Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zwiększenie potencjału sieci EURES

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zwiększenie potencjału sieci EURES"— Zapis prezentacji:

1 Zwiększenie potencjału sieci EURES
Reforma EURES Zwiększenie potencjału sieci EURES

2 Rozdział 1 EURES dzisiaj

3 Wprowadzenie Sieć EURES powstała w 1993 r.
Rozdział 1 EURES dzisiaj Wprowadzenie Sieć EURES powstała w 1993 r. Sieć EURES obejmuje działaniem transnarodową, międzyregionalną oraz przygraniczną wymianę ofert pracy i wniosków o pracę w Unii Europejskiej (UE) Umożliwia wdrożenie zasady swobody przepływu pracowników w UE Działa na rzecz ułatwiania dostępności europejskiego rynku pracy dla obywateli UE Wspomaga pracodawców przy obsadzaniu wolnych stanowisk pracy Sieć Europejskich Służb Zatrudnienia EURES (ang. EURopean Employment Services) założona w 1993 r. jest siecią europejską powołaną w celu wspierania mobilności pracowników w UE. Członkami sieci są: Komisja Europejska oraz publiczne służby zatrudnienia (PSZ) krajów członkowskich EOG (kraje członkowskie UE, Norwegia, Islandia i Liechtenstein), a także organizacje partnerów społecznych (zwiazki zawodowe i pracodawcy). Szwajcaria również bierze udział we współpracy w sieci. Sieć odpowiada za wymianę informacji dotyczących rynków pracy, ofert pracy, warunków życia i pracy, a także wspiera współpracę pomiędzy członkami sieci i innymi instytucjami/ organizacjami partnerskimi. Podsumowując sieć wspiera rozwój Europejskiego Rynku Pracy. Obecne przepisy prawne regulujące funkcjonowanie sieci EURES – oparte są na podstawowym filarze UE – swobodzie przepływu pracowników wewnątrz UE: Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej (EEC) 1612/68 dotyczące swobody przepływu pracowników wewnątrz Unii, obecnie uregulowane Rozporządzeniem 492/2011 z dnia 5 kwietnia część II (procedury wymiany ofert pracy oraz podań o pracę). Przepisy te zobowiązują kraje członkowskie sieci do wymiany ofert pracy oraz podań o pracę, w przypadku, gdy stanowiska pracy nie zostały obsadzone na poziomie krajowym. Decyzja Komisji Europejskiej 2003/8/EC z dnia 22 grudnia 2002, wdrażająca Rozporządzenie Rady Unii 1612/68 dotyczące wymiany ofert i podań o pracę oraz obsadzania stanowisk pracy, zdefiniowała sieć EURES, jej cele, zadania i struktury.

4 Rozdział 1 EURES dzisiaj EURES w liczbach 31 krajów (UE 27, Norwegia, Islandia, Liechtenstein oraz Szwajcaria) 850 doradców EURES ok kontaktów miesięcznie z poszukującymi pracy oraz pracodawcami ok poszukujących pracy rocznie otrzymuje pracę lub ofertę pracy poprzez EURES ok obsadzonych stanowisk pracy za granicą (w UE) rocznie

5 Unijny Portal EURES w liczbach
Rozdział 1 EURES dzisiaj Unijny Portal EURES w liczbach ok podań (CV) o pracę zarejestrowanych w systemie ok zarejestrowanych pracodawców 30-40% europejskiego rynku ofert pracy znajduje się na portalu EURES 3,6 milion wizyt miesięcznie Portal EURES jest tzw. ‘kioskiem’ informacji z zakresu mobilności pracowniczej w UE. Portal zawiera wiele użytecznych narzędzi wspierających podejmowanie właściwych decyzji związanych z przemieszczaniem się pracowników na europejskich rynkach pracy: • w sekcji podań (CV) – poszukujący pracy mogą przesłać życiorys, który zostanie udostępniony zarejestrowanym pracodawcom. W chwili obecnej na portalu znajduje się obecnie ok. 900,000 CV oraz zarejestrowanych jest 29,000 pracodawców. Udostępnione CV dają możliwość poszukującym pracy opracowanie spersonalizowanej prezentacji multimedialnej przy użyciu internetowego video – mogą więc zaprezentować swój profil, jak równie kwalifikacje; • zarejestrowani pracodawcy mogą skorzystać z wyszukiwarki uwzględniając preferowaną lokalizację oraz profesję poszukującego pracy, a także przeglądać CV kandydatów we wszystkich dostępnych językach. Po znalezieniu odpowiedniego kandydata, pracodawca ma możliwość przesyłania korespondencji kandydatom; • sekcja „Warunki Życia i Pracy” prezentuje szczegółowe informacje nt. warunków życia i pracy we wszystkich krajach członkowskich, takie jak: sprawy podatkowe, koordynacja zabezpieczenia społecznego, prawo pracy, systemy edukacji itp.; • zawiera praktyczne informacje dla poszukujących pracy oraz pracodawców nt. przepisów przejściowych dot. nowych państw członkowskich. Portal jest jedynym źródłem internetowym zawierającym pełny przegląd aktualnej sytuacji prawnej w zakresie mobilności pracowniczej wszystkich krajów sieci. • sekcja „Nauka” zawiera informacje z zakresu szkoleń i edukacji w UE.

6 Rozdział 1 EURES dzisiaj Krajowy EURES W Polsce działania EURES są koordynowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej a usługi sieci EURES świadczone są przez Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy. W obszarach przygranicznych działają 2 partnerstwa EURES-T oraz 4 inicjatywy przygraniczne EURES

7 Rozdział 2 Reforma EURES

8 Wzmocnienie potencjału EURES
Rozdział 2 Reforma EURES Wzmocnienie potencjału EURES Zwiększenie "mobilności" w celu pobudzania rozwoju gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia Działanie na rzecz swobody przepływu pracowników w krajach UE Przekształcenie sieci EURES w instrument skutecznie przyczyniający się do realizacji strategii Europa cel Strategii Europa 2020 zakłada osiągnięcie 75% zatrudnienia osób w wieku lat Przeciwdziałanie ograniczaniu mobilności geograficznej Przeciwdziałanie sytuacji, związanej z występowaniu wysokiego bezrobocia przy jednoczesnym występowaniu niedoborów w poszczególnych zawodach w krajach UE Dane Europejskiego Badania Aktywności Ekonomicznej w UE (EU Labour Force survey EU-LFS) wskazują, że w drugim kwartale 2012 r. ok. 7.6 milionów obywateli UE było aktywnych zawodowo w innym kraju UE, niż kraj swojego pochodzenia, co stanowiło 3.1% siły roboczej UE. Jest to znaczny wzrost w porównaniu z 2005 r. (ok. 4.8 milionów w 2005, co stanowiło odpowiednio 2.1% siły roboczej UE), spowodowany głównie rozszerzeniem krajów członkowskich UE w 2004 r. oraz 2007 r. Jednocześnie dane te nie zawierają wszystkich mobilnych obywateli UE, ponieważ badanie LFS zawiera tylko osoby będące rezydentami w danym kraju, a nie osoby, które przeniosły się niedawno, czy będące na krótkoterminowych kontraktach. Zgodnie z danymi Eurobarometru z 2009 r. dotyczącego mobilności geograficznej i zawodowej, ok. 10% obywateli UE zadeklarowało, że pracowało i żyło w innym kraju UE, z czego 51% z nich pracowało w tym kraju krócej niż 2 lata i 38% krócej niż 1 rok. Zgodnie z danymi Eurobarometru z 2011 r. dotyczącego Jednolitego Rynku, 28% aktywnych zawodowo obywateli UE przeniosłoby się w celu pracy do innego kraju UE w przyszłości. Z ww. grupy szczególnie wysoki był udział (54%) osób młodych (15-24) oraz osób w wieku (38%).

9 Nowe elementy zreformowanego EURES
Rozdział 2 Reforma EURES Nowe elementy zreformowanego EURES Skoncentrowanie na rezultaty w zwiększeniu zatrudnienia poprzez proces pośrednictwa pracy Współpraca publicznych służb zatrudnienia oraz prywatnych agencji zatrudnienia w świadczeniu usług EURES Rozszerzenie zakresu działań EURES o wsparcie specjalnych programów mobilności na poziomie UE: zainicjowanych i wdrażanych na poziomie krajowym ogłoszonych przez Komisję Europejską

10 Rozdział 2 Reforma EURES Zreformowany EURES – skuteczny mechanizm dostosowania usług do potrzeb rynków pracy Odpowiedź na wysokie bezrobocie przy jednoczesnym występowaniu niedoborów w zawodach na rynku pracy Poprawa efektywności alokacji zasobów oraz konkurencyjności gospodarki UE EURES - instrument zatrudnienia zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 Skoncentrowanie EURES na efekty w rekrutacji i pośrednictwie pracy w celu odpowiedniego łączenia oferty pracy z wnioskami o pracę Dotychczas tylko 3.1% obywateli UE aktywnych zawodowo mieszka w innym kraju UE niż kraj urodzenia. Liczba ta zwiększyła się o oprawie 60% w porównaniu z rokiem 2005, co spowodowane było głównie procesem rozszerzenia UE w 2004 r. oraz 2007 r. Ogólnie szacuje się, że przepływ pracowników w okresie zwiększył poziom PKB krajów UE-15 o 1% długookresowo.

11 Rozdział 3 Reforma EURES i Ty

12 Reforma EURES dla Ciebie
Rozdział 3 Reforma EURES i Ty Reforma EURES dla Ciebie Ukierunkowanie na pośrednictwo pracy, wynikające z potrzeb gospodarczych (programowanie, monitoring, ewaluacja) Rozszerzenie usług w celu objęcia nimi nowych grup docelowych, w szczególności zwiększenie mobilności osób młodych (poprzez włączenie do katalogu usług praktyk i staży zawodowych oraz programów mobilności wspierających poszczególne grupy docelowe) Dywersyfikacja i otwarcie na nowe instytucje /organizacje partnerskie w sieci (system akredytacji) Dywersyfikacja i wzmocnienie świadczenia usług (katalog usług EURES) Sieć EURES przestanie być bazą danych o ofertach pracy oraz podaniach o pracę na rzecz narzędzia pośrednictwa pracy. Nowa aplikacja na portalu ”match and map” (połącz i określ lokalizację pracodawcy) umożliwi automatyczne łączenie CV z ofertami pracy, wizualizację lokalizacji oferty pracy (pracodawcy) oraz zasugeruje poszukującemu pracy, w przypadku gdy połączenie oferty z profilem nie będzie idealne, dalszą naukę zawodu (link z portalem PLOTEUS). Program „Twoja Pierwsza Praca z EURES” – działania pilotażowe 2011 – 2013 – testowanie programu mobilności, skierowanego na wsparcie osób młodych z UE w wieku lat w poszukiwaniu pracy w innym kraju UE niż kraj pochodzenia. Program zawiera spersonalizowane usługi pośrednictwa ze wsparciem finansowym. Program może być rozszerzony w przyszłości na inicjatywy krajowe lub specjalne programy mobilności współfinansowane w ramach nowego programu KE (Program na rzecz Zmian Społecznych i Innowacji PSCI).

13 Reforma EURES dla poszukujących pracy
Rozdział 3 Reforma EURES i Ty Kierowanie poszukujących pracy oraz planujących zmienić pracę do lokalizacji gdzie praca się znajduje Umożliwianie łatwiejszego i szybszego dostępu do ofert pracy Aplikacja „Match and map/Dopasuj i wskaż” na portalu EURES KE Programy mobilności skierowane na określone grupy docelowe, np. młode osoby (Twoja Pierwsza Praca z EURES) Wymiana informacji z zakresu staży i praktyk zawodowych, pośrednictwo pracy dla stażystów i praktykantów (o ile dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę) Sieć EURES przestanie być bazą danych o ofertach pracy oraz podaniach o pracę na rzecz narzędzia pośrednictwa pracy. Nowa aplikacja na portalu ”match and map” (połącz i określ lokalizację pracodawcy) umożliwi automatyczne łączenie CV z ofertami pracy, wizualizację lokalizacji oferty pracy (pracodawcy) oraz zasugeruje poszukującemu pracy, w przypadku gdy połączenie oferty z profilem nie będzie idealne, dalszą naukę zawodu (link z portalem PLOTEUS). Program „Twoja Pierwsza Praca z EURES” – działania pilotażowe 2011 – 2013 – testowanie programu mobilności, skierowanego na wsparcie osób młodych z UE w wieku lat w poszukiwaniu pracy w innym kraju UE niż kraj pochodzenia. Program zawiera spersonalizowane usługi pośrednictwa ze wsparciem finansowym. Program może być rozszerzony w przyszłości na inicjatywy krajowe lub specjalne programy mobilności współfinansowane w ramach nowego programu KE (Program na rzecz Zmian Społecznych i Innowacji PSCI).

14 Reforma EURES dla pracodawców
Rozdział 3 Reforma EURES i Ty Reforma EURES dla pracodawców Zaprezentowanie pracodawcom kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami, co umożliwi pracodawcom dalsze rozwijanie ich przedsiębiorstw Objęcie zakresem działania trudnych do obsadzenia wakatów i nisz na rynku pracy Zwiększenie elastyczności EURES w celu lepszego przystosowania do potrzeb rynku pracy Stworzenie bardziej zintegrowanego europejskiego rynku pracy Monitoring rynku pracy (The European Vacancy Monitor, The European Job Mobility Bulletin, European Jobs Report) EURES oprze działania na profesjonalnej analizie rynków ofert pracy poprzez: - Monitor europejskich ofert pracy (European Vacancy Monitor) - wskazanie 25 najbardziej poszukiwanych zawodów w UE oraz 5 najbardziej poszukiwanych zawodów w krajach sieci), - Biuletyn Mobilności w Europie (European Job Mobility Bulletin) - analiza ofert pracy opublikowanych na portalu EURES przez publiczne służby zatrudnienia - Raport dot. ofert pracy w UE - wakaty trudne do obsadzenia, zidentyfikowane na podstawie danych krajowych i europejskich - Stałe konsultacje z organizacjami partnerskimi, takimi jak organizacje partnerów społecznych i służbami/agencjami zatrudnienia.

15 Reforma EURES dla Prywatnych Agencji Zatrudnienia
Rozdział 3 Reforma EURES i Ty Reforma EURES dla Prywatnych Agencji Zatrudnienia EURES będzie otwarty dla sektora prywatnego na podstawie procesu akredytacji na poziomie krajowym – podmiot prywatny uprawniony do prowadzenia pośrednictwa pracy będzie mógł zostać akredytowanym partnerem EURES Głównym celem jest rozwój systematycznej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia przy dostarczaniu usług EURES Prywatne agencje zatrudnienia powinny zagwarantować standard usług na takim samym poziomie jaki obowiązuje w sieci EURES, a także spełnić pozostałe warunki akredytacji

16 Reforma EURES a sieć EURES
Rozdział 4 Reforma EURES a sieć EURES

17 Reforma EURES – sektor prywatny
Rozdział 4 Reforma EURES a sieć EURES Reforma EURES – sektor prywatny Usługi EURES zostaną otwarte dla sektora prywatnego Stała współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia przy dostarczaniu usług EURES Akredytowane prywatne agencje zatrudnienia zagwarantują ustalone standardy jakości usług EURES Akredytowane prywatne agencje zatrudnienia staną się integralną częścią sieci EURES Zapewnienie dla usług EURES jak najlepszego pokrycia geograficznego i zapewnienie konkurencyjności w ich świadczeniu W nowym systemie EURES, oczekuje się, że kraje członkowskie rozwiną sieć krajową w celu optymalnego pokrycia obszaru kraju usługami EURES. Takie podejście jest zgodne z Europejskim prawem precedensowym (ECJ case law), które stanowi, że usługi pośrednictwa pracy stanowią działalność gospodarczą w ramach struktur prawa Unii Europejskiej i dlatego ich udzielanie powinno być otwarte na konkurencję.

18 Rozdział 4 Reforma EURES a sieć EURES Nowa struktura sieci Europejski Urząd Koordynacji EURES (obecnie "EURESco") Członkowie EURES – krajowe urzędy koordynacji wyznaczone przez kraje członkowskie Partnerzy EURES – wyznaczeni przez krajowe urzędy koordynacji zgodnie z przyjętymi kryteriami akredytacji (zdefiniowanymi w statucie EURES) Zrzeszeni Partnerzy EURES – świadczący ograniczony zakres usług EURES pod nadzorem akredytowanego partnera EURES lub Europejskiego Urzędu Koordynacji Przy wyznaczaniu akredytowanych partnerów EURES – instytucji/organizacji dostarczających usługi EURES, kraje członkowskie powinny dążyć do jak najlepszego pokrycia geograficznego usług oraz rynku pracy danego kraju, a także oferować optymalny zakres usług, który obejmie poszukujących pracy, pracowników planujących zmienić pracę oraz pracodawców. W systemie akredytacji musi być zapewniony odpowiedni udział usługodawców na rynku pracy oraz instytucji/organizacji partnerskich.

19 Rozdział 4 Reforma EURES a sieć EURES Statut sieci EURES Katalog usług EURES - opis usług uniwersalnych i dodatkowych Programowanie, monitoring oraz raportowanie: w krajach członkowskich (pomiędzy partnerami EURES), do Komisji Europejskiej System akredytacji w celu rozwoju sieci krajowej Standardy jakości, opisy zadań i wymagań (kadra EURES) Jednolity system i wspólne modele wymiany informacji

20 Reforma EURES – wdrażanie
Rozdział 6 Reforma EURES – wdrażanie

21 Reforma EURES – kolejne etapy
Rozdział 6 Reforma EURES - wdrażanie Reforma EURES – kolejne etapy 26 listopada 2012 r. – publikacja nowej Decyzji KE zastępującej Decyzję nr 2003/8/EC (D.Urz.UE z dn , nr L 328, s. 21) Przesłanie regulacji do krajów członkowskich 2013 r. – przygotowania do wdrożenia reformy EURES (Komisja Europejska, kraje członkowskie) m.in. przygotowanie statutu sieci EURES) Styczeń 2014 r. – wdrożenie reformy EURES

22 promocyjny video klip „Twoja praca w Europe”
EURES - działania promocyjny video klip „Twoja praca w Europe”


Pobierz ppt "Zwiększenie potencjału sieci EURES"

Podobne prezentacje


Reklamy Google