Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ"— Zapis prezentacji:

1 ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

2 INFORMACJE OGÓLNE (general information)
Unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Unitary an island nation located in West Europe. The United Kingdom consists of: England, Wales and Scotland located on the island of Great Britain and Northern Ireland which lies in the northern part of the island of Ireland.

3 POŁOŻENIE (location)

4 WIELKA BRYTANIA (Great Britain)

5 INFORMACJE OGÓLNE (general information)
głowa państwa: królowa Elżbieta II szef rządu: premier David Cameron powierzchnia: km2 liczba ludności: - jednostka monetarna: funt szterling (GBP) - kod samochodowy: GB head of state: Queen Elizabeth II head of government: prime minister David Cameron area: km2 population: monetary unit: funt sterling (GBP) - car code: GB

6 ANGLIA (ENGLAND)

7 INFORMACJE OGÓLNE (general information)
stolica: Londyn powierzchnia: km2 ludność: język urzędowy: angielski religia dominująca: anglikanizm domena internetowa: .uk i .gb kod telefoniczny: +44 capital: London area: km2 population: official language: english dominant religion: anglicanism internet domain: .uk i .gb telephone code: +44

8 THE MONUMENTS OF ENGLAND
ZABYTKI ANGLII THE MONUMENTS OF ENGLAND

9 THE LONDON EYE London Eye also known as the
Millennium Wheel - the wheel observation contained in Lambeth in London, the south bank of the Thames, bridges between Westminster and Hungerford. Wheel has a height of 135 meters, and it takes a full revolution about 40 minutes. The wheel includes 32 air-conditioned capsules passenger. Low speed linear these cabins allows you to picking up and setting down passengers without stopping the wheel. London Eye (Londyńskie Oko), nazywane również Millennium Wheel (Koło Milenijne) – koło obserwacyjne znajdujące się w dzielnicy Lambeth w Londynie, na południowym brzegu Tamizy, między mostami Westminster i Hungerford. Koło ma wysokość 135 metrów, a jego pełny obrót trwa około 40 minut. Na kole znajdują się 32 klimatyzowane kapsuły pasażerskie. Niewielka prędkość liniowa tych kabin pozwala na zabieranie i wysadzenie pasażerów bez zatrzymywania koła.

10

11 THE MONUMENT TO THE GREAT FIRE OF LONDON
London called simply Monument. It is the highest freestanding stone column in the world. It commemorates the Great Fire of London which took place in 1666. Located in the City. It is designed by Christopher Wren and Robert Hooke. On the top 62 meter column is gilded sculpture of flaming urn. To the top of monument leads a spiral staircase, which have 311 steps. Monument to the Great Fire of London zwany prościej Monument. Jest to najwyższa wolnostojąca kamienna kolumna na świecie. Upamiętnia ona wielki pożar Londynu który miał miejsce w 1666 roku. Znajduje się w City. Został on zaprojektowany przez Christophera Wren oraz Roberta Hooke. Na szczycie 62 metrowej kolumny znajduje się pozłacana rzeźba przedstawiająca płonącą urnę. Na szczyt prowadzą spiralne schody, które posiadają 311 stopni.

12

13 THE GLOBE THEATRE Globe Theatre (At the ball Earth)
-London theatre acting in the years , founded by brothers Richard and Cuthuberta Burbage'ów. One of the shareholders was William Shakespeare. Were exhibited there premieres of his works and art Ben Jonson and J. Webster. Actors were only men. The Globe was the amphitheater, which fit may 3000 spectators. It had the shape circle. On the roof of the theater was huge statue of Heracles carrying on his shoulders the ball Earth. Globe Theatre (pol. Pod kulą ziemską) – teatr w Londynie działający w latach , założony przez braci Richarda i Cuthuberta Burbage'ów. Jednym z udziałowców był William Szekspir. Wystawiane były tam premiery jego utworów oraz sztuki Bena Jonsona i J. Webstera. Aktorami byli wyłącznie mężczyźni. The Globe był amfiteatrem, w którym zmieścić się mogło 3000 widzów. Miał kształt okręgu. Na dachu teatru znajdował się ogromny posąg Heraklesa dźwigającego na swych barkach kulę ziemską.

14

15 THE MILLENIUM BRIDGE Most Milenijny – to wiszący most w
Londynie nad Tamizą dla pieszych, który łączy dzielnice Bankside z City of London. Most zbudowany głównie ze stali i aluminium, składa się z trzech głównych części 81m, 144m i 108m. Jego ciężar podtrzymywany jest przez 8 lin nośnych. Most wybudowany został z okazji nowego Millenium. Do pierwszego otwarcia doszło 10 czerwca 2000 r., jednak dwa dni później most został zamknięty ze względu na silne wibracje przy dużej liczbie użytkowników. Ostatecznie most przebudowano, a jego budowa pochłonęła ponad 23 miliony funtów. Millennium Bridge - a suspension bridge in London River Thames for pedestrians, which combines Bankside areas of the City of London. Most built mainly of stainless and aluminum, consists of three the main part of the 81m, 144m and 108m. Its weight is supported by 8 ropes. Most built was to celebrate the new Millennium. First opening came 10 June 2000, but two days later, the bridge was closed due to strong vibration at high number of users. finally the bridge was rebuilt, and its construction claimed more than 23 million pounds.

16

17 WALIA (WALES)

18 INFORMACJE OGÓLNE (general information)
-capital: Cardiff -area: km2 -population: -official language: welsh, english -dominant religion: kongragacjonalism -internet domain: .gb -telephone code: +44 -stolica: Cardiff -powierzchnia: km2 -ludność: -język urzędowy: walijski, angielski -religia dominująca: kongragacjonalizm -domena internetowa: .gb -kod telefoniczny: +44

19 ZABYTKI WALII THE MONUMENTS OF WALES

20 ZAMEK HARLECH HARLECH CASTLE
XIII-wieczny zamek-warownia w typie koncentrycznym (z pełnym obwodem obwarowań), wzniesiony na wzgórzu klifowym u wybrzeża Morza Irlandzkiego w Harlech. Według miejscowej tradycji, Harlech powstał na miejscu dworu Brana, jednakże badania zarówno historyczne, jak i archeologiczne potwierdziły późniejszą metrykę budowli. Jest to fundacja króla angielskiego, Edwarda I, który na terenie podbitej przez siebie Walii założył szereg miast i zamków. Zamek w Harlech był wznoszony od około 1283 roku. Thirteenth-century castle-fortres type coaxial (full circuit of fortifications), built on a hill cliff in the coast of the Irish Sea in Harlech. According to local tradition, built on the site Harlech Brana court, however, studies of both historical and archaeological later confirmed the metric structure. This is the foundation of the English king, Edward I, who conquered by them in Wales founded a number of towns and castles. Harlech Castle was erected about 1283.

21

22 ZAMEK CAERMARFON CAERMARFON CASTLE
Zamek Caermarfon – średniowieczna warownia w księstwie Gwynedd, w północno zachodniej Walii (Wielka Brytania). Pierwotną rezydencję typu motte, zastąpiono w XIII wieku wielkim gotyckim zamkiem, który dziś tworzy południową część obwarowań historycznej części miasta Caernarfon, położonego między rzeką Seiont i cieśniną Menai Strait u ujścia do Morza Irlandzkiego. Obiekt należy do zespołu zamków i obwarowań miejskich w Gwynedd, które w 1986 roku zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Medieval fortress in the Principality of Gwynedd, in north-west Wales (United Kingdom). The primary residence of a motte, was replaced in the thirteenth century, the great Gothic castle, which today forms the southern part of the city fortifications historic Caernarfon Seiont located between the river and the Menai Strait at the mouth of the Irish Sea. The property belongs to the group of castles and town walls in Gwynedd, which in 1986 were included on the UNESCO World Heritage List.

23

24 ZAMEK CONWY CONWY CASTLE
Zamek Conwy – średniowieczny zamek w północnej Walii, w mieście Conwy. Budowla stoi na jednym ze wzniesień. Zamek został zbudowany w latach 1283 1289 na zlecenie króla Anglii Edwarda I. Budowa zamku miała być jednym z elementów tzw. "żelaznego kręgu zamków walijskich". Krąg miał być symbolem władzy Anglików nad Walijczykami. Przez wielu historyków zamek Conwy jest nazywany największą fortyfikacją średniowieczną w Europie. Conwy Castle - a medieval castle in north Wales, in Conwy. The building stands on one of the hills. The castle was built in the years at the request of the king of England, Edward I. Construction of the castle was to be one of the elements of the so called. "iron ring of castles in Wales." The circle was supposed to be a symbol of British authority over the Welsh. For many historians, Conwy castle is called the largest medieval fortification in Europe.

25

26 ZAMEK BEAUMARIS BEAUMARIS CASTLE
Zamek Beaumaris – średniowieczny zamek-warownia, w typie koncentrycznym (z pełnym obwodem obwarowań), położony w Beaumaris na wyspie Anglesey w Walii (Wielka Brytania). Jest jednym z kilkunastu zamków w Gwynedd ufundowanych przez króla angielskiego Edwarda I, w ramach kampanii walijskiej. Zamek Beaumaris położony jest naprzeciwko zamku llys w Abergwyngregyn po drugiej stronie cieśniny Menai Strait, przy której wznoszą się także zamki Conwy i Caernarfon. Obiekt należy do zespołu zamków i obwarowań miejskich w Gwynedd, które w 1986 roku zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Beumaris Castle - a medieval castle fortress, the type coaxial (with full perimeter fortifications), located in Beaumaris on the island of Anglesey in Wales (UK). It is one of the few castles in Gwynedd funded by the English king, Edward I, in the Welsh campaign. Beaumaris Castle is located in front of the castle Llys Abergwyngregyn the other side of the Menai Straits, with the rise in the castles of Conwy and Caernarfon. The property belongs to the group of castles and town walls in Gwynedd, which in 1986 were included on the UNESCO World Heritage List.

27

28 SZKOCJA (SCOTLAND)

29 INFORMACJE OGÓLNE (general information)
-capitel: Edinburg -area: km2 -population: -official language: scotish, english -dominant religion: kalwinism -internet domain: .gb -telephone code: +44 -stolica: Edynburg -powierzchnia: km2 -ludność: -język urzędowy: szkodzki, angielski -religia dominująca: kalwinizm -domena internetowa: .gb -kod telefoniczny: +44

30 THE MONUMENTS OF SCOTLAND
ZABYTKI SZKOCJI THE MONUMENTS OF SCOTLAND

31 PAŁAC W FALKLAND PALACE OF FALKLAND
Była rezydencja królów Szkocji położona w hrabstwie Fife. Początkowo budowla miała postać średniowiecznego zamku, który szkocka rodzina królewska kupiła w XIV wieku od klanu MacDuff. W 1402 był sceną krwawych rozgrywek wewnątrz dynastii. Brat króla Roberta III, Robert Stewart, 1. książę Albany, uwięził w nim następcę tronu, Dawida Stewarta, księcia Rothesay. Książę Dawid nie doczekał swojego oswobodzenia, umierając wcześniej z głodu i wyczerpania. The former residence of the kings of Scotland, located in the county of Fife. Initially, the building was in the form of a medieval castle, which bought Scottish royal family in the fourteenth century by Clan MacDuff. In 1402 was the scene of bloody competition within the dynasty. Brother of King Robert III, Robert Stewart, 1st Duke of Albany, imprisoned in the heir to the throne, David Stewart, Duke of Rothesay. Prince David did not live his liberation, dying earlier from hunger and exhaustion.

32

33 PAŁAC W DUNFERMLINE PALACE IN DUNFERMLINE
Pałac w Dunfermline-dawna rezydencja królów Szkocji istniejąca niegdyś w mieście Dunfermline w hrabstwie Fife. W średniowieczu pałac zapisał się przede wszystkim jako miejsce narodzin królów Dawida II i Jakuba I. Okres największej świetności pałacu to XVI wiek. Obecnie pozostała po nim tylko jedna z głównych ścian oraz dawna kuchnia. Dunfermline Palace – the former residence of the kings of Scotland had once existed in Dunfermline in Fife. In medieval castle enrolled primarily as the birthplace of kings David II and James I. The period of greatest splendor falls of castle is it sixteenth century. Today it remains the only one of the main walls and old kitchen.

34

35 PAŁAC HOLYROOD HOLYROOD PALACE
Holyrood Palace in Edinburgh, is the residence of the British monarch in Scotland. Situated on a hill, on the eastern end of the Royal Mile, which among other things leads to the castle. In the year 1128 there was the Abbey of Holyrood. Courtyard building was built gradually, in 1532 was a watchtower in the north-western part of the castle. Holyrood Palace in its present form was established in the seventeenth century. Castle hosted inter alia Queen of Scots, Mary Stuart. Pałac Holyrood w Edynburgu jest rezydencją monarchów brytyjskich w Szkocji. Położony jest na wzniesieniu, na wschodnim końcu Royal Mile, która między innymi prowadzi do zamku. W roku 1128 znajdowało się tu Opactwo Holyrood. Dziedziniec budynku budowany był stopniowo; w 1532 roku powstała wieża strażnicza w północno-zachodniej części zamku. Pałac Holyrood w obecnej formie powstał w XVII wieku. Zamek gościł m.in królową Szkotów, Marię Stuart.

36

37 BROCH Broch - the type of stone buildings in
the shape of a massive tower, built in the Iron Age and dated to the first centuries A.D. All structures of this type can be found in Scotland, mainly in the Shetland Islands. Broch are usually located on flat land near the sea coast, were built of local stone without mortar. Buildings were fortified, but it is not clear whether they were inhabited, or were used only in times of emergency. The best preserved is the tower on the island of Mousa broch, located in the archipelago of Shetland. Broch – typ kamiennych budowli o kształcie masywnej wieży, wznoszonych w epoce żelaza i datowanych na pierwsze wieki n.e. Wszystkie budowle tego typu znajdują się na terenie Szkocji, w większości na Wyspach Szetlandzkich. Brochy usytuowane są zwykle na płaskim terenie w pobliżu wybrzeża morskiego, budowane były z lokalnego kamienia bez użycia zaprawy. Były budynkami obronnymi, nie jest jednak jasne, czy były zamieszkiwane, czy też używane były tylko w momentach zagrożenia. Najlepiej zachowaną wieżą jest broch na wyspie Mousa, położonej w archipelagu Szetlandów.

38

39 IRLANDIA PÓŁNOCNA (NORTHERN IRELAND)

40 INFORMACJE OGÓLNE (general information)
-stolica: Belfast -powierzchnia: km2 -ludność: -język urzędowy: irlandzki, angielski -religia dominująca: protestantyzm -domena internetowa: .uk i .eu -kod telefoniczny: +44 -capitel: Belfast -area: km2 -population: -official language: irish, english -dominant religion: protestantism -internet domain: .uk i .eu -telephone code: +44

41 ZABYTKI IRLANDII PÓŁNOCNEJ
THE MONUMENTS OF NORTHERN IRELAND

42 MUSSENDEN TEMPLE Mussenden Temple to mały
okrągły budynek usytuowany na klifach w pobliżu Castlerock w County Londonderry, wysoko nad Oceanem Atlantyckim na północno-zachodnim wybrzeżu Irlandii Północnej. Przez lata erozji klifu w Downhill przyniósł Mussenden Temple coraz bliżej krawędzi, a w 1997 National Trust prowadzone urwisko stabilizacji pracy, aby zapobiec utracie budynku. Mussenden Temple is a small circular building located on cliffs near Castlerock in County Londonderry, high above the Atlantic Ocean on the north western coast of Northern Ireland. Over the years the erosion of the cliff face at Downhill has brought Mussenden Temple ever closer to the edge, and in 1997 the National Trust carried out cliff stabilisation work to prevent the loss of the building.

43

44 KATEDRA ŚW. ANNY ST. ANNE’S CATHEDRAL
Katedra świętej Anny w Belfaście to przepiękna neoromańska bazylika, której budowę rozpoczęto w 1899 r. Powstawała w kilku fazach, ostatecznie prace zakończono w latach 80-tych XX w. Pierwszym architektem świątyni był Sir Thomas Drew, zaś kamień węgielny pod budowę położył hrabia Shaftesbury. Katedra powstała na miejscu starego kościoła św. Anny, zburzonego podczas budowy świątyni. Do dziś zachował się fragment dawnego kościoła w postaci Okna Dobrego Samarytanina. St. Anne's Cathedral in Belfast is a beautiful neo-romanesque basilica, whose construction started in 1899, was built in several phases, ultimately the work was completed in the 80's of the twentieth century, the temple was the first architect Sir Thomas Drew, and the foundation stone was laid by Earl of Shaftesbury. Cathedral was the site of the old church St. Anne’s, demolished during the construction of the temple. To this day the old part of the church in the form of Window of the Good Samaritan.

45

46 ZAMEK W BELFAŚCIE CASTLE IN BELFAST
Zamek w Belfaście – położony na zboczu góry Cavehill w Belfaście zamek. Zlokalizowany na wysokości 120 m n.p.m. zapewnia atrakcyjny widok na samo miasto i zatokę Belfast Lough. Oryginalny zamek został wzniesiony pod koniec XII wieku przez Normanów. Znajdował się w miejscu dzisiejszych ulic High Street, Castle Place i Donegall Place (obecnie stanowią one centrum Belfastu). Mieszkał w nim Sir Arthur Chichester. Zamek ten został jednak zniszczony w 1708 roku. Castle in Belfast – it was located on the mountainside Cavehill in Belfast Castle. It was located at an altitude of 120 m above sea level, provides an attractive view of the city itself and the bay of Belfast Lough. The original castle was built in the late twelfth century by the Normans. He was present at the street High Street, Castle Place and Donegall Place (now they are the center of Belfast). Sir Arthur Chichester lived there in. The castle was destroyed in 1708.

47

48 ZAMEK W ROSS CASTLE IN ROSS
Zamek w Ross jest rodowym domem klanu O'Donoghue, choć jest lepiej znany jako jego stowarzyszenia z Brownes Killarney, którzy posiadali je do niedawna. Znajduje się na skraju jeziora Lough Leane, w Parku Narodowym Killarney, Hrabstwie Kerry. Zamek w Ross został zbudowany w pod koniec XV w. przez miejscowego rządzącego klanu O'Donoghues Mor, choć własność przechodziła z rąk do rąk w czasie II Powstania Desmond z 1580s do Mac Carty Mor. Potem wydzierżawił zamek i ziemie Sir Valentine Browne - przodek hrabiów Kenmare. Ross Castle is the ancestral home of the O'Donoghue clan though it is better known for its association with the Brownes of Killarney who owned it until recently. It is located on the edge of Lough Leane, in Killarney National Park, County Kerry, Ireland. Ross Castle was built in the late 15th century by local ruling clan the O'Donoghues Mor (Ross), though ownership changed hands during the Second Desmond Rebellion of the 1580s to the Mac Carty Mor. He then leased the castle and the lands to Sir Valentine Browne ancestor of the Earls of Kenmare.

49

50 DZIĘKUJĘ ZA OBEJRZENIE
PREZENTACJI

51 JOLANTA GOLA kl. III gimn.


Pobierz ppt "ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google