Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła i sposoby pozyskiwania funduszy na realizację projektów społecznych Suwałki 26 maja 2010r. Barbara Szczerbińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła i sposoby pozyskiwania funduszy na realizację projektów społecznych Suwałki 26 maja 2010r. Barbara Szczerbińska."— Zapis prezentacji:

1 Źródła i sposoby pozyskiwania funduszy na realizację projektów społecznych
Suwałki 26 maja 2010r. Barbara Szczerbińska

2 Środki na działalność społeczną
Realizacja projektów na rzecz rozwoju lokalnego wymaga ciągłego poszukiwania pieniędzy To, gdzie szukamy pieniędzy zależy od wielkości i przedmiotu naszego projektu Poszukiwanie pieniędzy wymaga czasu Nie ma jednego najlepszego sposobu zdobywania funduszy, jest ich tyle, ile działań Najważniejsza jest informacja

3 Systematyka źródeł finansowania
Firmy i instytucje - sponsoring Fundacje prywatne Programy UE Fundusze Strukturalne Inne Samorządowe Rządowe publiczne Środki zagraniczne Środki krajowe

4 Montaż finansowy - różne źródła finansowania jednego projektu
Nie zawsze finansowanie projektu zapewnią środki tylko z jednego źródła Warto poszukać pieniędzy w różnych miejscach

5 Samorząd terytorialny
Najłatwiejsze i najbardziej naturalne źródło finansowania Liczy się bardziej prawidłowe wypełnianie papierków niż sam projekt – uogólnienie  Zazwyczaj konkursy w sferze obszarów działalności pożytku publicznego

6 Źródła prywatne-fundacje
Można otrzymać pieniądze na różnego rodzaju pomysły Zazwyczaj uproszczone formalności (mało papierków) Najważniejszy jest efekt i skuteczność projektu

7 Biznes-sponsoring Wspierane są cele atrakcyjne marketingowo lub ważne z punktu widzenia celów firmy Jest to rodzaj transakcji regulowany umową sponsorską Możliwa jest także forma darowizny Można otrzymać wsparcie rzeczowe (np. komputery, meble, książki itp.)

8 Fundusze unijne Można starać się także o wysokie kwoty i realizować duże, nawet kilkuletnie projekty Skomplikowane procedury (dużo papierów) Trzeba mieć osoby, które będą realizować projekt Warto mieć trochę własnych pieniędzy „na wszelki wypadek”

9 Zdobywanie zasobów – czego potrzebujemy?
Dobrze przygotowanego pomysłu – musimy wiedzieć, na co chcemy dostać pieniądze? Informacji – kto może nam pomóc? Zgodności naszego pomysłu z tym, na co chcą dać pieniądze grantodawcy

10 Co warto sprawdzić przed złożeniem wniosku?
Jakie są cele grantodawcy i czy są zgodne z naszym pomysłem? Na co grantodawca chce dać pieniądze? Jakiego typu instytucje mogą aplikować o fundusze? Czy w ogóle możemy starać się o pieniądze? Kto może być beneficjentem działań w ramach projektu? Do kogo może być skierowany nasz projekt (np. czy tylko do dzieci i młodzieży, czy do wszystkich mieszkańców)?

11 Co warto sprawdzić przed złożeniem wniosku?
Jaka jest minimalna i maksymalna wysokość grantu? Ile pieniędzy możemy zdobyć? Jaka kwota jest dostępna w ramach ogłoszonego konkursu? Jakie koszty uznawane są za kwalifikowane? Co możemy kupić za otrzymane pieniądze?

12 Co warto sprawdzić przed złożeniem wniosku?
Jakie projekty dostały wcześniej pieniądze od danego grantodawcy? Jakie dokumenty formalne powinniśmy przygotować (statut, wyciąg bankowy, itp.)? Ile jest czasu na realizację projektu? Jak długo może trwać nasz projekt? W jakich datach się zamykać (rozpoczęcie- zakończenie)?

13 Co warto sprawdzić przed złożeniem wniosku?
Jaki wkład własny jest wymagany? Czy musimy pokazać, że mamy też własne pieniądze? Jaka część wkładu własnego może być „rzeczowa”? Na jakiej zasadzie odbywa się dofinansowanie: zaliczka czy refundacja poniesionych kosztów? Czy wymagane są zabezpieczenia finansowe? W jakiej formie (weksel; gwarancje bankowe)?

14 Źródła informacji Najszerszym źródłem informacji o możliwościach finansowania projektów jest internet Ponieważ wiele różnych podmiotów ogłasza konkursy, trudno śledzić wszystkie strony www Warto korzystać ze stron zbierających wszystkie informacje w jednym miejscu

15 Źródła informacji - www.ngo.pl
Portal polskich organizacja pozarządowych W portalu jest bardzo dużo informacji – trzeba znaleźć czas na odnalezienie nam przydatnych Dostęp bezpłatny – po zgłoszeniu prenumeraty możliwość otrzymywania maila z najnowszymi informacjami W zakładce fundusze znajduje się stale aktualizowana lista ogłoszonych konkursów grantowych

16

17 Krajowe środki publiczne- samorządowe
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Program Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku (przyjęty ) Cel sz.4)tworzenie warunków sprzyjających poprawie jakości życia obywateli województwa, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, Cel sz.6)umożliwienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom indywidualnego występowania z ofertami realizacji projektów zadań publicznych, należących do sfery zadań publicznych Województwa,

18 Krajowe środki publiczne- samorządowe
Poziom województwa Ogłoszenie o konkursie: Konkursy Konkursy 2010  Konkurs z dziedziny pomocy społecznej  Ogłoszenia konkursowe

19 Termin składania wniosków 31.01.2010

20

21

22 Krajowe środki publiczne- samorządowe
Poziom powiatu (np. powiat suwalski  Konkursy

23

24 Krajowe środki publiczne- samorządowe
Poziom gminy Program współpracy z organizacjami pozarządowymi…. Konkursy na realizację zadań gminy

25 Krajowe środki publiczne-rządowe
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) FIO konkurs na dany rok ogłaszany jest na początku stycznia PRIORYTETY i OBSZARY WSPARCIA na lata : Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne Priorytet IV. Rozwój przedsiębiorczości społecznej Priorytet V. Pomoc techniczna

26 Krajowe środki publiczne-rządowe
FIO Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne Wspieranie podstawowych funkcji rodziny Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnych Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa Promocja zdrowia Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych Działania na rzecz środowisk kombatanckich i osób represjonowanych Integracja repatriantów w środowiskach lokalnych Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców Działania na rzecz zachowania przez Polonię więzi kulturowej z Polską Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej Rok 2009: Spośród 3087 zarejestrowanych wniosków, 2803 znalazły się na liście wniosków ocenionych formalnie i merytorycznie pozytywnie. Na dofinansowanie projektów w ramach PO FIO w 2009 r., (po uwzględnieniu kwoty na obsługę PO FIO) przeznaczono ogółem kwotę ,00 zł. Pula środków zarezerwowanych na realizację projektów w 2010 r. wynosi ,00 zł. Priorytet III: 1533 wnioski ocenione formalnie pozytywnie i merytorycznie pozytywnie, z których 281 to wnioski dofinansowane. Wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania, 210 wniosków to projekty jednoroczne, zaś 71 to projekty dwuletnie.

27 Projekty roczne lub dwuletnie

28 Krajowe środki publiczne-rządowe
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  Znajdź źródło dofinansowana  Programy Ministra PROGRAMY OPERACYJNE 2010r. Wydarzenia artystyczne Edukacja kulturalna Zasoby cyfrowe Dziedzictwo kulturowe Infrastruktura kultury Kultura polska za granicą Nabór zakończony, najbliższy nowy termin: listopad 2010 – na 2011rok

29 Krajowe środki publiczne-rządowe
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ  Partnerzy społeczni  Konkursy, konferencje, szkolenia

30

31 Zagraniczne środki publiczne
Programy UE Program Młodzież w Działaniu Akcja 1.1. Wymiana Młodzieży Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe Akcja 1.3. Młodzież w Demokracji Akcja 2. Wolontariat Europejski Akcja 3. Młodzież w Świecie Akcja 4.3. Szkolenie i Tworzenie Sieci Akcja 5.1. Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową

32 Zagraniczne środki publiczne
Programy UE Program Młodzież w Działaniu Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe W ramach tej Akcji dofinansowywane są projekty dotyczące działań służących społeczności lokalnej. Projekty te w całości są tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą z zagranicy. Na lata 2010 – 2011 przyjęto następujące priorytety: projekty aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym oraz angażujące społeczność lokalną; projekty z województwa opolskiego, podlaskiego i podkarpackiego; projekty Międzynarodowych Inicjatyw Młodzieżowych; projekty grup/organizacji, które dotychczas nie realizowały Inicjatyw Młodzieżowych; projekty promujące działania związane z rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów projektów oraz zwiększaniem widoczności realizowanych działań; projekty angażujące młodzież z mniejszymi szansami, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z miejskich blokowisk oraz młodych ludzi, którzy weszli w konflikt z prawem; innowacyjne projekty o tematyce sportowej, wykorzystujące metody edukacji pozaformalnej oraz włączające społeczność lokalną i/lub promujące idee wolontariatu sportowego projekty zwiększające szanse młodzieży na odnalezienie się na rynku pracy.

33 Zagraniczne środki publiczne
Programy UE Program Młodzież w Działaniu Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe (Krajowe lub Międzynarodowe) Kto może korzystać z oferty Inicjatyw Krajowych? O dofinansowanie w ramach Inicjatyw Krajowych mogą starać się grupy młodych ludzi w wieku lat. Grupa musi się składać przynajmniej z 4 osób, z których jedna pełni funkcję koordynatora/koordynatorki projektu.  UWAGA! Projekty składane do Inicjatyw Młodzieżowych nie mogą być przygotowane przez nauczycieli, opiekunów, pracowników socjalnych, socjoterapeutów, pracowników Urzędów Gmin, itp., którzy chcą zrobić coś dla młodzieży.   Z wiatrem pod wiatr Młodzi ludzie z Białegostoku żeglują łódkami po jeziorze. Nie liczy się to, że część członków załogi jest niepełnosprawna. Podczas dwutygodniowego obozu w Rajgrodzie wszyscy wspólnie poznawali zasady i techniki żeglowania, walczyli o uzyskanie patentu żeglarza jachtowego i fantastycznie się bawili. Teraz tworzą internetową „wizytówkę” [www.grzela.pl/zwiatrem] swojej żeglarskiej inicjatywy i powoli przygotowują się do organizacji majowych regat.

34 Zagraniczne środki publiczne
Programy UE Program Młodzież w Działaniu Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe Dom kultury na kółkach Trzy dziewczyny wraz z koleżankami i kolegami z założonego przez nich stowarzyszenia „Stumilowy Las” sprawiają, że bydgoskie podwórka i blokowiska stają się bardziej przyjazne dla dzieci… i dla nich samych. Dzięki barakowozowi, czyli Domowi Kultury na Kółkach, dziewczyny mogą lepić z dziećmi w glinie, grać na bębnach i prowadzić zajęcia parateatralne (np. chodzenie na szczudłach) niezależnie od kaprysów pogody. Mogą się też swobodnie przemieszczać..

35 Zagraniczne środki publiczne
Programy UE Program Młodzież w Działaniu Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe Komputer - świat bez ograniczeń Sześciu studentów krakowskich uczelni z grupy nieformalnej Młodzi-Młodym postanowiło wykorzystać potencjał młodzieży mieszkającej, tak jak oni sami, na terenie gminy Zielonki. Otworzyli przed nimi drzwi nie tylko na wirtualny świat wiedzy, ale także na nowe przyjaźnie i fascynujące odkrycia w ich rodzinnych miejscowościach. W projekcie uczestniczyła blisko sześćdziesiątka dzieci i młodzieży z gminy Zielonki.

36 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał w 2007R. w celu zbliżania narodów Polski i Litwy, w szczególności młodzieży i osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą. Jego celem jest aktywizacja młodych ludzi do realizacji wspólnych projektów młodzieżowych. Działania projektowe służą między innymi: wymianie dobrych praktyk; wzbudzaniu zainteresowania wspólnymi losami oraz historią Polski i Litwy; burzenia stereotypów, a także promowaniu postawy pełnej tolerancji i solidarności. Fundusz realizuje swoje zadania poprzez dofinansowanie polsko-litewskich projektów w drodze konkursu oraz wsparcie merytoryczne w postaci systemu szkoleń i konsultacji indywidualnych.

37 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Format 1 1. wymian młodzieży polskiej i litewskiej oraz seminariów i szkoleń, których celem jest wymiana i rozpowszechnianie przykładów dobrej praktyki między polskimi i litewskimi organizacjami, które realizują politykę młodzieżową i pracują z młodzieżą Format 2 2. Innych projektów określonych w art. 2 ust 2 pkt 2, 3, 4, 6 Umowy o Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży , takich jak: projektów przygotowywanych i prowadzonych przez organizacje inspirujące wymiany i inne inicjatyw młodzieży polskiej i litewskiej imprez, spotkań i innych inicjatyw młodzieży polskiej i litewskiej projektów informacyjnych, których celem jest inspirowanie współpracy kulturalnej, propagowanie tolerancji, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską; publikacji mających na celu zbliżenie między narodami Polski i Litwy. Szczegóły na

38 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Podmioty uprawnione do składania wniosków: Wnioski mogą być składane przez zarejestrowane zgodnie z prawem Polski osoby prawne, posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą. Według formy prawnej mogą to być: instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe. Terminy realizacji projektów w 2010r. (nabór wniosków trwał do 18XII09): od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 30 listopada 2010 r., raport merytoryczny oraz rozliczenie finansowe ma być złożone do dnia 15 grudnia 2010 r. Koszty uprawnione ponoszone mają być również od dnia 1 marca do dnia 30 listopada 2010 r.

39 Zagraniczne środki publiczne
Fundusze strukturalne –Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe 7.3. INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI

40 Zagraniczne środki publiczne
Białystok r. Zagraniczne środki publiczne Fundusze strukturalne –Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe Forum Inicjatyw Rozwojowych Rodzice aktywni zawodowo Rozwój form wsparcia dzieci niepełnosprawnych z obszarów wiejskich Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy w Kuriance - przygotowanie trwałych struktur Rozwiń skrzydła - integracja i edukacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Fundacja Źródło z Suwałk 40 40 40

41 Zagraniczne środki publiczne
Białystok r. Zagraniczne środki publiczne Fundusze strukturalne –Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe 2009r. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Podlaski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Forum Inicjatyw Rozwojowych Ekonomia Społeczna w Puszczy Knyszyńskiej Fundacja Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny Podlaski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT Suwałki Lokalni Animatorzy Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży Inicjatywa i rozwój - wsparcie ekonomii społecznej w województwie podlaskim 41 41 41

42 Zagraniczne środki publiczne
Białystok r. Zagraniczne środki publiczne POKL Dz INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki Akademia lokalnego animatora w gminie … Bliska pomoc, pomocni bliscy-promocja wsparcia osób psychicznie chorych powiatu suwalskiego Stowarzyszenie Pastwisko.org z Suwałk Klub Jeździecki Zagłoba Grabówka Spoglądać na świat z końskiego grzbietu 2009 Bezpieczniej na wodzie kurs ratowników i spotkania informacyjne dla młodzieży Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce Seniorzy UTW w integracji społeczności lokalnych 42 42 42

43 Zagraniczne środki publiczne
Fundusze strukturalne –Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH Maksymalna wartość projektu: 50 tys. PLN Nie jest wymagany wkład własny

44 Zagraniczne środki publiczne
Białystok r. Zagraniczne środki publiczne POKL Dz.9.5 ODDOLNE INICJATYWY EDUKACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych - podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z obszarów wiejskich Stowarzyszenie Centrum Promocji Podlasia Fundacja Prometeusz -Suwałki PRO-EDUKACJA - pilotażowy program edukacyjny Stowarzyszenie "Macierzanka„ -Wiżajny Kształćmy się by osiągnąć sukces Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju -Suwałki Edukacja i rozwój społeczności miejsko-wiejskiej - Spójrz Inaczej Pomoc, szkolenia i doradztwo podmiotom zainteresowanym aplikowaniem nieodpłatnie oferuje Regionalny Ośrodek EFS: 44 44 44

45 Krajowe środki prywatne
Firmy i instytucje: polityka odpowiedzialnego biznesu (CSR) Korporacje i przedsiębiorstwa powołują swoje Fundacje, które organizują konkursy wniosków o dotacje na projekty wpisujące się w program Fundacji

46 WARTO BYĆ ZA! Kategoria I - 500 tys. zł (jeden zwycięzca)
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Jabłonce Rozbudowa Barki to lepsze jutro osób niepełnosprawnych Kategoria II tys. zł (dwóch zwycięzców) Powiślańska Fundacja Społeczna Środowiskowy program pomocy dla rodzin wykluczonych społecznie Fundacja "Domy Wspólnoty Chleb Życia" Edukacja - Innowacja - Praca Kategoria III tys. zł (trzech zwycięzców) Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" Nie jesteś sam Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przebudzone Nadzieje" Integracja - szansą na lepsze jutro Stowarzyszenie "Forum Rozwoju Regionu" Razem łatwiej Kategoria IV - 50 tys. zł (czterech zwycięzców) Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Warto mieć ECDL Pogotowie Społeczne Trening czyni mistrza Specjalny Ośrodek Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących 1.Kobieta 2. Matka 3. dziecka niepełnosprawnego Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą" Podarujmy dzieciom odrobinę magii WARTO BYĆ ZA!

47 Inicjatywa społeczna „Warto być za!”
W odpowiedzi na narastający problem osób wykluczonych społecznie, Kompania Piwowarska zainicjowała w 2006 roku program społeczny „Warto być za”. Inicjatywa społeczna „Warto być za!” została stworzona z myślą o osobach najbardziej potrzebujących, żyjących poza nawiasem społeczeństwa lub tych zagrożonych marginalizacją. Głównym elementem programu jest konkurs dla organizacji pożytku publicznego na projekty związane ze wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa. Pośrednim celem jest stworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez włączenie w działania społeczności lokalnych. Wysokość dofinansowania poszczególnych inicjatyw wynosi 90%.

48 Inicjatywa społeczna „Warto być za!”
„Do tej pory przekazaliśmy na programy pomocowe łączną kwotę 5 mln zł. Najważniejszy jest jednak fakt, że dzięki wspomaganym przez nas działaniom udało się dotrzeć z konkretną pomocą do ok osób” –mówi Małgorzata Walędzińska, CSR Manager Kompanii Piwowarskiej. „W odpowiedzi na płynące ze strony wielu organizacji sygnały, w tym roku zdecydowaliśmy się na ułatwienie procedur składania wniosków. O szczegółach opowiemy na konferencji 7 maja 2010r.”

49 Krajowe środki prywatne
FUNDACJA ORLEN DAR SERCA Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, prowadzenie i popieranie charytatywnych inicjatyw na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki. Głównym programem realizowanym przez Fundację Orlen Dar Serca jest pomoc rodzinnym domom dziecka w całej Polsce. Przyznaje pomoc osobom fizycznym i prawnym. Posiada własny formularz wniosku o dotację dla osób prawnych i fizycznych

50

51 Krajowe środki prywatne
FUNDACJA DOBROCZYNNOŚCI ATLAS Adresatami pomocy Fundacji Dobroczynności ATLAS są przede wszystkim dzieci pokrzywdzone przez los - chore, opuszczone, z rodzin patologicznych, ale także ludzie dorośli, będący w szczególnie trudnych warunkach życiowych. Fundacja rozpatruje listy z prośbami o wsparcie od osób fizycznych i instytucji We wsi Jedlina w województwie dolnośląskim wybudowano nową świetlicę. Było to możliwe dzięki sponsorom – między innymi Fundacji Dobroczynności Atlas, która na ten cel przekazała materiały budowlane. Świetlica znajduje się w piwnicy kościoła, codziennie korzysta z niej od dwudziestu do trzydziestu uczniów. Mogą oni korzystać z pomocy w odrabianiu lekcji, porad psychologa, mogą także rozwijać swoje zainteresowania.

52 Krajowe środki prywatne
FUNDACJA PZU Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców). Szukamy pomysłów na rozbudzanie w uczniach ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów oraz aktywności. Dotacje przeznaczane są na projekty, które pozwolą opracować i wprowadzić nowatorskie i skuteczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w kilku (w przypadku projektów lokalnych) lub kilkunastu (w przypadku projektów regionalnych) szkołach. Intencją Fundacji PZU jest pomoc w rozwinięciu metodyki systematycznej pracy ze szkołami, nauczycielami i uczniami, w celu stworzenia możliwego do powielania modelu. Szczególnie preferowane są projekty angażujące wielu partnerów i pozwalające na kontynuowanie podjętych działań po wykorzystaniu dotacji.

53 Krajowe środki prywatne
FUNDACJA PZU Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach Maksymalna wysokość dotacji 50 000,00 zł. Maksymalny budżet konkursu ,00 zł. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację O dotację mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego). Warunkiem ubiegania się o dotacje jest posiadanie przez wnioskodawcę osobowości prawnej. Preferowane są podmioty dysponujące doświadczeniem w realizacji programów edukacyjnych o charakterze lokalnym. Maksymalny czas trwania projektu: 9 miesięcy

54 Krajowe środki prywatne
FUNDACJA PZU Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach Harmonogram konkursu Termin składania wniosków Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków Szkolenie jednodniowe w wybranym terminie w okresie Termin realizacji projektów

55 Krajowe środki prywatne
FUNDACJA J&S PRO BONO POLONIAE Działa od początku 2001 roku i jest jedną z nielicznych w Polsce fundacji korporacyjnych. Została powołana przez akcjonariuszy firm z sektora naftowego i petrochemicznego, zrzeszonych w MERCURIA ENERGY GROUP Ltd. , które działają w na 5 kontynentach w 17 państwach świata. Zgodnie z wolą Fundatorów Fundacja wspiera przede wszystkim inicjatywy, które: pomagają ludziom aktywnym i ambitnym, dają szansę na osiągnięcie sukcesu a także wspiera te pomysły i propozycje, które służą rozwojowi kultury i przeciwdziałają wszelkim patologiom społecznym takim jak nietolerancja i dyskryminacja. Wspiera inicjatywy: służące upowszechnianiu polskiej kultury i tradycji, działania propagujące twórczą aktywność, alternatywną dla kultury masowej, projekty aktywizujące dzieci i młodzież w środowisku, w którym mieszkają i zapobiegające bezrobociu młodych osób.

56 Krajowe środki prywatne
FUNDACJA J&S PRO BONO POLONIAE Konkurs Aktywna Wiosna Aktywna Wiosna to program dla wszystkich tych, którym nieobojętne jest środowisko lokalne. Kierowany jest do grup wolontariuszy, którzy mają ciekawe pomysły, ale z braku środków finansowych nie mogą ich zrealizować. Jeżeli w Twojej miejscowości nie ma miejsc gdzie młodzi ludzie mogliby się spotykać, brakuje imprez kulturalnych, albo chcesz czymś zainteresować swoich rówieśników i sąsiadów - zbierz grupę, przygotujcie wniosek i prześlijcie go do Fundacji. Konkurs jest ogłaszany co roku, w lutym. Dodatkowym elementem programu są weekendowe warsztaty przygotowujące liderów grup do realizacji projektów. Szczegóły na stronie

57 Krajowe środki prywatne
FUNDACJA WARTA „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” Powołana w 1999 roku przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. została przekształcona w styczniu 2007r. we wspólną Fundację korporacyjną WARTY i Kredyt Banku. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz: promocji i wspierania kultury oraz konserwacji zabytków, promocji i rozwoju oświaty i nauki, promocji i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska, promocji i wspierania sportu, pomocy społecznej i działalności dobroczynno – opiekuńczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, wspieranie inicjatyw społecznych i samorządowych. Wspiera osoby fizyczne i instytucje oraz organizacje.

58 Krajowe środki prywatne
FUNDACJA WARTA "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ„ Wszyscy, którzy chcieliby zwrócić się do Fundacji WARTY i Kredyt Banku "Razem możemy więcej" z prośbą o dotację powinni zapoznać się z regulaminem przyznawania dotacji oraz raportem z realizacji projektu (do pobrania ze strony internetowej Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać (pocztą lub faksem) do Biura WARTY i Kredyt Banku "Razem możemy więcej" na adres: ul. Chmielna 85/87, Warszawa, nr faksu: (022)

59 Krajowe środki prywatne
Fundacja Grupy Telekomunikacja Polska Telekomunikacja Polska i Orange, powołały Fundację Grupy TP, jako realizatora działań o charakterze społecznym, edukacyjnym i charytatywnym. Decyzja ta była konsekwencją od lat prowadzonej w tych obszarach aktywności, a także wyrazem społecznego zaangażowania obu firm. Pozwoliło to również na oddzielenie działalności pro publico bono od działalności biznesowej. Fundacja rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2005 r. Fundacja Grupy TP działająca w imieniu jej fundatorów : włącza się w ważne społecznie inicjatywy, finansuje i współfinansuje programy i projekty z zakresu edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i wolontariatu, a także działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży. Realizuje zarówno projekty autorskie, jak i współpracuje w tym zakresie z polskimi i międzynarodowymi instytucjami społecznymi. Do najważniejszych realizowanych przez nią programów należą: Telefon do Mamy, Szkoła bez Przemocy i Rzeczpospolita Internetowa.

60 Krajowe środki prywatne
POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY  Programy Równać szanse. We współpracy z PAFW Make a connection - Przyłącz się. We współpracy z International Youth Foundation i firmą Nokia. Świetlica – Moje miejsce -program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży adresowany do dzieci w wieku lat.

61 Krajowe środki prywatne
POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Równać szanse Z przewodnikiem do celu - witamy w przeroskiej krainie -Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Przerośli Celem projektu jest wydanie przewodnika po terenie gminy Przerośl oraz objęcie opieką pomników przyrody, a przez to pobudzenie aktywności i aspiracji poznawczych młodzieży, włączenie młodzieży w działalność społeczną i publiczną, wzmocnienie u nich poczucia własnej wartości, ukazanie praktycznego wykorzystania technik informacyjnych i posługiwania się jęz. angielskim, promocja terenu gminy

62 Krajowe środki prywatne
POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Równać szanse Z przewodnikiem do celu - witamy w przeroskiej krainie -Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Przerośli Odbiorcy, a jednocześnie główni realizatorzy działań w projekcie, to młodzież gimnazjalna w wieku lat, należąca do Szkolnego Koła PTTK. W większości to ochotnicy, niektórzy, nieśmiali czy tacy, którzy swą energię kierowali w złym kierunku, i ci zostali zachęceni przez opiekuna Koła. Młodzież mieszka w Przerośli i okolicznych wsiach. Budżet projektu: zł Dotacja: 5 200zł Rocznik: 2006 Nitka:Regionalny Konkurs Grantowy

63 Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej im.Macieja Rataja
Fundacja została powołana 1990r. na mocy umowy, zawartej pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich i Rządem RP - do gospodarowania - we współdziałaniu z przedstawicielami Komisji Wspólnot Europejskich - środkami finansowymi, pochodzącymi ze sprzedaży na rynku polskim artykułów rolnych, przekazanych nieodpłatnie w ramach pomocy żywnościowej Wspólnoty w latach Pod koniec 1997 r. Komisja Europejska - biorąc pod uwagę wkład, jaki Fundacja wniosła w rozwój sektora rolnego w Polsce - wycofała się ze ścisłego współzarządzania Fundacją na rzecz jej dalszego, samodzielnego funkcjonowania jako organizacji pozarządowej (NGO).

64 Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej im.Macieja Rataja
W ciągu 15 lat działalności Fundacji - jej cele ulegały sukcesywnej modyfikacji. W pierwszym okresie działalności był to głównie: ilościowy i jakościowy rozwój polskiego rolnictwa, gospodarki żywnościowej i infrastruktury wiejskiej oraz wspieranie prywatnej przedsiębiorczości oraz demonopolizacji struktur produkcji i usług. Obecnie cele obejmują: rozwój infrastruktury technicznej i społecznej obszarów wiejskich oraz rozwój szeroko rozumianej pozarolniczej małej i średniej przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

65 Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej im.Macieja Rataja
Obecnie w ramach dotacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej realizuje: Program nauki języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich Program Wspierania Aktywności Lokalnej - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Dotowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym dla hospicjów stacjonarnych, zlokalizowanych na terenach wiejskich Program stypendialny Funduszu i Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia Udzielanie dopłat kapitałowych do kredytów udzielanych przez banki jednostkom samorządu terytorialnego na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia i budowy dróg na terenach wiejskich - program zakończony w dniu roku !!!. Obecnie trwa wyłącznie realizacja zobowiązań.

66 Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej im.Macieja Rataja
Program Wspierania Aktywności Lokalnej - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Głównymi celami Programu Wspierania Aktywności Lokalnej są: rozwój infrastruktury społecznej na terenach wiejskich poprzez finansowe wspieranie lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych głównie przez wiejskie organizacje pozarządowe; stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji; wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie projektów na rzecz terenów wiejskich ze środków Unii Europejskiej, w tym finansowanie wymaganego wkładu własnego; pobudzanie współpracy samorządów gminnych z wiejskimi organizacjami pozarządowymi ; promowanie postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich.

67 Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej im.Macieja Rataja
Program Wspierania Aktywności Lokalnej - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe - w formie grantów do 5 tys. zł - na projekty, które zostaną wyłonione w drodze konkursów wniosków w oparciu o zasady kwalifikacji wniosków, ogłaszanych w okresach kwartalnych. Zgłaszane projekty, spełniające co najmniej jeden z w/w celów programu, powinny dotyczyć przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie wsi lub miast do 10 tys. mieszkańców

68 Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej im.Macieja Rataja
Program Wspierania Aktywności Lokalnej - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Dziedziny objęte wsparciem: zachowanie oraz rozwój i wykorzystanie lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie szeroko rozumianej kultury, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem dziedzictwa historycznego regionu, dla wspomagania lokalnej aktywności społeczno - zawodowej, integracji społecznej, zwiększenia atrakcyjności turystycznej (inwestycyjnej) regionu, szeroko pojęta działalność oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w zakresie wykorzystania i użytkowania nowoczesnych urządzeń i technologii (internet, telefonia cyfrowa, komputery, itp.) oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

69


Pobierz ppt "Źródła i sposoby pozyskiwania funduszy na realizację projektów społecznych Suwałki 26 maja 2010r. Barbara Szczerbińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google