Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma EURES Zwiększenie potencjału sieci EURES.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma EURES Zwiększenie potencjału sieci EURES."— Zapis prezentacji:

1 Reforma EURES Zwiększenie potencjału sieci EURES

2 Rozdział 1 EURES dzisiaj

3 Wprowadzenie Sieć EURES powstała w 1993 r. Sieć EURES obejmuje działaniem transnarodową, międzyregionalną oraz przygraniczną wymianę ofert pracy i wniosków o pracę w Unii Europejskiej (UE) Umożliwia wdrożenie zasady swobody przepływu pracowników w UE Działa na rzecz ułatwiania dostępności europejskiego rynku pracy dla obywateli UE Wspomaga pracodawców przy obsadzaniu wolnych stanowisk pracy Rozdział 1 EURES dzisiaj

4 EURES w liczbach 31 krajów (UE 27, Norwegia, Islandia, Liechtenstein oraz Szwajcaria) 850 doradców EURES ok. 150.000 kontaktów miesięcznie z poszukującymi pracy oraz pracodawcami ok.100.000 poszukujących pracy rocznie otrzymuje pracę lub ofertę pracy poprzez EURES ok. 50.000 obsadzonych stanowisk pracy za granicą (w UE) rocznie Rozdział 1 EURES dzisiaj

5 Unijny Portal EURES w liczbach ok. 750.000 podań (CV) o pracę zarejestrowanych w systemie ok. 26.000 zarejestrowanych pracodawców 30-40% europejskiego rynku ofert pracy znajduje się na portalu EURES 3,6 milion wizyt miesięcznie Rozdział 1 EURES dzisiaj

6 Krajowy EURES W Polsce działania EURES są koordynowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej a usługi sieci EURES świadczone są przez Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy. W obszarach przygranicznych działają 2 partnerstwa EURES-T oraz 4 inicjatywy przygraniczne EURES Rozdział 1 EURES dzisiaj

7 Rozdział 2 Reforma EURES

8 Wzmocnienie potencjału EURES Zwiększenie "mobilności" w celu pobudzania rozwoju gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia Działanie na rzecz swobody przepływu pracowników w krajach UE Przekształcenie sieci EURES w instrument skutecznie przyczyniający się do realizacji strategii Europa 2020 - cel Strategii Europa 2020 zakłada osiągnięcie 75% zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat Przeciwdziałanie ograniczaniu mobilności geograficznej Przeciwdziałanie sytuacji, związanej z występowaniu wysokiego bezrobocia przy jednoczesnym występowaniu niedoborów w poszczególnych zawodach w krajach UE Rozdział 2 Reforma EURES

9 Nowe elementy zreformowanego EURES Skoncentrowanie na rezultaty w zwiększeniu zatrudnienia poprzez proces pośrednictwa pracy Współpraca publicznych służb zatrudnienia oraz prywatnych agencji zatrudnienia w świadczeniu usług EURES Rozszerzenie zakresu działań EURES o wsparcie specjalnych programów mobilności na poziomie UE: zainicjowanych i wdrażanych na poziomie krajowym ogłoszonych przez Komisję Europejską Rozdział 2 Reforma EURES

10 Zreformowany EURES – skuteczny mechanizm dostosowania usług do potrzeb rynków pracy Odpowiedź na wysokie bezrobocie przy jednoczesnym występowaniu niedoborów w zawodach na rynku pracy Poprawa efektywności alokacji zasobów oraz konkurencyjności gospodarki UE EURES - instrument zatrudnienia zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 Skoncentrowanie EURES na efekty w rekrutacji i pośrednictwie pracy w celu odpowiedniego łączenia oferty pracy z wnioskami o pracę Rozdział 2 Reforma EURES

11 Rozdział 3 Reforma EURES i Ty

12 Rozdział 3 Reforma EURES i Ty Reforma EURES dla Ciebie Ukierunkowanie na pośrednictwo pracy, wynikające z potrzeb gospodarczych (programowanie, monitoring, ewaluacja) Rozszerzenie usług w celu objęcia nimi nowych grup docelowych, w szczególności zwiększenie mobilności osób młodych (poprzez włączenie do katalogu usług praktyk i staży zawodowych oraz programów mobilności wspierających poszczególne grupy docelowe) Dywersyfikacja i otwarcie na nowe instytucje /organizacje partnerskie w sieci (system akredytacji) Dywersyfikacja i wzmocnienie świadczenia usług (katalog usług EURES)

13 Reforma EURES dla poszukujących pracy Kierowanie poszukujących pracy oraz planujących zmienić pracę do lokalizacji gdzie praca się znajduje Umożliwianie łatwiejszego i szybszego dostępu do ofert pracy Aplikacja Match and map/Dopasuj i wskaż na portalu EURES KE Programy mobilności skierowane na określone grupy docelowe, np. młode osoby (Twoja Pierwsza Praca z EURES) Wymiana informacji z zakresu staży i praktyk zawodowych, pośrednictwo pracy dla stażystów i praktykantów (o ile dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę) Rozdział 3 Reforma EURES i Ty

14 Reforma EURES dla pracodawców Zaprezentowanie pracodawcom kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami, co umożliwi pracodawcom dalsze rozwijanie ich przedsiębiorstw Objęcie zakresem działania trudnych do obsadzenia wakatów i nisz na rynku pracy Zwiększenie elastyczności EURES w celu lepszego przystosowania do potrzeb rynku pracy Stworzenie bardziej zintegrowanego europejskiego rynku pracy Monitoring rynku pracy (The European Vacancy Monitor, The European Job Mobility Bulletin, European Jobs Report) Rozdział 3 Reforma EURES i Ty

15 Reforma EURES dla Prywatnych Agencji Zatrudnienia EURES będzie otwarty dla sektora prywatnego na podstawie procesu akredytacji na poziomie krajowym – podmiot prywatny uprawniony do prowadzenia pośrednictwa pracy będzie mógł zostać akredytowanym partnerem EURES Głównym celem jest rozwój systematycznej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia przy dostarczaniu usług EURES Prywatne agencje zatrudnienia powinny zagwarantować standard usług na takim samym poziomie jaki obowiązuje w sieci EURES, a także spełnić pozostałe warunki akredytacji Rozdział 3 Reforma EURES i Ty

16 Rozdział 4 Reforma EURES a sieć EURES

17 Reforma EURES – sektor prywatny Usługi EURES zostaną otwarte dla sektora prywatnego Stała współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia przy dostarczaniu usług EURES Akredytowane prywatne agencje zatrudnienia zagwarantują ustalone standardy jakości usług EURES Akredytowane prywatne agencje zatrudnienia staną się integralną częścią sieci EURES Zapewnienie dla usług EURES jak najlepszego pokrycia geograficznego i zapewnienie konkurencyjności w ich świadczeniu Rozdział 4 Reforma EURES a sieć EURES

18 Nowa struktura sieci Europejski Urząd Koordynacji EURES (obecnie "EURESco") Członkowie EURES – krajowe urzędy koordynacji wyznaczone przez kraje członkowskie Partnerzy EURES – wyznaczeni przez krajowe urzędy koordynacji zgodnie z przyjętymi kryteriami akredytacji (zdefiniowanymi w statucie EURES) Zrzeszeni Partnerzy EURES – świadczący ograniczony zakres usług EURES pod nadzorem akredytowanego partnera EURES lub Europejskiego Urzędu Koordynacji Rozdział 4 Reforma EURES a sieć EURES

19 Statut sieci EURES Katalog usług EURES - opis usług uniwersalnych i dodatkowych Programowanie, monitoring oraz raportowanie: w krajach członkowskich (pomiędzy partnerami EURES), do Komisji Europejskiej System akredytacji w celu rozwoju sieci krajowej Standardy jakości, opisy zadań i wymagań (kadra EURES) Jednolity system i wspólne modele wymiany informacji Rozdział 4 Reforma EURES a sieć EURES

20 Rozdział 6 Reforma EURES – wdrażanie

21 Rozdział 6 Reforma EURES - wdrażanie Reforma EURES – kolejne etapy 26 listopada 2012 r. – publikacja nowej Decyzji KE zastępującej Decyzję nr 2003/8/EC (D.Urz.UE z dn. 28.11.2012, nr L 328, s. 21) Przesłanie regulacji do krajów członkowskich 2013 r. – przygotowania do wdrożenia reformy EURES (Komisja Europejska, kraje członkowskie) m.in. przygotowanie statutu sieci EURES) Styczeń 2014 r. – wdrożenie reformy EURES

22 EURES - działania promocyjny video klip Twoja praca w Europe http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074602


Pobierz ppt "Reforma EURES Zwiększenie potencjału sieci EURES."

Podobne prezentacje


Reklamy Google