Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2008"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2008
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Kraków, 22 maja 2009r.

2 Najważniejsze dane finansowe na dzień 31 grudnia 2008 roku dla ES-SYSTEM S.A.
PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży tys. zł. - ( w 2007 r.) wzrost o 6,32% ZYSK NETTO tys. zł. - (9 134 w 2007 r.) wzrost o 25,50% EBIT tys. zł. - ( w 2007 r.) wzrost o 20,29% PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE wykazały w okresie spadek środków pieniężnych o kwotę tys. zł, przy stanie środków pieniężnych na koniec okresu tys. zł.

3 Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat dla ES-SYSTEM S.A.
L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Zmiana do 2007 1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6,32% 2. Zysk brutto ze sprzedaży 52 156 45 124 15,58% 3. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 12 800 10 641 20,29% 4. Rentowność operacyjna EBIT 8,08% 7,14% 5. EBITDA 14 218 11 883 19,65% 6. Zysk brutto 14 689 11 463 28,14% 7. Zysk netto 9 134 25,50% 8. Rentowność sprzedaży netto (zysku) 7,24% 6,13%

4 Bilans ES-SYSTEM S.A. L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł.)
Udział w sumie 2008 Udział w sumie 2007 1. Aktywa trwałe 68 003 55 717 48,18% 41,85% 2. Aktywa obrotowe 73 136 77 433 51,82% 58,15% 3. Kapitał własny 83,72% 79,85% 4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 22 153 26 223 15,70% 19,69% 5. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 830 601 0,58% 0,46% 6. Suma bilansowa 100,00%

5 Wybrane wskaźniki finansowe ES-SYSTEM S.A.
L.p. Opis pozycji 1. Rentowność aktywów (ROA) 8,36% 8,22% 2. Rentowność kapitałów własnych (ROE) 10,21% 10,91% 3. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 16,28% 20,15% 4. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 19,45% 25,23% 5. Wskaźnik płynności bieżącej 3,30 2,95 6. Wskaźnik płynności szybkiej 2,79 2,49 7. Cykl rotacji należności 102,48 111,48 8. Cykl rotacji zobowiązań 61,40 71,77

6 Przepływy środków pieniężnych ES-SYSTEM S.A.
L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł.) 1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11 983 9 867 2. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 3. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 33 385 4. Przepływy pieniężne z działalności razem -7 452 18 916

7 Struktura geograficzna sprzedaży ES-SYSTEM S.A.
L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Zmiana do 2007 1. Suma sprzedaży 6,32% 2. Sprzedaż krajowa 7,54% 3. Sprzedaż exportowa 32 643 32 053 1,84% 4. Udział sprzedaży krajowej w ogółem 79,39% 78,48% 5. Udział sprzedaży exportowej w ogółem 20,61% 21,52%

8 Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku ES-SYSTEM S.A.
Zarząd ES-SYSTEM S.A. wnioskuje o przeznaczenie zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2008, w wysokości ,67 zł, na kapitał zapasowy.

9 Najważniejsze dane finansowe na dzień 31 grudnia 2008 roku dla Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży tys. zł. ( w 2007 r.) wzrost o 4,91% ZYSK NETTO tys. zł. - ( w 2007 r.) wzrost o 14,57% EBIT tys. zł. - ( w 2006 r.) wzrost o 12,07% PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE wykazały w okresie spadek środków pieniężnych o kwotę tys. zł. przy stanie środków pieniężnych na koniec okresu tys. zł.

10 Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat dla Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Zmiana do 2007 1. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4,91% 2. Zysk brutto ze sprzedaży 69 223 61 271 12,98% 3. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 18 003 16 064 12,07% 4. Rentowność operacyjna EBIT 10,26% 9,61% 5. EBITDA 22 985 20 290 13,28% 6. Zysk brutto 18 384 16 142 13,89% 7. Zysk netto 14 218 12 410 14,57% 8. Rentowność sprzedaży netto (zysku) 8,10% 7,42%

11 Bilans Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Udział w sumie 2008 Udział w sumie 2007 1. Aktywa trwałe 71 024 56 146 43,31% 35,11% 2. Aktywa obrotowe 92 948 56,69% 64,89% 3. Kapitał własny 76,59% 69,58% 4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 31 414 41 171 19,16% 25,75% 5. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 6 974 7 470 4,25% 4,67% 6. Suma bilansowa 100,00%

12 Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
L.p. Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Zmiana do 2007 1. Suma sprzedaży 4,91% 2. Sprzedaż krajowa 6,90% 3. Sprzedaż exportowa 38 213 38 870 -1,69% 4. Udział sprzedaży krajowej w ogółem 78,22% 76,76% 5. Udział sprzedaży exportowej w ogółem 21,78% 23,24%

13 Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM
L.p. Opis pozycji 1. Rentowność aktywów (ROA) 8,78% 9,18% 2. Rentowność kapitałów własnych (ROE) 12,01% 14,26% 3. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 23,41% 30,42% 4. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 30,57% 43,71% 5. Wskaźnik płynności bieżącej 2,96 2,52 6. Wskaźnik płynności szybkiej 2,09 1,87 7. Cykl rotacji należności 107,78 113,99 8. Cykl rotacji zobowiązań 84,80 97,62

14 Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta w ujęciu sprawozdań finansowych Grupy Emitenta (w tys. zł) 1. Przychody ze sprzedaży produktów 2. Przychody ze sprzedaży usług 5 093 5 777 3. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 25 595 24 673 4. RAZEM

15 Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdań
Opinia biegłych rewidentów, raport z badania sprawozdania finansowego, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności jednostki – dla ES-SYSTEM S.A. Opinia biegłego rewidenta, raport z badania sprawozdania finansowego, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM

16 Wykorzystanie środków z giełdy w 2008 na inwestycje wg stanu na dzień 31.12. 2008r. - WILKASY
Zadanie inwestycyjne Nakłady inwestycyjne na Budowa hali produkcyjnej ,24 Budowa hali magazynowej ,13 Nakłady budowlane na laboratorium ENEC,EMC ,56 Budowa obiektów inżynierii lądowej ,08 Maszyny, urządzenia  i aparaty ogólnego zastosowania                ,45 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,43 Urządzenia techniczne ,55 Środki transportu wewnętrznego - wózki widłowe ,00 Wyposażenie magazynu ,55 Razem nakłady w zł. ,99

17 Wykorzystanie środków z giełdy w 2008 na inwestycje wg stanu na dzień 31.12. 2008r. - Rzeszów
Zadania inwestycyjne Nakłady inwestycyjne na Budowa hali produkcyjnej 1 379 220,34 Budowa hali magazynowej ,51 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 3 795 112,79 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 65 873,20 Wartości niematerialne i prawne 24 431,16 Razem nakłady w zł. 5 840 250,00

18 ES-SYSTEM - dokąd zmierzamy ? …
OTOCZENIE BIZNESOWE Rozwijająca się gospodarka Polski z prędkością wyższą niż Euroland. Spowolniony wzrost sektora budownictwa ale rosnąca dynamika rozwoju infrastruktury. Rozwój inwestycyjny w pionie budżetowym i samorządowym. Relatywnie niskie oddziaływanie konkurencji krajowej i zagranicznej dla realizacji formuły kompletnego biznesu ES-SYSTEM. Niewiadomą pozostaje granica spadku inwestycji kubaturowych, obserwujemy jednak powolne odbicie w tym sektorze. ZAGROŻENIA Kryzys światowego systemu gospodarczego i konsekwencje dla Polski. Trudne do przewidzenia głębokość spadku w sektorze budowlanym. Gwałtowne, trudne do przewidzenia zmiany parametrów wskaźników ekonomicznych, w tym kursów walut. Ograniczenie dostępności kredytów. Opóźnienia w reformach gospodarczych. Znikome zainteresowanie ideą ENERGY SAVING. SZANSE Rozwój techniki i technologii - sukcesywna wymiana sprzętu w cyklach 5-6 letnich. EURO bonus obiektów do realizacji w latach ENERGY- SAVING konieczność oszczędzania wymuszana przez prawo i ekonomię. Osłabienie złotego - szansa dla eksportu, przewaga nad importerami. Spadek cen surowców - niższe ceny zaopatrzeniowe. Dobre położenie geograficzne - środek Europy. Konkurujemy wiedzą pracowników.

19 ES-SYSTEM - dokąd zmierzamy ?
ES-SYSTEM DZIŚ Solidne fundamenty - szczególnie finansowe Ugruntowana pozycja w kraju Znana marka Stabilny zespół ekspertów ES-SYSTEM Efekty Inwestycji WZROST - mocy produkcyjnych - efektywności - jakości produktów Umacnianie Pozycji Lidera: Rozwój Organiczny Wiedza + doświadczenie cenne w kryzysie Strategia działania - Szczegółowa analiza rynków i potencjalnych podmiotów Działania skorelowane ze zmianami otoczenia gospodarczego Badania i rozwój design jakość innowacyjność Najwyższy poziom produktów

20 Wybrane projekty zrealizowane w Polsce w 2008 r.

21 Realizacje Mailer - Niepołomice MAN - Niepołomice
Drukarnia Wydawnictwa Bauer - Ciechanów Vlassenroot Polska - Gliwice MAN - Niepołomice Mailer - Niepołomice

22 Realizacje Holel Olympic - Ustroń Hotel Olympic - Ustroń
Holel MDM - Warszawa Lowe GGK Nefryt - Warszawa Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego - Warszawa

23 Wybrane projekty zrealizowane za granicą w 2008 r.
Nazwa projektu Lokalizacja Kraj Ilość opraw Ilość systemów Aeroflot Office Center             Moskwa     Rosja 1 000 1 Mall of Plovidiv                  Plovdiv Bułgaria 2 500 12 Klinika Prezydencka               Moskwa 7 Opera Oslo Norwegia 11 600 86 WAL-MART                  24 cities            UK 9 000 Hotel Madryt  Hiszpania 350 3 City Inspection Dept.     Amsterdam Holandia 300 2 CFR CLUJ             Cluj-Napoca       Romania 545 4 Com. Center Andares – Call Center Guadalajara Meksyk 5 000 Banco de Santander Queretaro 4 000 Aquapark Cestlice Praga Czechy 3 500 5 Nazareth Mall Jeruzalem Izrael 330 AL GHUNAIM HEADQUATER Kuwejt 700 Spiral Office builiding Budapeszt Budapeszt Węgry 1350 Universitaet Wien       Wiedeń Austria 450 

24 Realizacje Fitness Club - Moskwa Hotel Wienna - Praga
Santander Call Center - Meksyk Biurowiec Orchard - Ostrava

25 Dziękujemy ES-SYSTEM S.A. ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków
tel.: (12) fax : (12)


Pobierz ppt "Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google