZES ODDZIAŁU mgr prawa Praca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku ul. Sienkiewicza 3/2, Gdańsk, pomorskie Tel: (58) Tel. kom: (607) Członkowie Zarządu Regionalnego: Lucyna Maculewicz (Gdańsk), Izabela Czupryniak-Derewicz (Gdynia) ŚLĄSKIE – KATARZYNA PODYMA – PREZES ODDZIAŁU Praca: ul. Kasprzaka 40/72, Dąbrowa Górnicza Tel. kom. (698) Członkowie Zarządu Regionalnego: Wiesław Janus (Częstochowa), Wiesław Sojka (Rybnik) ŚWIĘTOKRZYSKIE - ELŻBIETA SZCZEPANIAK – PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY Moderator Praca: Urząd Miasta Kielce - Wydział Zarządzania Kryzysowego Rynek 1, Kielce Służb: (41) , Tel. kom: (606) WARMIŃSKO-MAZURSKIE – EWA GRYGIEŃCZA-DOMEJKO – PREZES ODDZIAŁU Rodzinny kuratr sądowy Praca: Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44, pok. 203, Olsztyn Służb: (89) w. 27 Tel. kom: (608) Mirosław Skrocki (Ełk), Hanna Buszko (Giżycko) WIELKOPOLSKIE – EWA FONS – PREZES ODDZIAŁU ul. Poznańska 62, Wiry k. Poznania, Tel. kom: (691) Joanna Kubiak (Swarzędz), Wioletta Kolendowicz (Gostyń) ZACHODNIOPOMORSKIE – RENATA MAJEWSKA – PREZES ODDZIAŁU doradca metodyczny - pedagog Praca: ZCE w Szczecinie, Liceum Ogólnokształcące Nr XVIII ul. Hoża 3, Szczecin Służb: (91) w 135, Tel. kom: (693) Członkowie Zarządu Regionalnego: Magdalena Baczyńska-Warżała (Myślibórz), Marzena Kiedel (Szczecin

28 Spotkanie Prezesów Regionalnych – Puławy, 27-28 grudnia 2005 roku


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE za okres 4. 06. 2005-11. 06 SPRAWOZDANIE za okres 4.06.2005-11.06.2006 NA NADZWYCZAJNY II ZJAZD Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów Poznań,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google