Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Rafał Soja, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Rafał Soja, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie,"— Zapis prezentacji:

1 Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Rafał Soja, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Katowice, 23 stycznia 2012r.

2 2 Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe, tzw. 3x20%: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zgodnie z szacunkami zawartymi w Zielonej Księdze w sprawie racjonalizacji zużycia energii, zwiększenie do 20% udziału energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii w całkowitym zużyciu energii, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%. Unijne cele 3x20%

3 3 Zużycie energii w Polsce Źródła: 1.STATYSTYKA ELEKTROENERGETYKI POLSKIEJ 2008, 2009 i 2010, 2.Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025, PSE Operator S.A., 2010

4 4 Zużycie energii w Polsce

5 5

6 6 Bilans mocy w KSE 2012-2020

7 7 Planowane i istniejące transgraniczne połączenia energetyczne Polski Energetyczne połączenia transgraniczne Polski

8 8 Ustawa określa: 1.krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią (9% do 2016 r.), 2.zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, 3.zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, 4.zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej. Ustawa o efektywności energetycznej

9 9 Poprawa efektywności energetycznej Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: izolacja instalacji przemysłowych, modernizacja: oświetlenia, urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, przebudowa lub remont budynków, odzysk energii w procesach przemysłowych, ograniczenie strat sieciowych, strat w transformatorach oraz przepływów mocy biernej. Pełny wykaz przedsięwzięć - obwieszczenie w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski

10 10 wprowadzenie obowiązku opracowywania i wdrażania planów działań dotyczących efektywności energetycznej na szczeblu lokalnym informowanie społeczeństwa o osiąganych efektach w zakresie oszczędności energii za pośrednictwem stron internetowych Ustawa o efektywności energetycznej - Rola sektora publicznego

11 11 Ustawa o efektywności energetycznej Jednostki sektora publicznego Jednostka sektora publicznego realizując swoje zadania stosuje co najmniej dwa z niżej wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej: zawieranie umów z podmiotem realizującym przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu albo ich modernizacja, nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, sporządzenie audytu energetycznego eksploatowanych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500m², których jest właścicielem lub zarządcą

12 12 Ustawa o efektywności energetycznej Świadectwa efektywności energetycznej Świadectwo jako produkt końcowy projektu poprawy efektywności energetycznej: zobowiązanie podmiotów sprzedających energię odbiorcom końcowym do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej bądź uiszczenia opłaty zastępczej, wysokość zobowiązania wyznacza 3% ilorazu przychodów ze sprzedaży energii (bez kosztów innych systemów wsparcia i akcyzy) i jednostkowej opłaty zastępczej – wyrażona w tonach oleju ekwiwalentnego (toe), wyłączenie z systemu dla tzw. odbiorców specjalnych (co najmniej 400 GWh zużycia rocznego, koszt energii w wartości produkcji na poziomie przynajmniej 15%, zakończony projekt poprawy efektywności energetycznej ograniczający zużycie energii na jednostkę produkcji o co najmniej 1%), wpływy z opłat zastępczych stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej świadectwo efektywności energetycznej stanowi towar giełdowy.

13 13 Ustawa o efektywności energetycznej Przetargi wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, którym przysługują certyfikaty dokonuje Prezes URE w drodze przetargu, rozbudowana dokumentacja przetargowa, kryterium oceny stanowi wartość efektu energetycznego projektu (ω), co najmniej jeden przetarg w roku z ustaloną przez Prezesa URE wartością świadectw przewidzianych do wydania (toe) oraz ustalonym przez MG współczynnikiem akceptacji ofert (t) - dla pierwszego przetargu na poziomie 0,5, szansę na uzyskanie certyfikatów mają projekty, w których wartość efektu energetycznego jest wyższa niż

14 14 Ustawa o efektywności energetycznej Audyt efektywności energetycznej zasady powoływania audytorów – (kryteria akceptacji, komisje kwalifikacyjne, egzaminy na audytora), obowiązkowe ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku ze sporządzeniem audytu efektywności energetycznej, komisje kwalifikacyjne powołuje Prezes URE przy stowarzyszeniach naukowo- badawczych, agencjach i fundacjach, uczelniach wyższych, instytutach badawczych – których działalność jest związana z problematyką oszczędnego gospodarowania energią, audyt wstępny jako warunek przystąpienia do przetargu mającego na celu wybór przedsięwzięć efektywności energetycznej, audyt następczy jako potwierdzenie realizacji przedsięwzięć efektywności energetycznej przy określonych parametrach, wymóg przeprowadzenia audytów przez dwóch różnych audytorów.

15 15 Oczekiwania w zakresie praktyki powstanie produktów dedykowanych dla samorządu (dostawa energii oraz obrót certyfikatami), wspólne realizowanie projektów proefektywnościowych (umowy o współpracy przy realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych), wsparcie w procesach audytu i obrotu certyfikatami.

16 16 Obszary współpracy: przedsiębiorstwo energetyczne - samorząd wymiana lamp oświetleniowych, przebudowa instalacji, termomodernizacja obiektów komunalnych, budowa i rozbudowa Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

17 17 Efektywność a rynek energii - Nowy obszar kompetencji sprzedawców Doradztwo w zakresie działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii, Kontrakty handlowe jako odzwierciedlenie zrealizowanych działań w zakresie efektywności energetycznej, Produkty handlowe motywujące do podejmowania działań proefektywnościowych.

18 Przykłady działań TAURON w zakresie efektywności energetycznej: Oferta Specjalna LED Oferta specjalna LED to kompleksowa propozycja dla przedsiębiorstw, które poszukują nowoczesnych rozwiązań biznesowych w zakresie efektywności energetycznej, przynoszących oszczędności w obszarze oświetlenia, zwłaszcza: przestrzeni przemysłowych, obiektów sportowych i użyteczności publicznej, oświetlenia drogowego. TAURON wraz z Partnerem technicznym – oferuje Klientom instalację lub wymianę standardowego oświetlenia na nowoczesne typu LED w atrakcyjnej cenie – specjalna umowa Partnera Technicznego z TAURON Sprzedaż pozwala na uzyskanie preferencyjnych cen na oprawy LED- owe przy jednoczesnym podpisaniu Umowy na sprzedaż energii elektrycznej. 18

19 19 Przykłady działań TAURON w zakresie efektywności energetycznej: Styczeń 2012, Gmina Jeleśnia, Żywiec – wymiana opraw oświetleniowych na nowe wraz energooszczędnymi żarówkami przez TAURON. Nowe żarówki będą zużywać nawet do trzech razy mniej energii niż stare.

20 20 Dziękuję za uwagę! Rafał Soja Wiceprezes Zarządu TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. rafal.soja@tauron-pe.pl


Pobierz ppt "Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Rafał Soja, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google