Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WebQuest z wykorzystaniem technik IT Barbara Niemiec-Falkus

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WebQuest z wykorzystaniem technik IT Barbara Niemiec-Falkus"— Zapis prezentacji:

1 WebQuest z wykorzystaniem technik IT Barbara Niemiec-Falkus
A wiosną, niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę. Programy poetyckie XX-lecia międzywojennego WebQuest z wykorzystaniem technik IT Barbara Niemiec-Falkus

2 Spis treści Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja
Podręcznik dla nauczyciela

3 powrót Wprowadzenie Celem WebQuesta jest poznanie programów poetyckich oraz sylwetek twórców ugrupowań poetyckich XX-lecia międzywojennego. Zapraszam do pracy!

4 ZADANIA czyli jak to zrobić?
powrót ZADANIA czyli jak to zrobić? Jesteście grupą literaturoznawców, których zadaniem jest popularyzacja programu poetyckiego, sylwetek twórców oraz poezji jednego z ugrupowań poetyckich okresu XX-lecia międzywojennego. Klasa pracować będzie w 5 grupach, promując jedną z grup. Aby być atrakcyjnym dla współczesnego odbiorcy, wykorzystajcie różnorodne narzędzia multimedialne.

5 Zadanie 1 BLOG Efektami swojej pracy (zgodnie z wyznaczonymi terminami) dzielcie się w Internecie – załóżcie bloga, na którym dokumentować będziecie postępy Waszych grup.

6 Zadanie 2 PREZENTACJA Przygotujcie 5-6 minutową prezentację multimedialną na temat Waszego ugrupowania, zawierającą: program grupy, jej skład, aktywność twórczą oraz odbiór jej twórczości przez współczesnych i potomnych.

7 Zadanie 3 AUDIOBOOK Wykorzystajcie program Audacity - nagrajcie wzorcowo utwór programowy Waszego ugrupowania. Zadbajcie o dykcję oraz walory artystyczne nagrania (podkład muzyczny, efekty dźwiękowe).

8 Zadanie 4 FILM Wykorzystując dostępne źródła oraz fachowe opracowania, dokonajcie analizy interpretacyjnej nagrywanego utworu (film).

9 Zadanie 5 GAZETA Wcielcie się w rolę dziennikarzy – przeprowadźcie wywiady z członkami Waszej grupy, opublikujcie przedruki ciekawych materiałów. Stwórzcie trzy strony gazety, opatrzcie tekst fotografiami dostępnymi w zasobach sieci. Czwartą stronę wydania niech stanowią ciekawostki oraz quiz/krzyżówka/test na temat ugrupowania. Przy opracowaniu tej części projektu wykorzystajcie program Microsoft Office Publisher. Uwaga! Opracowania wszystkich grup stanowić będą dodatek do szkolnej gazetki wydawanej w ramach programu JuniorMedia.

10 Zadanie 6 PREZENTACJA, DYSKUSJA
Podsumowaniem projektu będzie spotkanie w kawiarence literackiej. Podczas zajęć przedstawicie swoje grupy poetyckie: wykorzystując przygotowane wcześniej elementy projektu, wcielcie się w role poetów, przedstawicie program, członków, twórczość tak, by przekonać do niego resztę klasy. Przygotujcie się do dyskusji. Dodatkowo: opracujcie ulotkę zawierającą najistotniejsze informacje na temat grupy, która posłuży jako notatka do zeszytu. (Wykorzystajcie Microsoft Office Publisher).

11 powrót PROCES TERMINARZ Projekt składa się z 6 zadań, na wykonanie których macie 5 tygodni (tydzień na każde zadanie). Pierwszym elementem niech będzie założenie bloga. Jego adres przekażcie nauczycielowi w pierwszym tygodniu prac. Pamiętajcie o wpisie o rozpoczęciu projektu. Systematycznie zamieszczajcie efekty prac swojej grupy.

12 LIDER Zanim zabierzecie się do pracy:
wybierzcie lidera grupy, który będzie dbał o prawidłowy przebieg pracy i kontaktował się z nauczycielem w sprawie projektu; zaplanujcie swoje działania, dzieląc się pracą - uzupełnijcie kartę projektu (opublikujcie ją przy pierwszym wpisie na blogu);

13 Skamander/Awangarda Krakowska/Futuryści/Kwadryga/Żagary/
KARTA PROJEKTU powrót Tytuł projektu A wiosną, niechaj wiosnę, nie Polskę, zobaczę. Programy poetyckie XX-lecia międzywojennego Grupa poetycka Skamander/Awangarda Krakowska/Futuryści/Kwadryga/Żagary/ Lider Członkowie sekcji Data rozpoczęcia zadania Data zakończenia zadania Co jest do zrobienia? Kto wykonuje? Odpowiedzialny Termin Uwagi

14 NARZĘDZIA Zadbajcie o zgromadzenie potrzebnych do przygotowania projektu aplikacji: Blog (Blogger) Prezentacja multimedialna (Microsoft Power Point) Audiobook (AudaCity) Film (Windows Movie Maker) Gazeta (Microsoft Office Publisher, PDFCreator, Adobe Reader)

15 DZIAŁANIE Zapraszam do lektury szczegółowego opisu zadań i narzędzi do wykorzystania. W razie potrzeby – szukajcie pomocy u nauczycieli języka polskiego i informatyki – chętnie pomogą!

16 BLOG Blog, powinien zawierać nazwę Waszego ugrupowania poetyckiego. Blogowanie będzie dowodem na Waszą systematyczną pracę i miejscem, gdzie będziecie chwalić się swoimi pracami. Aby stworzyć bloga, należy utworzyć konto na stronie Google, następnie na Bloggerze i systematycznie opisywać kolejne działania. Na blogu w końcowej fazie projektu powinny znaleźć się: prezentacja multimedialna, audiobook, film, gazeta, ulotka. Adres bloga podajcie nauczycielowi.

17 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
Korzystając z dostępnych źródeł, wybierzcie informacje dotyczące programu, składu grupy, działalności wylosowanego przez Was ugrupowania poetyckiego. Stwórzcie 5-6 minutową prezentację multimedialną. Wykorzystajcie program Microsoft PowerPoint. Zadbajcie, by prezentacja zawierała adekwatną do tematu grafikę, muzykę, komentarz. Prezentację wykorzystacie podczas lekcji podsumowującej.

18 AUDIOBOOK Zaprezentujcie utwór programowy Waszej grupy, dbając o dykcję oraz aktorskie operowanie głosem, nagrywając audiobooka. Nagrajcie utwór, wykorzystując program AudaCity. W tym samym programie dodajcie muzykę jako tło. Zapiszcie nagranie w formacie mp3.

19 FILM Wykorzystując dostępne źródła oraz fachowe opracowania, dokonajcie analizy interpretacyjnej nagranego wcześniej utworu; niech analiza przybierze formę filmu. Opracujcie komentarz literaturoznawczy utworu programowego Waszego ugrupowania. Powinien zawierać on wszystkie elementy wzorcowej interpretacji utworów (patrz źródła). Pamiętajcie o napisaniu scenariusza, podziale ról i obowiązków, zadbajcie o szczegóły realizacji (miejscu, rekwizytach, dźwięku, oświetleniu). Nagrany film dopracujcie w programie Windows Movie Maker. Pamiętajcie o dodaniu tytułu (śródtytułów), a także napisów końcowych.

20 GAZETA Czas na bliższe spotkanie z poetami Waszych ugrupowań… Przeprowadźcie wywiady z czołowymi twórcami XX-lecia międzywojennego. Zadajcie pytania dotyczące ugrupowania i poezji. Pamiętajcie o wyznacznikach gatunkowych wywiadu. W programie Microsoft Office Publisher stwórzcie trzy strony gazety z wywiadem. Wybierzcie szablon publikacji, dodajcie grafikę, tytuły, nagłówki. Czwarta strona ma zawierać ciekawostki dotyczące Waszej grupy poetyckiej oraz quiz/test/krzyżówkę/zagadkę. Zapiszcie publikację w formacie PDF.

21 ULOTKA W programie Microsoft Office Publisher stwórzcie ulotkę zawierającą najważniejsze informacje dotyczące Waszej grupy. Wybierzcie szablon publikacji, dodajcie grafikę, tytuły, nagłówki. Zapiszcie publikację w formacie PDF. Wydrukowana i wklejona do zeszytu ulotka będzie służyć jako notatka z zajęć.

22 PREZENTACJA + DYSKUSJA
Podsumowaniem projektu będzie prezentacja Waszych zadań cząstkowych na forum klasy oraz dyskusja punktowana. Podzielcie się rolami oraz zaplanujcie wystąpienie tak, by zaangażować wszystkich członków grupy. wspólnie zgromadźcie argumenty do dyskusji, pt. Wartość i atrakcyjność programowa ugrupowań poetyckich XX-lecia międzywojennego. Który z programów poetyckich w obliczu nowej rzeczywistości miał największe znaczenie wówczas i przemawia dziś? Wybierzcie osobę reprezentującą Was w dyskusji.

23 Źródła powrót XX lecie międzywojenne
Skamander:

24 Awangarda Krakowska Futuryści Kwadryga Żagary Po materiały zapraszam również do biblioteki, tej tradycyjnej… i wirtualnej:

25 WSKAZÓWKI TECHNICZNE Zadanie 1 BLOG
Zadanie 2 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA Zadanie 3 AUDIOBOOK Zadanie 4 FILM   Zadanie 5 GAZETA Zadanie 6 PREZENTACJA

26 EWALUACJA powrót Ocenie podlegają wszystkie elementy pracy grupy: blog, prezentacja multimedialna, audiobook, film, gazeta oraz dyskusja i ulotka. Punkty przyznane zostaną za poszczególne części pod warunkiem udostępnienia ich na blogu w wyznaczonym czasie. Zgodnie z PSO ilość otrzymanych punktów będzie równoznaczna z odpowiednią oceną: Szczegółowe kryteria ocen poszczególnych części znajdziecie w kolejnych slajdach. Ocena Procent punktów Bardzo dobry 95 – 100% Dobry 76 – 94% Dostateczny 51 – 75% Dopuszczający 41 – 50% Niedostateczny 0 – 40%

27 BLOG Kryteria oceny ILOŚĆ PUNKTÓW Umiejętność stworzenia bloga 0-3
Zawartość merytoryczna strony Systematyczność wpisów 0-2 Estetyka strony Poprawność językowa i stylistyczna wpisów

28 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
Kryteria oceny ILOŚĆ PUNKTÓW Poprawność merytoryczna 0-3 Estetyka pracy Czas trwania prezentacji 0-2 Oryginalność Umiejętność wyszukiwania, segregowania, przetwarzania i wykorzystania informacji Terminowość opublikowania zadania 0-1

29 AUDIOBOOK Kryteria oceny ILOŚĆ PUNKTÓW Recytacja 0-3
Oryginalność interpretacji aktorskiej Podkład muzyczny 0-2 Zapis w odpowiednim formacie 0-1 Jakość nagrania Terminowość opublikowania zadania

30 FILM Kryteria oceny ILOŚĆ PUNKTÓW Wartość merytoryczna nagrania 0-3
Gra aktorska Estetyka pracy (napisy, tytuły, efekty) Zapis w odpowiednim formacie 0-2 Jakość nagrania – aspekty techniczne (reżyseria, tło, światło, muzyka) Terminowość opublikowania zadania 0-1

31 GAZETA Kryteria oceny ILOŚĆ PUNKTÓW 0-3 Wartość merytoryczna artykułów
Zgodność wywiadu z wyznacznikami gatunkowymi Oryginalność ciekawostek i quizu 0-2 Poprawność językowa i stylistyczna artykułów Umiejętność obsługi programu Microsoft Office Publisher 0-1 Estetyka pracy – grafika, skład, stopka redakcyjna Terminowość opublikowania zadania

32 DYSKUSJA PUNKTOWANA Kryteria oceny Punkty Uczestnicy
Uczestnicy Skamander Awangarda Krakowska Futuryści Kwadryga Żagary Prezentacja informacji opierającej się na faktach +2 Zajęcie stanowiska (prezentacja osobistej opinii) Dostrzeganie analogii (podobieństwa) Komentarz do informacji lub jej uzupełnienie +1 Zwrócenie uwagi na błąd Wypowiedź nie na temat, odejście od planu dyskusji -2 Rozpoczęcie dyskusji Przejście do następnego zagadnienia, według planu Wciągnięcie innej osoby do dyskusji Przerywanie innym, przeszkadzanie w dyskusji -3 Monopolizowanie dyskusji (wypowiedź ponad 30 sekund) Atak osobisty (niewłaściwe uwagi ad personam) Przeproszenie za niewłaściwe zachowanie Ogółem punktów

33 ULOTKA Kryteria oceny ILOŚĆ PUNKTÓW Wartość merytoryczna ulotki 0-3
Estetyka pracy 0-2 Poprawność językowa i stylistyczna artykułów Umiejętność obsługi programu Microsoft Office Publisher 0-1

34 POWODZENIA! KONKLUZJA Pięć tygodni szybko minie…
powrót Pięć tygodni szybko minie… Mam nadzieję, że po realizacji projektu nauczycie się wielu rzeczy z zakresu historii literatury oraz organizowania własnego warsztatu pracy, zarządzania czasem oraz przekonacie się, że Internet to nieocenione źródło informacji, a komputer doskonałe narzędzie pracy, o ile umie się z nich korzystać. POWODZENIA!

35 PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA
powrót PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA Pracę nad projektem należy rozpocząć od podziału klasy na 5 grup – każdej z nich przyporządkowujemy jedno z ugrupowań poetyckich XX-lecia międzywojennego. Dopiero wtedy przedstawiamy uczniom zadania na najbliższe 5 tygodni . Podsumowaniem projektu jest lekcja w kawiarence literackiej okresu dwudziestolecia. Dobrze byłoby zadbać o klimat (klasę przeorganizować w kawiarenkę z odpowiednim nastrojem, muzyką, filiżanką kawy, ciastem, strojami, fryzurami…). Grupy prezentować będą „swoje” grupy na bazie przygotowanych w czasie projektu materiałów oraz dyskutować. Tak poprowadzone zajęcia: uczą pracy z tekstem wyboru i selekcji materiału, interpretacji, sztuki notowania, prezentacji i dyskusji uczą wykorzystywania nowoczesnych technologii nie tylko w celach rozrywkowych Zaangażowanie klasy w projekt sprawi, że uczniowie zapamiętają więcej informacji, nauczą się współpracy, ale i konstruktywnej krytyki.


Pobierz ppt "WebQuest z wykorzystaniem technik IT Barbara Niemiec-Falkus"

Podobne prezentacje


Reklamy Google