Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiesław Łagodziński, Główny Urząd Statystyczny Krzysztof Jakóbik, Urząd Statystyczny w Krakowie STATYSTYKA ZDROWIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiesław Łagodziński, Główny Urząd Statystyczny Krzysztof Jakóbik, Urząd Statystyczny w Krakowie STATYSTYKA ZDROWIA."— Zapis prezentacji:

1 Wiesław Łagodziński, Główny Urząd Statystyczny Krzysztof Jakóbik, Urząd Statystyczny w Krakowie STATYSTYKA ZDROWIA

2 2 /25 ZAKRES AKTUALNIE ZBIERANYCH DANYCH OBEJMUJE: Stan zdrowia ludności, Opieka zdrowotna, Zasoby opieki zdrowotnej, Ekonomiczne aspekty funkcjonowania opieki zdrowotnej.

3 3/25 STAN ZDROWIA LUDNOŚCI Zakres Gestor GUSCSIOZ NIZP- PZH MSWiA Centrum Onkolo- gii NFZJST WOJE- WODA Charakterystyka demograficzna i społeczno- ekonomiczna ludności Konsumpcja lekówBADA* NiepełnosprawnośćBADA Samopoczucie psychofizyczne i ocena jakości życia BA Promocja i profilaktyka zdrowia BABP DA Styl życiaBA Zachorowania na wybrane choroby BABP RDA BA - badania ankietowe; BP - badania pełne; DA – dane administracyjne; R – rejestr; * - dotyczy leków refundowanych przez NFZ

4 4/25 OPIEKA ZDROWOTNA (1) Zakres Gestor GUSCSIOZ NIZP- PZH MSWiAIPiNNFZJST Długoterminowa opieka zdrowotna BA BP DA Leczenie specjalistyczneBA/BP BP DA Leczenie stomatologiczneBA/BP BP DA Leczenie szpitalneBABP DA Leczenie w opiece ambulatoryjnej BA/BP BP DA BA - badania ankietowe; BP - badania pełne; DA – dane administracyjne

5 5/25 OPIEKA ZDROWOTNA (2) Zakres Gestor GUSCSIOZ NIZP- PZH MSWiANFZJST WOJE- WODA Medycyna pracyBP Opieka nad dziećmiBPDA KrwiodawstwoBP Ratownictwo medyczne BPDA R Opieka sanatoryjnaBP DA BA - badania ankietowe; BP - badania pełne; DA – dane administracyjne; R – rejestr

6 6/25 ZASOBY OPIEKI ZDROWOTNEJ Zakres Gestor GUSCSIOZMSWiAMONNFZJST WOJE- WODA Infrastruktura ochrony zdrowia BP DADA*R Zatrudnienie w ochronie zdrowia BP DA W BP - badania pełne; DA – dane administracyjne; R – rejestr ZOZ; W – wykaz konsultantów wojewódzkich; * - inwestycje (budowa nowych obiektów, remonty, zakup aparatury medycznej itp.)

7 7/25 EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ Zakres Gestor GUSCSIOZNFZJSTWojewoda Ubezpieczenia zdrowotne DA Wydatki na ochronę zdrowia DA Wynagrodzenia w obszarze ochrony zdrowia BP, BR Wyniki finansowe placówek działających w obszarze ochrony zdrowia BP, BRBP DA BA - badania ankietowe; BP - badania pełne; BR – badanie reprezentacyjne; DA - dane administracyjne

8 8/25 OBSZARY NIE OBJĘTE BADANIAMI Analiza skali transgranicznej opieki zdrowotnej (import i eksport dóbr i usług ochrony zdrowia), Monitorowanie nowych zjawisk socjokulturowych w obszarze zdrowia (np. zmiany postaw prokreacyjnych, eutanazja), Zdrowie prokreacyjne Polaków, Uwarunkowania rozwoju transplantologii oraz przyczyn odmów oddawania organów do przeszczepów, Liczenie kosztów w ochronie zdrowia, Pogłębianie analizy sektora prywatnego, Analiza danych na temat ścieżek edukacyjnych i karier zawodowych (kierunki medyczne i paramedyczne), Analiza stanu ochrony środowiska i zasobów wody pitnej oraz ich wpływ na stan zdrowia ludności.

9 9/25 EUROSTATPOLSKA Przyczyny zgonów (cod) Dane opierają się na liście 65 przyczyn zgonów (ICD – 10), bazującej na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Związanych ze Zdrowiem. Dostępne są na poziomie krajowym i regionalnym, w postaci liczb całkowitych oraz surowych współczynników zgonów (CDRs) i standaryzowanych współczynników zgonów (SDRs), uwzględniających grupy wiekowe i płeć Badanie: Zgony. Umieralność. Trwanie życia. Zgony: wg międzynarodowej klasyfikacji ICD – 10. Dostępne przekroje płeć, wiek, obywatelstwo, wykształcenie, stan cywilny, status na rynku pracy, przyczyna zgonu. Umieralność: surowe współczynniki zgonów według płci, wieku i przyczyn zgonów, standaryzowane współczynniki (według płci, wieku, przyczyn zgonów) ZDROWIE PUBLICZNE

10 10/25 Badanie Narodowy Rachunek Zdrowia Prace nad Narodowym Rachunkiem Zdrowia prowadzone są w GUS w ścisłej współpracy z instytucjami, które gromadzą dane o wydatkach na ochronę zdrowia (głównie MZ, MSWiA, MON, MS, NFZ, ZUS, KRUS i inne). Wyniki przekazywane w tzw. Wspólnym Kwestionariuszu OECD, Eurostat i WHO do tych trzech organizacji. ZDROWIE PUBLICZNE Opieka Zdrowotna Wydatki na opiekę zdrowotną Bazując na Systemie Narodowych Rachunków Zdrowia POLSKAEUROSTAT

11 11/25 EUROSTAT POLSKA Dane na temat opieki zdrowotnej nie związane z wydatkami Zasoby ludzkie w opiece zdrowotnej Obejmują liczbę lekarzy (uwzględniając wiek i płeć), dentystów, pielęgniarki, opiekunki, farmaceutów i fizjoterapeutów praktykujących, którzy faktycznie dostarczają opiekę bezpośrednią pacjentom Badanie: Kadra medyczna ochrony zdrowia ZDROWIE PUBLICZNE Ministerstwo Zdrowia: Pracownicy ochrony zdrowia i uprawnieni do wykonywania zawodu - dane dostępne wg miejsca pracy, zawodu, płci, wieku, pracownicy z wyższym wykształceniem medycznym, GUS: Pracujący w aptekach, ratownictwie medycznym, stacjonarnych zakładach pomocy społecznej MSWiA oraz MON: Zatrudnieni wg medycznych grup zawodowych – dane dostępne wg wieku, płci, poziomu wykształcenia, rodzaju specjalności medycznych i wymiaru zatrudnienia

12 12/25 EUROSTAT POLSKA Statystyki szpitalne Obejmuje dane dotyczące łóżek szpitalnych, procedur chirurgicznych w szpitalach, wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i dane związane z pacjentami (m.in. wypisy pacjentów ze szpitali). Dodatkowy zestaw wskaźników dotyczących personelu szpitali i zasobów technicznych szpitali jest dostarczany przez pilotażowe zbieranie danych Badanie: Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie Ministerstwo Zdrowia: Obejmuje dane dotyczące placówek stacjonarnej opieki zdrowotnej, liczby i wykorzystania łóżek, liczby pacjentów, aparatury medycznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: działalność szpitali ogólnych i specjalistycznych izb chorych, sanatoriów - w zakresie liczby oddziałów, łóżek, leczonych. ZDROWIE PUBLICZNE

13 13/25 EUROSTAT POLSKA ANKIETOWE BADANIE ZDROWIA – HIS I EHIS Zapoczątkowane przez Eurostat. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem zharmonizowanej wersji Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS). Badanie EHIS obejmie: Status zdrowotny, Determinanty zdrowia, Opieka zdrowotna, Status społeczno-ekonomiczny Zakończono prace nad adaptacją metodologii opracowanej przez Unię Europejską do warunków polskich tj. opracowanie krajowej wersji badania. Obecnie jest przeprowadzane pierwsze zasadnicze badanie EHIS - przełom listopada i grudnia 2009 r. ANKIETOWE BADANIE ZDROWIA – HIS I EHIS ZDROWIE PUBLICZNE

14 14/25 EUROSTATPOLSKA Europejskie badanie warunków życia ludności Celem badania jest pozyskanie podstawowych danych porównywalnych na poziomie Unii z zakresu dochodów, ubóstwa materialnego i innych aspektów warunków życia ludności. Przedmiotem badań są gospodarstwa domowe i osoby w aspekcie demograficznym, ekonomicznym i społecznym. Badane są również opinie respondentów dotyczące różnych materialnych i niematerialnych aspektów warunków życia oraz poczucia zagrożenia biedą. EU SILC (Europejskie Badanie Dochodów i Warunków Życia) Stałym elementem składowym badania SILC jest moduł zdrowia - Minimum European Health Module (MEHM). Zawiera on pytania dotyczące samooceny stanu zdrowia, przewlekłych problemów zdrowotnych i ograniczeń związanych z problemami zdrowotnymi. W SILC obecne są także pytania dotyczące niezrealizowanych potrzeb w opiece zdrowotnej. ZDROWIE PUBLICZNE

15 15/25 EUROSTATPOLSKA Statystyki zachorowalności potwierdzone diagnozą medyczną Dostarcza danych z zakresu zdrowia ocenianego przez specjalistów z tej dziedziny. Ogólnym celem jest osiągnięcie zrównoważonego zapewniania danych w oparciu o wyselekcjonowany zestaw chorób, poprzez Europejski System Statystyczny (ESS), aby uzyskać ogólny obraz zachorowalności określanej przez diagnozy, na poziomie populacji. Zachorowania i leczeni na wybrane choroby Celem badań jest uzyskanie informacji o stanie zdrowia ludności, w tym leczonych ambulatoryjnie na wybrane choroby przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy specjalistów oraz informacje o leczonych z powodu chorób psychicznych i uzależnień. Dane są wykorzystywane na różnych poziomach. Do kodowania jednostek chorobowych stosuje się Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja 10. ZDROWIE PUBLICZNE

16 16/25 EUROSTAT POLSKA STATYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Europejskie Statystyki Wypadków przy Pracy (ESAW) Dane są dostępne na poziomie narodowym w wartościach ogółem oraz jako wskaźniki częstości (na 100000 zatrudnionych pracowników), według grup wieku, płci i aktywności ekonomicznej pracownika. Niektóre zagregowane tablice są prezentowane według: uszkodzonej części ciała, typu urazu, surowości, statusu zawodowego i rozmiaru przedsiębiorstwa. Badanie: Wypadki przy pracy Do zakresu przedmiotowego badania należą cechy demograficzno-społeczne osób poszkodowanych oraz informacje o zaistniałym wypadku. Źródłem danych są: karty statystyczna wypadku (Z-KW), dane z systemów administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

17 17/25 EUROSTAT POLSKA Europejskie Statystyki Chorób Zawodowych (EODS) Statystyki obejmują tylko przypadki rozpoznane jako choroby zawodowe przez państwowe organy. Włączone zostały tylko te typy chorób zawodowych, które są rozpoznawane przez wszystkie narodowe systemy (41 jednostek chorobowych). Centralny Rejestr Chorób Zawodowych (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi) Celem Rejestru jest zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących stwierdzonych chorób zawodowych oraz analiza epidemiologiczna sytuacji w tym zakresie. Źródłem danych jest karta stwierdzenia choroby zawodowej. Od 2003 roku polskie dane o chorobach zawodowych zostały włączone do statystyki europejskiej i corocznie przesyłane są do EUROSTAT-u. STATYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

18 18/25 EUROSTAT POLSKA Badania ad hoc dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Badanie: Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej STATYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Zawiera między innymi badania z zakresu higieny pracy. Dane pozyskiwane są z Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji

19 19/25 CZY TE DANE POZWALAJĄ RZETELNIE ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIA: 1.Jaki jest stan zdrowia ludności? 2.Jakie są potrzeby zdrowotne? 3.Jaki jest stan zaspokojenia tych potrzeb, ile w tym wszystkim jest niepewności i niewiedzy? 4.Ile kosztuje leczenie w Polsce? 5.Czy jesteśmy w stanie sfinansować wszystkie potrzeby, albo chociaż te najważniejsze?

20 20/25 JAKI JEST STAN ZDROWIA LUDNOŚCI? Badania GUS dotyczące stanu zdrowia: Badanie stanu zdrowia ludności Polski (cykliczne, przeprowadzone w 1996r. i 2004r.), EHIS - Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia (przeprowadzane na przełomie listopada i grudnia 2009r.), EU-SILC – Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (corocznie od 1995r.), Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych (przeprowadzane wraz z Badaniem budżetów gospodarstw domowych).

21 21/25 JAKIE SĄ POTRZEBY ZDROWOTNE? Badanıe : Stan zdrowia ludności prowadzone przez GUS Zachorowalność na wybrane choroby (np. zakaźne, nowotwory złośliwe, choroby i zaburzenia psychiczne), przyczyny hospitalizacji szpitalnej oraz realizacja planu szczepień ochronnych. Stan zdrowotności Polaków i jego uwarunkowań (głównie styl życia). Badanie : Zachorowania i leczeni na wybrane choroby Ministerstwo Zdrowia: liczba stwierdzonych nowych przypadków zachorowań, w tym dla niektórych chorób zakaźnych, według przyczyn, płci, grup wieku, chorzy leczeni według przyczyn, MSWiA: liczba stwierdzonych przypadków zachorowań, w tym pracowników resortu spraw wewnętrznych i administracji w przekroju terytorialnym. Próba uspójnienia danych z różnych źródeł w zakresie epidemiologii

22 22/25 JAKI JEST STAN ZASPOKOJENIA TYCH POTRZEB, ILE W TYM WSZYSTKIM JEST NIEPEWNOŚCI I NIEWIEDZY? Prawie co szósta osoba dorosła stwierdziła, że potrzebowała pomocy lekarskiej ale z niej zrezygnowała (na podstawie Stanu Zdrowia Ludności Polski za 2004 rok) Część gospodarstw domowych nie może zrealizować swoich potrzeb zdrowotnych - nie znamy skali tego zjawiska.

23 23/25 ILE KOSZTUJE LECZENIE W POLSCE? Wyszczególnienie w mln zł Publiczne wydatki bieżące z tego: Wydatki budżetu państwa Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego Fundusze ubezpieczenia społecznego Prywatne wydatki bieżące z tego Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych Inne wydatki prywatne na ochronę zdrowia Razem wydatki bieżące Inwestycje Wydatki ogółem na ochronę zdrowia 49 960 4 722 970 44 268 20 872 18 337 2 535 70 832 4 777 75 609 Źródło danych: Narodowy Rachunek Zdrowia 2007r. opracowanie GUS i Urząd Statystyczny w Krakowie

24 24/25 CZY JESTEŚMY W STANIE SFINANSOWAĆ WSZYSTKIE POTRZEBY, ALBO CHOCIAŻ TE NAJWAŻNIEJSZE? Wydatki całkowite Wzrost wydatków całkowitych na ochronę zdrowia w okresie 2000-2007 zbliżony do wzrostu Produktu Narodowego Brutto (PNB) WNIOSEK: udział wydatków na zdrowie w PNB był stały i wynosił w ciągu ostatniej dekady średnio 6,2% PNB. Wydatki publiczne: podobne trendy jak w przypadku wydatków całkowitych. Wydatki prywatne (trzy różne fazy): 1)przed 2004 r. całkowity wzrost wyrażony w cenach stałych przewyższał wzrost obserwowany dla wydatków publicznych, 2)rosnący trend ulegał stopniowemu osłabieniu począwszy od 2004 r., 3)stały wzrost w wysokości 5% rocznie obserwowany począwszy od 2006 r. Wzrost ten był niższy od wzrostu wydatków publicznych, wynoszącego około 7% dla okresu po 2006 r. Źródło danych: Raport - Zielona Księga finansowania ochrony zdrowia w Polsce, 2008r.

25 Dziękujemy za uwagę Zbieraniem i analizą danych statystycznych z zakresu ochrony zdrowia zajmuje się Ośrodek Statystyki Zdrowia Urzędu Statystycznego w Krakowie


Pobierz ppt "Wiesław Łagodziński, Główny Urząd Statystyczny Krzysztof Jakóbik, Urząd Statystyczny w Krakowie STATYSTYKA ZDROWIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google