Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Publicznych w Reptowie ID grupy: 98/61_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Publicznych w Reptowie ID grupy: 98/61_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska."— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Publicznych w Reptowie ID grupy: 98/61_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa Semestr/rok szkolny: semestr I, rok szkolny 2009/2010

3 Spis treści Część 1 – Zakres działania Unii Europejskiej FILARY UNII EUROPEJSKIEJ: I – Unia gospodarcza II – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa III – Wspólna polityka wewnętrzna Część 2 – Sześć lat Polski w Unii Europejskiej Część 3 – Szanse i zagrożenia dla Polski jako członka Unii Europejskiej na najbliższą przyszłość

4 Część I I filar – Unia gospodarcza
Unia gospodarcza i walutowa Rynek Wewnętrzny Wspólna waluta Euro

5 1. Unia Gospodarcza i Walutowa

6 Unia Gospodarcza i walutowa to forma integracji gospodarczej państw
Polega na prowadzeniu: wspólnej polityki handlowej, rolnej, polityki transportowej prowadzeniu wspólnej polityki ochrony środowiska prowadzeniu wspólnej polityki w innych żywotnych działach - ustanowieniu: unii celnej, wspólnego rynku - ujednolicaniu ustawodawstwa

7 Etapy integracji gospodarczej i walutowej UE
4.Unia gospodarcza 1992r. 1986r 2. Unia celna 3. Wspólny rynek 1957r 1968r 1. Strefa wolnego handlu

8 Etapy integracji gospodarczej i walutowej UE
Strefa wolnego handlu – polegająca na likwidacji ceł wewnętrznych Unia celna – wprowadzenie wspólnej taryfy celnej Wspólny rynek – czyli swobodny przepływ osób, usług, towarów i kapitału

9 UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA
4. Unia gospodarcza – na mocy Traktatu z Maastricht powstała Unia Europejska – rozpoczął się II etap integracji gospodarczej i walutowej rok – początek III etapu – Pełna integracja – przygotowania do wprowadzenia wspólnej waluty UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

10 2. Rynek wewnętrzny

11 Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, na terenie którego zapewniony jest swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału

12 Swobodny przepływ osób
Obejmuje prawo obywatela jednego państwa członkowskiego do osiedlania się lub pracy w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej. Spod działania tej swobody wyłączone są pewne grupy zawodowe: osoby świadczące pracę dla organów publicznych, porządkowych, dyplomacji, sędziów, policji, organów skarbowych.

13 Swobodny przepływ osób
Oznacza, że obywatele UE są traktowani na terenie każdego państwa członkowskiego, tak jak w kraju ojczystym: nie muszą posiadać zezwolenia na pracę, posiadają przywileje podatkowe i socjalne, mogą w dowolnym państwie czynnie i biernie brać udział w wyborach lokalnych i europejskich (do Parlamentu Europejskiego).

14 Swobodny przepływ towarów
Realizacja tej wolności w głównej mierze opiera się na utworzeniu unii celnej, w ramach której nastąpiło zniesienie barier celnych między państwami członkowskimi i ustalenie jednej wspólnej taryfy celnej na towary pochodzące z krajów trzecich.

15 Swobodny przepływ usług
Wprowadzenie wspólnego rynku w dziedzinie usług oznacza, że: konsument może swobodnie przemieszczać się z jednego kraju do drugiego, aby tam korzystać z usług, producent z jednego kraju może jechać do innego po to, żeby tam oferować swoje usługi, nikt nie musi nigdzie wyjeżdżać, gdyż usługa "przekracza" sama granicę

16 Swobodny przepływ usług
Przedsiębiorca prowadzący działalność usługową w Polsce ma prawo do świadczenia usług w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Usługi obejmują zwłaszcza: * działalność o charakterze przemysłowym, * działalność o charakterze handlowym, * działalność rzemieślniczą, * wykonywanie wolnych zawodów

17 Swobodny przepływ kapitału
Swoboda ta dotyczy transakcji finansowych (obrót papierami wartościowymi, depozyty bankowe, przekazy zysków, oprocentowania, itp.). Ze swobody przepływu kapitału korzystają obywatele państw członkowskich UE oraz osoby zamieszkujące na ich terenie i firmy mające tam siedzibę.

18 Swobodny przepływ kapitału
Jego praktyczne znaczenie polega na tym, że np. obywatele jednego kraju mogą kupić dom w innym kraju, otworzyć w tym państwie konto bankowe; przedsiębiorstwa zaś mogą swobodnie dokonywać przelewów za granice, zapłaty za towar lub usługę, założyć filię itp.

19 Etapy wprowadzania unii walutowej

20 I etap – od 1 lipca 1990r. Zakładał on:
całkowitą swobodę kapitału w ramach UE (zniesienie kontroli wymiany walutowej); zwiększenie środków przekazywanych w celu zlikwidowania różnic pomiędzy poszczególnymi regionami Europy (poprzez fundusze strukturalne - powstałe w celu zrestrukturyzowania i zmodernizowania gospodarek państw członkowskich) zbliżenie gospodarek poprzez wielostronną obserwację polityki gospodarczej poszczególnych państw członkowskich.

21 II etap – od 1 stycznia 1994r. Zakładał on:
powstanie Europejskiego Instytutu Monetarnego (EIM) we Frankfurcie niezależność narodowych banków centralnych Zasady ograniczające deficyt budżetów krajowych

22 III etap – od 1 stycznia 1999r. to narodziny euro
od tego momentu Europejski Bank Centralny przejął obowiązki Europejskiego Instytutu Monetarnego i to on jest odpowiedzialny za politykę pieniężną, która jest określana i realizowana właśnie w euro.

23 3. Wspólna waluta EURO

24 Historia Waluta euro została wprowadzona do transakcji bezgotówkowych już pierwszego stycznia 1999 roku, jednak dopiero od 2002 roku została wprowadzona w 12 państwach Unii Europejskiej, pól roku później z krajów tych wycofano ich "stare" waluty. 1999r.- wprowadzenie euro do transakcji bezgotówkowych 2002r.-wprowadzenie euro w 12 państwach UE

25 Obecnie euro jest używana w 19 krajach
Finlandia Austria Belgia Grecja Francja Hiszpania Holandia Irlandia

26 Oraz : Andora Czarnogóra kosowo Niemcy Portugalia Słowenia Włochy
Monako San Marino Watykan Oraz : Andora Czarnogóra kosowo Trzy ostatnie kraje używają euro jako własnej waluty , jednak nie są one członkami Unii Gospodarczej i Walutowej przeprowadziły one tzw. Jednostronną euroizację

27 Fazy wprowadzania euro :
Okres przygotowawczy (1998) Okres przejściowy (1 stycznia 1999 – 31 grudnia 2001) Okres końcowy 1 stycznia – (31 lipca ) 2002r. 1 stycznia 2002 r. zaczęła funkcjonować wspólna waluta euro. Efekty i korzyści wprowadzenia wspólnej waluty euro: Likwidacja kosztów wymiany waluty Łatwiejszy dostęp do rynku Euro Walutowa przejrzystość cen

28 Do stycznia 2002 r. planowano wydrukować 14,5 miliarda banknotów i wybić 49,8 miliarda monet euro. Zdecydowana większość z nich trafiła do obiegu w pierwszych miesiącach 2002 roku. Wszystkie podmioty gospodarcze działające w krajach "dwunastki" musiały przestawić się na euro jako walutę kontraktów, faktur, zleceń płatniczych, zeznań podatkowych, księgowości itd. 14,5 miliarda banknotów 49,8 miliarda monet euro 2002r

29 Od momentu pojawienia się gotówki euro dużo łatwiej podróżuje się po krajach unii walutowej - odpada potrzeba wymiany jednej waluty na inną.  

30 Wygląd monet W Unii Europejskiej w obiegu są monety z 12 różnymi rewersami. Na rewersie znajdują się symbole narodowe kraju w którym została ona wybita. Monety euro oraz eurocenty mają wspólny awers(reszka) z wybitym nominałem, czyli wartością danej monety. Monety są produkowane przez mennice poszczególnych państw. Monety mają jednakowy kształt, jednakowy materiał i jednakowy wygląd awersu (wspólna strona). Banknoty euro są drukowane pod bezpośrednią kontrolą Europejskiego Banku Centralnego (w 12 różnych drukarniach) i mają jednolity wygląd we wszystkich państwach strefy euro . Awers monet

31 Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej
Reguluje stosunki gospodarcze między Wspólnotą Europejską a państwami trzecimi. Oddziałuje na rozmiary, kierunki oraz strukturę obrotów handlowych Wspólnoty z zagranicą. Oparta jest na jednolitych zasadach, w odniesieniu do : zmian stawek celnych, zawierania umów celnych i handlowych, ujednolicenia środków liberalizacyjnych, polityki eksportowej

32 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
Rolnictwo jest szczególnym sektorem gospodarki unijnej, które ma zapewnić samowystarczalność Wspólnoty Europejskiej w zakresie produktów rolnych Obejmuje: rolnictwo, leśnictwo, uprawę winorośli oraz ogrodnictwo

33 Przykłady działań 1. mleko limitowanie produkcji tzw.kwota mleczna
cena gwarantowana dopłata bezpośrednia przy sprzedaży 2. zboża cena gwarantowana, dopłata bezpośrednia opłaty za odłogowanie ziemi 3. bydło mięsne premia od każdej sztuki 4. trzoda chlewna dopłata do eksportu skup interwencyjny 5. warzywa i owoce wsparcie dla grup producentów określanie norm 6. zalesianie

34 Polityka transportowa Unii Europejskiej
Główne kierunki wspólnej polityki transportowej: - ułatwienie warunków transportu międzynarodowego między państwami członkowskimi - zwiększenie bezpieczeństwa we wszystkich gałęziach transportu - poprawa jakości przewozów - lepsza ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez transport - wspólne normy pracy i jednolite warunki zatrudnienia dla pracowników gałęzi transportowej - zwiększenie spójności gospodarczej Unii Europejskiej poprzez stworzenie transeuropejskiej sieci transportowej - ułatwianie wspólnotowym przedsiębiorcom dostępu do rynków zagranicznych

35 Wspólna polityka ochrony środowiska
Polityka ochrony środowiska naturalnego jest traktowana przez Unię Europejską jako nieodłączny element polityki na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. Dalszy wzrost gospodarczy krajów członkowskich, a także dobro jej mieszkańców - w tym dbałość o ich zdrowie - wymagają stałej troski o stan środowiska i podejmowania wszelkich, możliwych działań chroniących je przed degradacją.

36 Ochrona środowiska jest coraz ważniejszym celem politycznym i gospodarczym Unii Europejskiej, ale nie zawsze tak było. Unia wywodzi się bowiem ze wspólnoty węgla i stali, a tam, gdzie węgiel i stal, trudno mówić o czystym środowisku...

37 Historia Unijna kariera ochrony środowiska zaczęła się w 1972 roku. Wówczas to unijni przywódcy zebrani na szczycie w Paryżu zobowiązali Komisję Europejską do opracowania programu działań na rzecz ochrony środowiska. Impulsem była konferencja ONZ poświęcona temu tematowi. O tego czasu po raz pierwszy dzisiejsza Unia (ówczesna Europejska Wspólnota Gospodarcza) uświadomiła sobie, że w tej dziedzinie może odgrywać globalną rolę.

38 Cele Ochrony Środowiska
zachowanie, ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, ochrona zdrowia człowieka, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania regionalnych i światowych problemów środowiska

39 Poszczególnym działom gospodarki wyznaczono zadania służące realizacji celów równoważnego rozwoju. Najważniejsze z nich: Przemysł: - wzrost produkcji wyrobów spełniających standardy ekologiczne (eko-znakowanie), - właściwa gospodarka odpadami .

40 Energetyka: - ograniczenie poziomów emisji SO2 i NxOy do atmosfery, - rozwój programów naukowo-badawczych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

41 Rolnictwo i leśnictwo: - utrzymanie podstawowych procesów naturalnych umożliwiających trwały rozwój rolnictwa, - ochrona gleb, wód i zasobów genetycznych, - ograniczenie stosowania pestycydów, - zachowanie bioróżnorodności, - ograniczenie zagrożenia pożarowego

42 Transport: - poprawa jakości paliw i stanu technicznego pojazdów.

43 Turystyka: - intensyfikacja działań na rzecz ochrony środowiska w działalności turystycznej, - podjęcie działań ochronnych przez społeczności lokalne w obszarach atrakcyjnie turystycznie.

44 II filar – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

45 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) zajmuje się ochroną wspólnych wartości, podstawowych interesów i niezależności Unii, a także umacnianie bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich.

46 WPZiB w praktyce jest koordynacją polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej w formie wzajemnego informowania się i konsultowania, przede wszystkim na forum Rady Unii Europejskiej.

47 Europejską Współpracę Polityczną
Po II wojnie światowej państwa Europy Zachodniej zaczęły szukać sposobu zabezpieczenia się przed ewentualnym atakiem w przyszłości. Idea unii politycznej okazała się jeszcze nierealna, jednak podpisane w 1957 roku traktaty rzymskie, ustanawiając unię gospodarczą, dały podwaliny pod integrację w kierunku politycznym. W grudniu 1969 r. na spotkaniu państw Szóstki w Hadze, prezydent Francji Georges Pompidou zaproponował odbywanie regularnych spotkań ministrów spraw zagranicznych członków Wspólnot Europejskich w celu zharmonizowania polityki zagranicznej. W jego wyniku w 1970 r. prace rozpoczęła grupa urzędników pod przewodnictwem belgijskiego dyplomaty Étienne Davignona. Opracowała ona dokument, zwany Raporte luksemburskim (lub Raportem Davignona), który powołał: Europejską Współpracę Polityczną

48 Impuls ku pogłębieniu integracji jaki nadał Jednolity Akt Europejski, został urzeczywistniony dopiero w Maastricht w 1992 r., kiedy to nastąpiło podpisanie Traktatu o Unii Europejskiej, stanowiącego obszerną reformę europejskiego prawa wspólnotowego. Kolejne szczegóły wspólnej polityki zagranicznej ustalane były w trakcie podpisania Traktatów: Amsterdamskiego, Nicejskiego i Lizbońskiego

49 1969r. 1970r. 1957r. Zaproponowanie regularnych spotkań
Traktaty Rzymskie 1969r. Zaproponowanie regularnych spotkań 1970r. Powołanie Europejskiej współpracy politycznej

50 1992r. 1997r. 2001r. 2007r. Podpisanie traktatu z Maastricht
Podpisanie traktatu amster-damskiego 2001r. Podpisanie traktatu nicejskiego 2007r. Podpisanie traktatu lizbońskiego

51 WPZiB działa w oparciu o:
Rada Europejska Rada Unii Europejskiej WPZiB działa w oparciu o:

52 Rada Europejska Rada Europejska jest najważniejszym organem Unii Europejskiej, będącym spotkaniami głów i rządów państw członkowskich oraz przewodniczącego Komisji. Powstała ona z nieformalnych spotkań głów państw EWG, odbywających się od 1974r.

53 Rada Unii Europejskiej
Rada Unii Europejskiej w zakresie WPZiB pełni funkcje określania polityki i koordynacji. Składa się z przedstawicieli szczebla ministerialnego państw członkowskich (po jednym z każdego), którzy mają upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu ich państwa. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Rady albo Komisji. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz na miesiąc.

54 Wysoki przedstawiciel do spraw WPZiB
Urząd wysokiego przedstawiciela do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nie stanowi instytucji Unii Europejskiej, jednak jest on najważniejszym organem UE w zakresie WPZiB. Został on powołany na mocy Traktatu amsterdamskiego. Zadaniem tego organu, zwanego potocznie Monsieur PESC, jest dowodzenie unijną dyplomacją. Działa on z upoważnienia Rady. Jest mianowany przez Radę Europejską, która wybiera go kwalifikowaną większością głosów, za zgodą przewodniczącego Komisji. Aktualnie Funkcję Wysokiego Przedstawiciela Do Spraw WPZIB pełni Catherine Ashton

55 Wszelkie placówki dyplomatyczne i konsularne państw członkowskich oraz delegatury Unii w państwach trzecich i na konferencjach międzynarodowych, a także ich przedstawicielstwa w organizacjach międzynarodowych również muszą współpracować ze sobą tak, aby zapewnić poszanowanie i wykonanie decyzji określających stanowiska i działania.

56 Przed podjęciem jakichkolwiek działań na arenie międzynarodowej lub zaciągnięciem wszelkich zobowiązań, które mogłyby wpłynąć na interesy Unii, każde państwo musi konsultować się z pozostałymi w ramach Rady Europejskiej lub Rady. Państwa w ten sposób, poprzez zbieżne działania, zapewniają możliwość realizacji przez Unię jej interesów i wartości na arenie międzynarodowej.

57 Odnoszą się one do czterech dziedzin:
Działania operacyjne są tworzone w oparciu o decyzje Rady Europejskiej, podjęte na spotkaniu w Feira w czerwcu 2000 r. Odnoszą się one do czterech dziedzin: policji, umacniania rządów prawa, umacniania administracji cywilnej ochrony ludności. Największe znaczenie mają siły policyjne, mogące zostać wysyłane na misje. Na konferencji planistycznej 19 listopada 2001 r. w Brukseli zdecydowano, że będą one liczyć 5 tys. policjantów

58 III filar – Wspólna polityka wewnętrzna i wymiar sprawiedliwości

59 Współpraca państw członkowskich w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości ma na celu zapewnienie obywatelom UE wysokiego poziomu bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz skuteczną ochronę wolności.

60 Historia Pierwszym sygnałem współpracy ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości było TREVI. W 1976 roku nazwa rzymskiej fontanny stała się akronimem słów: terroryzm, radykalizm, ekstremizm, przestępczość międzynarodowa (violence internationale). Problematyka dotycząca wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, zgodnie z postanowieniami Traktatu z Maastricht (1992 r.), stała się trzecim (po Wspólnocie Europejskiej oraz Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa) filarem Unii Europejskiej.

61 Na mocy Traktatu Amsterdamskiego, który wszedł w życie 1 maja 1999 roku od 2004 roku funkcjonuje "obszar wolności, bezpieczeństwa (wewnętrznego) i sprawiedliwości". Polityka imigracyjna, azylowa i w zakresie kontroli granic stała się wówczas wspólną polityką, a nie - jak dotychczas - dziedziną luźnej współpracy międzyrządowej.

62 Ochrona podstawowych praw
Unia Europejska opiera się na poszanowaniu praw człowieka, na instytucjach demokratycznych oraz na rządach prawa. W Karcie praw podstawowych zapisano wszystkie prawa osobiste, cywilne, polityczne, ekonomiczne i społeczne obywateli UE

63 Układ z Schengen gwarantuje obywatelom prawo do swobodnego podróżowania między krajami Przy przekraczaniu granicy innego państwa UE obywatele UE nie muszą już okazywać paszportów ani dowodów osobistych Nie dotyczy to Wielkiej Brytanii, Irlandii (w przypadku przyjazdu z kraju innego niż Wielka Brytania), a także Bułgarii, Cypru i Rumunii.

64 Współpraca między organami sądowymi
W celu usprawnienia współpracy sądowej między państwami członkowskimi w dziedzinie walki z poważnymi przestępstwami, takimi jak korupcja, przemyt narkotyków i terroryzm, Unia powołała europejską sieć sądową.

65 Walka z przestępczością w UE
Jednym z głównych priorytetów Unii jest zagwarantowanie obywatelom bezpieczeństwa. Oznacza to stosowanie zarówno praktycznych, jak i prawnych środków mających zapobiegać, by osoby zajmujące się przestępczością zorganizowaną (przemytem narkotyków, handlem ludźmi, praniem brudnych pieniędzy, działalnością terrorystyczną) nie nadużywały swobód, jakie oferuje Unia. W praktyce przejawia się to zacieśnieniem współpracy pomiędzy krajowymi służbami policyjnymi, szczególnie w ramach Europolu.

66 Europol Czyli Europejski Urząd Policji -to europejska agencja policyjna z siedzibą w Hadze. Europol rozpoczął pracę 1 lipca 1999 r. Celem Europolu jest poprawienie efektywności działania i współpracy między kompetentnymi władzami krajów członkowskich w zakresie zapobiegania i zwalczania zorganizowanej przestępczości o międzynarodowym charakterze.

67 Europol nie dysponuje żadnymi siłami wykonawczymi
Europol nie dysponuje żadnymi siłami wykonawczymi. Jest to jedynie służba wspomagająca odpowiednie agendy w państwach członkowskich UE. Oznacza to, że funkcjonariusze Europolu nie są uprawnieni do prowadzenia śledztw w krajach członkowskich czy dokonywania aresztowań. Europol wspiera policje krajów członkowskich za pomocą wymiany informacji, prac analitycznych i szkoleń.

68 Państwa członkowskie zachowują jednak daleko idącą samodzielność w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Rada Europejska podejmuje wspólne działania dopiero wtedy, gdy łatwiej prowadzą one do celu niż samodzielne działania poszczególnych państw. Rada może w takich sytuacjach przyjmować wspólne stanowiska i wspierać współpracę, podejmować wspólne działania, wydawać wspólne konwencje, zalecenia czy opinie dla państw członkowskich.

69 Państwa członkowskie mają natomiast obowiązek wzajemnego informowania się i konsultowania w związku z prowadzonymi działaniami. Za wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne w UE odpowiada Dyrekcja Generalna do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Komisarzem odpowiedzialnym za ten obszar jest Antonio Vitorino.

70 Bibliografia http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_gospodarcza
 http://www.ecb.int/ecb/enlargement/html/faqenlarge.pl.html

71 Bibliografia * *http://www.sciaga.pl/tekst/ waluta_euro_korzysci_i_zalety_dla_polski * * * *

72 Sześć lat Polski w Unii Europejskiej
Część II Sześć lat Polski w Unii Europejskiej

73 Dokonania i zaniedbania polski jako członka unii europejskiej

74 Spis treści 1. Dokonania Polski – czyli plusy przystąpienia Polski do UE 2. Zaniedbania Polski – czyli minusy naszego członkostwa w UE

75 Plusy przystąpienia polski do unii europejskiej
W dziedzinie gospodarki: + większa konkurencja – spadek cen usług oraz możliwość wyboru dostawcy + możliwość korzystania z funduszy unijnych na różnego rodzaju przedsięwzięcia + rozwój i unowocześnienie polskiego przemysłu spożywczego + tańsze kredyty – większy popyt na mieszkania + rozwój markowych sieci stacji paliw + radykalna poprawa jakości paliw

76 + rosnąca produkcja i sprzedaż części oraz gotowych aut
+ postęp technologiczny – budowa dróg i modernizacja kolei, inwestycje infrastrukturalne + ekspansja polskich firm transportowych + przywiązuje się większą wagę do tego, by różne fabryki prowadziły swą działalność bez uszczerbku dla środowiska naturalnego + swoboda poruszania się po całej Unii +likwidacja bariery w obrocie handlowym między państwami unijnymi - dostęp do zachodniego rynku – nasz kraj swobodnie może nabywać jaki i sprzedawać różne towary na terenie Unii Europejskiej + mniej granic - więcej miejsc pracy !

77 W dziedzinie prawa i polityki zagranicznej: + ustawy prawne chronią pracowników przed nieuczciwymi pracodawcami + wraz z resztą państw członkowskich Polska wspólnie realizuje politykę zagraniczną UE + kwalifikacje zawodowe i dyplomy wydawane przez polskie placówki edukacyjne, są uznawane w pozostałych krajach członkowskich + swobodne podróżowanie obywateli Polski po zjednoczonej Europie. W państwach unijnych przy przekroczeniu granicy wystarczy jedynie wiarygodny dokument ze zdjęciem

78 Minusy członkostwa w UE
– ścisłe powiązanie naszych banków z unijnym sektorem bankowym, który jest w głębokim kryzysie – obowiązek produkcji biopaliw i utrzymywania odpowiedniej ilości zapasów paliw – wzrost składki ubezpieczeniowej – niewykorzystanie czasu na promocję polskich produktów za granicą – brak silnej polskiej marki, która mogłaby konkurować w UE nie tylko ceną

79 – gigantyczny import starych samochodów – wysokie koszty systemu handlu emisjami CO2 – dopłaty do produkcji energii ze źródeł odnawialnych – mało czasu na modernizację elektrowni – duży wzrost cen nieruchomości – ucieczka pracowników do innych krajów – wzrost kosztów robocizny

80 Część 3 Szanse i zagrożenia dla Polski jako członka Unii Europejskiej na najbliższą przyszłość

81 Wprowadzenie waluty euro w Polsce
Polityka zagraniczna Nowe uregulowania prawne

82 Waluta euro w Polsce (np. w sklepie).
(wg pierwszych planów) euro miało wejść do obiegu i "wypchnąć" złotego już w roku 2008, jednak wiadomo iż data ta została przesunięta na rok Należy jednak pamiętać, że na mocy rozporządzenia ministra finansów również w Polsce można używać euro do rozliczeń, w których jedną stroną jest konsument (np. w sklepie). 2012r. Wejście waluty euro do Polski

83 Wprowadzenie wspólnej waluty euro w Polsce:
Zakładając, że dziś euro zastąpiłoby polski złoty, to skutki jego wprowadzenia były by bardzo odczuwalne dla inwestorów na giełdzie w Warszawie. Szybszy wzrost gospodarczy, brak problemów i kosztów związanych z wymianą walut oraz ułatwienia dla przedsiębiorców - to najważniejsze korzyści związane z wprowadzeniem euro.

84 Korzyści związane z wprowadzeniem euro
Eliminacja ryzyka walutowego Spadek inflacji Stabilizacja kursów walutowych Zredukowanie kosztów związanych z wymianą walut Zbieżność stóp procentowych

85 Korzyści związane z wprowadzeniem euro
Eliminacja kosztów transakcyjnych Wzrost konkurencji Wzrost inwestycji Wzrost PKB per capita Wzrost wymiany handlowej

86 Argumenty za : Koszty rezygnacji ze złotówki będą niewielkie i z dużą nawiązką zostaną zrekompensowane poprzez większy wzrost gospodarczy i ustabilizowanie polskiej gospodarki.

87 Argumenty przeciw: Aby Polska mogła przyjąć euro najpierw musi spełnić restrykcyjne warunki ERM II, czyli powiązać i usztywnić kurs wymiany waluty w stosunku do euro, zaostrzyć politykę monetarną - obniżyć inflację i stopy procentowe, obniżyć deficyt budżetowy. Zaostrzenie polityki monetarnej to wyższe koszty pieniądza i kredytu, a to oznacza wolniejszy rozwój gospodarczy i dodatkowe utrudnienia dla wielu podmiotów gospodarczych. Wolniejszy rozwój to mniejsze wpływy do budżetu, a to utrudni cięcie wydatków budżetowych państwa.

88 Polityka zagraniczna Polska będąc członkiem NATO, sojusznikiem USA oraz jako kraj wspomagający walkę z terroryzmem, ma w niektórych swoich poglądach odmienne zdanie niż pozostali przynależni do Unii, co niejako rzutuje na nasze kontakty z tymi państwami.

89 Nowe uregulowania prawne
W krajach członkowskich szacunek dla życia ludzkiego jest znikomy – w wielu państwach Unii dopuszczalna jest eutanazja lub aborcja, czyli legalne pozbawienie człowieka tak cennego życia. W państwie polskim takie działania są niedopuszczalne, jednak w przyszłości takie nieetyczne prawo może zawitać i do nas. Pozytywnym aspektem może być harmonizacja prawa dotyczącego finansowania i dostarczania usług medycznych na terenie całej Unii.

90 Bibliografia http://www.sciaga.pl/tekst/5152-6-euro_za_i_przeciw

91 Prezentacja przygotowana została przez uczniów grupy przedsiębiorczości w Zespole szkół publicznych w reptowie: Adrianę Sierotę, Aleksandrę Wojnarowską, Natalię Rumocką, Urszulę Pietruszkę, Annę Tecław, Dominikę Dzierżak, Filipa Pasternaka, Kamila Chmarę, Mikołaja Przecha, Laurę Semczak Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół Publicznych w Reptowie ID grupy: 98/61_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google