Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI EŁK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI EŁK"— Zapis prezentacji:

1 POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI EŁK
BENEFICJENT Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji sp. Z o.o. Zgodnie z postępem w zgodzie z naturą

2 Ełk 123 000 RLM Obszar 21,07 km2 długość sieci wodociągowej – 128 km
długość sieci kanalizacyjnej – 89 km długość sieci deszczowej – 63 km Ełk

3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.*
Przedsiębiorstwo już od 2004 roku przestrzega norm ISO 9001 i 14001, dbając o klienta i środowisko naturalne. Starania i sumienność doceniono w roku 2005 przyznając dwa certyfikaty naszej firmie. W roku 2007 został przeprowadzony audit zewnętrzny sprawdzający przestrzeganie w/ w warunków oraz podtrzymujący gwarancję jakości. W roku 2006 z satysfakcją odebraliśmy wyróżnienie pierwszego stopnia konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości. Zajęcie pierwszego miejsca w konkursie pokazuje, że wyróżniamy się doskonałą jakością zarządzania wśród przedsiębiorstw w naszym regionie . W roku 2008 Centralne laboratorium wody i ścieków osiągnęło certyfikat PCA dla laboratoriów badawczych. EŁK 2007*

4 Zakres rzeczowy projektu
Zbiorcze zestawienie kontraktów Budowa magistrali wodociągowej drugostronnego zasilania w wodę miasta Ełk Przebudowa głównego kolektora sanitarnego miasta Ełk Przebudowa kolektorów sanitarnych wschodniej części miasta Ełk Przebudowa kolektora tranzytowego Ełk – Centrum Przebudowa głównego kolektora sanitarnego w ulicy Wojska Polskiego Przebudowa kanalizacji sanitarnej Ełk – Śrdómiescie Przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ulicy Krótkiej Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy Suwalskiej Osiedle Leśne – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Osiedle Grunwaldzkie – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Budowa kanału deszczowego w obrębie osiedli Centrum i Północ I – ulica Wileńska – Dąbrowskiego – rzeka Ełk

5 Zakres rzeczowy projektu
Zbiorcze zestawienie kontraktów Efekty: budowa magistrali drugostronnego zasilania miasta w wodę – 3,1 km budowa około 6 km nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej budowa 4,1 km sieci wodociągowej przebudowa około 2 km istniejącej sieci wodociągowej przebudowa 19 km istniejącej kanalizacji sanitarnej budowę 2 pompowni ścieków i modernizację głównej przepompowni ścieków dla miasta Ełk budowę kanalizacji deszczowej o długości około 6 km Ogółem: ok 40 km sieci

6 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.*
EŁK 2007*

7 Zakres rzeczowy projektu
Część finansowa Wartość budżetu inwestycyjnego wynosi 113,294 mln PLN (brutto) z czego 57% stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności. Koszty zarządzania projektem nie przekraczają 3% kosztów kwalifikowalnych.

8 Cele projektu Ekologiczne cele projektu Efekty: Zwiększenie niezawodności dostaw wody mieszkańcom aglomeracji Ełk Usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji poprzez przebudowę sieci. Ograniczenie nieszczelności kanałów. Likwidacja niekontorolwanego zrzutu ścieków do wód otwartych Zabezpieczenie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (likwidacja przydomowych nieszczelnych zbiornków bezodpływowych)

9 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji E
Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk” stanowi kontynuację realizacji Dyrektywy Rady 91/271 EWG z 21 maja 1991 roku oraz Dyrektywy Rady 98/83/EC z 3 listopada 1998 roku. Wartość projektu to ,84 tys. € € / Ełczanina Wartość dofinansowania z UE to rząd 1000 zł / Ełczanina

10 Magistrala wodociągowa
Budowa magistrali wodociągowej drugostronnego zasilania miasta Ełk Zakres wykonanych prac: Budowa magistrali wodociągowej Ø400 – 3,1 km Wartość kontraktu , 00 zł netto , 00 zł brutto

11 Magistrala wodociągowa
Budowa magistrali wodociągowej drugostronnego zasilania miasta Ełk Kontrakt realizowany był od października 2009 do września 2010 przez suwalską firmę PI PRESS S.A. Efekty: Poprawa parametrów jakościowych wody na terenie miasta Ełk. Zapewnienie niezawodności dostaw wody. Stabilizacja ciśnienia w systemie wodociągowym. Umożliwienie przyszłego rozwoju sieci wodociągowej w terenach niezabudowanych

12 Przepompownia ścieków
Przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ul. Krótkiej w Ełku Wartość kontraktu , 00 zł netto , 00 zł brutto Zakres wykonanych prac: Montaż układu pompowego wraz z wymianą armatury i rurociągów technologicznych Wykonanie instalacji dezodoryzacji urzadzeniem do fotokatalitycznego utleniania związków odorogennych wraz z hermetyzacją obiektu Montaż systemu zdalnego nadzoru nad pracą urządzeń

13 Przepompownia ścieków
Przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ul. Krótkiej w Ełku Kontrakt realizowany był od listopada 2009 do października 2010 przez białostockie konsorcjum firm REMEX Sp. z o.o. i APS Automatyka Pomiary Sterowanie S.A. Efekty: Jedna z najnowocześniejszych przepompowni w regionie. Stworzenie warunków do przyszłego rozwoju sieci kanalizacyjnej. Stworzenie warunków nowoczesnej eksploatacji i utrzymania posiadanej infrastruktury mającej wpływ na bezpieczeństwo odbiorców oraz zgodność z obecnymi standardami technicznymi. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta; Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego

14 Osiedle leśne Budowa sieci wodociągowej – 0,4 km
Os. Leśne – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Wartość kontraktu , 00 zł netto , 00 zł brutto Zakres wykonanych prac: Budowa sieci wodociągowej – 0,4 km Budowa kanalizacji sanitarnej – 2,0 km Budowa kanalizacji deszczowej – 0,4 km

15 Osiedle leśne Efekty: Podniesienie jakości życia mieszkańców.
Os. Leśne – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Efekty: Podniesienie jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania wpisuje się w KPOŚK. Zabezpieczenie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (likwidacja przydomowych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych) Umożliwienie budowy nawierzchni drogowych i chodników na całym osiedlu Poprawa komfortu życia mieszkańców osiedla Prace budowlane na "Os. Leśnym" były prowadzone od stycznia do października 2010 roku. Wykonawcą inwestycji była ełcka firma PI PRIM S.A..

16 Osiedle Grunwaldzkie Budowa sieci wodociągowej – 3,7 km
Os. Grunwaldzkie – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Wartość kontraktu , 86 zł netto , 15 zł brutto Zakres wykonanych prac: Budowa sieci wodociągowej – 3,7 km Budowa kanalizacji sanitarnej – 4,0 km Budowa kanalizacji deszczowej – 2,0 km

17 Osiedle Grunwaldzkie Efekty: Podniesienie jakości życia mieszkańców.
Os. Grunwaldzkie – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Efekty: Podniesienie jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania wpisuje się w KPOŚK. Zabezpieczenie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem dzięki budowie kanalizacji sanitarnej (likwidacja przydomowych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych) Umożliwienie budowy nawierzchni drogowych i chodników na całym osiedlu Poprawa komfortu życia mieszkańców osiedla Zakończenie prac budowlanych na "Os. Grunwaldzkim" planowane jest na grudzień 2011 roku. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm - PI PRIM S.A., PU-H Gajek Józef oraz PW "Zieja".

18 Kanał dzeczowy Budowa kanału deszczowego w obrębie os. Centrum i Północ I w Ełku – ul. Wileńska – Dąbrowskiego – rzeka Ełk. Wartość kontraktu , 07 zł netto , 86 zł brutto W ramach kontraktu zostanie wybudowany 3,4 km kanału deszczowego wraz z systemem podczyszczania scieków opadowych.

19 Kanał dzeczowy Efekty:
Budowa kanału deszczowego w obrębie os. Centrum i Północ I w Ełku – ul. Wileńska – Dąbrowskiego – rzeka Ełk. Efekty: Głównym celem budowy kanału deszczowego jest uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Ełk a tym samym likwidacja podtopień. Budowany system podczyszczania ścieków opadowych w znacznym stopniu ograniczy zanieczyszczenie rzeki i jeziora ełckiego. Prace budowlane zakończą się w grudniu 2012 roku. Wykonawcą jest olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa „PRIB” Sp. z o.o.

20 Kolektory wschodniej części miasta Ełk
Przebudowa kolektorów sanitarnych wschodniej części miasta Ełk. Wartość kontraktu , 00 zł netto , 56 zł brutto To pierwsze zadanie, które w całości wykonywane będzie metodą bezwykopową. Zostanie zmodernizowane 4,6 km kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki ze wschodniej części miasta.

21 Kolektory wschodniej części miasta Ełk
Przebudowa kolektorów sanitarnych wschodniej części miasta Ełk. Prace budowlane ruszą w maju i zakończą się w grudni br. Wykonawcą będzie wrocławska firma TECO Sp. z o.o. Efekty: Eliminacja zjawiska rozsączania ścieków do gruntu przyczyniającego się do zanieczyszczenia podziemnych zbiorników wody. Likwidacja nieszczelności sieci sanitarnych Dostosowanie stanu technicznego kanalizacji do aktualnych standadów.

22 Główny kolektor sanitarny
Przebudowa głównego kolektora sanitarnego miasta Ełk Wartość kontraktu , 00 zł netto , 00 zł brutto W ramach kontraktu zostanie przebudowany główny kolektor sanitarny o długości 4,6 km.

23 Główny kolektor sanitarny
Przebudowa głównego kolektora sanitarnego miasta Ełk Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. rozstrzygnęło przetarg na kolejne zadanie, które będzie realizowane metoda bezwykopową – Przebudowa głównego kolektora sanitarnego miasta Ełk. Wykonawcą inwestycji będzie PER AARSLEFF. Prace będą trwały do końca 2012 roku.

24 Harmonogram Realizacja zadań wg stanu na r. (kwoty wyrażone w cenach netto) Nazwa zadania Kwota zaplanowana Kwota w umowie Nakłady poniesione do Wykonanie w % Przebudowa głównej przepompowni ścieków przy ul. Krótkiej w Ełku , 00 , 00 100 Budowa magistrali wodociągowej drugostronnego zasilania miasta Ełk , 00 , 00 Osiedle Leśne – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej , 00 , 00 Osiedle Grunwaldzkie – budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej , 00 , 86 , 58 85,26 Budowa kanału deszczowego w obrębie osiedli Centrum i Północ I w Ełku – ul. Wileńska – Dąbrowskiego – rz. Ełk , 00 , 07 , 37 40,68 Przebudowa kolektorów sanitarnych wschodniej części miasta Ełk , 00 , 00 0,00 Przebudowa głównego kolektora sanitarnego w Ełku , 00 , 00 Pomoc techniczna JRP i nadzór inwestorski nad robotami budowlano montażowymi , 00 , 00 , 50 29,82 Kwoty umowne: ,93 zł (netto) – ,36 zł (brutto) Zrealizowano: ,45 zł (netto) – w tym dotacja NFOŚ 7,9 mln Pozostało do zrealizowania w 2011r ,00 zł (netto) – ,00 zł (brutto) Nakłady do r. ( ) ,00 zł (netto)

25 Harmonogram W latach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. planuje zrealizować pozostałe zadania tj.: Kontrakt 2011 2012 2013 Przebudowa kolektora tranzytowego Ełk-Centrum Przebudowa kolektora sanitarnego w ul. Wojska Polskiego w Ełku Przebudowa kanalizacji sanitarnej Ełk-Śródmieście Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Suwalskiej w Ełku

26 Cele projektu PODSUMOWANIE Dziękuję za uwagę
Społeczne cele projektu Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę Podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i likwidację szamb Ożywienie turystyczne regionu dzięki czystej wodzie Stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego Umożliwienie rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Inne cele projektu Wypełnienie zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym Uzyskanie wysokiej sprawności systemu wodno – ściekowego Ochrona podziemnych zasobów wody pitnej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ AGLOMERACJI EŁK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google