Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak działa Unia Europejska 2012. Bruksela 11.05.2012 Dariusz Kozak Prezenter zewnętrzny Komisji Europejskiej Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak działa Unia Europejska 2012. Bruksela 11.05.2012 Dariusz Kozak Prezenter zewnętrzny Komisji Europejskiej Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego."— Zapis prezentacji:

1 Jak działa Unia Europejska 2012

2 Bruksela Dariusz Kozak Prezenter zewnętrzny Komisji Europejskiej Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego z województwa zachodniopomorskiego Kontakt:

3 Unia Europejska to grupa demokratycznych państw współpracujących na rzecz poprawy warunków życia obywateli oraz budowania lepszego świata

4 Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej Komisja Europejska Dyrektywy Rozporządzenia Najważaniejsze instytucje i organy Unii Europejskiej Trybunał Obrachunkowy Trybunał Sprawiedliwości Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny Komitet Regionów (1993) Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Centralny Rzecznik Praw Obywatelskich Rada Europejska i Prezydent ( wybory niebezpośrednie) Wysoki przedstawiciel ds. zagranicznych i bezpieczeństwa

5 Trzy podstawowe procedury decyzyjne w Unii Europejskiej: Procedura konsultacjiProcedura konsultacji Procedura zgodyProcedura zgody Procedura współdecyzji – zwykła procedura legislacyjnaProcedura współdecyzji – zwykła procedura legislacyjna

6 W jaki sposób Unia Europejska podejmuje decyzje Kraje UE Problem Zbieranie informacji Studia i analizy Zielona księga Dialog społeczny Komuniakat Dyrektywa - propozycja PE Rada PE Komisja Zgoda Transpozycja prawa narodowego No time limits 6-18 Months 1-2 Years

7 Współpraca administracyjna Coreper Prezydium Grupy polityczne Sekretariat Kraje Członkowskie Prezydencja Sekretariat Generalny Dyrekcje Generalne Agencje Komitety Parlament Europejski Rada Unii Europejskiej / Rada Europejska Komisja Europejska

8 Barroso Komisja

9

10

11 Procedura wyboru Komisji Europejskiej: PrzewodniczącyPrzewodniczący –Rada w porozumieniu z szefami państw członkowskich lub szefami rządów nominuje przewodniczącego kwalifikowaną większością głosów –Parlament Europejski zatwierdza kandydaturę Przewodniczącego KomisarzeKomisarze –Państwa członkowskie proponują swoich kandydatów –Przewodniczący przygotowuje listę komisarzy, która zatwierdzana jest przez Radę kwalifikowaną większością głosów. –Nominowani kandydaci przesłuchiwani są przez parlament Europejski, który zatwierdza cały nowy skład Komisji

12 Koordynacja wewnętrzna pracy Komisji Decyzja Komisji Europejskiej Właściwy Komisarz Gabinet Właściwa Dyrekcja Generalna Inni Komisarze I ich Gabinety Dyrekcje Generalne Komisji Sekretariat Generalny Obsługa prawna Obsługa językowa Dyrektor Generalny

13 Komisja Europejska – Gabinety Komisarzy Osobiści asystenci komisarzyOsobiści asystenci komisarzy Kontakty bezpośrednie komisarzyKontakty bezpośrednie komisarzy Komisarze kontaktują się z Parlamentem Europejskim, Radą EKES, Komitetem Regionów etc.Komisarze kontaktują się z Parlamentem Europejskim, Radą EKES, Komitetem Regionów etc.

14 The Commissions internal procedures Propozycja DG konsultacje z pozostalymi DG lub serwisami konsultacje z serwisem prawnym (mozliwe konsultacje z DG ADMIN i DG Budzet) możliwe utworzenie specjalnego komitetu Cotygodniowe posiedzenie Komisji Propozycja przedłożona Komisji Propozycja DG konsultacje z pozostalymi DG lub serwisami konsultacje z serwisem prawnym (mozliwe konsultacje z DG ADMIN i DG Budzet) możliwe utworzenie specjalnego komitetu Cotygodniowe posiedzenie Komisji Propozycja przedłożona Komisji Procedura ustna Procedura pisemna Procedura upoważnienia Dyskusja na cotygodniowym posiedzeniu Konisji Przyjecie propozycji (jeśli nie ma żadnych uwag i propozycji zmian) Uwagi : Zmiany Przesunięcie w czasie decyzji Odrzucenie Zamknięcie procedury Zatwierdzenie przez Komisarza posiadającego upoważnienie Przyjęcie przez Komisję

15 Wydatkowanie środków europejskich przez Komisję Europejską Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz RolniczyEuropejski Fundusz Rolniczy Fundusz SpójnościFundusz Spójności Programy pomocoweProgramy pomocowe

16 Parlament Europejski 736 eurodeputowanych 50 posłów z Polski od 1979 wybory bezpośrednie PE pracuje w Brukseli i w Strasburgu Zadania: –Przyjmuje akty prawa europejskiego (dyrektywy i rozporządzenia) –Posiada kompetencje budżetowe –Sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami UE

17 Parlament Europejski

18 Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny Skład: 344 członków Siedziba: Bruksela Zadania: reprezentuje organizacje społeczeństwa obywatelskiego, tj. w skład jego wchodzą przedstawiciele: pracodawców,pracodawców, pracowników orazpracowników oraz grupy różnych interesów gospodarczo-społecznych.grupy różnych interesów gospodarczo-społecznych.

19 Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny Mandaty w Komitecie rozdzielone są w następujący sposób:Mandaty w Komitecie rozdzielone są w następujący sposób: kraj Liczba mandatów Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania 24 Polska, Hiszpania 21 Rumunia15 Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja, Węgry, Holandia, Austria, Portugalia, Szwecja 12 Dania, Irlandia, Litwa, Słowacja, Finlandia 9 Estonia, Łotwa, Słowenia 7 Cypr, Luksemburg 6 Malta5 suma344 Steffan Nilsson – Przewodniczący EKES Jacek Krawczyk – Vice-przewodniczacy odpowiedzialny za budżet Anna Darmanin – Vice-przewodnicząca odpowiedzialna za komunikacje

20 Komitet Regionów Skład: 344 członków Siedziba: Bruksela Zadania: reprezentuje władze regionalne i lokalne

21 Komitet Regionów Mandaty w Komitecie rozdzielone są w następujący sposób:Mandaty w Komitecie rozdzielone są w następujący sposób: kraj Liczba mandatów Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania 24 Polska, Hiszpania 21 Rumunia15 Belgia, Bułgaria, Czechy, Grecja, Węgry, Holandia, Austria, Portugalia, Szwecja 12 Dania, Irlandia, Litwa, Słowacja, Finlandia 9 Estonia, Łotwa, Słowenia 7 Cypr, Luksemburg 6 Malta5 suma344 Mercedes Bresso – Przewodnicząca Komitetu Regionów Ramón Luis Valcárcel Siso – Vice- przewodniczący Komitetu Regionów

22 Polska w UE Polskie biura regionalne – 16 przedstawicielstw polskich województw Polskie przedstawicielstwa ( Poczta Polska, PKP, Polskie Organizacje Rolnicze, Krajowa Rada Radców Prawnych, PKPP Lewiatan, PGNiG, Biuro Promocji Nauki, Gaz System, Telekomunikacja Polska)

23 Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej Pierwsze historyczne przewodnictwo rozpoczynające do 1 lipca 2011 na okres pół rokuPierwsze historyczne przewodnictwo rozpoczynające do 1 lipca 2011 na okres pół roku Trio: Polska, Dania, Cypr - wspólny Program prac 18. miesięcznej Prezydencji TriaTrio: Polska, Dania, Cypr - wspólny Program prac 18. miesięcznej Prezydencji Tria

24 Prezydencja w liczbach -184 dni -30 konsultacji na poziomie ministerialnym -20 nieformalnych spotkań Rady UE -300 spotkań eksperckich w Polsce spotkań w Brukseli -30 tys. delegatów dziennikarzy akredytowanych koncertów -Europejski Kongres Kultury – 200 tys. widzów urzędników

25 Zadania Rady UE Głównym zadaniem Rady jest przyjmowanie, wraz z Parlamentem, aktów prawa UE. Rada reprezentuje państwa członkowskie Unii. Rada nie ma swojego stałego składu: w posiedzeniach Rady uczestniczy zawsze jeden minister z każdego kraju Unii w zależności od poruszanej na posiedzeniu tematyki. Istnieją następujące konfiguracje Rady: Rada ds. Zagranicznych (FAC) Rada ds. Ogólnych (GAC) Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów (EPSCO) Rada ds. Konkurencyjności (COMPET) Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFish) Rada ds. Środowiska (ENVI) Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury (EYC)

26 Głowne zadania Prezydencji -Koordynacja spotkań (formalnych i nieformalnych) -Reprezentowanie Rady UE przed instytucjami europejskimi (Parlamentem i Komisją Europejską) -Prezydencja wspiera: Przewodniczącego Rady Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Wspólpracy Zagranicznej i Polityki Bezpieczeńtwa

27 Priorytety Polskiej Prezydencji Integracja europejska jako źródło wzrostu Bezpieczna Europa – żywność, energia, obronność Europa korzystająca na otwartości

28 Priorytety Polskiej Prezydencji Integracja europejska jako źródło wzrostu: GŁÓWNE ZADANIA: -rozpocznie się formalna dyskusja nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE -praca nad dokończeniem jednolitego rynku wewnętrznego UE - Single Market Act (organizacja Forum Rynku Wewnętrznego) -- MŚP -- system patentowy

29 Priorytety Polskiej Prezydencji Bezpieczna Europa – żywność, energia, obronność GŁÓWNE ZADANIA: -wzmocnienie zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej -zrębów zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej -reforma Wspólnej Polityki Rolnej, efektywnie wykorzystującej środki unijne -dążenie do zakończenia prac nad zmianą rozporządzenia o Fronteksie -wspieranie dialogu UE i NATO

30 Priorytety Polskiej Prezydencji Europa korzystająca na otwartości GŁÓWNE ZADANIA: - Partnerstwo Wschodnie -finalizacja negocjacji akcesyjnych z Chorwacją i podpisanie z nią Traktatu Akcesyjnego -Kontynuacja negocjacji z Turcją, Islandią, krajami Bałkanów Zachodnich -Kolejna runda Doha -Nowe ramy współpracy międzu UE a Rosją

31 Działania w ramach Prezydencji Koordynacja pracKoordynacja prac - organizacja posiedzeń rady - Bruksela, nieformalnych spotkań i konferencji – Polska (Sopot, Wrocław, Kraków, Poznań, Warszawa) Kalendarz kulturalnyKalendarz kulturalny - Imprezy organizowane przez Narodowy Instytut Audiowizualny (Polska), Instytut Adama Mickiewicza (Bruksela, Paryż, Londyn, Moskwa, Kijów) Działania pod patronatem Polskiej PrezydencjiDziałania pod patronatem Polskiej Prezydencji - Wydarzenia organizowane przez przedstawicielstwa polskich województw w Brukseli: 4 konferencje + Polskie Przyjęcie Wigilijne


Pobierz ppt "Jak działa Unia Europejska 2012. Bruksela 11.05.2012 Dariusz Kozak Prezenter zewnętrzny Komisji Europejskiej Spotkanie z przedstawicielami samorządu terytorialnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google