Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 1 Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2008 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Kraków, 22 maja 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 1 Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2008 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Kraków, 22 maja 2009r."— Zapis prezentacji:

1 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 1 Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2008 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Kraków, 22 maja 2009r.

2 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 2 Najważniejsze dane finansowe na dzień 31 grudnia 2008 roku dla ES-SYSTEM S.A. PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży tys. zł. - ( w 2007 r.) wzrost o 6,32% ZYSK NETTO tys. zł. - (9 134 w 2007 r.) wzrost o 25,50% EBIT tys. zł. - ( w 2007 r.) wzrost o 20,29% PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE wykazały w okresie spadek środków pieniężnych o kwotę tys. zł, przy stanie środków pieniężnych na koniec okresu tys. zł.

3 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 3 Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat dla ES-SYSTEM S.A. L.p.Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Zmiana 2008 do Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,32% 2.Zysk brutto ze sprzedaży ,58% 3.Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) ,29% 4.Rentowność operacyjna EBIT8,08%7,14% 5.EBITDA ,65% 6.Zysk brutto ,14% 7.Zysk netto ,50% 8.Rentowność sprzedaży netto (zysku)7,24%6,13%

4 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 4 Bilans ES-SYSTEM S.A. L.p.Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Udział w sumie 2008 Udział w sumie Aktywa trwałe ,18%41,85% 2.Aktywa obrotowe ,82%58,15% 3.Kapitał własny ,72%79,85% 4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe ,70%19,69% 5. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe ,58%0,46% 6.Suma bilansowa ,00%

5 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 5 Wybrane wskaźniki finansowe ES-SYSTEM S.A. L.p.Opis pozycji Rentowność aktywów (ROA)8,36%8,22% 2.Rentowność kapitałów własnych (ROE)10,21%10,91% 3.Wskaźnik ogólnego zadłużenia16,28%20,15% 4.Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych19,45%25,23% 5.Wskaźnik płynności bieżącej3,302,95 6.Wskaźnik płynności szybkiej2,792,49 7.Cykl rotacji należności102,48111,48 8.Cykl rotacji zobowiązań61,4071,77

6 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 6 Przepływy środków pieniężnych ES-SYSTEM S.A. L.p.Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Przepływy pieniężne z działalności razem

7 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 7 Struktura geograficzna sprzedaży ES-SYSTEM S.A. L.p.Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Zmiana 2008 do Suma sprzedaży ,32% 2.Sprzedaż krajowa ,54% 3.Sprzedaż exportowa ,84% 4.Udział sprzedaży krajowej w ogółem79,39%78,48% 5.Udział sprzedaży exportowej w ogółem20,61%21,52%

8 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 8 Zarząd ES-SYSTEM S.A. wnioskuje o przeznaczenie zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2008, w wysokości ,67 zł, na kapitał zapasowy. Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku ES-SYSTEM S.A.

9 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 9 Najważniejsze dane finansowe na dzień 31 grudnia 2008 roku dla Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży tys. zł. - ( w 2007 r.) wzrost o 4,91% ZYSK NETTO tys. zł. - ( w 2007 r.) wzrost o 14,57% EBIT tys. zł. - ( w 2006 r.) wzrost o 12,07% PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE wykazały w okresie spadek środków pieniężnych o kwotę tys. zł. przy stanie środków pieniężnych na koniec okresu tys. zł.

10 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 10 Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat dla Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM L.p.Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Zmiana 2008 do Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,91% 2.Zysk brutto ze sprzedaży ,98% 3.Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) ,07% 4.Rentowność operacyjna EBIT10,26%9,61% 5.EBITDA ,28% 6.Zysk brutto ,89% 7.Zysk netto ,57% 8.Rentowność sprzedaży netto (zysku)8,10%7,42%

11 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 11 Bilans Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM L.p.Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Udział w sumie 2008 Udział w sumie Aktywa trwałe ,31%35,11% 2.Aktywa obrotowe ,69%64,89% 3.Kapitał własny ,59%69,58% 4. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe ,16%25,75% 5. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe ,25%4,67% 6.Suma bilansowa ,00%

12 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 12 Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM L.p.Opis pozycji (wartości w tys. zł.) Zmiana 2008 do Suma sprzedaży ,91% 2.Sprzedaż krajowa ,90% 3.Sprzedaż exportowa ,69% 4.Udział sprzedaży krajowej w ogółem78,22%76,76% 5.Udział sprzedaży exportowej w ogółem21,78%23,24%

13 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 13 Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM L.p.Opis pozycji Rentowność aktywów (ROA)8,78%9,18% 2.Rentowność kapitałów własnych (ROE)12,01%14,26% 3.Wskaźnik ogólnego zadłużenia23,41%30,42% 4.Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych30,57%43,71% 5.Wskaźnik płynności bieżącej2,962,52 6.Wskaźnik płynności szybkiej2,091,87 7.Cykl rotacji należności107,78113,99 8.Cykl rotacji zobowiązań84,8097,62

14 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 14 Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta w ujęciu sprawozdań finansowych Grupy Emitenta (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów RAZEM

15 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 15 Opinia biegłych rewidentów, raport z badania sprawozdania finansowego, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności jednostki – dla ES-SYSTEM S.A. Opinia biegłego rewidenta, raport z badania sprawozdania finansowego, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdań

16 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 16 Wykorzystanie środków z giełdy w 2008 na inwestycje wg stanu na dzień r. - WILKASY Zadanie inwestycyjne Nakłady inwestycyjne na Budowa hali produkcyjnej ,24 Budowa hali magazynowej ,13 Nakłady budowlane na laboratorium ENEC,EMC ,56 Budowa obiektów inżynierii lądowej ,08 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ,45 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,43 Urządzenia techniczne ,55 Środki transportu wewnętrznego - wózki widłowe ,00 Wyposażenie magazynu ,55 Razem nakłady w zł ,99

17 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 17 Wykorzystanie środków z giełdy w 2008 na inwestycje wg stanu na dzień r. - Rzeszów Zadania inwestycyjne Nakłady inwestycyjne na Budowa hali produkcyjnej ,34 Budowa hali magazynowej ,51 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ,79 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty65 873,20 Wartości niematerialne i prawne24 431,16 Razem nakłady w zł ,00

18 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 18 SZANSE Rozwój techniki i technologii - sukcesywna wymiana sprzętu w cyklach 5-6 letnich. EURO bonus obiektów do realizacji w latach ENERGY- SAVING konieczność oszczędzania wymuszana przez prawo i ekonomię. Osłabienie złotego - szansa dla eksportu, przewaga nad importerami. Spadek cen surowców - niższe ceny zaopatrzeniowe. Dobre położenie geograficzne - środek Europy. Konkurujemy wiedzą pracowników. ZAGROŻENIA Kryzys światowego systemu gospodarczego i konsekwencje dla Polski. Trudne do przewidzenia głębokość spadku w sektorze budowlanym. Gwałtowne, trudne do przewidzenia zmiany parametrów wskaźników ekonomicznych, w tym kursów walut. Ograniczenie dostępności kredytów. Opóźnienia w reformach gospodarczych. Znikome zainteresowanie ideą ENERGY SAVING. ES-SYSTEM - dokąd zmierzamy ? … OTOCZENIE BIZNESOWE Rozwijająca się gospodarka Polski z prędkością wyższą niż Euroland. Spowolniony wzrost sektora budownictwa ale rosnąca dynamika rozwoju infrastruktury. Rozwój inwestycyjny w pionie budżetowym i samorządowym. Relatywnie niskie oddziaływanie konkurencji krajowej i zagranicznej dla realizacji formuły kompletnego biznesu ES-SYSTEM. Niewiadomą pozostaje granica spadku inwestycji kubaturowych, obserwujemy jednak powolne odbicie w tym sektorze.

19 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 19 Solidne fundamenty - szczególnie finansowe Ugruntowana pozycja w kraju Znana marka Stabilny zespół ekspertów ES-SYSTEM DZIŚ ES-SYSTEM Efekty Inwestycji WZROST - mocy produkcyjnych - efektywności - jakości produktów Umacnianie Pozycji Lidera: - Rozwój Organiczny - Wiedza + doświadczenie cenne w kryzysie Strategia działania - Szczegółowa analiza rynków i potencjalnych podmiotów - Działania skorelowane ze zmianami otoczenia gospodarczego design Badania i rozwój jakość innowacyjność Najwyższy poziom produktów ES-SYSTEM - dokąd zmierzamy ?

20 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 20 Wybrane projekty zrealizowane w Polsce w 2008 r.

21 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 21 Vlassenroot Polska - Gliwice Drukarnia Wydawnictwa Bauer - Ciechanów Realizacje MAN - Niepołomice Mailer - Niepołomice

22 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 22 Holel MDM - Warszawa Holel Olympic - Ustroń Lowe GGK Nefryt - Warszawa Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego - Warszawa Realizacje Hotel Olympic - Ustroń

23 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 23 Wybrane projekty zrealizowane za granicą w 2008 r. Nazwa projektuLokalizacjaKrajIlość opraw Ilość systemów Aeroflot Office Center Moskwa Rosja Mall of Plovidiv PlovdivBułgaria Klinika Prezydencka MoskwaRosja OperaOsloNorwegia WAL-MART 24 cities UK HotelMadryt Hiszpania3503 City Inspection Dept. AmsterdamHolandia3002 CFR CLUJ Cluj-Napoca Romania5454 Com. Center Andares – Call CenterGuadalajaraMeksyk Banco de SantanderQueretaroMeksyk Aquapark CestlicePragaCzechy Nazareth MallJeruzalemIzrael3301 AL GHUNAIM HEADQUATERKuwejt 7005 Spiral Office builiding BudapesztBudapesztWęgry Universitaet Wien WiedeńAustria450 1

24 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 24 Realizacje Fitness Club - Moskwa Hotel Wienna - Praga Santander Call Center - MeksykBiurowiec Orchard - Ostrava

25 ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 25 Dziękujemy ES-SYSTEM S.A. ul. Przemysłowa 2, Kraków tel.: (12) fax : (12)


Pobierz ppt "ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS 1 Sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności w roku 2008 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Kraków, 22 maja 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google