Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.eapn.org.pl Polski Komitet EAPN - korzyści z sieciowania organizacji. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.eapn.org.pl Polski Komitet EAPN - korzyści z sieciowania organizacji. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY."— Zapis prezentacji:

1 www.eapn.org.pl Polski Komitet EAPN - korzyści z sieciowania organizacji. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.eapn.org.pl Debata realizowana w ramach projektu EAPN Polska – wspólnie budujemy Europę Socjalną

2 www.eapn.org.pl DEFINICJA: EAPN (EUROPEAN ANTI POVERTY NETWORK) to: związek krajowych sieci organizacji pozarządowych, który utworzony został w 1990 roku i składa się z przedstawicieli krajowych sieci organizacji działających na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz europejskich organizacji działających w tym obszarze

3 www.eapn.org.pl ZASIĘG DZIAŁANIA: Obecnie EAPN składa się z 29 narodowych sieci oraz 18 ogólnoeuropejskich organizacji skupiających się na walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Działalność EAPN w 87 % jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Jednak nie wiąże się z rozdzielaniem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. Pozostałe środki są uzupełniane z innych funduszy, składek członkowskich.

4 www.eapn.org.pl STRUKTURA: EAPN posiada 5-osobowy Zarząd i biuro w Brukseli. Organami EAPN są także: 1. Zgromadzenie Ogólne (raz w roku). Obecni przedstawiciele sieci krajowych i organizacji europejskich. 2. Komitet Wykonawczy (w skład wchodzi po 1 przedstawicielu sieci narodowych i 1 każdej sieci europejskiej). Spotyka się około 3 razy w roku. Grupy robocze, aktualnie: EU Inclusion Strategies Group, grupa wypracowująca politykę informacyjną i lobbingową EAPN w dokumentach strategicznych na europejskim i krajowym poziomie.

5 www.eapn.org.pl CELE: wsparcie ludzi oraz społeczności dotkniętych biedą i wykluczeniem społecznym w dochodzeniu ich praw oraz przezwyciężaniu izolacji społecznej przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na szczeblu instytucji Unii Europejskiej promowanie skutecznych działań przeciwko ubóstwu lobbing na rzecz i jednocześnie z udziałem osób i grup dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy NGO z różnych krajów europejskich, a także budowanie europejskiego sojuszu w ramach III sektora współtworzenie strategii, planów rozwoju oraz monitorowanie ich realizacji stymulowanie oraz ocena działań rządów narodowych w sferze polityki społecznej

6 www.eapn.org.pl DZIAŁANIA: publikacje, opracowania, prezentacje, raporty (np.Anti-Poverty Mag, EAPN Flash) grupy zadaniowe i międzynarodowe seminaria, konferencje i warsztaty. forum wymiany informacji dotyczących narodowych polityk dotyczących włączenia społecznego. wspomaganie współpracy pomiędzy swoimi członkami i łączenie odpowiednich organizacji pozarządowych z Unii Europejskiej (np. Platform of European Social NGOs – http://www.socialplatform.orghttp://www.socialplatform.org szkolenia dla swoich członków z zakresu tworzenia sieci i polityki europejskiej organizowanie co roku zlotów osób doświadczonych Ubóstwem (PEP Meeting of People Experienced Poverty), w którym uczestniczą delegacje z różnych krajów (ok. 200 osób).

7 www.eapn.org.pl CZŁONKOSTWO: Oczekiwania EAPN w stosunku do nowych członków są następujące: 1.Będą starać się aktywnie wspierać działalność EAPN. 2.Będą starać się rozpowszechniać działalność EAPN we własnym kraju. 3.Będą starać się włączyć, w sposób aktywny- osoby, które doświadczają ubóstwa i społecznego wykluczenia oraz organizacje, których są one członkami- w swoje struktury. 4.Będą otwarci na zaangażowanie dużej ilości organizacji pozarządowych, walczących z ubóstwem i społecznym wykluczeniem w ich kraju, w ich strukturach. 5.Będą brać udział w tworzeniu polityki EAPN. 6.Będą potrafić połączyć realia ubóstwa w swoim kraju z wpływem, zarówno pozytywnym jak i negatywnym, jakie ma Unia Europejska na te realia.

8 www.eapn.org.pl eapn.eu

9 www.eapn.org.pl IDEA UTWORZENIA KOMITETU EAPN W POLSCE: 12 marca 2004 – spotkanie we WRZOS dot. powołania EAPN w Polsce 7 października 2004 r. – spotkanie przedstawicieli EAPN (m.in. Prezes Maria Marinakou oraz Dyrektor Fintan Farrell) z polskimi organizacjami pozarządowymi – konferencja w MPiPS w Warszawie 17 listopada 2004 – spotkanie we WRZOS organizacji pozarządowych 10 czerwca 2005 - konferencja Ogólnopolskiego Związku Organizacji na Rzecz Zatrudnienia Socjalnego. Wyłonienie grupy roboczej ds. EAPN (6 osób) oraz podpisanie wstępnej deklaracji przez 50 organizacji. 10 lipca 2006 – wizyta Dyrektora EAPN Fintana Farrella w Polsce i spotkanie z Grupą Roboczą. 5-7 października 2006 – udział delegacji z Polski w roli obserwatorów w Walnym Zebraniu EAPN w Toledo 17 października 2006 – ogłoszenie dokumentów programowych i rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do Polskiego Komitetu EAPN 1 lutego 2007 – utworzenie polskiego Komitetu EAPN przez 14 organizacji

10 www.eapn.org.pl O POLSKIM KOMITECIE EAPN: Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu został powołany 1 lutego 2007 roku. Komitet działa przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w Warszawie. W jego skład, oprócz WRZOS, wchodzą takie organizacje ogólnopolskie jak: Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności, Stowarzyszenie MONAR, Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, jak i mniejsze organizacje działające na poziomie lokalnym i regionalnym, jak: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Blisko dziecka, Stowarzyszenie Nadzieja, Centrum Projektów Obywatelskich. Łącznie do Polskiego Komitetu należą 29 organizacje.

11 www.eapn.org.pl GŁÓWNE CELE POLSKIEGO KOMITETU EAPN: 1.Konsolidacja tzw. socjalnych organizacji pozarządowych w Polsce wokół walki z ubóstwem i marginalizacją społeczną; 2.Zwiększenie wpływu polskich organizacji socjalnych na europejską politykę społeczną; 3.Poszukiwanie innowacyjnych, skutecznych sposobów przeciwdziałania ubóstwu i marginalizacji społecznej w Polsce. CZŁONKOSTWO W POLSKIM KOMITECIE EAPN: Członkiem Komitetu może zostać każda organizacja posiadająca osobowość prawną, która statutową zajmuje się problematyką ubóstwa i walki z wykluczeniem społecznym oraz chce aktywnie włączyć się w działania Komitetu. EAPN Polska działa w oparciu o przyjęty regulamin.

12 www.eapn.org.pl Struktura EAPN Polska: 1. Zgromadzenie Ogólne 2. Rada Wykonawcza (9 osób) 3. Rada Ekspertów Społecznych (8 osób) 4. Sekretariat (WRZOS) 5. Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa (koordynacja: ATD, MONAR, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi) 6. Składka: 300 zł dla organizacji ogólnopolskich i 100 zł dla organizacji lokalnych

13 www.eapn.org.pl PORTAL EAPN.ORG.PL

14 www.eapn.org.pl SIECIOWANIE: współpraca większej grupy organizacji dla kształtowania polityki społecznej, dla wymiany doświadczeń i informacji, dla ułatwienia współpracy RÓŻNE POZIOMY SIECIOWANIA: lokalne sieci (np. FOSa– Federacja Organizacji Socjalnych, Olsztyn) ogólnopolskie sieci (np. OFOP – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych) sieci branżowe (np. Federacja Polskich Banków Żywności) sieci nieformalne (np. Polski Komitet EAPN)

15 www.eapn.org.pl Korzyści z sieciowania się organizacji: Naturalna droga zwiększenia możliwości działania organizacji i wpływania na zmiany: Dostęp do informacji, wiedzy eksperckiej, bazy organizacji Promocja działań - dostarczanie materiałów do kwartalnika i na strony www sieci Poszerzanie wiedzy, poprawa zarządzania, nowe pomysły Znajdywanie partnerów do współpracy, podejmowanie nowych inicjatyw i usług, realizowanych w partnerstwach Tworzenie przestrzeni do dyskusji w gronie organizacji pozarządowych i zbierania argumentów, wypracowywanie wspólnych stanowisk. Wpływ na politykę, strategię i sposoby realizacji programów polityki społecznej Co jeszcze?

16 www.eapn.org.pl 3 Dziękuję za uwagę. Małgorzata Lelonkiewicz PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa tel.: (22) 826 52 46 e-mail: wrzos@wrzos.org.pl


Pobierz ppt "Www.eapn.org.pl Polski Komitet EAPN - korzyści z sieciowania organizacji. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google