Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja wypełniania umowy o staż

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja wypełniania umowy o staż"— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja wypełniania umowy o staż
Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 3 – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Instrukcja wypełniania umowy o staż

2 UMOWA O STAŻ = UMOWA DWUSTRONNA
Przed rozpoczęciem pobytu za granicą beneficjent zobowiązany jest podpisać umowę z uczestnikiem Wzór umowy o staż wraz z załącznikami – pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki – zakładka DOKUMENTY Umowa o staż zawiera: Warunki umowy i załączniki: załącznik I - Porozumienie o Programie Stażu i Karta Jakości Stażu, załącznik II - Warunki ogólne załącznik III – Oświadczenie uczestnika projektu (Deklaracja uczestnika)

3 ZAPISY W UMOWIE O STAŻ – WARUNKI UMOWY
Art. 1 - Cel finansowania Art. 2.2 Czas trwania umowy - wskazuje faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia stażu (bez podróży) Art. 3 Finansowanie stażu – uwzględniamy wyłącznie koszty utrzymania (w ramach których można sfinansować wyżywienie, zakwaterowanie, przejazdy lokalne, ubezpieczenie) jednego uczestnika – kalkulacja dofinansowania dokonywana wg tabeli stawek dla właściwego konkursu Art. 3 Zarządzanie kosztami utrzymania (dodatkowe zapisy) Art. 4. Warunki płatności - określa sposób wypłaty dofinansowania Art. 5 Raport końcowy - zobowiązuje uczestnika do złożenia raportu ze stażu Art. 6. Konto bankowe Art. 7 Obowiązujące prawo i jurysdykcja sądowa Data i podpis uczestnika i beneficjenta (faktyczna, ręcznie wpisana data podpisania dokumentu)

4 Art. 3 – Finansowanie stażu
Art Maksymalna wysokość dofinansowania w celu współfinansowania Stażu wynosi […]* EUR lub […] PLN. Art Ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona jako suma stawek wynoszących na pierwsze 2 tygodnie** … EUR lub PLN, na 3-ci tydzień** … EUR lub PLN, na 4-ty tydzień** … EUR lub PLN (razem*** … EUR lub PLN). * - uwzględniamy wyłącznie koszty na utrzymanie (wyżywienie, zakwaterowanie, przejazdy lokalne, ubezpieczenie) na 1 uczestnika. W przypadku wydatków tj. podróż należy dodać dodatkowe zapisy. ** - kalkulacja dofinansowania dokonywana wg tabeli stawek dla właściwego konkursu – dla konkursu 2012 dostępna pod adresem - Tabela 1, *** - suma stawek za kolejne tygodnie stażu, tożsama z maksymalną wysokością dofinansowania z art. 3.1.

5 Art. 3 – Finansowanie stażu
Art. 3.2 – propozycje modyfikacji artykułu w zależności od długości stażu staż trwa krócej niż 3 lub 4 tyg. można usunąć zapis o stawce na 3 i 4 tydzień, np: Art Ostateczna kwota dofinansowania na 2 tygodnie wynosi … EUR/PLN. staż trwa powyżej 13 tyg. - proponowany zapis: Ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona jako suma stawek wynoszących na pierwsze 13 tygodni … EUR/PLN, na 14-ty tydzień … EUR/PLN, na 15-ty tydzień … EUR/PLN (razem … EUR/PLN). beneficjent umowy nie wnioskował o maksymalne stawki na utrzymanie – proponowany zapis: Ostateczna kwota dofinansowania wynosi zgodnie z wnioskowanym budżetem … EUR/PLN na uczestnika na … tygodnie.

6 ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA - OPCJONALNE ZAPISY
Art. 3 Finansowanie stażu – opcje do dodania (art. 3.3 i kolejne..) Organizacja wysyłająca zobowiązuje się dokonać w imieniu uczestnika opłat związanych z kosztami podróży, zakwaterowania, wyżywienia, ubrania roboczego, etc. Org. wysyłająca zobowiązuje się do wykupienia polisy ubezpieczeniowej (pakiet podstawowy OC, NW, KL: polisa indywidualna lub zbiorcza-imienna) na okres wyjazdu objęty umową na rzecz uczestnika ze środków przyznanych uczestnikowi na utrzymanie. Polisa zostanie przekazana uczestnikowi przed wyjazdem. Uczestnik otrzyma kieszonkowe gotówką w kwocie …. EUR/PLN za pokwitowaniem przez obie strony. Org. wysyłająca przekaże na rachunek bankowy instytucji przyjmującej/ pośredniczącej kwotę ... EUR/PLN na pokrycie kosztów utrzymania uczestnika/uczestników, która obejmuje koszty: noclegów w terminie … oraz wyżywienia (wymienić liczbę posiłków i dni, w których zostały opłacone)

7 Art. 4 – Warunki Płatności
Art Zaliczka w wysokości […] EUR lub […] PLN1, co stanowi 80% maksymalnej kwoty dofinansowania, zostanie przelana na rzecz uczestnika w terminie 45 dni od daty wejścia w życie umowy. Artykuł stosowany w sytuacji gdy Beneficjent przekazuje środki na utrzymanie Uczestnikowi projektu. Uczestnik bez pośrednictwa Beneficjenta samodzielnie opłaca wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie i ew. przejazdy lokalne podczas jego pobytu na stażu. W pow. sytuacji FRSE zaleca wypłacenie Uczestnikowi dofinansowania w transzach: 80% przed wyjazdem oraz 20% po powrocie do kraju i wypełnieniu wszelkich formalności względem Beneficjenta. Art Raport końcowy będzie traktowany jako wniosek uczestnika o wypłatę pozostałej sumy dofinansowania. Instytucja wypłaci pozostałą kwotę w ciągu 45 dni kalendarzowych. Zapis nawiązuje do art Artykuł obliguje Uczestnika do złożenia indywidualnego raportu (jeden z załączników do raportu końcowego Beneficjenta!) w systemie Mobility Tool. Raport stanowi wniosek Uczestnika o wypłatę ostatniej transzy dofinansowania (np. 20% całości dofinansowania).

8 Art. 5 – Raport końcowy Uczestnik przedstawi raport końcowy z wykorzystaniem oficjalnych formularzy najpóźniej 30 dni po zakończeniu Stażu. Zapis obowiązkowy. Artykuł obliguje Uczestnika do złożenia indywidualnego raportu ze stażu (jeden z załączników do raportu końcowego Beneficjenta!) w systemie Mobility Tool, w terminie 30 dni od jego zakończenia.

9 Art. 6 – Konto bankowe – nie dotyczy
Płatności będą realizowane na konto bankowe uczestnika jak wyszczególniono poniżej: Nazwa banku: […] itd. Zapis nieobowiązkowy. Artykuł stosowany w przypadku gdy dofinansowanie lub kieszonkowe* jest przekazywane Uczestnikowi projektu na jego rachunek bankowy. W przypadku gdy to rozwiązanie nie jest stosowane (np. kieszonkowe jest wypłacane w formie gotówkowej) artykuł należy opatrzyć zapisem - nie dotyczy (jak w tytule slajdu). Kieszonkowe - przez kieszonkowe należy rozumieć kwotę wypłaconą uczestnikom z puli na utrzymanie. Kwota ta ma pokrywać zakwaterowanie i wyżywienie i/lub inne wydatki związane z utrzymaniem się/pobytem/ w kraju odbywania stażu. W sytuacji gdy Beneficjent wykupuje na rzecz uczestników część usług związanych ze stażem (tj. zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie, przejazdy lokalne), pozostałą kwotę Beneficjent może przekazać uczestnikowi w formie kieszonkowego (przelew bankowy/gotówka). Rola Beneficjenta w tej kwestii musi być jasno określona w umowie o staż. Dokumentem potwierdzającym wypłatę środków na utrzymanie uczestnikom jest lista uwzględniająca dane uczestnika, otrzymaną kwotę, datę odbioru, odręczny podpis lub wyciągi bankowe.

10 Załącznik II - POROZUMIENIE O PROGRAMIE STAŻU:
Integralna część umowy o staż Powinno zawierać m.in. szczegółowy opis umiejętności i kwalifikacji jakie ma zdobyć uczestnik, szczegółowy program stażu i opis zadań stażysty Określa formy, metody i narzędzia stosowane przez wszystkie strony w monitoringu (nadzór merytoryczny i pedagogiczny (opieka) uczestnika podczas trwania stażu Określa działania podjęte przez wszystkie strony w celu upowszechniania rezultatów stażu Określa sposoby, metody i narzędzia ewaluacji stażu Uczestnika Program stażu powinien zostać uzgodniony przed podpisaniem pomiędzy instytucją wysyłającą, a organizacją przyjmującą Program stażu może być wspólny dla wszystkich uczestników stażu lub zindywidualizowany w zakresie treści stażu w zależności od potrzeb uczestników lub specjalizacji

11 Załącznik II - POROZUMIENIE O PROGRAMIE STAŻU

12 KARTA JAKOŚCI STAŻU i WARUNKI OGÓLNE

13 ZAŁ. III – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
Prosimy nie modyfikować i uzupełniać dokumentu. Dokument czytelnie podpisuje wyłącznie Uczestnik projektu. W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

14 ZASADY PRZYGOTOWANIA UMOWY O STAŻ
Przygotowana dla każdego uczestnika, przed rozpoczęciem stażu zawodowego 2 egzemplarze, po jednym dla każdej ze stron Sporządzona wg wzoru KE Niedopuszczalne wykreślanie zapisów w umowie W przypadku, gdy jakikolwiek z zapisów (artykułów) umowy nie ma zastosowania – należy treść zapisu zachować w oryginale umowy o staż z zaznaczeniem – nie dotyczy Dopuszczalne rozbudowanie umowy o artykuły, których uregulowanie jest ważne z punktu widzenia beneficjenta np. dotyczących wypłacenia uczestnikowi kieszonkowego Beneficjent dokonuje wyboru waluty w jakiej będzie przekazane dofinansowanie dla uczestników projektu - PLN lub EUR.

15 ZASADY PRZYGOTOWANIA UMOWY O STAŻ
Umowę i załączniki należy przygotować w języku polskim, dodatkowo możliwe przygotowanie umowy w języku obcym Umowa w języku angielskim dostępna na stronie praktyki -zakładka DOKUMENTY W przypadku uczniów niepełnoletnich umowę powinien podpisać także prawny opiekun Data podpisania umowy – ręcznie wpisana faktyczna data podpisania dokumentu przez każdą ze stron Po podpisaniu Umowy o staż i załączników przez Uczestników danej grupy, przed jej wyjazdem na staż, należy odesłać do FRSE w oryginale zał. III tj. oświadczenia uczestników projektu

16 http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki (zakładka KONTAKT)
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem projektu z FRSE (ze wskazaniem numeru projektu): (zakładka KONTAKT)


Pobierz ppt "Instrukcja wypełniania umowy o staż"

Podobne prezentacje


Reklamy Google