Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 1 Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2008 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Kraków, 22 maja 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 1 Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2008 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Kraków, 22 maja 2009r."— Zapis prezentacji:

1 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 1 Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2008 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Kraków, 22 maja 2009r.

2 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 2 Najważniejsze dane finansowe na dzień 31 grudnia 2008 roku dla ES-SYSTEM S.A. PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży - 158 365 tys. zł. - (148 957 w 2007 r.) wzrost o 6,32% ZYSK NETTO - 11 463 tys. zł. - (9 134 w 2007 r.) wzrost o 25,50% EBIT - 12 800 tys. zł. - (10 641 w 2007 r.) wzrost o 20,29% PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE wykazały w okresie spadek środków pieniężnych o kwotę 7 452 tys. zł, przy stanie środków pieniężnych na koniec okresu 11 811 tys. zł.

3 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 3 Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat dla ES-SYSTEM S.A. L.p.Opis pozycji (wartości w tys. zł.)31.12.200831.12.2007 Zmiana 2008 do 2007 1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów158 365148 9576,32% 2.Zysk brutto ze sprzedaży52 15645 12415,58% 3.Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)12 80010 64120,29% 4.Rentowność operacyjna EBIT8,08%7,14% 5.EBITDA14 21811 88319,65% 6.Zysk brutto14 68911 46328,14% 7.Zysk netto11 4639 13425,50% 8.Rentowność sprzedaży netto (zysku)7,24%6,13%

4 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 4 Bilans ES-SYSTEM S.A. L.p.Opis pozycji (wartości w tys. zł.)31.12.200831.12.2007 Udział w sumie 2008 Udział w sumie 2007 1.Aktywa trwałe68 00355 71748,18%41,85% 2.Aktywa obrotowe73 13677 43351,82%58,15% 3.Kapitał własny118 156106 32683,72%79,85% 4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe22 15326 22315,70%19,69% 5. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe8306010,58%0,46% 6.Suma bilansowa141 139133 150100,00%

5 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 5 Wybrane wskaźniki finansowe ES-SYSTEM S.A. L.p.Opis pozycji31.12.200831.12.2007 1.Rentowność aktywów (ROA)8,36%8,22% 2.Rentowność kapitałów własnych (ROE)10,21%10,91% 3.Wskaźnik ogólnego zadłużenia16,28%20,15% 4.Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych19,45%25,23% 5.Wskaźnik płynności bieżącej3,302,95 6.Wskaźnik płynności szybkiej2,792,49 7.Cykl rotacji należności102,48111,48 8.Cykl rotacji zobowiązań61,4071,77

6 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 6 Przepływy środków pieniężnych ES-SYSTEM S.A. L.p.Opis pozycji (wartości w tys. zł.)31.12.200831.12.2007 1.Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej11 9839 867 2.Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-19 435-24 336 3.Przepływy pieniężne z działalności finansowej033 385 4.Przepływy pieniężne z działalności razem-7 45218 916

7 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 7 Struktura geograficzna sprzedaży ES-SYSTEM S.A. L.p.Opis pozycji (wartości w tys. zł.)31.12.200831.12.2007 Zmiana 2008 do 2007 1.Suma sprzedaży158 365148 9576,32% 2.Sprzedaż krajowa125 722116 9047,54% 3.Sprzedaż exportowa32 64332 0531,84% 4.Udział sprzedaży krajowej w ogółem79,39%78,48% 5.Udział sprzedaży exportowej w ogółem20,61%21,52%

8 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 8 Zarząd ES-SYSTEM S.A. wnioskuje o przeznaczenie zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2008, w wysokości 11 463 191,67 zł, na kapitał zapasowy. Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku ES-SYSTEM S.A.

9 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 9 Najważniejsze dane finansowe na dzień 31 grudnia 2008 roku dla Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży - 175 433 tys. zł. - (167 230 w 2007 r.) wzrost o 4,91% ZYSK NETTO - 14 218 tys. zł. - (12 410 w 2007 r.) wzrost o 14,57% EBIT - 18 003 tys. zł. - (16 064 w 2006 r.) wzrost o 12,07% PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE wykazały w okresie spadek środków pieniężnych o kwotę 9 499 tys. zł. przy stanie środków pieniężnych na koniec okresu 13 559 tys. zł.

10 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 10 Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat dla Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM L.p.Opis pozycji (wartości w tys. zł.)31.12.200831.12.2007 Zmiana 2008 do 2007 1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów175 433167 2304,91% 2.Zysk brutto ze sprzedaży69 22361 27112,98% 3.Zysk na działalności operacyjnej (EBIT)18 00316 06412,07% 4.Rentowność operacyjna EBIT10,26%9,61% 5.EBITDA22 98520 29013,28% 6.Zysk brutto18 38416 14213,89% 7.Zysk netto14 21812 41014,57% 8.Rentowność sprzedaży netto (zysku)8,10%7,42%

11 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 11 Bilans Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM L.p.Opis pozycji (wartości w tys. zł.)31.12.200831.12.2007 Udział w sumie 2008 Udział w sumie 2007 1.Aktywa trwałe71 02456 14643,31%35,11% 2.Aktywa obrotowe92 948103 76856,69%64,89% 3.Kapitał własny125 584111 27376,59%69,58% 4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe31 41441 17119,16%25,75% 5. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe6 9747 4704,25%4,67% 6.Suma bilansowa163 972159 914100,00%

12 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 12 Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM L.p.Opis pozycji (wartości w tys. zł.)31.12.200831.12.2007 Zmiana 2008 do 2007 1.Suma sprzedaży175 433167 2304,91% 2.Sprzedaż krajowa137 220128 3606,90% 3.Sprzedaż exportowa38 21338 870-1,69% 4.Udział sprzedaży krajowej w ogółem78,22%76,76% 5.Udział sprzedaży exportowej w ogółem21,78%23,24%

13 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 13 Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM L.p.Opis pozycji31.12.200831.12.2007 1.Rentowność aktywów (ROA)8,78%9,18% 2.Rentowność kapitałów własnych (ROE)12,01%14,26% 3.Wskaźnik ogólnego zadłużenia23,41%30,42% 4.Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych30,57%43,71% 5.Wskaźnik płynności bieżącej2,962,52 6.Wskaźnik płynności szybkiej2,091,87 7.Cykl rotacji należności107,78113,99 8.Cykl rotacji zobowiązań84,8097,62

14 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 14 Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta w ujęciu sprawozdań finansowych Grupy Emitenta (w tys. zł) 01.01.2008 - 31.12.2008 01.01.2007 - 31.12.2007 1. Przychody ze sprzedaży produktów144 745136 780 2. Przychody ze sprzedaży usług5 0935 777 3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów25 59524 673 4. RAZEM175 433167 230

15 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 15 Opinia biegłych rewidentów, raport z badania sprawozdania finansowego, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności jednostki – dla ES-SYSTEM S.A. Opinia biegłego rewidenta, raport z badania sprawozdania finansowego, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdań

16 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 16 Wykorzystanie środków z giełdy w 2008 na inwestycje wg stanu na dzień 31.12. 2008r. - WILKASY Zadanie inwestycyjne Nakłady inwestycyjne na 31.12.2008 Budowa hali produkcyjnej3 194 934,24 Budowa hali magazynowej2 256 247,13 Nakłady budowlane na laboratorium ENEC,EMC367 518,56 Budowa obiektów inżynierii lądowej595 062,08 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 8 960 469,45 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty4 248 025,43 Urządzenia techniczne440 809,55 Środki transportu wewnętrznego - wózki widłowe319 797,00 Wyposażenie magazynu171 375,55 Razem nakłady w zł.20 554 238,99

17 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 17 Wykorzystanie środków z giełdy w 2008 na inwestycje wg stanu na dzień 31.12. 2008r. - Rzeszów Zadania inwestycyjne Nakłady inwestycyjne na 31.12.2008 Budowa hali produkcyjnej1 379 220,34 Budowa hali magazynowej575.612,51 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania3 795 112,79 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty65 873,20 Wartości niematerialne i prawne24 431,16 Razem nakłady w zł.5 840 250,00

18 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 18 SZANSE Rozwój techniki i technologii - sukcesywna wymiana sprzętu w cyklach 5-6 letnich. EURO 2012 - bonus obiektów do realizacji w latach 2009 - 2011. ENERGY- SAVING konieczność oszczędzania wymuszana przez prawo i ekonomię. Osłabienie złotego - szansa dla eksportu, przewaga nad importerami. Spadek cen surowców - niższe ceny zaopatrzeniowe. Dobre położenie geograficzne - środek Europy. Konkurujemy wiedzą pracowników. ZAGROŻENIA Kryzys światowego systemu gospodarczego i konsekwencje dla Polski. Trudne do przewidzenia głębokość spadku w sektorze budowlanym. Gwałtowne, trudne do przewidzenia zmiany parametrów wskaźników ekonomicznych, w tym kursów walut. Ograniczenie dostępności kredytów. Opóźnienia w reformach gospodarczych. Znikome zainteresowanie ideą ENERGY SAVING. ES-SYSTEM - dokąd zmierzamy ? … OTOCZENIE BIZNESOWE Rozwijająca się gospodarka Polski z prędkością wyższą niż Euroland. Spowolniony wzrost sektora budownictwa ale rosnąca dynamika rozwoju infrastruktury. Rozwój inwestycyjny w pionie budżetowym i samorządowym. Relatywnie niskie oddziaływanie konkurencji krajowej i zagranicznej dla realizacji formuły kompletnego biznesu ES-SYSTEM. Niewiadomą pozostaje granica spadku inwestycji kubaturowych, obserwujemy jednak powolne odbicie w tym sektorze.

19 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 19 Solidne fundamenty - szczególnie finansowe Ugruntowana pozycja w kraju Znana marka Stabilny zespół ekspertów ES-SYSTEM DZIŚ ES-SYSTEM 2009-2010 Efekty Inwestycji WZROST - mocy produkcyjnych - efektywności - jakości produktów Umacnianie Pozycji Lidera: - Rozwój Organiczny - Wiedza + doświadczenie cenne w kryzysie Strategia działania - Szczegółowa analiza rynków i potencjalnych podmiotów - Działania skorelowane ze zmianami otoczenia gospodarczego design Badania i rozwój jakość innowacyjność Najwyższy poziom produktów ES-SYSTEM - dokąd zmierzamy ?

20 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 20 Wybrane projekty zrealizowane w Polsce w 2008 r.

21 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 21 Vlassenroot Polska - Gliwice Drukarnia Wydawnictwa Bauer - Ciechanów Realizacje MAN - Niepołomice Mailer - Niepołomice

22 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 22 Holel MDM - Warszawa Holel Olympic - Ustroń Lowe GGK Nefryt - Warszawa Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego - Warszawa Realizacje Hotel Olympic - Ustroń

23 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 23 Wybrane projekty zrealizowane za granicą w 2008 r. Nazwa projektuLokalizacjaKrajIlość opraw Ilość systemów Aeroflot Office Center Moskwa Rosja1 0001 Mall of Plovidiv PlovdivBułgaria2 50012 Klinika Prezydencka MoskwaRosja1 0007 OperaOsloNorwegia11 60086 WAL-MART 24 cities UK9 0001 HotelMadryt Hiszpania3503 City Inspection Dept. AmsterdamHolandia3002 CFR CLUJ Cluj-Napoca Romania5454 Com. Center Andares – Call CenterGuadalajaraMeksyk5 0002 Banco de SantanderQueretaroMeksyk4 0002 Aquapark CestlicePragaCzechy3 5005 Nazareth MallJeruzalemIzrael3301 AL GHUNAIM HEADQUATERKuwejt 7005 Spiral Office builiding BudapesztBudapesztWęgry 1350 1 Universitaet Wien WiedeńAustria450 1

24 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 24 Realizacje Fitness Club - Moskwa Hotel Wienna - Praga Santander Call Center - MeksykBiurowiec Orchard - Ostrava

25 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 25 Dziękujemy ES-SYSTEM S.A. ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków tel.: (12) 656 36 33 fax : (12) 656 36 49 www.essystem.pl


Pobierz ppt "ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 1 Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2008 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Kraków, 22 maja 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google