Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja p.t. Fundusze unijne – wsparcie rozwoju oświaty Plany kontraktacyjne na 2011 r. 08.12.2010 DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja p.t. Fundusze unijne – wsparcie rozwoju oświaty Plany kontraktacyjne na 2011 r. 08.12.2010 DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja p.t. Fundusze unijne – wsparcie rozwoju oświaty Plany kontraktacyjne na 2011 r. 08.12.2010 DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DLA PRIORYTETU III PO KL

2 Plan prezentacji Informacje ogólne Plan Działania 2011 Omówienie konkursów Zasady wyboru projektów Najczęściej popełniane błędy Dobre praktyki

3 PO KL 2007-2013 Cel główny PO KL -wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej - będzie realizowany m.in. poprzez cel strategiczny: upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy

4 Priorytety PO KL I - Zatrudnienie i integracja społeczna II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III - Wysoka jakość systemu oświaty IV - Szkolnictwo wyższe i nauka V - Dobre rządzenie VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII - Promocja integracji społecznej VIII - Regionalne kadry gospodarki IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X - Pomoc techniczna

5 Cele Priorytetu III PO KL Cel główny Podwyższenie jakości systemu oświaty Cele szczegółowe Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej oraz zarządzaniu oświatą, Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, Poprawę stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych (w tym podręczników) oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach, Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

6 Projektodawcy i grupy docelowe Beneficjenci systemowi MEN, IBE, CIE, ORE, KOWEZiU, CKE, MKiDN, ZS Beneficjenci konkursowi wszystkie podmioty prawnie działające w Polsce (z wyłączeniem osób fizycznych) Grupy docelowe szkoły i placówki oświatowe, uczelnie i jednostki naukowe, administracja oświatowa, organy prowadzące szkół, kuratoria oświaty i inne ograny nadzoru pedagogicznego, placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli, CKE, OKE, MEN.

7 Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty Poddziałanie 3.1.2 Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.1 Opracowanie i wdrożenia Krajowego Systemu Kwalifikacji Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie

8 Finansowanie projektów w Priorytecie III PO KL Alokacja na Priorytet III 4 024 945 072 PLN (1 006 236 268 EUR) zakontraktowano 1 911 072 889 PLN + 600 000 000 PLN indywidualizacja możliwe dofinansowanie: 85% budżet środków europejskich 15% środków z budżetu państwa

9 Obowiązujące dokumenty Ustawa o zasadach wspierania polityki rozwoju, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (typy projektów), Plan Działania (harmonogram, kryteria wyboru), Wytyczne horyzontalne MRR: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, System realizacji PO KL: Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Zakres realizacji projektów partnerskich, inne – do potwierdzenia, Poradnik – Zasada równości szans kobiet i mężczyzn, Podręcznik przygotowywania wniosku o dofinansowanie, Generator Wniosków Aplikacyjnych – nowy formularz oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, Dokumentacja konkursowa.

10 Plan Działania 2011 PD rekomendowany przez KM PO KL, zatwierdzone kryteria wyboru projektów konkursowych 25 projektów systemowych w realizacji, 1 nowy projekt systemowy, 2 nowe konkursy.

11 Projekt systemowy 2011 Tytuł: Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły - etap III Beneficjent: Ośrodek Rozwoju Edukacji Okres realizacji: 01.03.2011 – 31.12.2015 Wartość: 64 000 000 PLN Cel projektu: Sprawnie funkcjonujący, efektywny system nadzoru pedagogicznego uwzględniający zależności między badaniem jakości pracy szkoły a wspieraniem jej działalności, w tym: - Wdrożenie rozwiązań instytucjonalnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami; - Wdrożenie sposobów wykorzystania wyników ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do podnoszenia jakości pracy szkół i placówek; - Wdrożenie systemu zapewniania jakości nadzoru pedagogicznego; - Ewaluacja zmodyfikowanego systemu nadzoru pedagogicznego; - Przygotowanie osób do sprawowania zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

12 Konkursy w 2011 K1/3.4.3/11 – Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego K2/3.3.4/11 – Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości zawieszony K6/3.3.2/10 – Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela

13 Konkurs nr 1/3.4.3/2011 Tytuł konkursu: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego, Alokacja: 150 000 000 PLN, Tryb: konkurs otwarty do wyczerpania dostępnych środków, Termin ogłoszenia: II kwartał 2011 r., Wnioskodawcy: wszystkie podmioty, Kryteria wyboru dostępu: - grupę docelową stanowią nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, - projekt obejmuje stażami i praktykami w przedsiębiorstwach minimum 250 osób, - staże/ praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w ramach opracowanych programów trwają minimum 2 tygodnie (kryterium merytoryczne).

14 Konkurs nr 1/3.4.3/2011 - c.d. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, które w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi opracują programy praktyk w przedsiębiorstwach, zapewnią warunki ich przeprowadzenia, dokonają rekrutacji uczestników i zrealizują praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu. Osiągnięcie założonego celu przyczyni się do wypracowania rozwiązań będących nową jakością w doskonaleniu nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe. Projekty mają mieć charakter pilotażowy, zatem niezbędne jest, sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących dalszego wdrażania i upowszechniania wypracowanych rozwiązań, co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego.

15 Konkurs 2/3.3.4/2011 Tytuł konkursu: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości Alokacja: 45 000 000 PLN, Tryb: konkurs otwarty do wyczerpania dostępnych środków Termin ogłoszenia: III kwartał 2011 r., Wnioskodawcy: wszystkie podmioty, Kryteria wyboru dostępu: W ramach projektu zostanie opracowany i wdrożony minimum 1 innowacyjny program nauczania w zakresie przedsiębiorczości, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych Kryteria wyboru strategiczne: Wdrożenie programów, w ramach których zajęcia realizowane będą w formule interdyscyplinarnej, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych – 20 pkt Opracowanie i wdrożenie programów innowacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 5 pkt

16 Konkurs 6/3.3.2/2010 Tytuł konkursu: Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do zawodu nauczyciela Alokacja: 306 088 511 PLN, z czego już wykorzystano 122 111 716 PLN Tryb: konkurs otwarty do wyczerpania dostępnych środków Termin wznowienia: I kwartał 2011 r., Wnioskodawcy: uczelnie uprawnione do kształcenia nauczycieli, działające w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły Odbiorcy pomocy: studenci przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela, kadry pedagogiczne szkół i placówek oświatowych, które przygotowują się do prowadzenia praktyk przez studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela, przedszkola, szkoły i placówki oświatowe Kryteria wyboru dostępu: Projekty realizowane przez uczelnie uprawnione przez uczelnie do kształcenia nauczycieli, projekty realizowane w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły, Kryterium strategiczne: Projekty wykorzystujące rezultaty projektów edukacyjnych, zrealizowanych dzięki wsparciu z EFS i/lub EFRR, np. w ramach SPO RZL, ZPORR i RPO - 10 pkt.

17 Konkurs 6/3.3.2/2010 - c.d. 1)przedstawienie najlepszego programu praktyk pedagogicznych, wnoszącego zmianę jakościową w przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu nauczyciela, 2) wypracowanie najlepszych rozwiązań organizacyjnych praktyk pedagogicznych, 3) poprawa jakości praktyk pedagogicznych i nabycie umiejętności: planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć, prowadzenia obserwacji, analizy pracy nauczyciela i uczniów, autorefleksji i analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów, współpracy z innymi nauczycielami, w szczególności z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną; 4) realizacja praktyk pedagogicznych - obserwacja zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia i samodzielne prowadzenie zajęć, 5) stała współpraca pomiędzy uczelniami kształcącymi nauczycieli, a przedszkolami, szkołami i placówkami, w których studenci odbywają praktyki pedagogiczne, w tym: stałe doskonalenie opiekunów praktyk pedagogicznych, tj. nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek, przyjmujących studentów na praktyki.

18 Proces wyboru wniosków Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Załączniki do umowy Negocjacje Lista rankingowa Ocena merytoryczna Ocena formalna

19

20 Wniosek należy przygotować w nowej wersji GWA, nowy wzór wniosku jest zgodny z metodyką PCM, nowa konstrukcja w pkt. 3.1(uzasadnienie i cele), 3.2 (grupy docelowe), 3.3 (zadania), 3.4 (ryzyko), 3.5 (oddziaływanie projektu), 3.6 (potencjał i doświadczenie), 3.7 (zarządzanie projektem), aktualizacja limitu liczby znaków, informacje we wniosku będą ustrukturyzowane (mniej opisowe), usprawnienie wdrażania projektów, ocena wniosku będzie zobiektywizowana.

21 Najczęściej popełniane błędy – ocena formalna Niespełnienie wymogów określonych w dokumentacji konkursowej, w tym niespełnienie kryteriów dostępu: - brak podpisu osoby upoważnionej (oraz jej pieczęci imiennej) w rubryce pod oświadczeniem w cz. V wniosku, - podpisanie wniosku przez osobę inną niż wskazana w pkt. 2.6 wniosku, - brak 2 papierowych egzemplarzy wniosku, - inna suma kontrolna wersji papierowej niż wersji elektronicznej (suma kontrolna pełni rolę parafy), - okres realizacji projektu niezgodny ze wskazanym w dokumentacji konkursowej, - brak załącznika finansowego, - brak stosownego oświadczenia we wskazanym punkcie wniosku (kryterium dostępu).

22 Najczęściej popełniane błędy – ocena merytoryczna - wprowadzanie do projektu elementów nie wpisujących się w przedmiot konkursu (całościowe rozwiązanie niedoborów), - cele projektu przekopiowane z SzOP (poziom strategiczny), - wskazanie celów projektu tożsamych z działaniami/zadaniami przewidzianymi do realizacji, - brak spójności między działaniami, rezultatami a celami projektu, - brak rezultatów projektu, - planowanie w kosztach pośrednich i bezpośrednich tych samych wydatków (np. administracyjnych), - brak lub błędna metodologia kosztów pośrednich, - brak wskazania form zatrudnienia oraz kalkulacji rzeczywistego zaangażowania osób zaangażowanych w realizację projektu, - brak wskazania działań zlecanych na zewnątrz, - brak wskazania wartości dodanej projektu, - budżety przeszacowane - sprzęt, promocja, koszty zarządzania projektem.

23 Najczęściej popełniane błędy – załączniki i umowa - nieprawidłowo sporządzony harmonogram płatności (zbyt długie okresy rozliczenia środków), - załącznik VAT- 5, - nieaktualne załączniki - daty wystawienia, osoby upoważnione, - podpisanie weksla przez inną osobę niż upoważniona, - brak oświadczenia o kwalifikowalności VAT (partnerów), - brak załączników do umowy partnerskiej, - błędnie sporządzona umowa ponadnarodowa – niezgodna z instrukcją, kwoty, rezultaty, - brak poświadczenia za zgodność z oryginałem.

24 Zanim złożysz wniosek … - zapoznaj się z Dokumentacją konkursową oraz dokumentami programowymi dla PO KL (www.men.gov.pl), - zapoznaj się z podręcznikami przygotowanymi dla projektodawców projektów (www.efs.gov.pl) – zasady, wytyczne, - przeanalizuj Karty oceny formalnej i merytorycznej, wzór umowy, - zapoznaj się z instrukcją obsługi i wypełniania Generatora wniosków (www.efs.gov.pl), - wypełnij treścią projektu formularz wniosku w Generatorze, - zapisz wniosek na dysku, waliduj dane, wydrukuj wniosek, - dokładnie przeczytaj wydrukowany projekt, - dokonaj samooceny wniosku przy pomocy Listy sprawdzającej, - nie zapomnij o podpisaniu wniosku przez osoby upoważnione, Biorąc pod uwagę czas niezbędny na przeprowadzenie oceny formalnej, merytorycznej oraz formalności związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie, Instytucja Pośrednicząca sugeruje, aby czas rozpoczęcia projektu przewidzieć najwcześniej na 4 miesiące od daty złożenia wniosku.

25 Procedura odwoławcza Etap przedsądowy Po ocenie formalnej, Po ocenie merytorycznej, Protest do IP – 14 dni, Odwołanie do IZ – 7 dni, Etap sądowy Skarga do WSA, Skarga kasacyjna do NSA,

26 Statystyki Ubiegający się o dofinansowanie: - szkoły wyższe (27%), - organizacje pozarządowe (25%), - jednostki samorządu terytorialnego (25%), - przedsiębiorcy (23%). Najczęściej reprezentowane województwa: mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, podlaskie, lubelskie, małopolskie. Województwa słabo reprezentowane: świętokrzyskie, podkarpackie.

27 Statystyki – c.d. suma wnioski złożone na 4 konkursy w 2010 r. 483 wnioski wycofane 5 wnioski odrzucone na etapie o. formalnej 116 wnioski poprawne formalnie skierowane na KOP 362 wnioski rekomendowane do dofinansowania 123 wnioski odrzucone przez KOP 239 wnioski odrzucone kryterium horyzontalne 47 wnioski poniżej 60%pkt 211

28 Dziękuję za uwagę Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL w Ministerstwie Edukacji Narodowej adres e-mail: priorytet3pokl@men.gov.pl


Pobierz ppt "Konferencja p.t. Fundusze unijne – wsparcie rozwoju oświaty Plany kontraktacyjne na 2011 r. 08.12.2010 DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google