Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski Komitet EAPN - korzyści z sieciowania organizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski Komitet EAPN - korzyści z sieciowania organizacji."— Zapis prezentacji:

1 Polski Komitet EAPN - korzyści z sieciowania organizacji.
Debata realizowana w ramach projektu „EAPN Polska – wspólnie budujemy Europę Socjalną” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 1

2 EAPN (EUROPEAN ANTI POVERTY NETWORK) to:
DEFINICJA: EAPN (EUROPEAN ANTI POVERTY NETWORK) to: związek krajowych sieci organizacji pozarządowych, który utworzony został w 1990 roku i składa się z przedstawicieli krajowych sieci organizacji działających na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz europejskich organizacji działających w tym obszarze

3 Obecnie EAPN składa się z 29 narodowych sieci
ZASIĘG DZIAŁANIA: Obecnie EAPN składa się z 29 narodowych sieci oraz 18 ogólnoeuropejskich organizacji skupiających się na walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Działalność EAPN w 87 % jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Jednak nie wiąże się z rozdzielaniem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. Pozostałe środki są uzupełniane z innych funduszy, składek członkowskich.

4 STRUKTURA: EAPN posiada 5-osobowy Zarząd i biuro w Brukseli. Organami EAPN są także: 1. Zgromadzenie Ogólne (raz w roku). Obecni przedstawiciele sieci krajowych i organizacji europejskich. 2. Komitet Wykonawczy (w skład wchodzi po 1 przedstawicielu sieci narodowych i 1 każdej sieci europejskiej). Spotyka się około 3 razy w roku. Grupy robocze, aktualnie: EU Inclusion Strategies Group, grupa wypracowująca politykę informacyjną i lobbingową EAPN w dokumentach strategicznych na europejskim i krajowym poziomie.

5 CELE: wsparcie ludzi oraz społeczności dotkniętych biedą i wykluczeniem społecznym w dochodzeniu ich praw oraz przezwyciężaniu izolacji społecznej przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na szczeblu instytucji Unii Europejskiej promowanie skutecznych działań przeciwko ubóstwu lobbing na rzecz i jednocześnie z udziałem osób i grup dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy NGO z różnych krajów europejskich, a także budowanie europejskiego sojuszu w ramach III sektora współtworzenie strategii, planów rozwoju oraz monitorowanie ich realizacji stymulowanie oraz ocena działań rządów narodowych w sferze polityki społecznej

6 DZIAŁANIA: publikacje, opracowania, prezentacje, raporty (np.Anti-Poverty Mag, EAPN Flash) grupy zadaniowe i międzynarodowe seminaria, konferencje i warsztaty. forum wymiany informacji dotyczących narodowych polityk dotyczących włączenia społecznego. wspomaganie współpracy pomiędzy swoimi członkami i łączenie odpowiednich organizacji pozarządowych z Unii Europejskiej (np. Platform of European Social NGOs – szkolenia dla swoich członków z zakresu tworzenia sieci i polityki europejskiej organizowanie co roku zlotów osób doświadczonych Ubóstwem (PEP Meeting of People Experienced Poverty), w którym uczestniczą delegacje z różnych krajów (ok. 200 osób).

7 CZŁONKOSTWO: Oczekiwania EAPN w stosunku do nowych członków są następujące: Będą starać się aktywnie wspierać działalność EAPN. Będą starać się rozpowszechniać działalność EAPN we własnym kraju. Będą starać się włączyć, w sposób aktywny- osoby, które doświadczają ubóstwa i społecznego wykluczenia oraz organizacje, których są one członkami- w swoje struktury. Będą otwarci na zaangażowanie dużej ilości organizacji pozarządowych, walczących z ubóstwem i społecznym wykluczeniem w ich kraju, w ich strukturach. Będą brać udział w tworzeniu polityki EAPN. Będą potrafić połączyć realia ubóstwa w swoim kraju z wpływem, zarówno pozytywnym jak i negatywnym, jakie ma Unia Europejska na te realia.

8 eapn.eu

9 IDEA UTWORZENIA KOMITETU EAPN W POLSCE:
12 marca 2004 – spotkanie we WRZOS dot. powołania EAPN w Polsce 7 października 2004 r. – spotkanie przedstawicieli EAPN (m.in. Prezes Maria Marinakou oraz Dyrektor Fintan Farrell) z polskimi organizacjami pozarządowymi – konferencja w MPiPS w Warszawie 17 listopada 2004 – spotkanie we WRZOS organizacji pozarządowych 10 czerwca konferencja Ogólnopolskiego Związku Organizacji na Rzecz Zatrudnienia Socjalnego. Wyłonienie grupy roboczej ds. EAPN (6 osób) oraz podpisanie wstępnej deklaracji przez 50 organizacji. 10 lipca 2006 – wizyta Dyrektora EAPN Fintana Farrella w Polsce i spotkanie z Grupą Roboczą. 5-7 października 2006 – udział delegacji z Polski w roli obserwatorów w Walnym Zebraniu EAPN w Toledo 17 października 2006 – ogłoszenie dokumentów programowych i rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do Polskiego Komitetu EAPN 1 lutego 2007 – utworzenie polskiego Komitetu EAPN przez 14 organizacji

10 O POLSKIM KOMITECIE EAPN:
Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu został powołany 1 lutego 2007 roku. Komitet działa przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w Warszawie. W jego skład, oprócz WRZOS, wchodzą takie organizacje ogólnopolskie jak: Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności, Stowarzyszenie MONAR, Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, jak i mniejsze organizacje działające na poziomie lokalnym i regionalnym, jak: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko dziecka”, Stowarzyszenie Nadzieja, Centrum Projektów Obywatelskich. Łącznie do Polskiego Komitetu należą 29 organizacje.

11 GŁÓWNE CELE POLSKIEGO KOMITETU EAPN:
Konsolidacja tzw. socjalnych organizacji pozarządowych w Polsce wokół walki z ubóstwem i marginalizacją społeczną; Zwiększenie wpływu polskich organizacji socjalnych na europejską politykę społeczną; Poszukiwanie innowacyjnych, skutecznych sposobów przeciwdziałania ubóstwu i marginalizacji społecznej w Polsce. CZŁONKOSTWO W POLSKIM KOMITECIE EAPN: Członkiem Komitetu może zostać każda organizacja posiadająca osobowość prawną, która statutową zajmuje się problematyką ubóstwa i walki z wykluczeniem społecznym oraz chce aktywnie włączyć się w działania Komitetu. EAPN Polska działa w oparciu o przyjęty regulamin.

12 Struktura EAPN Polska:
1. Zgromadzenie Ogólne 2. Rada Wykonawcza (9 osób) 3. Rada Ekspertów Społecznych (8 osób) 4. Sekretariat (WRZOS) 5. Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa (koordynacja: ATD, MONAR, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi) 6. Składka: 300 zł dla organizacji ogólnopolskich i 100 zł dla organizacji lokalnych

13 PORTAL EAPN.ORG.PL

14 lokalne sieci (np. FOSa– Federacja Organizacji Socjalnych, Olsztyn)
SIECIOWANIE: współpraca większej grupy organizacji dla kształtowania polityki społecznej, dla wymiany doświadczeń i informacji, dla ułatwienia współpracy RÓŻNE POZIOMY SIECIOWANIA: lokalne sieci (np. FOSa– Federacja Organizacji Socjalnych, Olsztyn) ogólnopolskie sieci (np. OFOP – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych) sieci branżowe (np. Federacja Polskich Banków Żywności) sieci nieformalne (np. Polski Komitet EAPN)

15 Korzyści z sieciowania się organizacji:
Naturalna droga zwiększenia możliwości działania organizacji i wpływania na zmiany: Dostęp do informacji, wiedzy eksperckiej, bazy organizacji Promocja działań - dostarczanie materiałów do kwartalnika i na strony www sieci Poszerzanie wiedzy, poprawa zarządzania, nowe pomysły Znajdywanie partnerów do współpracy, podejmowanie nowych inicjatyw i usług, realizowanych w partnerstwach Tworzenie przestrzeni do dyskusji w gronie organizacji pozarządowych i zbierania argumentów, wypracowywanie wspólnych stanowisk. Wpływ na politykę, strategię i sposoby realizacji programów polityki społecznej Co jeszcze?

16 Dziękuję za uwagę. Małgorzata Lelonkiewicz
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych ul. Nowy Świat 49, Warszawa tel.: (22) 3 16


Pobierz ppt "Polski Komitet EAPN - korzyści z sieciowania organizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google